De Genade van de Heere Jesus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 2 Korinthe 13:13

Jezus en de weeën uit Openbaringen.

Over de opname en opstanding.

 

 

Jezus heeft duidelijke aanwijzingen gegeven wat er aan de opname vooraf gaat in Matheus 24: 8 het begin van de weeën, te vinden in openbaringen, het verloop van de weeën in aanloop naar de laatste bazuin. Openbaringen 10.7 wanneer ook het geheimenis van God volbracht zal worden.

 

De dag van de Heere is nabij.                   

Blaas de bazuin in Sion

Sla alarm op mijn Heilige Berg.

Joel 2:1-2

 

 

De opname voorzegd door de Heere Jezus.

 

De opname is een veel besproken onderwerp en een hoopvolle toekomst,  een gezegende hoop, het ligt verscholen in het woord van God. Jezus heeft er veel over gezegd ook Paulus en de profeten uit het Oude Testament, het staat in sommige Psalmen en in het boek Openbaringen. De Opname gaat niet alleen over het ontkomen aan de tijd van de antichrist, het is ook een aansporing om heilig te leven zoals dat in de bijbel staat  beschreven. Zodat u smetteloos kunt staan voor Jezus Christusop de dag dat Hij terug komt op de wolken of tijdens de opstanding die plaatsvind voor de opname. Want de opname en de wederkomst zijn een en dezelfde gebeurtenissen. Dit blijkt uit heel de schrift.

Want we weten niet wanneer Hij komt en ook niet of u er morgen nog bent. Daarom staat geschreven dat uw verlossing vandaag begint en niet iets is om uit te stellen. God verlangd een heilig leven van ons tot de opname komt of tot de tijd dat we ontslapen. Bovendien weten we niet of de dingen die ons allemaal staan te wachten zullen overleven en dan is het te laat om uw heil te zoeken bij de Heere Jezus. Dan gaat u heen zonder Hem te kennen, voor eeuwig.

Dus bekeren is niet alleen om gered te worden, maar ook om te leven voor Hem terwijl u hier nog op aarde rondwandelt. En daarom is het nodig om Heilig te leven.

 

Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in Heiliging. Daarom wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens maar God. Die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven.

1 Thessalonicenzen 4:7-8.

 

 De opname, een gebeurtenis waar door veel Christenen die er in geloven naar uitgekeken wordt. De discussie over de grote verdrukking, over de start hiervan, en de veronderstelde momenten van de daadwerkelijke opname zijn er vele. De Bijbel is hier gelukkig duidelijk over, de grote verdrukking begint als de antichrist, de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniel zult zien staan op de Heilige plaats. Mattheüs 24:15-16. Het is de profeet Daniel die er ook er ook over profeteerde een waar de Heere Jezus naar verwees.

Daniel 8:23-26.

Voor die tijd, de zevende trompet zal het nog oorlog worden, ziekten zullen er heersen en Babylon zal gevallen zijn zoals we kunnen lezen. We krijgen bezoek uit andere werelden. Zogenaamd om de mensheid te helpen. Ze komen echter niet in vrede. Al zullen ze wel zo binnengehaald worden, mensen hun hart zal erdoor bezwijken als ze verschijnen en sommigen zullen denken dat de opname plaats zal vinden. Dit is niet het geval.  De Heere Jezus heeft voorzegd wanneer en in welke periode de opname zal zijn, het zal zijn als onze maatschappij is gaan lijken op die periode. Lees er meer over als in de tijd van Noah

En een enorme vervolging gaat plaats gaat vinden van iedereen die niet wil buigen voor het beeld wat opgericht wordt en het verplichte merkteken niet willen nemen.  Openbaringen 13.  en openbaringen 19 Het merkteken van de antichrist, satan in persoon. Letterlijk want hij zal de wereldleider volledig bezitten, en zo bovennatuurlijke krachten geven. De aanloop naar deze man is alle in volle gang, er vooraf wordt er al veel in stelling gebracht om zijn doel te bereiken, de Geest van de antichrist gaat al tweeduizend jaar over de aarde, na de Hemelvaart van Jezus is deze op de aarde actief in de mens en maatschappij en de gemeente van Jezus bijvoorbeeld door het samengaan van bepaalde Christenen en het Romeinse Rijk. Hier is veel misleidende leer uit voortgekomen, en heeft de kerk verdeelt.

