De Genade van de Heere Jesus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 2 Korinthe 13:13

De val van Mystery Babylon - Amerika en de kustlanden.

Profetieën over de komende oorlogen en val van Babylon.

 

en het openen van het tweede zegel en derde zegel. Openbaringen 6.,

 

 

Matheus 24: 6   Lukas 21.

“U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen;

pas op wordt niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren

maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan,

en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk”.

 

Waarom oorlog

Oorlog is onvermijdelijk omdat we in de eindtijd zijn aangeland en oorlogen worden beschreven in de Bijbel als middel om oordelen te brengen over bijvoorbeeld Amerika /Babylon. Voor de komst van de Heere Jezus zal het dus eerst oorlog zijn, zoals we kunnen lezen en dit gaat vooraf aan de weeën. Het zal het einde zijn van Babylon, Mysterie Babylon zoals in Openbaringen 17 staat geschreven.

 

Wie is Mysterie Babylon?

Mysterie Babylon is Amerika, het moderne Babylon. Het Babylon wat opnieuw is opgericht en weer een wereldmacht is geworden met vele misdaden en verering van andere goden en de verschrikkelijkste zonden die er zijn begaan. Niet alleen daar maar ook elders natuurlijk.

“En een van de zeven Engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij, kom ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien die aan vele wateren zit”(vele landen en naties).            

Openbaringen 17:1-2 –

Jeremia 51:13.

 

Amerika heeft een verderfelijke moraal aan de wereld verkocht aan alle, volken, menigten, naties en talen, en ze delen daarin mee of hebben er van meegeprofiteerd openbaringen 17:15. The doom of Babylon zoals een Engelse vertaling luidt over hoofdstuk 17.

Velen denken dat het om de Katholieke kerk gaat, maar dat is niet het geval. De valse religie is wel onderdeel van Babylon. Er is bijvoorbeeld een hechte band tussen vele landen en het Vaticaan. En ondertussen is het wel bekend dat de Paus de valse profeet is en dat in Rome lucifer wordt aanbeden zoals dit gewoon op YouTube is te zien. Als u zelf even zoekt zult u het wel vinden. Het is geheel openbaar gemaakt want de tijd van de antichrist is nabij, de reset is in volle gang.

 

Amerika is een grootmacht die op alles wat voor God heilig is, heeft gezondigd. En nog steeds, het neemt iedere dag nog toe. De verspreiding van het voorspoed-Evangelie en veel andere niet Bijbelse leer zijn hier vandaan gekomen en geëxporteerd over de gehele aarde. Vermengt met new age en andere tovenarij.

Het is net als in de dagen van Noah of Sodom en Gomorra, en we weten wat ermee is, gebeurt. De hele aarde zal geschud worden om deze zonden en rebellie tegen God. Deze oordelen zullen ook Europa treffen omdat Europa ook dronken is geworden van de wijn van haar hoererij.

“En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren (valse religie) en de gruwelen van de aarde”                                                                                                                         openbaringen 17:5

 

 

 

Ga weg uit haar.

Daarom is het ook zo belangrijk om uit haar weg te gaan, dat Babylon waartoe de Heere Jezus ons oproept in openbaringen 18:4. “En ik hoorde een andere stem uit de Hemel zeggen, Ga uit haar weg Mijn volk (ieder die Jezus lief heeft) opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen” Een van de plagen staat beschreven in openbaringen 9, het openen van de put, net zoals het beschreven staat in Openbaringen 17. Dit is een demonische invasie.

In 2021 is het open van het parlementaire jaar vooraf gegaan aan een gebed tot een indiaanse god. En daarmee is gewoon in alle openheid aan het licht gekomen hoever God is weggedaan uit Amerika en hoeveel invloed satan al heeft. Er zal in Amerika zelf een enorme vervolging komen tegen Christenen, dit zal over de hele wereld gaan komen. Zoals ik al heb besproken in de opname reeks. Het is onderdeel van de agenda van de antichrist.

 

Geen opname voor de oorlogen.

Over de opname wil ik graag nog een opmerking maken. Pas als het aantal van de mede dienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden komt de wraak over de aarde om alle bloed te vergelden van hen die zijn gestorven in dienst van de Heer of als broeders of zusters. Openbaringen 6:9:12. Dit is ook het begin van de wederkomst zoals u kunt lezen in openbaringen 6:6. Geen dag om naar uit te zien met betrekking tot wat er allemaal gaat gebeuren dan, wel een dag om naar het nieuwe uit te zien wat dan niet ver meer is. Maar eerst moet alles vervult zijn wat er over de Heere Jezus is geschreven, van het Oude Testament tot aan het boek openbaringen.

“Dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat er over mij geschreven staat in de wet van Mozes” en in de Profeten en in de Psalmen. 24: 44:45.

 

2 Petrus 3 :11 16 “Als deze dingen allemaal vergaan hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in Godsvrucht.

 

Het openen van het 2e zegel.

Het openen van de 2e zegel uit openbaringen 6 en de oorlog die is begonnen in Oekraïne, de rijder op het rode paard. Gods oordeel over Babylon.

De oorlog die is ontstaan in Oekraïne is het begin van de val van Babylon.

