Bevrijd uzelf van de ketenen die zonde heet. En krijg er eeuwig leven voor terug.

 

Romeinen 6:22

Maar nu van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven.

 

 

Waarom zonde gevaarlijk is:

De gevolgen van zonde en de weg

naar vrijheid.

 

 

Zondigen tegen God.

God haat de zonde en Jezus helpt te stoppen.

 

Psalm 5: 4-5

Want u bent geen God die vreugde vind in goddeloosheid, (zonde)

de kwaaddoener zal bij u niet verblijven. (de zondaar zal niet bij God kunnen zijn).

De dwazen blijven niet staande voor uw ogen.....(.iemand die zondigt, noemt God dwaas.).

 

De titel van dit schrijven benadrukt tegen wie we zondigen, het is niet tegen onszelf maar tegen God. Wij werken daarmee ook tegen ons zelf, het heeft een hoge prijs tijdens dit leven en zeker na dit leven. Dat is niet iets wat iemand wil en kennis hierover zal u vrijmaken. Jezus verandert niet, Hebreeën 13:8 Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.

Dat betekent dat er geen modernere Jezus is opgestaan ergens die zijn eigen Evangelie heeft aangepast aan deze tijd. Dit wetende is het ook goed te begrijpen waarom er gewaarschuwd moet worden.

 

Als wij zondigen tegen God op welke manier dan ook zetten we de poorten open naar andere krachten en het oordeel van God over onze zonden, ook verwijderen we ons zelf daarmee van God en de zonde kruipt steeds verder in uw hart, dit gaat hand in hand het ene sluit het andere niet uit. De deken van zonde ligt over uw leven en je wordt steeds moeilijker bereikbaar voor Gods woord en liefde.

"We geven ons over aan iets wat op zich leuk lijkt en plezierig, maar het is van korte duur omdat we ons eeuwige leven er mee verliezen".

N.B. Ik spreek hierna over een bekeerde Christen die vergeven is en zijn zonden heeft beledenen, de Heilige Geest heeft ontvangenen en bewust blijft zondigen. Pas bekeerden moeten nog volwassen worden in het geloof en hun wandel met God, daarbij struikelen we wel eens dat mag tot op zekere hoogte tot het moment dat we de zonde hebben overwonnen.

 

Zonde is niet alleen tegen Gods verordeningen ingaan, maar het geeft ook ruimte aan de demonische krachten om verder uw leven binnen te komen. Dit kan fysiek of geestelijk zijn. Het is ontrouw aan God en gevaarlijk. Het kan op een punt komen dat u niet meer terug kunt of zelfs depressief raakt of zelfs wanhopig wordt, alles wil opgeven en overgeven aan het zondigen. Daarom is het goed te weten dat het woord van God u helpt met deze geestelijke strijd.

Het is ook niet de bedoeling dat u zich helemaal gaat richten op het niet meer zondigen, dat is wat de vijand wil en zo komen we niet verder of kunnen we ons oude leven niet achter ons laten. Het is de bedoeling om alles over te geven aan De Heere Jezus, overgave en vertrouwen. De Heilige Geest krijgt dan ook meer ruimte. Er is zoveel hulp voor ons beschikbaar omdat we geliefd zijn hulp in Gods woord, door de Heere Jezus zelf en zijn Heilige Geest.

 

Getuigenis ter bemoediging

Ik kan er zelf van getuigen! Er zijn onderwerpen geweest in mijn leven waarvan ik dacht dat gaat me nooit lukken om te veranderen of te laten, en dat was ook zo, het lukte me ook niet, tot ik het overgaf aan de Heere Jezus, mijn vertrouwen in Hem nam daarmee toe, de Heilige Geest kreeg  de ruimte om te onderwijzen, te corrigeren, Bijbel studie mogelijk te maken, en een onuitsprekelijke vreugde, ook door de wetenschap van mijn verlossing en uitzicht op Eeuwig leven, de zekerheid daarop is ook enorme bron van vreugde en kracht voor mij. Ik hoop dat dit ook voor u dit leest waarheid wordt.

