Drie dagen duisternis een gebeurtenis tijdens de weeën. 

De drie dagen van duisternis die vooraf gaan aan de wederkomst van de Heere Jezus zullen over de hele wereld komen. Er gaat een grote aardbeving aan vooraf en zal die over de hele wereld te voelen zal zijn. Het is een waarschuwing om u voor te bereiden,  op wat komen gaat. Het is een gebeurtenis die we binnenkort kunnen verwachten gezien de datum op Gods kalender. Het kan zelfs op ieder moment plaatsvinden. Wees daarom waakzaam, Lukas 25: 34. Wie kunnen ons druk maken over wat er nu allemaal in de wereld gebeurt, maar laat u niet afleiden door dit alles verwacht en verblijdt u in de wederkomst! Hoewel dit geen gemakkelijke tijd zal worden is het wel onze gezegende hoop, de hoop op zaligheid 1 Petrus 1:3-12.

Bijbel plaatsen waar de drie dagen worden genoemd.

Alleenst moet ik even opmerken dat er een patroon is in gebeurtenissen die verband houden met Jezus of Gods werk, een patroon van drie dagen, uren etc. Jezus verscheen bijvoorbeeld drie keer na zijn kruisiging en opstanding aan verschillende mensen. Het was drie uren donker na de kruisiging en zo zijn er nog veel meer Schriftplaatsen te ontdekken waar dit patroon van drie dagen wordt beschreven. De eindtijd gebeurtenis is ook een uit een serie van drie, Lot, Noah en de onze tijd de wederkomst van de Heere Jezus. Dit is bovendien een eindtijd gebeurtenis.

De drie dagen van duisternis en de opname zijn gebeurtenissen die in de Bijbel zijn verborgen. De opname wordt genoemd in het Oude Testament, en ook de drie dagen.

Lukas 21: 25-37 is een beschrijving van de tijd rondom de opname van de gelovigen. Mensen die de opname niet kennen zullen dit misschien lezen als zijnde de definitieve wederkomst op de Olijfberg, maar dat is een gebeurtenis die plaats zal vinden aan het einde van de grote verdrukking van 7 jaar, niet een verschijning in de wolken maar op aarde. (Dit zal overigens gekopieerd worden door de antichrist die ook zal verschijnen op aarde, maar als deze imitator verschijn, zal de Olijfberg niet in tweeën splitsen.) U bent al vast gewaarschuwd voor deze misleiding.

Exodus 10: 21-23. De vergelijking met Egypte gaat zeker op voor onze tijd. God heeft toen zijn volk uit Egypte geleid en nu brengt Jezus ons thuis. (opname). Hij is de ark, de nieuwe tempel.

Amos 8: 9 Duidelijk.

Johannes 9:4

Handelingen 2: 20 > Dit gaat niet alleen over de duisternis, maar ook over de opname.

Jezus zijn antwoord aan de Schriftgeleerden en Farizeeën over het teken van zijn wederkomst:

 Het enige teken voor zijn komst.

 Zoals ik al eerder heb geschreven is er maar een teken wat Jezus geeft voor zijn komst namelijk Matheus 12: 40. " Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn". En in het teken van Jona, Lucas 11:29.

Ook nu zijn er weer veel mensen die niet geloven we in de eindtijd leven, of dat Jezus terugkomt of dat er zoiets als een opname is van degenen die voor hem kiezen. De Bijbel staat er vol mee, je moet deze patronen leren zien en zelf gaan onderzoeken dan is het verbazingwekkend om te ontdekken welk plan God heeft op laten tekenen voor de redding van de mensheid.

Die uitdrukkelijk hebben gekozen voor Jezus en niet koud of warm zijn bij zijn komst. Openbaringen:12:13. Het betreft uw relatie met de allerhoogste, de Zoon des mensen. Het is niet de tijd om uw olie bij iemand te halen, maar u gereed te maken voor de Bruiloft. Matheus 25: 1-13. Zodat de deur niet voor u dicht gaat.

Deze gelegenheid is de gebeurtenis waarover gesproken wordt in Matheus 24:29, Lukas 17 en Openbaringen 6:12. Deze drie Schriftplaatsen vertellen over dezelfde gebeurtenis.

Het is de dag van de toorn van de Heer Openbaring 6:17 "Want de grote dag van zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven".

 

Wat zal er die dagen gebeuren?

Voordat het drie dagen donker wordt zal er een catastrofale gebeurtenis plaatsvinden en daarna zal er een enorme aardbeving zijn die de drie dagen vooraf gaan en over de gehele aarde voelbaar is.

Het zal donker zijn de hele aarde is dan door een dikke deken van duisternis die je kunt voelen. Drie dagen en drie nachten zal dit zo zijn. U moet binnen blijven. De elektriciteit zal uitgevallen zijn, maar ook het internet etc.

Door de verduistering van de zon en de maan zal de temperatuur op aarde dalen het wordt dus koud.

Als u veilig wilt zijn moet u deze dagen beslist niet naar buiten gaan u zult het niet overleven, doe de gordijnen dicht en blijf bij de ramen weg, doe ook vooral voor niemand de deur open.

