• Door eigen werken kunnen wij de Hemel niet beĆ«rven! Het is een cadeau!
  • 55 Bijbel teksten gaan over bekeren.
  • Jezus houdt van u.
Hartelijk Welkom » Genade alleen is niet genoeg

Bent u gered voor de Eeuwigheid of (zelf)misleid?

Genade is niet goedkoop verkrijgbaar.

Lucas 10:

En wie mij verwerpt, die verwerpt Hem Die Mij gezonden heeft.

De nauwe poort: Matheus 7: "Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinig zijn er die hem zullen vinden"

 

 

De boom en zijn vruchten  Matheus 7: 21-27.

Weet u zeker dat het goed zit tussen u en de Heere Jezus?

Door de leer van genade alleen of genade alleen is genoeg of varianten daarop zou u misleid kunnen worden over uw redding. Genade  van de Heere Jezus is nodig om zonden te vergeven zonder dit lukt dat niet. Het is dus van levensbelang om na te gaan waarom u denkt gered te zijn en dit eventueel nog in orde te brengen. Veel mensen denken op weg te zijn naar de Hemel, maar in werkelijkheid is dat niet het geval. Daarom is het nodig dat u zichzelf onderzoekt. 2 Korinthe 13.5." Onderzoek of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van u zelf dat Jezus Christus in u is?   Dit leest u in Johannes 14. Om u te helpen dit op orde te krijgen zal ik enkele Bijbelteksten aanhalen en verduidelijken die gaan over onze redding door bekering. Romeinen 8 maakt het goed! Dus is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

 

Want op de dag dat Jezus terugkomt voor de opname van zijn Bruid, weet Hij wie u bent door uw relatie met Hem. Hij zal u dan van Harte welkom heten op die dag. Laat dit niet het moment zijn dat Hij moet zeggen "Ik ken u niet".

 

Waarschuwingen tegen een lauw geloof.

 

Mattheüs 7: 21-23. Niet iedereen die tegen mij zegt "Heere, Heere  zal binnen gaan in het Koninkrijk der Hemelen, maar wie de wil doet van mijn vader; Die in de Hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen: Heere, Heere hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, en in uw naam demonen uitgedreven, en in uw naam veel krachten gedaan?

Dan zal ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

 

Openbaringen 3: 15-16" Ik ken uw werken en weet dat

 u niet koud en niet heet bent. Was u, maar koud of heet.

 

Uit wat hier bovenstaat blijkt dat de Heere Jezus graag een relatie met u wilt. Niet alleen belijden met de mond dat u hem kent maar in woord en daad moet dit blijken, en niet alleen naar de buitenwereld, maar ook naar hem.

Uw keuze voor Jezus christus vraagt ook om gehoorzaamheid de gevolgen zijn dramatisch Thessalonicenzen 8 1:12. Dit gaat over de consequenties van het niet gehoorzamen aan het Evangelie van Jezus Christus op de dag dat Hij terugkomt voor het oordeel voor iedereen.

 

Want op de dag dat Jezus terugkomt voor de opname van zijn Bruid, weet Hij wie u bent door uw relatie met Hem. Hij zal u dan van Harte welkom heten op die dag. Laat dit niet het moment zijn dat Hij moet zeggen "Ik ken u niet"

 

 

Niet verloren gaan

De eerste vraag is waarom we gered moeten worden of zijn? Onze redding is nodig om onze toekomst in de Hemel veilig te stelen zodat we niet verloren gaan.

We krijgen deze redding als een geschenk aangeboden van God via zijn zoon Jezus Christus. Die voor ons is gestorven aan het kruis.  Als we dat geloven zijn we al een heel eind op weg naar redding.

in Efeze 1:5:6 lezen we dat het Gods wil is dat wij in Christus door Hem aangenomen worden. "Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil". Hier lees je dus duidelijk dat wij via Jezus Christus aangenomen worden in Gods wereld.

 

Wedergeboren

In Johannes 3,3 waarin Jezus uitlegt aan Nicodemus  dat  we wedergeboren  moeten worden; "voorwaar voorwaar ik zeg u als iemand niet opnieuw geboren wordt; kan hij het koninkrijk niet zien"  en ook dat we wedergeboren moeten zijn om de Hemel binnen te kunnen gaan: Johannes 3:5 "Jezus antwoordde: "Voorwaar ik zeg u; Als iemand niet geboren is uit water en Geest kan Hij het koninkrijk niet binnen gaan". (water staat voor het woord van God en Geest voor de Heilige Geest.) De wedergeboorte is een geestelijk gebeuren en gevolg van uw bekering.

