• Door eigen werken kunnen wij de Hemel niet beĆ«rven, het is een geschenk..
  • 55 Bijbel teksten over bekeren. "Ik zal u niet als wezen achter laten, ik kom weer naar u toe"John:14:18.
Hartelijk welkom » Geestelijke beinvloeding » Geestelijke bescherming 2

Geestelijke bescherming.

Voor de tijd van nu en tijden die komen.

 

In de laatste dagen zal het bovennatuurlijke steeds meer toenemen.

Om mensen te verleiden en te misleiden.

Daarom is het belangrijk jezelf toe te rusten met geestelijke wapens.

En een ervan is kennis.

 

 

Geestelijke bescherming en de Bijbel.

We hebben geestelijke bescherming nodig omdat we in een geestelijke wereld leven. Een geestelijke wereld die zichtbaar is, maar ook een die niet zichtbaar is. Deze onzichtbare wereld oefent invloed uit op de wereld om ons heen en op individuen.

Het bovennatuurlijke word meestal toegeschreven aan het occulte of de duisternis dat dit niet helemaal juist is blijkt uit de Bijbel, er is ook een bovennatuurlijke wereld van God zoals we kunnen lezen in de Bijbel.

Kijkt u allen, maar eens hoeveel bladzijden er in de Bijbel staan die allemaal geïnspireerd zijn door Gods Geest, de Heilige Geest, het zijn er ongeveer 1880, 66 boeken vol Goddelijke inspiratie. De bovennatuurlijkheid van God komt al tot uiting in het Oude Testament, als u de profetieën leest dan zijn er tal van voorbeelden te vinden, zelfs voor iemand die niet thuis is in de Bijbel.

 

Ik zal een paar voorbeelden benoemen;

De opname van Jezus na zijn kruising is een bovennatuurlijke gebeurtenis die bovendien normaal wordt gevonden. Praktisch iedereen geloofd er wel in. Jezus heeft tijdens zijn verblijf op aarde het Evangelie verkondigd, zieken genezen en demonen uitgeworpen. Leest u Markus er maar eens op na.

De opname van Henoch en Elia naar de Hemel is ook een prachtig voorbeeld van het bovennatuurlijke karakter van God, de Bijbel en Jezus. En in de toekomst de twee getuigen uit openbaringen 7.

Het water wat uit de rots kwam in de woestijn, terwijl er nergens water te bekennen was.

Jesaja 48: 20:22

En zij leden geen dorst, toen hij hun leidde door de woeste plaatsen.

Water uit een rots deed Hij voor hun stromen.

Toen Hij de rots kloofde, stroomde het water eruit.

Deze Schriftplaats heeft ook nog een andere betekenis het gaat over vertrouwen houden in Jezus onder alle omstandigheden, hij leidt je door de moeilijkheden heen, door zijn woord (water).

Dan heb je nooit meer dorst: Angst, gebrek, uitzichtloosheid, geen richting, loslaten en vertrouwen houden is dan het enige wat je kunt doen op een dergelijk moment.

Jesaja profeteerde veel over Jezus, De Rots is het symbool voor Jezus in de Bijbel.

De duisternis.

In de Bijbel wordt ook gesproken over de duistere kant van het bovennatuurlijke. Paulus zegt toch niet voor niets wat wij hebben te strijden tegen mensen maar tegen machten en krachten van de duisternis.

 

God beschikt over bovennatuurlijke krachten en satan ook.

Satan kan er niets zelf mee creëren zoals God dat wel kan, satan is niet meer dan een imitator,

hij slaagt er wel goed in, maar als het er op aankomt, heeft hij niets te zeggen. Bij de gratie van God kan hij zijn gang gaan, tot op zekere hoogte kan dit en gebeurt het ook. Hij er is in geslaagd dat mensen niet meer geloven in zijn bestaan. Dat komt in de eindtijd goed van pas en is onderdeel van de misleiding.

Door het woord van God is satan te bestrijden, door de kracht en autoriteit die is gelegen in de naam van Jezus, want alle krachten en machten van de duisternis zijn onderworpen aan Jezus Christus. Een bovennatuurlijk gegeven want iedere geest die niet uit God is zal van u wegvliegen al u dat beveelt. Markus 16:17. “En hen die geloofd zullen hebben zullen deze tekenen volgen: In mijn naam zullen zij demonen uitwerpen in vreemde talen zullen zij spreken”

“Zie ik geef u de macht om op slangen schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.

