Welkom op de eindtijd pagina

 

De Amandeltak is het symbool van het woord van God. Het symbool dat het woord van God nooit verloren gaat omdat God zelf hierover waakt. Hoe vaak en hoeveel er ook is en wordt geprobeerd om de waarheid te verdraaien of weg te laten, het lukt nooit helemaal. God heeft dit geopenbaart aan Jeremia 1:11

"Wat ziet u Jeremia? Ik zei; Ik zie een amandeltak" 


Inleiding

Deze pagina is een samenvatting van de artikelen die u op de website kunt vinden.

Lukas 17:26:30. Genesis 6 en7. Matheus 24:38-39.

En zoals het gebeurde in de dagen van Noah, en Lot zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. De Heere Jezus geeft hiermee antwoord op de vraag hoe wij de tijd kunnen duiden van zijn wederkomst. Hoe herkennen we deze tijd ? Door de schrift te lezen en ons te verdiepen in de gegeven aanwijzingen en te kijken naar de wereld om ons heen.  Er zijn aanwijzingen te vinden  in de Bijbel die de Heere Jezus gegeven en ook Paulus heeft aanwijzingen geven hoe deze tijd was in de dagen van voor de vloed, de redenen staan beschreven in Genesis. Zover terug gaat dit. We zijn erg dichtbij het einde van alle dingen zoals wij ze kennen de orde die ons is aangeleerd vanaf ons prille bestaan.

Het kwaad zal de overhand krijgen in mensen levens als ze niet zijn verbonden met de Heere Jezus door Zijn Heilige Geest. of om het anders te zeggen; Chrisus niet in hun is.

De Heere Jezus heeft deze dingen niet zomaar gezegd maar om ons te waarschuwen en ons voor te bereiden op wat er komen gaat. Het kwaad krijgt  de vrije hand in de laatste dagen omdat de eindtijd een tijd van oordeel is over de wereld, we lezen dit in Openbaringen bijvoorbeeld een Bijbelboek waar we midden in leven. Dit boek is overigens geen opeenvolgende reeks van hoofdstukken. Het is een boek wat meerdere lagen heeft om het zo maar te zeggen die op hetzelfde moment actueel zijn. Zo leven we deels in openbaringen 12 en 14, maar ik tegelijkertijd in hoofdstuk 5 en 6 maar nu ook in 7. 

Dit is een voorbeeld om duidelijk te maken dat we niet hoeven te wachten tot wat er gaat komen, we zijn er al middenin beland. Het meeste speelt zich echter nog af in de geestelijke wereld, die om ons heen is en voor de meeste mensen niet zichtbaar of waarneembaar is.

Het is de tijd om te waarschuwen en u voor te bereiden.

Er staat geschreven dat we nog door vele moeilijkheden gaan voordat we het Koninkrijk binnen kunnen gaan. We hoeven niet te vrezen en hebben het gebod gekregen om niet bang te zijn. Als alles gaat gebeuren waar de Heere Jezus naar heeft verwezen in Zijn woord dan kunnen we ons verheugen op onze redding die nabij is Zie moeilijkheden dan ook niet als een last maar als een zegen, een moment van innerlijke groei van uw geloof en om te leren vertrouwen op de kracht en macht van de Heere Jezus. Hij leeft in u en is groter en machtiger dan hij die in de wereld is. Amen.

Nog voordat alles helemaal uit de hand loopt zullen er enorme werken van God gaan plaatsvinden vinden op de gehele wereld. 

De strijd om onze ziel.

Er wordt op aarde een strijd gevoerd om uw ziel, een strijd waarbij het voortbestaan van uw eeuwige leven de inzet  is. Het grootste gevaar is het ontbreken van kennis, want zonder kennis is er geen overwinning mogelijk. God zelf noemt dit in Hosea 4:6. Mij volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Het antwoord hierop is het zelf lezen van de Bijbel. Het werk heel eenvoudig, alles wat u leest en weet zal de Heilige Geest u in herinnering brengen op het moment dat u het nodig heeft.

De strijd om onze ziel is al begonnen in de tijd van Adam en Eva. Daar is de duisternis, satan in het leven gekomen van de mensheid en is de hele wereld onder de vloek gekomen. Adam en Eva hebben zogezegd de deur opengezet door te vallen voor de verleidingen van de slang, satan, tot op de dag van vandaag is dit het geval. De wereld wordt dan ook wel een gevallen wereld genoemd en  mensen leven in duisternis zelfs als je materieel gezien erg veel heb verzameld en de hele dag in de zon ligt en het leven je toelacht.