En als de vijand eens weer probeert met leugens alles te ontkrachten, dan weet ik dat hij dat, maar is want mijn verlosser leeft en niets kan mij uit zijn hand wegnemen. Dus gedachten en gevoelens hierover moet u niet serieus nemen en er onmiddellijk mee naar de Heere Jezus gaan.

Na dit leven zullen wij als Engelen zijn in de Hemel, daar zijn we toe geroepen en het is een prachtig vooruitzicht. Mogelijk door de Heere Jezus.

 

Jezus komt de zondaars te hulp.

Johannes 1:9. "Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid."

 

Jezus komt iedereen te hulp daarvoor is Hij gekomen voor mensen die geketend zijn aan de zonde.

Lukas 5: Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Het was zijn antwoord tegen de Farizeeërs omdat Hij verbleef bij de zondaars en tollenaars.

Kunt u niet stoppen met zondigen? Stop er dan mee om het te proberen. Ga in plaats daarvan naar de Heere Jezus en vraag hem dit juk van u te verwijderen.

Zelf proberen levert alleen maar frustratie op en schuldgevoel. Dat geeft de vijand alle ruime, in uw hoofd, om het erger te maken dan dat het is. vraag om vergeving en laat het verder los. De Heere Jezus komt te hulp, hoe en wat dat merkt u vanzelf.

Jezus is onze Hogepriester  die we vrijmoedig kunnen benaderen.

 

Wij kunnen Hem vrijmoedig benaderen en om hulp vragen, Hij kent ons en is zelf ook in alles is verzocht waar wij ook toe verzocht worden.

Hebreeën 4:14-16.

"Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de Hemelen is doorgegaan,

namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis volhouden.

Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden,

Maar Een die in alles op dezelfde wijze al wij is verzocht, maar zonder zonde.

Laten wij  dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van Genade opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip....

 

Zondigen bedroeft de Heilige Geest.

 

Het is volgens de Bijbel mogelijk om uit genade te vallen, maar ook om de Heilige Geest te verliezen als u blijft zondigen, de Heilige Geest zal u ervan overtuigen de zonde op te geven en als u dit niet doet of inmiddels niet meer zelf kunt, (door de openingen naar de duistere wereld) dan zal de Heilige Geest zich terug trekken en kan zelfs van u vandaan gaan.

Dit heeft natuurlijk dramatische gevolgen want leven zonder de Heilige Geest heeft consequenties, je voelt het vanzelf als je eens een dag niet bid of de Bijbel leest of gewoon aan God denkt. Dat kan het niet is niet mogelijk om uit contact te gaan zonder dat je je onprettig voelt. Dat wordt dan een permanente werkelijkheid. Voor dit zover is helpen Jezus en ons geloof bij het overwinnen van de zonden.

Dat is als wij Hem vragen ons te helpen en ook om ons kracht te geven de zonde op te geven. Belijden van de zonden gaat daaraan vooraf, vergeving ervoor vragen is stap twee. Soms blijft de zonde omdat wij deze niet hebben beleden aan Jezus, de eventuele krachten die er achter zitten worden niet tegengehouden door Hem. Inspiratie “Zolang wij in een zonde leven heeft satan recht op dat stuk van ons leven dat kan fysiek of geestelijk zijn om daar binnen te komen en te beïnvloeden”. Na deze stappen is het merkbaar dat de vijand wijkt. Nu is het een kwestie van volhouden.

Stoppen

Stoppen met zondigen is niet alleen bedoeld om regeltjes te op volgen het heeft geestelijke consequenties als we zondigen, het is een van de redenen waarom het pad zo smal is. God waarschuwt voor de gevolgen in zijn woord omdat hij liefde is.

Bekeren is veel meer dan genade ontvangen voor uw zonden uit het verleden het is geen

vrijbrief om te gaan of blijven zondigen de Bijbel is er duidelijk over. Geen misbruik maken van de vrijheid die er in Christus is, Galaten 5:13.