We kunnen dus oorlog verwachten in Europa en overzee want Rusland zal met China de Verenigde Staten aanvallen en veroveren. “Het zal onverwachts komen omdat alles al is voorbereid en daarom een schok”.    Zegt de Heere in, Jeremia 50:9, 

1 Thessalonicenzen 5:3.

Want wanneer zij zullen zeggen: "Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen,

zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten".

 

“Zie ik doe opstaan en tegen Babel optrekken een menigte van grote volken. Uit het land in het noorden, Zij zullen zich gereedmaken”. Daarom uit zal het ingenomen worden. Deze menigte zal Babylon binnentrekken, wij zijn onderdeel van Babylon.

Het land uit het noorden, Jeremia 50:3. “Want een volk rukt er tegenop vanuit het noorden en dat zal van zijn land een woestenij maken”.

Jeremia 50:41 over een volk uit het noorden een grote natie en talrijke koningen worden opgewekt van de uithoeken van de aarde. Vele landen gaan zich ermee bemoeien.

In Jeremia wordt o.a. gesproken over het land van de Chaldeeën, dit is een verzamelnaam voor mensen die tovenarij en hekserij beoefenen. Amerika is hoofdleverancier van deze praktijken en heeft het over de hele aarde verspreid.

 

Ook worden er andere namen genoemd. Deze profetie is ook voor ons nu in onze moderne tijd bedoelt en niet alleen voor Israël of anderen in die tijd. Als je eenmaal Babylon hebt geïdentificeerd dan weet je waar Jesaja en Jeremia over profeteren in die tijd. Een vooruitblik op onze tijd.

Amerika zal helemaal vernietigd worden, Jeremia 50:39 “Er zal voor altijd niet meer in worden gewoond, van generatie op generatie zal het niet worden bewoond. Zoals God Sodom en Gomorra en de naburige plaatsen ondersteboven heeft gekeerd” spreekt de Heere.

De hele wereld zal hier mee te maken krijgen zoals we kunnen lezen in Jeremia 51:49.

Deze oordelen en de oorzaken daarvan zijn natuurlijk al lang geleden voorzien en er is ook tegen gewaarschuwd, vele profeten hebben dit gezegd in de naam van de Heere. Het zal u dan ook niet verbazen dat dit nu staat te gebeuren. Ook in onze tijd heeft God mensen nar Amerika gezonden om hun te vertellen dat ze Mysterie Babylon zijn en zich af moeten keren van hun zonden.

Velen weten het niet, roep iedereen daarom wakker en bid voor uw naasten.

Daar zijn we nu aangeland het begin van het einde van dit tijdperk. Het zijn Gods oordelen die al eeuwen geleden zijn vastgesteld en zullen voltrokken worden zoals het staat opgeschreven en is geprofeteerd. God verandert nooit, in tegenstelling wat er soms beweert wordt is Hij dezelfde en blijft dezelfde door de eeuwen heen en ook al zal de aarde vergaan, net als de Hemel want die zullen voorbij gaan, God blijft dezelfde.                

Psalm 102: 26 : 29.

Hebreeën 13:8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid.

Sinds de dagen van uw vaderen bent u afgeweken van Mijn verordeningen en u hebt ze niet in acht genomen. Maleachi 3:5-7.

 

Psalm 102-103

Handelingen 2:38-39.

 

Maleachi 3-4.

Daniel 9

Openbaringen 6:5

Jesaja 13

Openbaringen 5

 

In Daniel 9 spreekt Daniel over de profeet Jeremia en Mozes en vraagt Hij om vergeving omdat er niet geluisterd is naar de profeten en is afgeweken van Gods verordeningen. Dit is actueel voor dit moment in de geschiedenis van de mensheid. Daniel 12 “Het zal een benauwde tijd zijn zoals er niet geweest is sinds er een volk geweest is tot die tijd”.

 

In de artikelen over de opname, dat wat er nog aan vooraf gaat, leert u meer over de kalender van God.

Het is tijd om wakker te worden en mensen wakker te maken, daarvoor zijn profetieën ook bedoelt niet om alleen maar angst te zaaien of verwarring, maar just uit liefde van God om ons te waarschuwen, landen en personen uw eigen leven langs het woord van God te leggen en uw hart te onderzoeken of het in lijn is met Gods woord.

 

Lees de teksten voor u zelf en vraag de Heilige Geest het te verklaren. Want ook al wordt er over Israël gesproken, het is voor ons bestemd, in deze tijd. Het hele Evangelie is bestemd voor Israel en de rest van de wereld. Efeze 2:11-22.

 

Op het moment van deze opgewaardeerd versie is het moment aangebroken dat de rijder op het zwarte paard gaat rijden. Openbaringen 6:5 Het begint in Amerika en dat heeft effect op de hele wereld.

 

Als u zich nog niet heeft omgekeerd en uw zonden heeft beleden is dat nu wel een geschikt moment, we namelijk weten niet of de dag van morgen ons is gegeven.

 

 

 

Ik wens u veel zegen

Douwe Bakker

 

 

Deel twee over Babylon, de oordelen zijn begonnen.

De Aankondiging Van Het Oordeel Over Babylon
PDF – 3,9 MB 15 downloads