Dat zit zo, als u de Heere Jezus niet heeft aangenomen en  niet leeft naar zijn woord en geboden dan leeft uw ziel in duisternis. Het is bepaald door God zelf dat de enige weg naar de eeuwigheid door de Heere Jezus is. 

Eeuwen van waarschuwen door profeten heeft er toe geleid dat uiteindelijk de Heere Jezus naar de aarde kwam, God zelf om ons te onderwijzen en het geschenk van genade voor onze zonden, om niet, aan te bieden het is een vrije keuze om dit aanbod aan te nemen. Het wonder van bekering

Terwijl ik dit schrijf  is de wereld verder klaar gestoomd voor de komst van de antichrist, veel is al op zijn plaats.

Lees meer over de opkomende antichristelijke wereld orde in het artikel, uit de komende chaos komt Hij naar voren en lost alle wereld problemen op. Hij wordt hierom en zijn charisma geaccepteerd. Hij zal een valse vrede bewerkstelligen en de gelovigen vervolgen. Hij bedient zich van een nieuwe religie die vrede zou moeten brengen.

De hunkering naar vrede zal dit mogelijk maken. Gezien de tijd waarin wij nu leven en te lezen in Gods woord, is wereld vrede echter een utopie,  Vrede komst pas als alle profetieën zijn volbracht en is alleen mogelijk door de komst van de Heere Jezus en de inwoning van de Heilige Geesten voor wie waardig geacht wordt om voor de Heere Jezus te staan, en een verheerlijkt of opstandings lichaam hebben gekregen. Een niet stoffelijk lichaam maar een veranderlijk lichaam. Want dat is de enige manier om te kunnen leven op de nieuwe aarde die komt. Een geweldige tijd is dat zoals we kunnen leven in onder andere het boek openbaringen. Geen ziekte en andere gevaren of tranen meer. Geen duisternis. Er staat geschreven dat iemand die in Christus is overgezet met Hem gaat regeren op de nieuwe aarde. Dit  is mogelijk door de opstanding van iedereen die met Hem is gestorven bij zijn of haar bekering. 

De Heere Jezus geeft u nu al de mogelijkheid om rust te vinden en vrede in uw hart door overgave aan Hem. Verdiep u daarom niet te veel in de wereldse zaken. Onze focus ligt in deze tijd op de Heere Jezus. Wees waakzaam en verloochen u zelf, Lukas 9:23, om Jezus te kunnen volgen en de hemel binnen te mogen gaan. Satan weet dat zijn tijd kort is en gaat rond over de aarde om te kijken wie hij kan verleiden tot zonde. Zonde is namelijk de deur naar de duisternis en een legitieme reden voor demonen om in iemands leven binnen te mogen en kunnen komen. Precies zoals in de tijd van Adam en Eva. Zelf de wachters die God had aangesteld over het paradijs zijn, in die tijd gaan rebelleren tegen God, door hun gemeenschap met vrouwen. We lezen het in Genesis en andere plaatsen. 

Wees waakzaam

Laat uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend , Lucas 12:35-40.

Waakzaam zijn heeft alles te maken met heilig leven tot de komst van de Heer. 

En nu over de Bijbel.

Verdwenen boeken 

De meeste boeken die niet zijn opgenomen in onze huidige Bijbel worden wel genoemd in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament.

Velen zijn bewaard gebleven en na enig zoek werk te vinden. We kunnen de aanwijzingen  vinden in de Bijbel omdat ze daar genoemd worden!

Er zijn een aantal boeken bij die zeer waardevol zijn in deze tijd want ze gaan over de eindtijd en Gods wil voor de mensheid. De ontdekking reiziger Columbus wist  van de diaspora van de 10 stammen bijvoorbeeld door het lezen van het boek Jasher, in dat boek kunnen we lezen waar de stammen naar toe zijn uitgewaaid. Onder andere naar Amerika en Zuid-Amerika, Europa en andere verre oorden zoals de Bijbel ons leert. Het geestelijke Israel waar Paulus over spreekt is de volgende laatste stap naar de eeuwigheid voor de mensheid onze reis op aarde is er een van leren en 

