De Genade van de Heere Jesus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 2 Korinthe 13:13

De late regen en herstel

                                                                                           De late regen

                                                                                      De eindtijd bediening.

                                                                                                                            gemeente van Jezus Christus.

 

Job 5 :10

Hij geeft regen (Heilige Geest) op de aarde

en zend water (zijn woord) op de velden.

 

Oproep

De oproep tot bekering staat op tientallen plaatsen vermeld in de Bijbel, zowel in het oude als Nieuwe Testament. Joel 2:12. “Ook nu echter spreekt de Heere, bekeert u tot mij met heel uw Hart”.

In Efeze 5, wordt het zo omschreven “Ontwaakt u die slaapt en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.

De late regen en het uitstorten van de Geest. Is een grote eindtijd bediening van de Heilige Geest die over de gehele aarde uit allerlei landen miljoenen mensen bij de Heere Jezus brengt en een herstel teweegbrengt van de oorspronkelijke kerk en het Evangelie zoals die bestond voor de vermenging met de Romeinse goden cultuur. Een kerk waar ook de gaven van de Geest werkzaam kunnen zijn, met als fundament de liefde voor Gods woord.

 

Jeremia 1:11-12

Wat ziet u Jeremia? Ik zei: ik zie een amandeltak.

Toen zei de Heere tegen mij: Dat hebt u goed gezien,

want ik waak over mijn woord ,om dat te doen.                                                                     

.

 

God waakt altijd over zijn woord zodat het niet verloren gaat, talloze pogingen om het woord van God te veranderen, aan de tijd aan te passen of naar menselijke maatstaven te verbuigen zijn gelukkig nooit gelukt en daarom beschikken wij vandaag de dag nog steeds over de waarheid. Zodat deze kennis beschikbaar is om te delen, de boodschap van het Koninkrijk der Hemelen. Want dat is wat God voor u wilt dat u het Koninkrijk binnengaat. Overgezet in de Hemelse gewesten, in Christus.

Efeze 2:6 en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de Hemelse gewesten gezet in Christus Jezus.

 

De profeet Joel voorzegde de komst van Jezus en verwoorde het zo:

Joel 2:23 “Verheug u en wees blij in de Heer, uw God want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid. (Jezus Christus) Die zal regen op u doen neerdalen. Vroege regen en de late regen is de Heere Jezus zijn Geest, want Hij is in de Geest bij ons.

Daarom wordt er opgeroepen om u te bekeren en de Heilige Geest te ontvangen.  God met u een werk kan beginnen en uw innerlijk kan veranderen. Fil. 1:6. “Hij die in een goed werk is begonnen …

Opbouw van het geestelijke lichaam

Een geestelijk lichaam van mensen die het woord van God trouw zijn. Het is Jezus die zijn eigen kerk (de Bruid) aan het opbouwen is, vlak voor Zijn wederkomst, en velen hebben de oproep gehoord en keren zich naar Hem, verdiepen zich in het woord van God, de profetieën en gaven van de Geest en leven Heilig voor Hem. Een terugkeer naar God, via zijn Zoon.

Een gemeente waar ooit ook de gaven van de Geest werkzaam konden en kunnen zijn gericht op het winnen van zielen voor de eeuwigheid. En het verbreken van de kettingen die deze hereniging met God verhinderen, kettingen van de duisternis of zonden.

Dit begint met het verkondigen van het Koninkrijk der Hemelen, en zal daarom velen bevrijden van wat hun op aarde bind. Hierbij kunnen we denken aan zaken die tegen de wil van God ingaan, over het algemeen benoemd als zonden. Zonden staan de inwerking van de Heilige Geest en uw intieme relatie met Jezus in de weg en ook de toegang tot de Hemel. De Heilige Geest maakt ons bewust van ons zelf en wat er in de weg staat naar volledige overgave en overwinning. Joh 16:8:9 En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel.

Afgoden in de vorm van materealisme, begeerten van allerlei soort etc. Alles wat God niet welgevallig is en wat u boven Hem plaatst, alles waar een idool van wordt gemaakt. Wat boven Christus gesteld wordt. Het is belangrijk om te beseffen dat we niet twee heren kunnen dienen, ons oude zelf met banden met de wereld en ons geestelijke zelf via de Heilige Geest Jezus. Het is het ene of het andere. In een ander schrijven kom ik hier op terug.

De late regen.

Jesaja 43:16. “Denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de dingen van het verleden, Zie ik maak iets nieuws, nu zal het ontkiemen, zult u dat niet weten? (is u dit niet verteld?) Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn (onze wereld cq maatschappij, rivieren in de wildernis, de Heilige Geest, het woord van God wat gepredikt wordt in een gevallen wereld, tegen de stroom in). De dieren van het veld zullen mij eren jakhalzen en struisvogels, want ik zal water geven in de woestijn in de wildernis rivieren om mijn volk, mijn uitverkorene (geestelijk Israel, uit alle stammen en naties) Zij zullen mijn lof vertellen. (de prediking van het Koninkrijk der Hemelen, Eeuwig leven en vergeving van zonden door zijn genade).