Het koninkrijk wat Jezus hier noemt is het Koninkrijk der Hemelen wat na zijn terugkomst op aarde door Hem wordt gevestigd na Zijn derde wederkomst in Israël aan het einde van de grote verdrukking.

 

Zonde

Dit zijn duidelijke aanwijzingen dat uw redding komt van het bekeren tot Hem en door Zijn genade vergeving van zonden krijgt als u deze belijd aan Hem en alles bij hem brengt.  Een ander aspect van de bekering is dat  je de Heilige Geest ontvangt  en wedergeboren  wordt.

We zijn allen zondaars en mogen het geschenk aannemen van Jezus Christus en aan Hem vergeving vragen. Hij vergeeft door Zijn genade en hij zal dit graag doen. Dit is de weg want iedereen is zondaar deze komen de Hemel niet binnen zonder bekering.

U kunt God ook niet naderen in uw gebed anders dan door Jezus Christus want: "Ik ben de weg, en de waarheid n het leven, niemand komt tot de vader dan door mij".

 

55 teksten in de Bijbel gaan over bekeren

Wat ook een hele sterke aanwijzing is dat bekering tot Hem de weg naar het Eeuwige leven is  blijkt uit de volgende Bijbel gedeelten in Johannes 14: 1:31.en

Openbaringen 3: 20 "Zie ik sta aan de deur en klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur(je hart) opent, zal bij hem binnenkomen en de maaltijd met Hem gebruiken, en Hij met mij.

In Johannes 10.7  "Voorwaar, voorwaar ik ben de deur voor de schapen.

 

Vooral Paulus spreekt over 'bekeerden' omdat Hij altijd dit noemt als hij over  mensen spreekt namelijk door te zeggen' in Christus' Het gaat om het woordje in dat geeft aan dat je deel uitmaakt van het lichaam van Christus, hierin wordt je opgenomen als je bekeerd bent. En dat is dan de Bruid waar ik eerder over sprak. De kerk van Christus en deze wordt opgenomenen op de dag van zijn wederkomst op de wolken. Hij verschijnt

zoals Hij is weggevoerd, 40 dagen na zijn opstanding.

 

Bekeren tot een Kerk - Jezus is de kerk.

Moet je dan als je bekeerd bent naar een kerk? Het korte antwoord daarop is nee, geloof en bekering is vrij verkrijgbaar, het is iets tussen u en Jezus Christus, er staat niemand tussen en Hem in. In Romeinen 12; 1-2 roept Paulus ons op om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. Je lichaam huisvest immers de Geest van God, de Heilige Geest.

Hij gaat verder:  Een Christen hoort niet werelds te zijn. De moraal van de wereld botst.  "En wordt niet aan de wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede en welbehaaglijke wil van God is.

 Jezus Christus niet het Hoofd van de kerk wie is dat dan wel?  Als er niet gesproken wordt over bekeren, de gevolgen van zonden en de oplossing voor het zondeprobleem, namelijk Jezus Christus, de wederkomst voor de opname en de daarmee gepaard gaande oordelen, het profetische woord wordt niet geëerd, de tijd waarin we leven niet geduid, de hel niet genoemd en het eeuwige leven niet verkondigd  maar het leven hier wordt verafgood de creatie in plaats van de creator  Dan is  het raadzaam dat u zelf uw Bijbel over deze onderwerpen gaat lezen,  en u hierin te laten lijden door de Heilige Geest.

  Efeze 6 leest u" Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid".  In Efeze 7. Wees dan hun metgezellen niet".

 

Terug naar Rome

Vooral in deze tijd waarin alles weer terug gaat naar Rome. Dit maakt het des te belangrijker om te gaan begrijpen wat Jezus zegt in Openbaringen 17 en 18. Hier wordt gesproken over een vrouw die op een beest zit. Het beest is Babylon, het huidige Amerika en de wereld,  de vrouw is de kerk van Rome.