De Bijbel is Gods woord een gids naar het eeuwige leven. Het is de waarheid van God en we mogen daar niets aan af doen of aan toevoegen, het is een lamp voor onze voeten in een donkere wereld. Het is geschreven om ons te helpen te begrijpen wie God is, zijn karakter en wat Hij van ons verlangt om het eeuwige leven binnen te mogen gaan. En wat Hij voor ons kan en wil doen als wij voor Hem kiezen. De Bijbel is een boek van waarheid, orde en herhaling. Dit is zo bepaald door God. Zo weten we dus dor deze aanwijzingen dat we in deze tijd terug gaan naar de tijden van het oude testament. Inclusief de plagen en de uittocht uit het tegenwoordige , geestelijke Egypte. De uittocht naar  het beloofde land wat uit de hemel zal neerdalen , de deur is de Heere Jezus. In de Bijbel staat geschreven dat we geen idee kunnen hebben wat God voor prachtigs heeft klaar gezet voor wie de waarheid liefheeft en er voor kiest om er naar te leven. 

In vroegere tijden, vlak voor de vloed werd de mensen een schuilplaats geboden in de ark om te ontkomen aan de oordelen van God. Noah profeteerde 120 jaar over de komst van de oordelen en niemand geloofde hem of wilde hem geloven. Het was een vreselijke tijd in Gods ogen. Uiteindelijk werden er 8 mensen toegelaten in de ark, de familie van Noah.  De vloed kwam en daarna werd de wereld weer opgebouwd en bevolkt. In onze tijd is het niet anders dan in die tijd er is sprake van veel zonde, genetische manipulatie, ook toen werd de wereld bewoont door gevallen engelen.  Ook nu waarschuwt God ons en heeft zijn ultieme redding aanbod aan ons gedaan, namelijk Heere Jezus Christus, onze ark en verzegeling voor de eeuwigheid die alleen door hem bereikt kan worden. Bent u al verzegeld voor de eeuwigheid? Het kan nog want er is nog steeds een opening en ruimte voor genade. Wordt niet als de vrouw van Lot die in tijden van grote oordelen nog achteromkeek naar haar oude leven en het eigenlijk niet los wilde laten. We kunnen niets meenemen uit dit leven. Bezittingen niet, ziektes en problemen niet. Laat het achter en breng het allemaal bij de Heere Jezus, leg het aan zijn voeten en Hij zal u rust geven. Als u uw wegen heeft rechtgemaakt met de Heere, wees dan waakzaam op uw levenswandel zodat u niet wegvalt van de waarheid en de verzegeling van de Heilige Geest. 

66 boeken opgeschreven en velen weggelaten.

Velen denken dat de Bijbel bestaat uit 66 boeken. Dit is geen juiste weergave van wat er in de Bijbel zelf staat geschreven over de boeken die niet (meer) zijn opgenomen boeken die we nu niet terugvinden in de Bijbel worden wel genoemd op verschillende plaatsen als zodanig. En als de Apostel Paulus die met een mandaat van God de vader en onze Heer en redder De Heere Jezus Christus zelf deze boeken noemt in de Bijbel dan is er ook twijfel mogelijk of deze boeken wel of niet geïnspireerd zijn door de Heilige Geest en of ze wel of niet in de Bijbel thuis horen en zo ook aan u toebehoren omdat de kennis van de Bijbel voor iedereen bestemd is zodat niemand verloren gaat. En dat is de wil van de Vader dat iedereen tot kennis komt en zijn eigen behoudenis uit kan werken. gelukkig zijn de boeken die genoemd worden niet verloren gegaan en hebben we nu een beter begrip van de wil van God en wat er op ons afkomt in deze tijd zodat we niet voor de grote misleiding overrompelt worden. Ik noem in dit verband de profetie in Openbaringen 12 bijvoorbeeld.

