• Door eigen werken kunnen wij de Hemel niet beĆ«rven! Het is een cadeau!
  • 55 Bijbel teksten gaan over bekeren.
  • De Heilige Geest ontvangen door bekering.
Hartelijk Welkom » Genade alleen is niet genoeg

Bent u gered voor de Eeuwigheid of (zelf)misleid?

Genade alleen is niet genoeg. Het betekent ook het niet meer houden van de wet of andere werken doen voor uw redding. Het betekent ook stoppen met zondigen of wel Heilige leven. Het betekent ook je leven verliezen om het eeuwige leven te winnen.  Het betekent zeker dat er niets (meer) tussen u en Jezus instaat.

Genade alleen is niet genoeg omdat we deze genade

 

Wie is Jezus -

Hij is door wie de wereld en het universum is geschapen, en macht over alles heeft gekregen, die toegang heeft en geeft tot de Hemel en het Eeuwige leven, Hij is ook degene die straks iedereen zal oordelen op de daarvoor bestemde dag. Hij is onze verlosser uit deze wereld, door bekering en zijn genade. Ook verlost Hij ons van de vloek van de wet.

Hij is gestorven en gekruisigd aan het kruis om ook onze zonden te kunnen vergeven, niet collectief maar voor iedere persoonlijk.  Daarmee geeft Hij toegang tot het eeuwige leven. De genade gave is er allen omdat wij deze genade verkrijgen door de mens Jezus Christus. Het wordt heel duidelijk beschreven in Romeinen 5:12. Daar staat wat de kern van de Genade is en door Wie dit mogelijk is geworden.

Het ontbreken van deze kennis kan uitlopen op het missen van de Eeuwigheid. Dit is niet de keuze van God, maar van uzelf. Gelukkig houdt God veel van ons en daarom is en wordt het Evangelie verkondigd.  Het evangelie is het goede nieuws, van de redding voor de eeuwigheid.

Jezus is de nauwe poort naar de Eeuwigheid, de wijde poort staat wijd open in deze tijd, dat is de poort die u niet naar de Hemel brengt, maar naar de Hel die wel degelijk bestaat. Door de tijdgeest die veel verwarring en misleiding brengt zou je zomaar verloren kunnen gaan.

De nauwe poort: Matheus 7: "Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinig zijn er die hem zullen vinden" Jezus heeft het dus zelf voorzien en waarschuwt ons ervoor.

Jezus bevrijd. Ja, Hij bevrijdt u van demonen en gebondenheid zeker bij gebondenheid aan zonde.

 

De boom en zijn vruchten  Matheus 7: 21-27.

Weet u zeker dat het goed zit tussen u en de Heere Jezus?

Door de leer van genade alleen of genade alleen is genoeg of varianten daarop zou u misleid kunnen worden over uw redding. Genade  van de Heere Jezus is nodig om zonden te vergeven zonder dit lukt dat niet. Het is dus van belang om na te gaan waarom u denkt gered te zijn en dit eventueel nog in orde te brengen. Met de Heere Jezus zelf.  Veel mensen denken op weg te zijn naar de Hemel, maar in werkelijkheid is dat niet het geval. Daarom is het nodig dat u zichzelf onderzoekt.

2 Korinthe 13.5." Onderzoek of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van u zelf dat Jezus Christus in u is?   Dit leest u in Johannes 14. Om u te helpen dit op orde te krijgen zal ik enkele Bijbelteksten aanhalen en verduidelijken die gaan over onze redding door bekering. Romeinen 8 maakt het goed! "Dus is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

Want op de dag dat Jezus terugkomt voor de opname van zijn Bruid, weet Hij wie u bent door uw relatie met Hem. Hij zal u dan van Harte welkom heten op die dag. Laat dit niet het moment zijn dat Hij moet zeggen "Ik ken u niet".

Mattheüs 7: 21-23. Niet iedereen die tegen mij zegt "Heere, Heere  zal binnen gaan in het Koninkrijk der Hemelen, maar wie de wil doet van mijn vader; Die in de Hemelen is.

Velen zullen op die dag tegen mij zeggen: Heere, Heere hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, en in uw naam demonen uitgedreven, en in uw naam veel krachten gedaan?