Mensen die het zegel van de Heilige Geest hebben en Jezus hebben aangenomen zullen niet veel te vrezen hebben, wat er buiten ook gebeurt zij zijn, beschermt door het bloed van de Heere Jezus.

Het staat beschreven in Jesaja 60, over het licht in de duisternis en de komende duisternis die over heel de aarde komt.

 

Sta op wordt verlicht! Want uw licht komt

En de heerlijkheid van de Heere gaat over op u

Want zie de duisternis zal de aarde bedekken.

En donkere wolken de volken

Maar over u zal de Heere opgaan en zijn

Heerlijkheid zal over u gezien worden. En

De heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar

de glans van uw dageraad.

*********

 

Mensen die de Heilige Geest hebben zullen in die dagen een licht zijn voor anderen. Er zijn veel meer Schriftplaatsen te vinden over de duisternis, maar ik laat het hierbij omdat het gegeven op zich voldoende is om

Door te geven aan u zodat het niet onverwachtst.

 

Wanneer?

Het eerste visioen over de drie dagen zag ik rond het uitbreken van het virus wat nu over de aarde gaat, ik dacht daarom ook dat het deze gebeurtenis was en heb er niet heel veel aandacht aan geschonken. Het tweede visioen was ergens in september 2021. Daarna heb ik in dromen en door studie veel over deze gebeurtenis gelezen. Een droom over een plotselinge ramp werd me gegeven en daarin duidelijk gemaakt dit te delen om te waarschuwen. Er zijn over de gehele wereld mensen die soortgelijke dromen hebben of visioenen.

God waarschuwt altijd ruim van tevoren, maar we zijn geen jaren meer verwijderd van dit alles. Ik zou zeggen binnenkort. De evenementen geven het wel aan. Ga zelf op zoek naar de waarheid en lees de bijbel! Er zijn mij zoveel dromen gegeven en over dit alles waardoor er voor mijzelf geen twijfel over mogelijk is dat het snel zover is.

Update: Inmiddels zijn er al vele tekenen geweest die deze en andere gebeurtenissen aankondigen. (jan 2022).

 

Mijn visioen

Ik heb de duisternis twee maal gezien in een visioen en het is mij duidelijk gemaakt  in een droom om dit te delen zodat het u niet zal overvallen. De duisternis rolde als een soort deken over de stad en op dat moment kon ik het niet goed thuisbrengen. De tweede keer was ongeveer twee manden geleden, weer hetzelfde beeld en toen de droom. Voor mij was de droom de bevestiging  dat wat ik gezien heb de drie dagen zijn. En natuurlijk gebed en de Schriftplaatsen.

We moeten ons goed realiseren dat God een God is van herhalingen, en wat was zal zich weer herhalen. Zo ook de dagen van Lot en Noah dit is ook een patroon. Hij is de Alfa en Omega, het begin en het einde. Zo zal het dus ook weer zijn in de tijden van Genesis en Exodus. De redenen waarom God alles weer gaat schudden zijn dezelfde, alleen is er is nu een uitweg geboden namelijk de Heere Jezus  en onze opname en vergeving van zonden om niet.

 Zoals ik al heb geschreven op een andere pagina is er  na deze dagen de wederkomst te verwachten. Dit zal een vreselijke toestand zijn zoals kunnen lezen in  Matheus 17: 29:37 handelingen 2: 16 en verder. Dit is een profetie van Joel de profeet. Deze profetie gaat over het uitstorten van de Heilige Geest op alle vlees, een wereldwijde revival voor de opname. Er zullen wonderen zijn aan de Hemel... Leest u het zelf maar eens. Ook staat er geschreven over de ontzagwekkende dag van de Heere. Hier over leest u ook  in openbaringen 6 de zesde schaal. Dit is een wereldwijde catastrofe. Maar ook een tijd dat e Heere Jezus in al zijn glorie aan iedereen zal verschijnen.

En er staat ook, niet geheel onbelangrijk om te weten Handelingen 2:21 En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zalig zal worden. Dit klink toch heel hoopvol nog een profetie die dan in vervulling gaat het staat namelijk in Joel 2.

In die dagen waarin je niets kan zien is Jezus het enige licht in de wereld. Ga dan ook naar hem en vraag zijn bescherming. 

Ik  kan niet anders concluderen de tijd voor de wederkomst van de Heer Jezus een erg moeilijke tijd wordt. Daarna komt pas de wederkomst. Openbaringen 6:6 vertelt iets uitgebreider wat ons te wachten staat. Voor het vertrek om het zo maar te zeggen.

De gebeurtenis van de duisternis die over de aarde komt, hangt samen met de komst van Satan naar de aarde en de opening van de put in openbaringen 9 en openbaringen 12. De draak die een derde van de gevallen engelen op de aarde werpt (sterren) . De draak is een symbool voor satan Hij zal oorlog voeren tegen de gelovigen. (vervolging).

 

Vrede wens ik u en zegen van onze Heere en zaligmaker

De Heere Jezus Christus.

 

 

 

download de tekst hier