Een ander Evangelie

En een ander Evangelie gepredikt dan wat er in de Bijbel staat. Veel komt van overzee geïnspireerd door hekserij en new age. De gevolgen hiervan gaan we in deze tijd nog meemaken namelijk de val van Babylon. Misleiding kan alleen maar plaatsvinden als je voor jezelf wilt leven en niet volgens de Schrift. Deze is namelijk geheel duidelijk en niet geschreven om over te onderhandelen. Anders kun je maar beter de Bijbel weglaten, het woord van God. Door al deze en nog andere oorzaken kan het gebeuren dat de antichrist op de achtergrond zijn gang kan gaan. En dat Hij strak met gebruik van de in eindtijdperk en de aanstaande rampen als excuus velen kan misleiden. Want de oordelen van God komen als natuurrampen over de aard.

De profeet Daniel heeft al over de Antichrist gesproken, Hij spreekt al over een grote Koning die zal opstaan bedreven in slinkse streken., Daniel 8:24" Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal Hij verderf aanrichten, en het zal Hem lukken, Hij zal het doen".

In deze profetie over de antichrist zegt Hij iets waar Paulus later voor waarschuwde en Jezus in openbaringen namelijk dat we waakzaam moeten zijn, niet op de aankomende gebeurtenissen, maar op onze levenswandel en onze relatie met De Heere Jezus, want de meeste mensen zijn in slaap en in de ban van het tijdelijke.

Wakker worden

Laten we wakker worden en terugkeren naar de liefde voor het woord van God en zijn liefde voor ons en zijn uiterste inspanning om ons te redden uit de strik van de vogelvanger, Psalm 91 : 3. Door de komst  van zijn zoon de Heere Jezus Christus, opgestaan uit de dood zodat wij leven kunnen met Hem.

*nb De vogelvanger staat symbool voor Satan.

 

De Heerschappij van de antichrist.

Deze profetie gaat niet alleen over Israel zoals wel eens gedacht wordt, maar over de hele aarde want de antichrist zal heersen over de hele aarde, de wreedste man die ooit geleefd heeft. Daniel 12: 1. Israel krijgt het moeilijk in de 3,5 jaar van de antichrist. Hij zal ze vervolgen, velen vluchten in die tijd naar een veilige plaats. Antichrist, satan, heeft een hekel aan mensen, en in het bijzonder Christenen. Want Hij wil aanbeden worden en wil niet dat God aanbeden wordt.

Een  andere aanwijzing is ook dat heel de wereld hem zal navolgen. Dit zal in het begin zo zijn natuurlijk, de mensen die later tot inkeer komen worden alsnog zalig, en leven eeuwig verder, ze zullen het echter niet levend van afbrengen. De antichrist en zijn systeem wordt macht gegeven om Christensen te vervolgen. Openbaringen 13-7.

 

Openbaringen 20 En ik zag de zielen van Hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden hun voorhoofd of hand  hadden. Deze mensen Halen het wel tot de Hemel zoals we kunnen lezen.

Openbaringen 13:16.

 

 Paulus legt het uit.

De opname komt dan pas nadat de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd  of als God vereerd wordt, zodat Hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Laat u dus niet misleiden voegt Hij daaraan toe door allerlei aannames die er zijn gemaakt over de opname. 

2.Thessalonicenzen 2:3-5.

 

En ook zal de dag van de Heere ons niet overvallen omdat Christenen die uitzien naar de wederkomst niet slapen en niet in het duister zijn. Maar nog wel gewoon hier nog op aarde zijn. En niet worden overvallen door deze vreselijke dag die de hele aarde en iedereen erop zal treffen. 1 Thessalonicenzen 5:1-11., Lukas 21, Joel 2, openbaringen 6:6. allemaal dezelfde tekst over hetzelfde onderwerp.

 

De weerhouder, het grote misverstand waardoor mensen misleid worden over hun redding en de dag des Heeren ze zal overvallen, en niet klaar zijn voor de opname.

Er gaat een theorie rond die stelt dat de weerhouder van de antichrist de Heilige Geest is. Dit is echter een menselijke aanname die niet Bijbels is, het staat nergens in de Bijbel vermeld. Het is volgens het voorgaande dan ook niet juist. Paulus zou dan niet hebben benoemd wat er aan de opname voorafgaat, zoals hierboven staat beschreven, en ook wat Jezus er over heeft gezegd in Mattheus 24. en in openbaringen. Alsof er iemand is die de dag des Heeren kan ontlopen, dit is niet Bijbels leest u maar in 1 Thessalonicenzen 5.

 De Heilige Geest verdwijnt niet van de aarde want er zijn nog miljoenen mensen die tijdens de grote  verdrukking, of vervolging nog tot geloof komen. Bovendien lezen we in openbaringen  9: 3-4 dat tijdens, en voor de opname nog plagen zullen heersen over de aarde die niet bestemd zijn voor mensen die het zegel van God op hun voorhoofd hebben. Dit zegel is de Heilige Geest. Dit staat in openbaringen 9 in openbaringen 10 staat geschreven over het geheimenis van God. Dit zou zeker niet het geval zijn als de Heilige Geest van de aarde zou zijn weggenomen,  en daarmee alle gelovigen hier wordt ervan uitgegaan wordt dat de Heilige Geest niet in u woont. Wat wel het geval is bij mensen die zich bekeerd hebben en hun leven hebben geheilig voor God.