Dan zal ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

Openbaringen 3: 15-16" Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u, maar koud of heet.

Een relatie

Uit wat hier bovenstaat blijkt dat de Heere Jezus een relatie met u wilt. Niet alleen voor de vorm of geloof, maar in woord en daad. Hij is hierover duidelijk en onderstreept dit op meerdere plaatsen in de Bijbel. Leset u daarom ook vooral de 1e vier Evangeliën en wat Jezus allemaal heeft gezegd en heeft geboden.

Uw keuze voor Jezus Christus vraagt om gehoorzaamheid of beter toewijding aan Hem. De gevolgen zijn dramatisch, op de dag van zijn wederkomst als dit niet het geval is. Thessalonicenzen 8 1:12.

Dit gaat over de consequenties, van het niet gehoorzamen aan het Evangelie van Jezus Christus, op de dag dat Hij terugkomt voor het oordeel voor iedereen.

Want op de dag dat Jezus terugkomt voor de opname van zijn Bruid, weet Hij wie u bent door uw relatie met Hem. Hij zal u dan van Harte welkom heten op die dag. Laat dit niet het moment zijn dat Hij moet zeggen "Ik ken u niet". Daarom deze ernstige aansporing omdat we al dichtbij zijn.

 

Niet verloren gaan De Bijbel waarschuwt hiervoor.

De eerste vraag is waarom we gered moeten worden of zijn? We moeten niets maar we mogen er voor kiezen om na dit leven verder te leven voor altijd bij Jezus dat wordt een mooie toekomst zoals we dat kunnen o.a. lezen in Openbaringen.

We krijgen deze redding als een geschenk aangeboden van God via zijn zoon Jezus Christus. Die voor ons is gestorven aan het kruis.  Als we dat geloven zijn we al een heel eind op weg naar redding.

in Efeze 1:5:6 lezen we dat het Gods wil is dat wij in Christus door Hem aangenomen worden. "Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil". Hier lees je dat wij door Jezus Christus aangenomen worden in Gods wereld alleen door hem.

Wat er verder ook beweerd wordt over de vele wegen die er zouden zijn naar God, dit is niet volgens de Bijbel en deze wegen lijden naar de eeuwige Hel. Deze vele wegen zijn de wegen van de heerser van deze wereld en we weten wat er gaat gebeuren met deze heerser die iedereen misleid.

 

Wedergeboren

In Johannes 3,3 waarin Jezus uitlegt aan Nicodemus  dat  we wedergeboren  moeten worden; "voorwaar voorwaar ik zeg u als iemand niet opnieuw geboren wordt; kan hij het koninkrijk niet zien"  en ook dat we wedergeboren moeten zijn om de Hemel binnen te kunnen gaan: Johannes 3:5 "Jezus antwoordde: "Voorwaar ik zeg u; Als iemand niet geboren is uit water en Geest kan Hij het koninkrijk niet binnen gaan". (water staat voor het woord van God en Geest voor de Heilige Geest.) De wedergeboorte is een geestelijk gebeuren en gevolg van uw bekering.

In Titus 3:5-6 Hij maakte ons zalig, niet op grond van werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar van wege Zijn barmhartigheid, door het bad van wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest, de daaruit voortvloeiende goede werken en vruchten.

Het koninkrijk wat Jezus hier noemt is het Koninkrijk der Hemelen wat na zijn terugkomst op aarde door Hem wordt gevestigd na Zijn derde wederkomst in Israël aan het einde van de regeerperiode van de antichrist.

Zonde

Dit zijn duidelijke aanwijzingen dat uw redding komt van het bekeren tot Hem en door Zijn genade vergeving van zonden krijgt als u deze belijd aan Hem en alles bij hem brengt. 

We zijn allen zondaars, van nature gescheiden van God en mogen het geschenk aannemen van Jezus Christus en aan Hem vergeving vragen. Hij vergeeft door Zijn genade en hij zal dit graag doen. Dit is de weg. Er is geen veroordeling door God want Hij vergeeft u, hij is zogezegd niet geïnteresseerd in uw misstappen toen u nog niet Bij Hem hoorde.  Nu u bij Hem hoort bent u vrij en is er geen oordeel over u ook niet als u het weer eens helemaal verprutst naar God toe. U leest het in Romeinen 8:1. We wandelen niet meer naar het vlees meer maar naar de Geest en dat is wat voor God het belangrijkste is. Want geestelijk leven we door, met Hem.