 

De eerste stappen naar volwassen geloof komen met vallen en opstaan, totdat je genoeg kennis hebt en dan wordt er ook meer van je veracht. Tijdens dit proces kun je gerust om vergeving vragen God zal je die heus wel schenken.

Romeinen 15:2

Romeinen 15 : 2  Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!

 In openbaringen 22:15 lezen we dat er mensen buitengesloten worden van het nieuwe Jerusalem, "Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgoden dienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet".  Het Jezus  zelf die dit bepaald.  Galaten 5:20:21 Wordt ook nog een lijst met zonden opgenoemd die we beter achter ons kunnen laten als we tot bekering komen.

U ziet het er wordt zeker wel tegen gewaarschuwd omdat God ons uit liefde terecht wijst,tot opbouw van ons geloof en de relatie met Hem.

De vreeze Gods.

Hoe kan het dat we zondigen en daarmee door willen gaan of er zelfs helemaal niets over willen horen? Dit kan komen door het ontbreken van de vreeze Gods, het respect en ook ontzag voor God, of het ontbreken van kennis over de gevolgen van zondigen. Want hoewel Hij liefde is Hij ook rechtvaardig en hebben onze daden gevolgen, nu of in de toekomst. Een gezonde vrees is dan gezond en daar begint ook de wijsheid want je wilt God eren, daarbij helpt het te weten dat het goed is en prettig om naar zijn wil te leven. Een andere oorzaak is de invloed van buitenaf, de "onzichtbare wereld".

Dit gaat ook via je gedachten, verwerp dromen in de ochtend in de naam van Christus als ze onplezierig zijn. Verwerp je gedachten in de naam van Christus als ze verstoren of onprettig zijn.

Er komt een dag in ons leven dat we voor elke gedachte en daad verantwoording af moeten leggen, God weet alles van ons van minuut tot minuut. Misschien iets om bij stil te staan als we voor een uitdaging komen te staan. Dit allemaal bij houden is de taak van de wachters waar in het boek van Henoch over geschreven wordt.

 

Hebreeën 4:13

En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem,

maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem

aan wie wij rekenschap hebben af te leggen.

 

Bescherming – werk aan uw innerlijke geloofsleven!

We hebben de Heilige Geest nodig voor onze bescherming  en hulp tijdens dit verblijf op aarde, het is ons zegel van God (openbaringen 9:4) die we in de komende jaren hard nodig zullen hebben. Tijdens oordelen zal het ons beschermen, het is een teken om onze deur voorbij te gaan. Zeker tijdens de drie dagen van duisternis en ook hebben we de Heilige Geest nodig om ons innerlijke geloofsleven op te bouwen, van onderscheiding en waarheid.

Om de waarheid zoals die beschreven staat in de Bijbel te kunnen blijven onderscheiden als de leugens en misleiding toenemen naarmate de tijd vordert. Er komen nu eenmaal lieden naar de voorgrond die beweren dat ze ons komen helpen en redden, zelfs beweren dat ze ons gecreëerd hebben. We weten goed dat dit niet volgens het woord van God is, want alleen Hij heeft de mens gecreëerd eerst Adam en later Eva. Laat u niet misleiden. Op de pagina de gevallen engelen ga ik er dieper op in.

 

De Heilige Geest beschermt ook ons huis en de omgeving waar wij wonen en onze geliefden. Als er van “buitenaf” gezien wordt dat er “deuren” open staan dan komen de niet uitgenodigde gasten daar naar binnen. Er komen gaten in de bescherming.

In de Bijbel word vaak gesproken over de vijand en het beschermen hier tegen met de Helm van de hoop op zaligheid en de hele wapen uitrusting van Christus. Dit is niet zo maar genoemd dit is omdat wij in een donkere wereld leven. We moeten ons wapenen tegen demonische invloeden door geen deuren open te zetten.

Dat is in deze dagen niet zo makkelijk maar wel te doen. Het leven van een Christen is nu eenmaal lastig in een wereld die duister is. Vele verleidingen liggen op de loer. De verleidingen beginnen meestal in onze gedachten en komen binnen via onze ogen (wat we zien) en onze oren.