Het is ook volkomen logisch om aan te nemen dat de wederkomst vooraf gaat met oorlog, huplagen etc. omdat Jezus zelf dit heeft duidelijk gemaakt.

Paulus heeft toen voorzien dat er mensen zouden zijn die een andere leer hierover zouden brengen en daarom waarschuwt hij ervoor. U bent ook gewaarschuwd om niet slapend af te wachten tot de opname komt want dan zou alles wat er aan vooraf gaat u overvallen. En als u niet bekeert bent dan kan dat ook niet als alles wat komt plotseling gebeurt.

 Het geheimenis.

Wat is het geheimenis waar Jezus over spreekt in openbaringen 9 en Paulus in  1 Korinthe 15:51? Dit geheimenis, er zijn er nog veel meer, gaat over het veranderen van ons lichaam in een geestelijk lichaam voordat we opgenomen worden in de Hemel bij het blazen op de laatste, de zevende, bazuin. 

"Zie ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar zullen allen verandert worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Namelijk, de bazuin zal klinken en de doden zullen als overgankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden."

 

Dit is logisch want het vleselijk lichaam waar we nu in wonen kan natuurlijk niet opgenomen worden. Hoe deze verandering in zijn werk gaat, kunt u lezen in Mattheus 17:2. De verheerlijking op de berg hier wordt beschreven hoe Jezus zijn veranderde lichaam kreeg, in een oogwenk was dit gebeurt. Mensen die in Christus Zijn overleden zullen dit eerst ervaren voordat ze opgenomen worden en daarna de nog levenden. In die tijd mocht er niet over gesproken worden, pas na dat de Zoon des mensen is opgestaan uit de doden was dit toegestaan zoals u ook kunt lezen.

Toch fijn dat we dit nu allemaal wel mogen weten en uit kunnen zoeken zo op van het einde.


Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen uit de Hemel. En de doden die in Christus Zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen zij altijd bij de Heere zijn.

1 Thessalonicenzen 4:16-17

 

Hier wordt het ook genoemd dat niet iedereen levend de opname gaat halen vanwege het voorgaande wat ik erover heb geschreven. Even los van de oorzaak is dit geen verloren zaak zoals we dat lezen, want de doden in Christus zullen op die dag weer opstaan en mee gaan in de lucht.

Paulus  legt in 1 Korinthe uit dat het opstaan van de doden logisch is omdat Jezus ook is opgestaan.

"Als nu van Christus gepredikt wordt Hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is?"

1 Korinthe 15:12

 

De opstanding is mogelijk voor iedereen die in het lichaam van Christus is opgenomen zoals vermeld in Efeze., ook een geheimenis, en wie de wil van de Vader doet.

 

Wie is dan de weerhouder? Dat is satan, uit de hemel gestoten  voorheen kon hij heen op en neer gaan, hierna alleen nog op aarde, openbaringen 12 de draak die op de aarde geworpen wordt, samen met een derde van de sterren, dit zijn gevallen engelen, komt pas in actie als het grote afval van het geloof is voltooid ( dit is voorbereid door de valse profeet ) en de wereldlijder naar voren wordt geschoven. Dat gebeurt tijdens een wereldwijde crisis Hij wordt naar voren geschoven en heel de wereld zal hem in verwondering navolgen. Hij zal tijdens deze crisis een antwoord hebben op alle problemen in de wereld, wonderen doen en het zal lijken of de messias is gekomen, terwijl deze wrede man volledig bezeten is van satan. Als dit eenmaal zover is dan kun je het herkennen aan het feit dat hij niet op de wolken komt. Hou dat in de gaten, dan weet je dat het de bedrieger is. Ook spreekt hij schandelijke taal over God.

Over de crisis nog dit: Het lijkt voor de wereld machten een uitgemaakte zaak wat betreft de hervorming naar een nieuwe wereldorde en verplichte aanbidding. Het is echter God die het oordeel zal vellen en deze krachten gebruikt om alles ten val te brengen.

Onze focus moet dan ook niet liggen op de tv en "nieuws" maar gericht zijn op onze relatie met Jezus zodat we klaar zijn om alles te weerstaan.

Kortgeleden(juni 2020) heeft de Paus een verdrag gesloten van 7 jaar met de EU over zijn brief la dato si.  Deze gaat over het klimaat en andere zaken.