"Scharlaken rood kleed en vol van Godslasterlijke namen"  In Openbaringen 18: 4 roept Jezus ons op uit haar weg te gaan zodat u geen deel heeft aan haar zonden. Daarom is het nodig dat begrepen wordt van wie deze openbaringen zijn. Ze zijn niet van Johannes of de engel die hem alles liet zien. Nee, Jezus zelf gaf deze  openbaringen door aan de Engel en die weer aan Johannes.

Het is van belang dat u begrijp in welke tijd we leven en waar het heen gaat.

 

In Christus zijn we vrij, vrijgekocht en betaald.

Als we in Christus zijn dan zijn we geroepen tot vrijheid en daarmee wordt, bedoelt religieuze en geestelijke  vrijheid  er is geen religieus juk meer. Maar ook vrijheid van zonden we zijn geen slaaf meer van de zonde. En het mooiste is dat we dan leven in Hem.

Galaten 5: 1-"Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.

Het betekent niet dat we dan gaan zondigen of blijven zondigen en zeker niet bewust. Jezus roept ons ook op "zondig vanaf nu niet meer", tegen de overspelige vrouw in Johannes 8. riep Hij dit al en voor ons is dat ook een gebod. Uit liefde voor Jezus zou je het zondigen ook moeten laten.

Fouten maken tijdens je wedergeboorte is natuurlijk en dit zal je niet kwalijk genomen worden als je het belijd. Lees hierover |Romeinen 8 nog maar eens goed door. Het betekent ook niet dat we dan voor ons zelf gaan leven.


Jezus zelf zegt ook daarom "Mij vind je niet in stenen gebouwen" Na je bekering woont Jezus in je! God"s kinderen zijn de kerk in het lichaam van Christus. Alle gelovigen in Christus zijn gezamenlijk de kerk waarvan Jezus het Hoofd is.

En de doop dan? Nu dat heb ik boven net besproken, als er in de Bijbel gesproken wordt over water dan staat dit symbool voor de Heilige Geest van God. Uw doop in de Geest krijgt u door uw bekering. Handelingen 2:38. Leest u ook een Handelingen 19:1-4 over het dopen  met de Heilige Geest en de Geest van de wereld. En 1 Korinthe 15 over het dopen van Paulus.

 

In Matheus 3: 11-17 staat het beschreven "Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik: (Het heeft daardoor meer waarde dan de waterdoop).  Hij zal u dopen met de Heilige Geest en vuur. Hij, Jezus, doopt u met de Heilige Geest.

Johannes 7:38 "stromen van levend water zullen uit je binnenste gaan stromen als je het water drinks wat Hij je geeft. Dit is de Heilige Geest  die je verzadigd met zijn woord  vrede geeft, en liefde.

Wanneer komt de Heere Jezus?

"De Heere vertraagt de belofte niet, maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 2 Petrus 9.

Breed of smal

Bid dat om wijsheid en leiding van de Heilige Geest of u op Zijn pad bent of op uw eigen pad, het brede pad. Het zijn hele lastige tijden en er staat veel op het spel. De wolf staat aan de deur van de kudde om alles te .... Laat u niet misleiden. Dit heeft Jezus niet voor niets gezegd. Er is een Valse Jezus gecreëerd een vals licht, die alleen maar liefde zou zijn, voor de planeet zou zorgen en de wereld of gemeenschap heeft met andere goden. Deze Jezus zou vrede brengen op aarde, dit is net wat er in de Bijbel staat. Deze valse Jezus wordt makkelijk geconsumeerd en geeft een vals gevoel van veiligheid of eeuwigheid.

 

Jezus is gekomen om u te redden, uit liefde zodat u niet verloren gaat.

Jezus is niet gekomen om vrede te stichten zoals we dat kunnen lezen, in Matheus 10:34,  maar  het zwaard, Het woord van god. Het Koninkrijk der Hemelen te verkondigen. Die verdeeldheid komt omdat Hij de waarheid spreekt, het woord van onze vader en de weg naar het koninkrijk der Hemelen verkondigd.

 

De Heilige Geest onderwijst:

Johan. 14:26

De Helper die de Vader mij in Jezus naam heeft gezonden, Zijn Heilige Geest, zal mij verder in alles onderrichten: Hij zal mij alles laten begrijpen wat Jezus heeft gezegd. Het is een inwonende helper, gids en geweten.

 

 

 

 

 

 

Alle wegen naar Rome? Er is een smalle weg naar de Hemel en dat is Jezus Christus.