 

55 teksten in de Bijbel gaan over bekeren

Wat ook een hele sterke aanwijzing is dat bekering tot Hem de weg naar het Eeuwige leven is  blijkt uit de volgende Bijbel gedeelten in Johannes 14: 1:31.en

Openbaringen 3: 20 "Zie ik sta aan de deur en klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur(je hart) opent, zal bij hem binnenkomen en de maaltijd met Hem gebruiken, en Hij met mij.

In Johannes 10.7  "Voorwaar, voorwaar ik ben de deur voor de schapen.

Vooral Paulus spreekt over 'bekeerden' omdat Hij altijd dit noemt als hij over  mensen spreekt namelijk door te zeggen' in Christus' Het gaat om het woordje in dat geeft aan dat je deel uitmaakt van het lichaam van Christus, hierin wordt je opgenomen als je bekeerd bent. En dat is dan de Bruid waar ik eerder over sprak. De kerk van Christus en deze wordt opgenomenen op de dag van zijn wederkomst op de wolken. 

 

Bekeren tot een Kerk - Jezus is de kerk.

Bij uw bekering bent u tot de kerk van Jezus Christus gaan horen, het lichaam van Christus of de gemeente van Christus waarvan Christus het hoofd is. Christus het hoofd van de gemeente Efeze 1: 22-23. Hier wordt besproken wie het hoofd van de gemeente is, Die zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles vervult. Hier wordt gesproken over de mensen die voor hem hebben gekozen, en dat zijn mensen uit allerlei denominaties of daarbuiten.

U bent vrij gezet van de wet en religie want die brengen namelijk geestelijke afhankelijkheid en slavernij. En u valt onder een vloek als u zich na uw bekering weer probeert aan de wet te houden. Het nieuwe verbond heeft alles veranderd en opgelost voor hen die Jezus aannemen er staat niemand tussen u en Hem in. Dit is ook nooit de bedoeling van het nieuwe verbond geweest. Het is het onmenselijk grootte offer wat Jezus voor ons heeft gebracht om ons onze zaligheid cadeau te kunnen doen. Het is volbracht....

Het goede nieuws

Iets tussen u en Christus plaatsen, wat het ook is kan uw redding in gevaar brengen. U leest dit in Het Boek Galaten. Want niemand is gerechtvaardigd door de wet Galaten 3 is hier duidelijk over. U valt onder de vloek als u zich onder de werken van de wet stelt. Ook het geven van tienden als rechtvaardiging voor uw redding en geloof is werken naar de wet. Bevrijd u zelf hiervan en vraag God om vergeving en ga op weg met Jezus Christus en stop met het offeren want dat is wat u dan doet u brengt offers, een financieel offer is ook een offer, het geld is zogenaamd voor God, maar het is en blijft een offer. God kan heel goed bestaan uit zich zelf Hij heeft onze offers niet nodig. Hij wil het ook niet. Het houdt de gebouwen in stand en salarissen, maar niet uw redding! Doet u de genade dus niet teniet door te gaan offeren als u een wedergeboren Christen bent of Christen wilt zijn. In Galaten 2:21.

Jezus accepteert nu eenmaal niets tussen u en Hem in. Hij zou immers voor niets gekruisigd zijn, terwijl de hele verlossing en de vergeving door genade van Hem komt als een geschenk. Dit geschenk moet je dan niet teniet doen door iets tussen u en Christus in te plaatsen. Als ik me als pas bekerde meld bij een kerk en ik me bezig moet houden met zaken van de wet dus werken voor mijn redding dan raak ik mijn redding kwijt, omdat je dan onder de vloek valt en voor het oordeel. In Christus zijn we vrij!! 