Lucifer gebruikt uiteindelijk iedereen want Hij wil zijn macht niet delen met een andere religie of persoon.  Het is dus niet zo raar dat God met oordelen komt over Babylon.

Veel onduidelijkheid wordt weggenomen als je je houdt aan wat er in de Bijbel staat geschreven. De opname is geen Hollywoodscenario, het is de ultieme redding voor mensen die Jezus trouw zijn. Bekeert zijn en wiens zonden vergeven zijn, de Heilige Geest hebben ontvangen en heilig leven. En niet vallen voor de leugen, de gevallen engelen.

Het wordt een apocalyptisch gebeuren als Jezus eenmaal op de wolken verschijnt. Leest u Lucas 21 en ook Lukas 17. In Openbaringen 6:6 staat uiteindelijk hetzelfde beschreven. De profeten Joel 2:30, Maleachi, en Jesaja hebben er ook over geprofeteerd.

2 Thessalonicenzen 1:8

Wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.

 

Grote vervolging

Er is ook nog sprake van grote vervolging van Christenen. Voor en na de opname dat lezen we in;

De Heerlijkheid van hen die verdrukt werden. "Hierna zag en zie ik een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon en voor het Lam (Jezus), bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit en van het Lam.

Openbaringen 7:9

 

Het oordeel over Babylon gaat vooraf aan de opname, Babylon is het economische en religieuze wereldsysteem.  Dit betreft onder andere de Kerk die geoordeeld gaat worden. Babylon gaat vallen, lezen we in Openbaringen 18: 2. Het is Gods oordeel over de wereld en zijn leven zonder God.

Door afgoderij en soms met valse goden, beelden,  en misdaden tegen de heiligen. Dit oordeel moet wel komen God is bijna uit de wereld weggedaan. Wat vergeten wordt is dat schepping van God is en door Gods zelf geschapen is. En wij als mensen door Hem.

 

Oordelen en plagen komen over de wereld om iedereen wakker te schudden, je om te keren naar God en je af te keren van wat niet van God is. Niet iedereen is klaar om voor Jezus te staan straks en dat is wel zijn vurige wens!

 

De Heilige Geest heeft me uiteindelijk alles laten vinden  over de  opname in de Bijbel. Het is een onderwerp waar vele andere gebeurtenissen mee samen hangen en daarom een hele uitgebreide studie geworden die ik hier probeer te verwoorden en in een plausibele volgorde te plaatsen. Zodat u zich kunt inlezen en voor u zelf de Bijbel kunt bestuderen en kunt voorbereiden op de dingen die komen gaan. Hiermee bedoel ik uw geestelijke voorbereiding op de komst van Jezus uw heilige levenswandel zoals dat beschreven staat in de Bijbel.

Houdt uw lamp brandend!

Laat u ook niet uit het veld slaan over alles wat u hoort of  wat er gaat komen over de aarde. Nu u dit leest en weet zal het u niet overvallen.

Jezus heeft voor u een plaats voorbereid in de Hemel bij onze vader.

een fijn vooruitzicht. De opname wordt door Jezus ook nog genoemd in Johannes 14.

"Laat uw hart niet in beroering raken; u geloofd in God, geloof ook in mij.

In Het huis van mijn Vader zijn veel woningen; als dit niet zo was zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.

En als ik heengegaan ben en een plaats voor u gereedgemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ook ben."

 

 Twee profetieën over de opstandingen van de doden in Christus.

*Jesaja 26:19 Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam, zij zullen opstaan. Ontwaakt en juich, u die woont in het stof. Want uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris groen en de aarde zal de gestorvenen baren.

De profeet Daniel profeteerde al over de opstanding van de doden.

*12.2. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken sommigen tot eeuwig leven, (opname en geen oordeel) anderen tot smaad,  tot eeuwig afgrijzen.(op de dag van het laatste oordeel).

De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf en zij die er velen rechtvaardigen als de sterren, voor eeuwig en altijd.

 

Wordt, vervolgt in deel 2. Voorbereiden op de Bruiloft.

 

Veel zegen wens ik u en schroom niet om vandaag nog de Heere Jezus aan te nemen als uw verlosser tot vergeving van zonden.

 

En vergeet niet:

Genade is voor onze zonden.

Heilig leven zonder zonde is onze opdracht

om smetteloos te kunnen staan voor Jezus

en de Hemel binnen te kunnen gaan als we

wedergeboren zijn.

 

 

Ik wens u veel zegen en eeuwig leven.

 Lees zelf uw Bijbel en werk aan uw relatie met Jezus

en uw innerlijke geloofsleven. De waarheid.

 

 

 

Download de tekst hier

 

www.onzegezegendehoop.nl