Door de Apostel Paulus wordt gesproken over de boeken  Ze zijn van groot belang voor ons om bijvoorbeeld de eindtijd beter te kunnen begrijpen. Het bekendste boek waar Hij over spreekt  is het boek van Henoch. Dit boek is een belangrijk boek om dat hier in staat beschreven wat er in de tijd voor de vloed gebeurde en de reden van de vloed. Het geeft een beeld van die tijd een tijd die we terug kunnen verwachten . Dit is geprofeteerd door de Heere Jezus zelf over de Zijn wederkomst en de omstandigheden die dan zouden heersen op aarde. Tekenen waaraan we kunnen zien dat de tijd nadert. Het zal zijn als in de tijd van Noah of zo als in de tijd van Lot. In beide tijdperken was de zonde van de mensen enorm groot. Zo is het vandaag de dag niet anders. De bijbel leert hoe en waarom we onze zonden kunnen stoppen en er vergeving voor kunnen krijgen waar en waarmee we voor het eeuwige leven hebben gekozen. In het boek Openbaring lezen we dat de zonden van Babylon opgestegen zijn tot aan de hemel. En Babylon is onze huidige wereld waarin wij leven. Een herhaling van het oude Babylon compleet het vereren van valse goden de aanbidding van Baalem zoals in de dagen van oud.

Veel moderne denkbeelden over bijvoorbeeld de relatie van man en vrouw, emancipatie,  inclusiviteit, het brengen van offers en gender vraagstukken komen uit het oude Babylon. Deze goden zijn allemaal gelieerd aan de heerser van deze wereld, Satan en heeft maar een doel en dat is mensen te laten struikelen en zo in het eeuwige vuur te doen belanden. Het heeft niet veel te maken met de waarheid, Gods woord. Baal werd in oude tijden ook vereerd in het oude Israel evenals nu alleen heeft het een andere naam. De enige manier om te weten of u nog in de waarheid leeft is niet het volgen van populaire opvattingen maar de Bijbel langs u leven te leggen. Onderzoek u zelf. 2 Korinthe 13:5. Hierbij is veel hulp beschikbaar.

De niet opgenomen boeken.

U vindt hier onder twee voorbeelden van Bijbelboeken die wel genoemd worden door de Apostel Paulus maar niet zijn opgenomen in de Bijbel zelf. Dat deze boeken niet zijn opgenomen door samenstellers van de Bijbel zegt niets over de geldigheid of autoriteit over deze boeken. Gelukkig zijn ze bewaard gebleven en kunnen we hierdoor zelf onderzoeken hoe de tijd voor de vloed er uit zag en wat we weer terug kunnen verwachten. En hoe we onze wegen recht kunnen maken voor de Heer. 

Jasher

Het boek Jasher is  alleen in het Engels te downloaden. Het wordt in de bijbel genoemd in Jozua 10:13. En in 2 Samuel 1:18. Het wordt ook wel het boek van de Oprechte genoemd.  Het boek Jasjer is zelfs gelezen en gebruikt door Columbus bij zijn voorbereidingen, voordat Hij naar America vertrok. Want in dit boek, Jasjer, wordt melding gemaakt over de verdreven of verloren stammen van Israël. En zo komt de waarheid steeds meer aan het licht en begrijpen we steeds meer van Gods heilsplan en de profetieën over het ware Israël , het hele huis van Israël in deze tijd, in bijvoorbeeld de boeken Jeremia en Jesaja. Vele Bijbelteksten of profetieën worden zo duidelijker en zijn daarmee een wake up call.

Bij de verschijning van de Heere Jezus op de wolken zoals Hij is weggegaan. Mattheus 24:30 En dan zal aan de Hemel een teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen alle  stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de Hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. Grote rauw omdat ze hem hebben afgewezen tijdens hun leven hierop aarde en bij zijn komst is het te laat.

Ook in het Bijbelboek1 Petrus wordt melding gemaakt van de diaspora of de vestrooiing. 1 Petrus 1:1:2. God weet waar de afstammelingen wonen en stuurt de apostelen op weg om ze het evangelie te verkondigen. En niet alleen aan de stammen maar aan iedereen. Want God wil dat iedereen zalig wordt.

En wederom Egypte willen verlaten.  In Jesaja 55  doet de Heer een oproep aan iedereen die het horen wil. Jesaja 55:6. Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is.

  Hebreeën 11:5. Door het geloof werd Henoch weggenomen.

 Het boek van Henoch beschrijft het de tijd van Noah, de tijd die weer terugkomt, de gevallen engelen en hun ontstaan en de val van de mensheid tot op de dag van vandaag. Het verteld over de tijd voor de vloed, en de tijd van Adam en Eva

 Ook wordt de ware kalender er in vermeld een kalender die afwijk van de Babylonische kalender die heden ten dage wordt gebruikt.. Dit boek wordt ook genoemd door Paulus in het Nieuwe Testament. Schriftplaatsen 2 Timotheüs 3:8., Hebreeën 11:5, Genesis 5:18-24, Lukas 3:37.