 

Dat is het herstel wat er zal komen in deze dagen, herstel naar de waarheid en naar de Heilige Geest deze is al volop werkzaam en steeds meer mensen zich bekeren en gedoopt worden in de Heilige Geest, geleid worden door de Heilige Geest naar een andere richting in hun leven, namelijk Christus, loslatend wat hun op dit pad tegenhoud of wil tegenhouden. De roep van Christus is sterker dan hun eigen verlangens of begrip, op weg naar het Eeuwige leven met Jezus Christus.

 

Christus, het lam en de vrouw.

De Bruid van Christus is het Lam en zijn kerk.

Openbaringen 19:7:8

 

De vrouw, de Bruid van Christus, ieder die Hem toebehoort en wedergeboren is. Het is het geheimenis wat beschreven staat in Efeze 5:30-32. Het is opstandingslichaam waar elke Christen die is overgezet deel aan heeft .

“Want wij weten dat Hij die de Heere Jezus heeft opgewekt,

ook ons met Jezus ten leven zal wekken.

en ons naar zich toe zal voeren, samen met u”

  1. Korinthe 4:14.

 

Zo wordt de Bruid van Christus gevormd voor de uiteindelijke hereniging met Hem. Dit is nog voor de opname en zijn wederkomst en op dit moment al volop gaande. Jezus roept steeds meer mensen uit het oude Babylon naar Hemzelf, Openbaringen 18.4. In Romeinen 12 wordt het ook genoemd.

Romeinen 12:2. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt, verandert door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Wij leven in Babylon, en dit Babylon met de aanbidding van Baal, zal door God geoordeeld worden. De aanbidding van Baal is al eeuwen oud en heeft door de eeuwen heen vele gedaanten gehad, vermomt als religie met alle invloeden van de duisternis die daar bij gekomen en gehaald zijn, gebracht als licht maar het is een vals licht die velen misleid en daarom de Hemel missen. Misleiding is mogelijk als u zelf de Bijbel niet leest. Maak dan ook niemand of verantwoordelijk voor uw zaligheid (redding) Alleen het woord van God heeft geestelijke autoriteit.

 

De gemeente van Christus Jezus een geestelijke gemeente.

Dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Christus Jezus. 1 Petrus 2:5:10.

De Poorten van de hel zal de kerk van Jezus niet overweldigen, Mattheus 16:18.

Dit betreft de verkondiging van het Evangelie, zoals dat gepredikt is door Jezus zelf, en aangevuld met wat Paulus ons nog meer mocht openbaren over de geheimenissen van God.

Efeze 2: 22:23 . En Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is en de vervulling van Hem die alles in allen vervult.

*Alle dingen, betekent ook werkelijk alle dingen zowel hier op aarde als in de Hemelse gewesten.

Het is geprobeerd door de Eeuwen heen en ook redelijk gelukt om het Evangelie te verwateren en wereld gelijkvormig te maken, bijvoorbeeld het ontkennen van de Heilige Geest die voor iedere gelovige beschikbaar is.  God die in ons leeft daardoor, de opname, de vergeving van zonden, alleen door Jezus mogelijk, de hulp van de Heilige Geest bij het overwinnen van zonden, zonder er voor te hoeven zwoegen, maar die door zijn kracht en uw wil en liefde voor Hem, te overwinnen zijn. Geestelijke weerbaarheid bij geestelijke strijd etc.

 

Psalm 51:12-13 “Schep in mij een rein hart, o God.

En vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.

Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw Heilige Geest niet van mij weg.

 

“En ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra, (rots) bouw ik mijn kerk, Simon had een nieuwe naam gekregen van Jezus op dat moment, namelijk Petrus. Niet de rots zijnde, hij is ook degene die de sleutels van het koninkrijk der Hemelen heeft gekregen met alle autoriteit om te binden en te ontbinden volgens het woord van God en het Evangelie te verkondigen, het Koninkrijk der Hemelen wat door Jezus naar de aarde is gebracht.

Jezus is de Rots

2 Samuel 22:2:3. “De Heere is mijn rots en mijn burcht en mijn bevrijder, mijn God mijn rots, tot wie ik de toevlucht neem mijn schild en de hoorn van mijn heil. Mijn veilige vesting”.

Sleutels van de Hemel.

De sleutels van de Hemel zijn er ook voor u. Want iedereen die is overgezet naar zijn Koninkrijk krijgt de sleutels die erbij horen er ook bij. We leven in het tijdperk van het priesterschap van de gelovigen en dit is ook mogelijk door de overzetting naar het koninkrijk der Hemelen. Wij kunnen en mogen zelf tot Jezus gaan in alle vrijmoedigheid.

Hebr. 10:19 Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Langs een nieuwe levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is zijn vlees (lichaam). Hij is onze grote priester over het Huis van God. Jezus was het laatste offer wat is gebracht voor het vergeven van zonden. Het bloed van Jezus bedekt deze en wast ze weg. Een heel groot offer door zijn Kruisiging. Een

enorme lijdensweg want de kruisdood was de gruwelijkste dood die je iemand in die tijd op kon leggen. Het kon niet anders; het was geprofeteerd, maar het is wel goed om er eens bij stil te staan want voor u heeft Hij dat gedaan.