Koning David smeekte God in Psalm 51: 13 om niet zijn Geest van Hem weg te nemen.

Verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van Mij weg.”

Overgave

Want dat is ook een onderdeel van het nieuwe verbond wat ieder mens maakt met de Heere Jezus, als je naar Hem toe gaat, je geeft je leven in zijn hand je bent duur betaalt en niet meer van jezelf. We worden geacht naar zijn wil te leven. Daarbij past ook het zondigen niet. Het goede nieuws is dat het mogelijk is om overwinnend te leven voor Jezus als wij ons helemaal overgeven aan Hem.

Het is lastig, in het begin, want je oude natuur komt in opstand, bid ervoor en vraag aan de Heer of hij je wil helpen om je over te geven aan Hem. Jezus heeft je lief en Hij wil je helpen hiermee.

We leven een leven gehoorzaam aan God en daar past onze oude natuur niet meer bij dat is verleden tijd. Het andere is ongerechtigheid leest u Romeinen 6:16-17.

Bedenk ook dat je bent overgezet in de wereld van licht en dat is een Heilige plaats!

 

Voor de komende tijd

De zonde die in ons leven is staat de uitstorting of het ontvangen van de Heilige Geest in de weg.

 

Genoeg is genoeg

Als u wilt stoppen met zondigen stop er dan gewoon mee, vraag belijd de zonden en om vergeving en kracht dit vol te houden, de ene zonde is makkelijker op te geven dan de andere. Liegen kun je makkelijker laten dan seksuele zonden of drank- en drugsgebruik. Hierbij zijn andere partijen betrokken die vanuit een andere wereld, een onzichtbare wereld, actief betrokken zijn. Dit geld voor veel verslavingen. Je geeft je over aan de lusten van de demonen. Het is misschien een verschrikkelijk beeld maar wel de waarheid.

Het is lastiger om je hiervan te bevrijden want er is in principe toegang verleent en dat moet verbroken worden in de naam van de Heere Jezus. maar het is zeker niet onmogelijk als de wil er maar is. Alleen de naam van de Heere Jezus heeft in dit geval kracht en autoriteit. Lukas 16:19.

Een hele hardnekkige groep zonden is die van de seksuele, deze zonden zijn in het bijzonder een plaats of reden om demonische krachten binnen te laten in uw leven.

Dit kan zijn omdat u niet getrouwd bent en seksuele omgang heeft met iemand. Meerdere bedpartners heeft gehad of heeft. Jezus kan u vergeven als u naar Hem toe gaat hiermee en om vergeving vraagt.

Het huwelijk is anders dan we tegenwoordig voorgeschoteld krijgen een Heilige verbintenis tussen man en vrouw en bezegeld door God. 

Mattheus 19: En Hij zei tegen hem; Hebt u niet gelezen dat Hij die de mens gemaakt heeft, hen vanaf het begin af mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan een vrouw hechten, en die twee zullen tot een vlees zijn, en wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Het is daarmee de enige plaats voor seksuele activiteit. Gaan we hier buiten dan is de bescherming weg. En dit geld voor alle seksuele activiteiten buiten het huwelijk in welke vorm dan ook. Het is zonde tegen God. Jezus zelf over zondigen Johannes 14:15 Als u mij lief heeft, neem dan mijn geboden in acht.

Als u zich zelf Christen noemt  en leeft anders dan God voorschrijft en u wilt dit veranderen vraag de Heere Jezus dan om vergeving.

Ik ga nog een stap verder, als u naar een kerk gaat en er niet over zonde gesproken wordt of bovenstaande zaken, daar weg te gaan zodat u geen deel heeft aan deze zonden en u er niet om geoordeeld gaat worden. Medeplichtig zijn is ook zonde.

 

Geen Koninkrijk?

Hij kan ons niet opnemen in zijn Koninkrijk als we niet rein zijn. In openbaringen lezen we dat er mensen in de Hemel aankomen die hun gewaden witgewassen hebben in het bloed van het Lam, zij hebben vergeving gekregen en zijn volkomen rein. Openbaringen 22:15.