Het geeft sociale en psychische druk om mensen weer een juk op te leggen, terwijl God u vrijheid aanbied en zijn zoon heeft laten kruisigen onder verschrikkelijke omstandigheden, de hele Kruisweg was een verschrikkelijk pijnlijke gebeurtenis namelijk en dat heeft Hij gedaan voor u, zodat u vrij zult zijn dan is het natuurlijk een grove belediging als er iemand zegt of stelt dat u weer voor uw redding moet werken. Dat is niet Christelijk en brengt veel ellende voor de mensen omdat ze weer in angst leven er wordt angst voor God aangepraat. En dat wil God zeker niet! Ga dan ook weg uit dat systeem wat geoordeeld gaat worden want dat gebeurt er als je onder een vloek leeft van God. Bevrijd uzelf ervan. Ook de mensen die dit Evangelie prediken zullen hiervoor verantwoording gaan afleggen zoals we kunnen lezen in de Bijbel.

Het goede nieuws is dat u voor eeuwig vrij bent!

Bent u nu onder de wet of gedeeltelijk ga dan naar de Heere Jezus en vraag om vergeving dat u even afgeleid was en vraag om de vloek te verbreken. Deze waarschuwing die Paulus ons geeft is cruciaal voor mensen die nog in het religieuze systeem zijn. Een vals systeem dat impliceert dat je je moet onderwerpen aan iemand of handelingen moet blijven verrichten voor je redding.

Er is in Christus geen organisatie, kerk, andere boeken dan de Bijbel waarin redding is te vinden! De tempel is ons lichaam.

In Romeinen 12; 1-2 roept Paulus ons op om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer, Heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. Het bijeenkomen, samenkomen van Christenen is aan te bevelen, maar het doen van "werken" niet. Religie is niet wat ons bij Jezus brengt. Vaak breng het u weer onder de wet en daarmee op glad ijs.

Je lichaam huisvest immers de Geest van God, de Heilige Geest. Je hoeft ook niet te werken voor je geloof of  redding. Religie is door mensen bedacht en gemaakt tot wat het vandaag de dag is, een wereldse kerk met wereldse invloeden en macht gericht op het aardse leven, werken.

Hij gaat verder: Een Christen hoort niet werelds te zijn. De moraal van de wereld botst met het woord  "En wordt niet aan de wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede en welbehaaglijke wil van God is".

 Als er niet gesproken wordt over bekeren, de gevolgen van zonden en de oplossing voor het zondeprobleem, namelijk Jezus Christus, de doop in de Heilige Geest door Hem, de wederkomst voor de opname en de daarmee gepaard gaande oordelen, het profetische woord wordt niet geëerd, de tijd waarin we leven niet geduid, de hel niet genoemd,  de gevaren van de duisternis  en hulp daarbij niet geboden of onderkent en niet voor gewaarschuwd wordt, het eeuwige leven niet verkondigd, maar het leven hier op aarde wordt verafgood, de creatie, in plaats van de creator, dan is misschien uw ziel niet in veilige handen.

 Efeze 6 leest u" Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid". 

In Efeze 7. Wees dan hun metgezellen niet".

Terug naar Rome

Vooral in deze tijd waarin alles weer terug gaat naar Rome. Dit maakt het des te belangrijker om te gaan begrijpen wat Jezus zegt in Openbaringen 17 en 18. Hier wordt gesproken over een vrouw die op een beest zit. Het beest is Babylon, het huidige Amerika en de wereld, de vrouw is de kerk van Rome.

"Scharlaken rood kleed en vol van Godslasterlijke namen"  In Openbaringen 18: 4 roept Jezus ons op uit haar weg te gaan zodat u geen deel heeft aan haar zonden. Daarom is het nodig dat begrepen wordt van wie deze openbaringen zijn. Ze zijn niet van Johannes of de engel die hem alles liet zien, Jezus zelf gaf deze  openbaringen door aan de Engel en deze weer aan Johannes. In Jesaja 47 leest u ook  over het komende oordeel over Babylon. Het Babylonische systeem waarin we nu leven is een overblijfsel van de val van de toren van Babel en het ontstaan van vele talen  en valse goden. Tot op de dag van vandaag is dit het geval en we kunnen het om ons heen zien. Het hoort bij de eind tijd dat dit geoordeeld gaat worden gaat worden.

