• De zegels uit openbaringen 6 worden een voor een verbroken, de eerste twee zijn verbroken.
Welkom » Eindtijd kenmerken

"Bekeert u want het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen. Mattheus 4:17

 

Kenmerken van de eindtijd.

 

Een andere Jezus prediken dan wie in de Vader zijn welbehagen heeft. Markus 9:7

Toen viel de schaduw van een wolk over hem; Dit is mijn geliefde zoon, luister naar Hem.

Jezus kwam voor het Evangelie en ook om recht te spreken na zijn wederkomst. Aan Hem is alle macht gegeven in de Hemel en op de aarde.

Mattheus 28 : 18.

Hij heeft opdracht gegeven aan zijn discipelen het Evangelie te verkondigen en alles wat Hij hun geboden heeft in acht te nemen. En dat is dan voor ons ook een opdracht.

En Hij is het die bij ons is, alle dagen tot de voleinding van de wereld. Mattheus 28:20.

Dat is een fijne gedachte, we staan er niet allen voor in ons leven en zeker niet in deze dagen en die nog komen.

Paulus noemt de andere Jezus in 2 Korinthe 11:3-4.

Lees daarom zelf uw Bijbel het is Gods woord niet voor onderhandeling bestemd,  de Waarheid.

 

 

 Een ernstige waarschuwing tegen lauw geloof.

"Voorwaar ik zeg u: Ik ken u niet" Mattheus 25 : 12.

In de Bijbel staat geschreven dat de Heere Jezus komt als een dief in de nacht voor hen die Hem niet verwachten.

Dit is gericht aan Christenen die er van uitgaan dat ze gered  zijn voor de eeuwigheid  zijn maar wat helaas niet zo is. Ze zijn er niet klaar voor om redenen die op deze website kunt vinden. Daarom bekeert u en leest u zelf wat de Heere Jezus hierover te zeggen heeft in openbaringen 2 en 3. De brieven aan de gemeenten.

 Waakzaam zijn

 1. Thessalonicenzen 5: 2-3. worden we ook opgeroepen tot een heilige levenswandel en onze aandacht gericht te houden op onze Heer en wat Hij gedaan heeft voor ons aan het kruis te Golgotha.

Want wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.

 

De opname volgens de Bijbel

Velen zullen na jarenlang wachten op de opname hun geloof de rug toekeren, het duurt te lang voordat het zover is, tegen u wil ik zegen hou de Hoop levend en ook uw relatie met Jezus. We moeten nog door veel heen voordat er sprake is van een opname Dit blijkt uit de Bijbel, het woord van God.

Want we weten uit de Bijbel dat de dag van de opname zeker niet zal plaats hebben voordat de man van zonde, de antichrist  geopenbaard zal zijn. Daar zijn we naar op weg, maar het is nog niet zo ver.

Zoals gezegd gaat er nog veel aan vooraf!

Geloof het niet als iemand zegt dat Jezus elk moment kan komen, Hij komt pas als alle profetieën die over Hem geschreven zijn in de psalmen, en de profetieën zij vervuld. Dat zijn Jezus zijn eigen woorden in Lukas 24:44

 Hij zei tegen Hen dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profetieën en in de Psalmen.

Daarom is de noodzaak tot bekering ook nog nooit zo graat geweest omdat we niet precies weten wanneer alles zich zal voltrekken. Het is de Agenda van God en de op de tijd van God.

De eindtijd profetieën zijn niet compleet zonder die uit het Oude Testament.

 

De weeën zijn uit openbaringen  en de zegels uit de boekrol in openbaringen 6.

Mattheüs 24 en Openbaringen 6.

De opname een gebeurtenis die samenhangt met de wederkomst  van de Heere Jezus, en de daarbij horende oordelen over Babylon, als ook de weeën en de 7 zegels in Openbaringen, allemaal geprofeteerd door de Heere Jezus.

In Matteüs 24: 8 spreekt Hij over de weeën, deze weeën vinden we in het boek Openbaringen. Het zijn er drie en luiden de oordelen en plagen in die over de aarde gaan komen. Dit gaat vooraf aan de opname zoals de Bijbel duidelijk maakt.

Op de pagina Jezus en de weeën uit openbaringen leest u er over. deel 1 en 2 staan op de site. Als u zelf op zoek, wilt naar de betekenis en gebeurtenissen voor de opname bestudeer dan Openbaringen 5 tot en met 12., en 14 en 15.

In openbaringen 9:4 vinden we het openen van de put. Daaraan gekoppeld 3 dagen van duisternis, waar ik een aparte pagina voor heb gemaakt.

Deze is hier te downloaden.

Deel 1.  van de opname reeks gaat over hoe u zich kunt voorbereiden op de opname en voorbereiding op de komende vervolgingen, de plagen en andere zaken dit is een serie van vier deze staan nu op de download pagina.

 

De late regen en herstel. Gods zegen in de eindtijd.

De late regen is een eindtijd bediening van de Heere, Het is de huidige tijd het is het laten "regenen" van het water (Geest) om de oogst groot te maken. De oogst van zielen die het woord kennen of ervan gehoord hebben, de Heilige Geest hebben ontvangen, het woord van God liefhebben, hun leven geheiligd hebben en de regen verwachten zoals we ook de Heere verwachten voor de wederkomst het is een voorbereiding hierop, een geschenk uit de Hemel. Als u dit ook wilt meemaken of zich wilt voorbereiden hierop lees dan de tekst op de pagina of download de tekst. downloadpagina.

 

De late regen, eeuwen geleden al voorzegd door de profeten.

Het past in Gods reddingsplan voor de mensheid, zijn plan in de eindtijd. In dat opzicht mogen we geduld hebben tot aan alle voorwaarden is voldaan voor zijn wederkomst.

Jakobus 5: 7-9.

 

 

Opgenomen naar de Hemel. De twee getuigen van God.

 

Twee mensen uit de bijbel die nooit de dood hebben gezien Henoch en Elia, In onze tijd zullen er nog twee mensen weggenomen worden door God, namelijk de twee getuigen uit openbaringen 11. download de tekst en ontdek wat God gaat doen in de eindtijd met en door de twee getuigen. Het Mysterie van hun identiteit is terug te vinden in de bijbel.

 

 

Verlies uw genade niet.

Onder de wet of onder de genade? Twee vragen waar u hier antwoorden over vind.

De tijden worden er niet beter op. Houdt vol en wordt niet bevreesd.

Ga in alles naar de Heere Jezus en Hij zal u helpen.

"Terwijl wij verwachten de zalige Hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Titus 2:13.

Heeft u nog niet de gelegenheid genomen om u om te keren en uw leven helemaal aan Jezus te geven doe dat dan vandaag, het is nooit te vroeg om dit te doen.

Vraag vergeving van uw zonden, en laat de zonden wegwassen door zijn bloed. Want alleen zo bent u gerechtvaardigd voor God, om niet. Maak uw paden recht, stop met zondigen dit is belangrijk omdat het de Heilige Geest bedroeft en uw bescherming er door afneemt.

Ik wens u veel zegen en eeuwig leven.