De Genade van de Heere Jesus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 2 Korinthe 13:13

De Twee Getuigen

Openbaring 11

 

 

 

De tweede wee is voorbij gegaan.

Op het einde van de tijd zullen er twee getuigen van God, het Evangelie (opnieuw) verkondigen over de hele wereld. Drie en half jaar zullen zij het ware Evangelie verkondigen. Nog voor de opname en na of tijdens de weeën, die beschreven staan in openbaringen.

Want er staat geschreven in Markus 13:10 voordat de Heere Jezus terug komt het Evangelie eerst gepredikt moet worden aan alle volken. Het is een verwijzing naar het boek Openbaring door de Heere Jezus Christus.

Voor iemand die wil weten wat er nog moet gebeuren voor de wederkomst is het een aanwijzing van grote waarde, omdat deze twee getuigen er nu nog niet zijn en als ze wel verschijnen dan weten we ook dat de wederkomst niet lang meer op zich laat wachten.

Het boek Openbaringen is dan ook geschreven na de Opstanding en Zijn Hemelvaart. Jezus zelf heeft het immers via een engel geopenbaard aan Johannes.

Jezus wist natuurlijk wat er zou gaan gebeuren na zijn tijd. Hij vertelde immers dat Hij moest gaan, maar nog veel te zeggen had. Johannes 16:12-15. “Nog veel heb ik u te zeggen, maar u kunt het thans niet dragen”. Zo was het ook met de weeën en nog andere aanwijzingen die later aanbod komen.

 

De twee getuigen

 

“En ik zal mijn twee getuigen macht geven. En zij zullen in rouwkleding gekleed, Twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren”

Openbaringen 11:3

 

De vraag is wie deze twee getuigen zijn en hoe het valt het in de tijdlijn van de eindtijd profetieën. We zullen beginnen met het waarom over het opnieuw verkondigen van het Evangelie over de gehele wereld voor de komst van Jezus Christus.

In Openbaring vinden we de geheimenis van God. Dit geheimenis heb ik al besproken in de opname reeks, en ik herhaal daarom alleen de schriftgedeelten, Openbaring 10:7:8. Het geheimenis wordt ook besproken door Paulus, Korinthe 15:51-52.

In sommige religieuze kringen wordt ervan uitgegaan dat het Evangelie al over de hele wereld is verkondigd en dat de opname dan ook spoedig zal komen. Er wordt gezegd, dat het ieder moment kan gebeuren. We vinden in het boek Openbaring, dat dit niet is gebaseerd, op een Bijbelse onderbouwing. God heeft er een andere mening over wat betreft het verkondigen van het Evangelie en daarom wil Hij dat iedereen het nog hoort voordat Hij terug komt, 3,5 jaar lang.

Het is nogmaals een poging van onze Heer om iedereen het Evangelie van het Koninkrijk der Hemelen te laten onderwijzen. Velen zullen zich nog kunnen bekeren en velen wijzen het af en hebben een hekel aan de twee profeten, die het de mensheid lastig kunnen maken, zie Openbaring 11.

De twee getuigen worden uiteindelijk gedood, als het verkondigen volbracht is, door het beest wat uit de afgrond komt, (de valse profeet, antichrist). Ze blijven drie dagen in Jerusalem dood op straat liggen totdat de Geest van God hun weer opricht en opneemt naar de Hemel. Openbaring 11:12. Het zal over de gehele wereld gezien worden, dit verwijst naar onze huidige communicatiemiddelen, zoals de televisie, satellieten, internet etc. De mensen zullen blij zijn en elkaar geschenken sturen.

 

Gods liefde voor ons

En Hij zei tegen mij:  u moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen.

Openbaringen 10:11

 

Dit heeft de Heere Jezus zelf gezegd tegen Johannes nadat hij alle visioenen had gezien en opgeschreven over de eindtijd. Hij moet opnieuw getuigen van het Evangelie. Opnieuw wil zeggen, opnieuw doen, nog eens proberen.

Uit profetieën over Babylon weten we dat God niet tevreden is met de verkondiging van het Evangelie en aanbidding van valse goden en daarom met alle oordelen komt. God wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat Hij zal op allerlei manieren proberen mensen tot bekering te bewegen.

De twee getuigen zijn er een voorbeeld van ook de 1444.000 zullen in de eindtijd tijdens de tijd van de weeën, het Evangelie verkondigen, Openbaring 7. En de late regen, Gods Geest die nog uitgestort gaat worden, Joel 2:23 en Handelingen 2: 16.

 

Sterke engel

Het is uit de beschrijving van deze ’andere sterke’ engel in openbaring 10:13 waaruit we kunnen opmaken dat de Heere Jezus Christus zelf, aan Johannes verschenen is.

Hij was bekleed met een wolk (de Heilige Geest).

Een regenboog boven zijn hoofd. Een symbool van God, Genesis 9:11. Gads verbond met de mensheid na de vloed.

Een luide stem zoals een leeuw brult. Een symbool van Jezus, de leeuw van Juda, zoals beschreven in Openbaringen 5:5.

 

Johannes is Elia zoals we kunnen lezen in Maleachi 3:4-6 Een verwijzing naar Openbaring 11:11, waar Johannes de opdracht krijgt om het Evangelie opnieuw te verkondigen, Johannes is en was en wordt. Maleachi 4:5.

Mozes wordt hier ook genoemd. Als dienaar van God met de verordeningen en de bepalingen voor heel Israël, daar valt alles buiten Israël ook onder. Het is een hint voor wie goed leest.

 

Maleachi 4:5  Zie ik zend tot u de profeet Elia, voordat de grote dag van de Heere komt die grote en ontzagwekkende dag.                                                                                                                                                                                            

 

Elia had ook macht over de Hemel in zijn tijd. Hij kwam terug als Johannes de doper voor de komst van Jezus in die tijd en nu komt Hij terug als Elia als een van de twee getuigen.

 

Mozes komt terug

Wie is dan de tweede profeet? Dit staat beschreven in, de verheerlijking op de berg, Lukas 9 Op deze berg heeft Jezus laten zien hoe Hij en ook wij als volgers van de Heere Jezus in een ogenblik verandert worden als de tijd daarvoor is aangebroken, er waren twee profeten bij namelijk Elia en Mozes op dat moment in de tijd  ze stonden naast de Heere Jezus en waren ook zo weer verdwenen want toen de aanwezige apostelen weer wakker werden waren ze zomaar verdwenen.

Na de 3,5 jaar blaast de zevende engel op de zevende bazuin. Het is dan de tijd van de opname. En ook het moment waarop we verandert worden, diegene die dan nog in leven zijn. Dan komt Jezus terug op de wolken en Hij stuurt zijn Engelen vooruit om iedereen te verzamelen uit de vier windstreken.                                                                                                          

En dan zal hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, vanuit het uiterste van de aarde tot het uiterste van de Hemel. Lukas 13:32.

Maar die dag en dat moment is aan niemand bekent, ook aan de engelen in de Hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar alleen aan de Vader.” Lukas 13:32

 

De Heere Jezus is al onder ons door zijn Heilige Geest, die in ons komt wonen bij onze bekering. Johannes 14.

 

Gods zegen toegewenst aan u en uw geliefden,                                                                              

maak vandaag uw leven nog in orde met de Heere Jezus Christus,                                            

de enige naam die ons gegeven is om zalig te worden.

---

 

 

 

www.onzegezegendehoop.nl