Als het Babylonische rijk is gevallen dan komt uit de chaos de antichrist op het toneel. de gruwel uit het boek Daniel. 9 t/m 11.

Waarom dit alles? Het is een gevolg van rebellie tegen God.

Bent u verwikkeld in een religieus systeem zelf aan het werk om uw verlossing te bewerk stellen dan raad ik u aan om de Bijbel te lezen over de wet. Christenen zijn vrij. Hoeven niets te doen. Het houden van de wet is een onmogelijke opgave voor ons, het hoeft dus niet. Houdt u zich wel een beetje aan de wet dan wordt houdt God u er helemaal aan. Het is het een of het ander. Het mag maar dan ook helemaal. Anders zou Jezus voor niets zijn gestorven. Met hem zijn de schriftgeleerden en priesters niet meer nodig. De Tempel is ons lichaam waar de Heilige Geest zetel heeft gekregen. 1 Korinthe 6:19. "of weet u niet dat het lichaam een Tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van u zelf bent". Johannes 14:16 Jezus zei: En ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in Eeuwigheid.

Het ultieme offer is gebracht door Jezus, zijn bloed was het laatste bloedoffer. Laten we daar dankbaar voor zijn en ons houden aan onze vrijheid in Christus. Alleen geloof en Heilig leven door geloof en liefde voor Hem maakt ons Hemelburgers en vrij! En wij kunnen door de Heilige Geest nu al deel hebben aan deze Hemelse werkelijkheid.

Kroon des Levens

Laat u kroon des leven,  2 Korinthe 5 niet stelen door wolven in schaapskleren die uit zijn op uw ziel. Bedenk dat aardse rijkdom tijdelijk is, u kunt de redding van uw ziel nergens kopen. Gaat u mee met de religie van de wereld of de genade van God via Jezus Christus?

Als u meegaat met de wereldreligie van Paus Franciscus en de wereldmachten die alles samen willen voegen voor wereld dominatie dan moet u straks het merkteken van het beest aannemen.

 

In Christus zijn we vrij, vrijgekocht en betaald.

Als we in Christus zijn dan zijn we geroepen tot vrijheid en daarmee wordt, bedoelt religieuze en geestelijke  vrijheid  er is geen religieus juk meer. Maar ook vrijheid van zonden we zijn geen slaaf meer van de zonde. En het mooiste is dat we dan leven in Hem.

Galaten 5: 1-"Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.

Het betekent niet dat we dan gaan zondigen of blijven zondigen en zeker niet bewust. Jezus roept ons ook op "zondig vanaf nu niet meer", tegen de overspelige vrouw in Johannes 8 riep Hij dit al en voor ons is dat ook een gebod. Uit liefde voor Jezus zou je het zondigen ook moeten laten.

Fouten maken tijdens je wedergeboorte is natuurlijk en dit zal je niet kwalijk genomen worden als je het belijd. Lees hierover Romeinen 8. Het betekent ook niet dat we dan voor ons zelf gaan leven,  zeker niet.

Jezus het hoofd van het lichaam.

Kolossenzen. 1:18 "En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente, Hij Die het begin is de eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

In Efeze lezen we dan vervolgens wie de gemeente is Efeze 1 : 21 voor nu en altijd en boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam  die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. U zou hiervoor Efeze 15 tot 23 in zijn geheel kunnen lezen.

En de doop dan? Nu dat heb ik boven net besproken, als er in de Bijbel gesproken wordt over water dan staat dit symbool voor de Heilige Geest van God. Uw doop in de Geest krijgt u door uw bekering. Handelingen 2:38. Leest u ook een Handeling 19: 1-4 over het dopen  met de Heilige Geest en de Geest van de wereld. En 1 Korinthe 15 over het dopen van Paulus. Hij heeft hooguit 4 mensen gedoopt omdat Hij niet wilde dat mensen dit in zijn naam zouden gaan doen.

In Matheus 3: 11-17 staat het beschreven "Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij (Jezus) Die na mij komt, is sterker dan ik: (Het heeft daardoor meer waarde dan de waterdoop).  Hij zal u dopen met de Heilige Geest en vuur. Hij, Jezus, doopt u met de Heilige Geest. Dat kon in zijn tijd nog niet.  Hij nog niet opgevaren was maar daarna is het voor iedereen mogelijk de Heilige Geest te ontvangen door de doop van Jezus. 