 

1 Petrus 1:16

Want er staat geschreven: Wees Heilig, want ik ben Heilig”. En als u Hem als Vader aanroept: Die zonder aanziens des persoon naar iemands werk oordeelt, wandel dan in de vreeze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap.

 

Het huwelijk

Het huwelijk is anders dan we tegenwoordig voorgeschoteld krijgen, een Heilige verbintenis tussen man en vrouw en bezegeld door God. Opdat man en vrouw een vlees zouden worden door het huwelijk.

In Mattheüs 19:4-6  Hebt u niet gelezen (Genesis 2:24)  dat Hij die de mens gemaakt heeft hen vanaf het begin af mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt. En gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot een vlees zijn en wat God samenvoegt laat de mens dat niet scheiden. Jezus spreekt hier over het huwelijk. Genesis 2:24

Waarbij beide partners ook nog door God zijn samengebracht. Het is daarmee de enige plaats voor seksuele activiteit. Gaan we hier buiten dan is de bescherming weg en we verbreken het verbond met God. En dit geld voor alle seksuele activiteiten buiten het huwelijk in welke vorm dan ook. Het is zonde tegen God.

Het heeft geestelijke consequenties als we hiervan ervan afwijken.

 

Bent u op de een of andere manier betrokken bij bovenstaande activiteiten dan geef ik u in overweging om dit te belijden en om vergeving te vragen als u ongetrouwd bent en zich Christen noemt te trouwen, als u geen Christen bent natuurlijk ook.

Ik ga nog een stap verder, als u naar een kerk gaat en er niet over zonde gesproken wordt of bovenstaande zaken, daar weg te gaan zodat u geen deel heeft aan deze zonden, en u er niet om geoordeeld gaat worden. Medeplichtig zijn is ook zonde.

 

De Geest van Jezebel waart daar rond en deze is uit op alles wat heilig is te vernietigen door verleiding, seksuele zonden, lust, overspel etc. ze krijgt altijd haar zin als u zich hiervan niet bewust ben. Ze is tegen alles wat Heilig is. Ze profeteert, maar is geen profetes van God.

Ze zet iedereen aan om hoererij te bedrijven.

Dat is haar missie in een deel van de kerk, een dienares van satan. Maar ook daarbuiten is ze actief want tegenwoordig zien we haar invloed om ons heen door de losse seksuele moraal.

Openbaringen 2:20

Afgoden

Het eren van valse goden binnen een religie of gewoon thuis wordt door God ook veroordeeld. Het is vaak een reden oordelen zoals we uit de Bijbel kunnen opmaken. De aanbidding van valse Goden werd zelfs in Israël in vroegere tijden gewoon gevonden, in oude tijden en dus ook in de tijd van het oude Israël werd Baal aanbeden en dat was steeds weer een reden voor God om met oordelen over het land te komen.  In de Bijbel lezen  we over de afval van het geloof in die tijd en de aanbidding van baal.  De profeten Elia en Elisa leefden in die tijd en probeerden de mensen in Israel en  elders weer bij God te brengen. En Tot op de dag van vandaag wordt Baal aanbeden over de gehele wereld, Het is geestelijk overspel en daarmee hoererij.

Alle profeten hebben er voor gewaarschuwd zelfs voor onze tijd, om uit Babylon weggegaan en terug te keren naar God, nu is die weg  gemakkelijker voor ons omdat de Heere Jezus de weg is waarbij  we zelf tot de Vader kunnen komen zonder tempel en offers. Want ons lichaam is de tempel van God, een levend offer, heilig (we zondigen er niet tegen) want dat is de redelijke godsdienst. U bent de kerk.

Romeinen 12: Ik roep u er dan ook toe op broeders, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden, als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk, dat is uw redelijke godsdienst.

 

Geen andere goden of beelden.

Exodus 20:3-6

Ook voor vandaag geld nog steeds het gebod van de Heer "Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben".

 

 

 

 

 

Ik wens u vrijheid en zegen van God.