 

The book of Gigants, het boek der reuzen.

Er is een boek in omloop, The book of Giants waarin ook uitgelegd wordt wat de tijd van Noah inhield. De Nephilim, de reuzen bijvoorbeeld of de meerminnen, wezen uit de zee. Allemaal het gevolg van de val van de mensheid in die dagen. Ze worden al weer aanbeden zelfs in kerken. Ik ben eens tijdens een rit door de provincie een spandoek tegengekomen op een kerk, een denominatie van de meer traditionele kerk met afbeeldingen van deze wezens en een dag die er aan gewijd werd. Ongelooflijk omdat men zich ook beroep op Christus omdat God ons heeft verboden andere goden te aanbidden. Exodus 20:4-6. U zult voor u zelf geen beeld maken geen enkele afbeelding van wat boven Is in de hemel of op de aarde of in het water onder de aarde is. Ren voor uw leven als u dit soort zaken tegenkomt in uw gemeente of organisatie zodat u niet geoordeeld wordt .

Al deze  wezens komen weer terug in onze tijd als eindtijd oordelen. 

The book of Jubilees

In dit boek is veel te lezen over de feestdagen van de Heer. Deze feestdagen worden ook in de Hemel gevierd, Voor mij persoonlijk fijn om te weten zodat ik mijn relatie met God de vader kan verdiepen. We hoeven deze feestdagen niet letterlijk te vieren maar in de geest. Het werkelijke vieren van feesten komt als we eenmaal zijn aangekomen bij de Heere Jezus. "Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, naar het lichaam van Christus." 2 Kolossenzen 2:16-23 geeft uitleg over de feesten en hoe een christen hiermee om dient te gaan.

De Heere Jezus heeft veel meer gedaan dan dat er in onze Bijbel is opgeschreven, te veel om op te schrijven zelfs. U leest het in Johannes, Paulus maakt er melding van.

 En er zijn vele andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Johannes 21:25.

 

Book Of Jasher
PDF – 2,8 MB 194 downloads
Book Of Jubilees Pdf
PDF – 3,5 MB 19 downloads
BOEKEN VAN HENOCH nederlandse uitgave.
PDF – 69,1 KB 46 downloads
Diaspora van de Tien stammen Van Israel en hun afstammelingen
Word – 219,0 KB 17 downloads
The Complete Book Of Henoch Standard English Version Jay Winter
PDF – 2,8 MB 115 downloads
Ezechiel 37 De Dorre Beenderen
Word – 36,4 KB 13 downloads

Ga hier naar de download pagina voor meer artikelen.

Diaspora

Over de diaspora van de 10 stammen van Israel is heel veel te vinden en te schrijven. Ik ben er bij bepaald door de Heer en zo op zoek gegaan naar informatie en schriftplaatsen . Als we dit begrijpen dan begrijpen we ook de Bijbel de profetieën en Gods reddingsplan voor alle mensen op de aarde beter.

Het is een prachtige openbaring om te mogen weten dat de afstammelingen van Gods volk overal wonen en dat Hij deze terug roept naar Zijn huis. De tijd is nu en daarom zal het Evangelie nog over de hele wereld verkondigd gaan worden. 

We leven op aarde maar als we overgezet zijn in het wonderbaarlijke licht van Christus, zie het wonder van bekering dan is niet onze geest maar de geest van Christus inwonend geworden en leven we geestelijk gezien in het geestelijke Israël. Op deze manier leven we niet meer naar het vlees maar naar de Geest want leven naar de het vlees brengt de dood. Romeinen 8 maakt dit duidelijk

Er staat immers geschreven, ondermeer in openbaringen 3:12-13 dat het hemelse Jerusalem zal neerdalen op aarde vanuit de Hemel. Ook de afkomst en  binnenkort de openbaring van de 144.000 wordt zo beter begrepen.(Openbaringen 7 en 11). Dit zijn mensen uit alle delen van de wereld. Zoek dagelijks gemeenschap met de Heer.

Ik zie u dan daar...Want wat er ook gebeurt niemand kan u weghouden van de liefde van Christus als u dit niet zelf laat gebeuren en u mee laat slepen met de wereldse zaken. Bent u bereidt om alles achter te laten en de Heere Jezus te volgen? 

Romeinen 8:35.

Wie zal ons scheiden van de liefde van Chrisus? Verdrukking, of benauwdheid, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?