 

Wat komt er nog meer bij kijken?

Bijvoorbeeld, zelf tot God gaan in gebed, in de eigen gebedsruimte, autoriteit over demonen en geestelijke bolwerken, voorbede voor mensen die al ontslapen zijn of die veraf zijn. Het bidden voor zieken en voor bevrijding en zelf uw bijbel bestuderen. Dit is allemaal mogelijk door de Heilige Geest en uw relatie met Jezus. 1 Timotheus 2-1.

De al eerder genoemde geheimenissen van God heeft Hij ook geopenbaard. Dat is de waarheid die iedereen vrijzet maar ook waarom er zoveel verdeeldheid is gekomen. Want het werd en wordt bestreden omdat mensen hierdoor onafhankelijk worden in hun geestelijke leven. Petrus is zijn bediening begonnen met de volmacht van God en heeft het fundament gelegd voor de geestelijke kerk, het lichaam van Christus.

 

“Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen,  niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus Zijn inhoud niet verliest “.  1 Korinthe 1:17-19.

 

Begint u zelf met het herstellen van uw relatie met de Heere Jezus, en zijn Heilige Geest. Want zoals staat geschreven, Hij zou ons niet als wezen achterlaten en weer terug komen. Dit terug komen is de Heilige Geest, Johannes 14:18.

De Heere Jezus is al onder ons door zijn Geest en dit leest in u Johannes 14:19. Op deze manier kunt u dus een persoonlijke relatie met Hem hebben na uw bekering en doop met de Heilige Geest. Handelingen 2:38-39.

 

Het is een groot gebaar van de liefde van God voor de mensheid om in deze dagen en die nog komen gaan, voordat de oordelen beginnen en de dag des Heeren Hij iedereen wil opwekken en alles zal herstellen naar zijn orde geestelijk gezien, in mensen en door mensen. Voor wie geloofd.

Zacharia, heeft er ook over geprofeteerd de late regen die komen gaat en waar we nu al om kunnen vragen aan de Heere Jezus.

Zacharia 10:1 “Vraag de Heer om regen ten tijde van de late regen”.

Onderdeel of het gevolg van de late regen is het herstel van de verloren jaren die u leefde zonder Jezus en zonder vergeving van uw zonden, in ziekte of geestelijke strijd. God gaat dit voor u herstellen en zo kunt u met Hem en door Hem God, in Gods glorie leven voor het hoogst haalbare doel, de eeuwigheid in Christus. Er staat ten tijde van de late regen. dat is nu.

Dat wordt er bedoeld met Joel 2:25

Ik zal u de jaren vergoeden die de “veldsprinkhanen, de jonge sprinkhaan en zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgevreten. Sprinkhanen zijn een symbool voor plagen, maar ook voor het verwoestende werk van de vijand en de mens wil kaalvreten van zijn beloften en zegeningen die er zijn in een leven met Jezus.

Oude wonden openlaten om uw aandacht en schuldgevoel aan te wakkeren zodat u blijft hangen hierin en de toekomst mist die God voor u klaar heeft staan!

 

Paulus: Filippenzen 3:12:14.

“Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag er naar om het ook te begrijpen. Daartoe ben ik ook door Christus gegrepen!

 

Geef de Duivel geen kans om u in zijn greep te houden.

Maar een ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Fil. 3:14

 

De belofte van de Geest.

Onder andere geprofeteerd door Joel en genoemd door Paulus tijdens de uitstorting van de Geest op de eerste pinksterdag dit zal ook zou gebeuren in de laatste dagen Handelingen 2: 17.                

Uitstorting van de Geest

Het zal zijn in de laatste dagen zegt God.

Dat ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees,

En uw zonen en uw dochters zullen profeteren,

uw jonge mannen

zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen.

En ook op mijn dienaren en dienaressen zal ik in die dagen van mijn Geest.

Uitstorten en zij zullen profeteren.

Handelingen 2:38, Joel 2:38

 

Als u het boek Joel goed leest dan zien we dat er eerst late regen komt, dat is nu het heden en voor de dag van de Heere komt de uitstorting van zijn Geest op alle vlees, de heidenen en Israel. Gepaard gaande met wonder tekenen. Dat is dus iets om in de gaten te houden. Het is een teken dat we vlak voor de wederkomst zijn aangekomen in de tijd en ondertussen ook al in een wereld zijn beland die in chaos is.

De late regen, het herstel en uitstorting van de Geest zijn, bedoelt voor het winnen van zielen, een drie dubbele zegen in de laatste tijd van de eindtijd.

Laat ook in uw leven alles herstellen door de late regen en bekeer u van uw oude wegen zodat er ruimte komt voor herstel. Maak de Heere Jezus uw tot de rots waarop u kunt bouwen.

 

Deze tekst kunt u eventueel hier downloaden

Ik wens u veel zegen!