Lukas 10:19-20.

Wanneer u wedergeboren bent kunt u dus in Zijn autoriteit gaat staan en vreemde krachten wegsturen. Het vraagt om een actieve rol van de Christen. Het is uw geboorterecht om het zo maar te zeggen. Onderdeel van de wedergeboorte in Christus.

 

Nog een voorbeeld van bovennatuurlijke kracht is het wegsturen van ziektes (ziektes kun je wegsturen als het demonisch is) door jezus bij een zieke vrouw met koorts. Waardoor deze vrouw ogenblikkelijk werd genezen. Er staat” en meteen verliet de koorts haar”.

Alsof het een entiteit was, en dit is ook het geval het was een demonische manifestatie. Vanaf dat moment werden er vele mensen naar Jezus gestuurd voor genezing en het uitdrijven van demonen. Lukas 1:29-34.

Het aanraken van de mantel van Jezus door een vrouw waardoor haar bloedingen stopten waaraan ze al twaalf jaar aan leed omdat ze geloof had in Hem en zijn kracht.

Hij zegt ook tegen haar toen Hij omkeek om te zien wie hem aanraakt, had “Je geloof heeft je behouden” Ze was ogenblikkelijk genezen en ook behouden voor de eeuwigheid. Door een sterk geloof is er veel mogelijk. Marcus 5:25-43. Jezus zelf merkte dat er kracht van hem uitging.

 

In ons dagelijkse “moderne” leven lijkt dit alles ver weg. Totdat er onverklaarbare dingen gebeuren of uw gedachten worden getorpedeerd met negativiteit etc. Dit is vrijwel altijd verklaarbaar door de werking van satan en zijn werkers.

Daarom is er door onze liefhebbende God voorzien in geestelijke hulp in de vorm van de geestelijke wapen uitrusting, Efeze 6:10 en bijvoorbeeld Psalm 91. Bovennatuurlijke hulp van een bovennatuurlijke God. Gods woord is Geest en waarheid.

Bekleed u met de gehele wapenuitrusting van God. Opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.

Efeze 6:11

 

Iemand die wedergeboren is en zich hierop beroept, zal het daardoor ook ontvangen, het wordt een bovennatuurlijk schild voor u.

Het eigen maken van de geestelijke uitrusting en de woorden bijvoorbeeld in psalm 91 maakt dat deze woorden in u gaan leven en u zo zullen beschermen.

Het is het geloof wat alles activeert. Een bijkomende zegen is dat we ons afhankelijk maken van Gods woord en wil en dat is geheel wat Hij van ons verlangt. We kunnen dit niet zelf, alleen door Hem en met Hem en worden zo gesterkt in zijn macht.

Verder mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht.

Efeze 6:10

Het bloed van Jezus heeft ons gereinigd van onze zonden, het is teven eens krachtige bescherming van geestelijke invloeden.

Het is genoeg om te weten dat het zo is en u aan de Heere Jezus kunt vragen om achter zijn bloed te mogen schuilen.

 

We hebben zoals gezegd geestelijke wapens gekregen om te gebruiken en te helpen.

Jezus heeft zijn discipelen opdracht gegeven om in zijn naam demonen uit te werpen en daardoor mensen te bevrijden. Afstand speelt hierbij geen rol en tijd ook niet want tegenwoordig werkt dit nog steeds op dezelfde manier.

Het genezen gebeurt altijd door de inwonende Geest van Christus uit ons zelf kunnen wij dit niet er is geen kracht in ons zelf met dezelfde autoriteit.

Demonen weten dit goed, ze weten wie Jezus is en weten welke kracht Hij heeft en wie Hem gezonden heeft.

Handelingen 3: 11-13. Petrus zag dat de mensen in Israel verbaasd waren dat de kreupele man genezen waas, deze was toch al vanaf zijn geboorte kreupel hij vroeg hun dan ook waarom zij zich verwonderden? "Israëlische mannen, waarom verwondert u zich hierover, of waarom kijkt u ons zo doordringend aan alsof wij door eigen kracht of Godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt." Het is de Heilige Geest die dit mogelijk maakte.

 

“En wie tot Mij komt zal ik beslist niet uitwerpen”. Johannes 6:37.

 

Ik wens u Gods kracht en zegen.

 

 Deze tekst is hier te downloaden.