Het vuur waarover gesproken wordt in deze tekst is niet het vuur van de Heilige Geest maar het oordeel voor iedereen die onbekeerd blijft. Dit wordt duidelijk als je de tekst van

 Mattheüs 3 helemaal leest,  deze tekst gaat over wie met de Heilige Geest doopt en over het oordeel voor mensen die zich niet bekeren.

Johannes 7:38 "stromen van levend water zullen uit je binnenste gaan stromen als je het water drinks wat Hij je geeft. Dit is de Heilige Geest  die je verzadigd met zijn woord  vrede geeft, en liefde voor Hem.

Wanneer komt de Heere Jezus?

"De Heere vertraagt de belofte niet, maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 2 Petrus 9.

Dag en datum weten we niet, alleen het seizoen en daar zijn aanwijzingen voor geven in de Bijbel we kunnen het ook waarnemen door te kijken wat er nu in de wereld gebeurt. Ook de profetieën geven een aanwijzing waar we zijn in de tijd.

Kijken naar Israël kan maar het is zeker ook belangrijk om te kijken wat er nier in Europa allemaal op touw gezet wordt in het kader van de grootste verdrukking die er ooit  op de aarde is geweest. Hierbij is het zeker aan te bevelen om te kijken naar de religieuze ontwikkelingen.

Vergeet u niet de opname, ook wel onze gezegende hoop genoemd, van Christenen in de tijd van grote verdrukking.

Jezus is gekomen om u te redden, uit liefde zodat u niet verloren gaat.

Jezus is niet gekomen om vrede te stichten zoals we dat kunnen lezen, in Matheus 10:34,  maar het zwaard, het woord van God. Om het Koninkrijk der Hemelen te verkondigen. Die verdeeldheid komt omdat Hij de waarheid spreekt. Hij komt ons redden door de kruisiging en het vergoten bloed op Golgotha. Door zijn genade krijgen we vergeving van zonden.

Johan. 14:26

De Helper die de Vader mij in Jezus naam heeft gezonden, Zijn Heilige Geest, zal mij verder in alles onderrichten: Hij zal mij alles laten begrijpen wat Jezus heeft gezegd. Het is een inwonende helper, gids en geweten.

 

God verandert niet met de tijd mee.

God is en blijft altijd dezelfde, hij maakt af wat Hij is begonnen, dat geld zeker voor zijn plan met de mensheid en wat er staat beschreven in de profetieën. Waar ongeveer van 80 procent is vervuld. Jezus is onder ander gekomen om deze profetieën te vervullen. In dat opzicht is het dus niet zo dat God onze agenda en verlangens volgt. Maar het omgekeerde juist wil van ons. Dat wij hem volgen en eren. Hij heeft ons gemaakt naar Zijn Beeld.

Op het eerste gezicht lijkt het of we heel vooruitstrevend bezig zijn met onze moraal, maar in feite is die al duizenden jaren oud en is het een herhaling van wat zich eerder heeft afgespeeld op deze aarde zoals dit kunnen lezen in het oude testament. Het gedoe over gelijkheid en vrije seks, hekserij, echtscheiding,  etc.  is allemaal alweer binnen geslopen in Gods "huis".

God heeft ons lief, bekeert u.

Een mooi voorbeeld daarvan is de parabel van de verloren zoon.

Lukas 15: 21 > "Vader ik heb gezondigd tegen de Hemel en tegenover u. Ik ben  niet meer waard om uw zoon genoemd te worden, maar de Vader zei tegen zijn dienaren: Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het Hem aan en geef Hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. Breng het gemeste kalf en slacht het, laten we eten en vrolijk zijn..... Leest u het hele hoofdstuk.

Uit dit verhaal blijkt hoe blij God is als u zich omkeert van uw eigen wegen en uw eigen wil. Hij ontvangt u met open armen! En vergeeft als u het belijd aan de Heere Jezus.

Als u een verloren zoon of dochter bent weet dan het nooit te laat is om u om te keren.