Bescherming door het bloed van Jezus. Hoe overwin je satan en de komende tijd.

We overwinnen satan door de getuigenis van Gods woord en wat Gods woord zegt over wat het bloed van Jezus doet voor ons. Openbaringen 12:11

Bescherming

Een apart hoofdstuk over bescherming  van het bloed van Jezus. Voor de tijden die komen gaan onmisbare kennis om staande te kunnen blijven en niet te vallen voor de antichrist die met leugens en valse wonderen straks iedereen misleid.

Het bloed van Jezus is het laatste offer geweest wat nodig was om ons te redden, maar ook om ons te beschermen tijdens onze wandel hier op aarde.

Jezus wordt in dit verband ook wel het paaslam genoemd.

Het Pesach  wat beschreven staat in Exodus 12 over het lam wat geofferd moest worden. Om met dit bloed de deurposten in te smeren ervoor te zorgen dat de plagen aan de mensen voorbij zouden gaan, heeft een verband met het laatste offer aan het kruis. Het is een vooruit schouw voor de toekomst omdat alle wat er ooit was weer zal terug zal komen.

 Als we kiezen voor Jezus verzoenen we ons met God en kunnen we het bloed van Jezus proclameren over ons leven, zodat het ons beschermd tegen de plagen die over de aarde gaan komen. Het gaat aan je voorbij. Pesach betekent dan ook "sloeg over." De plagen gaan aan je voorbij. Maar het brengt ook verlossing en verzoening.

Dit alles is pas mogelijk als we gehoorzaam willen zijn aan de geboden van Jezus. Het is niet mogelijk om hier aanspraak op te maken als u niet in Jezus Christus bent. Het is een gevolg en zegen die je overkomt als je je bekeerd.

Verlost en vergeven

Allereerst wil ik beginnen met het beschrijven wat het bloed van Jezus voor ons heeft gedaan en nog steeds doet omdat Jezus leeft! Hij beschermt ons nog steeds door zijn bloed en daarmee overwin je dan ook satan in je leven in het geval bijvoorbeeld van geestelijke strijd.  We zijn verlost door Hem en dankzij zijn offer voor ons.

Efeze 1:7 In Hem hebben wij de verlossing. Door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, vanwege de rijkdom van zijn genade.

Voorhangsel en wet.

De kruisiging van Jezus heeft veel teweeggebracht in de wereld als ook in de geestelijke werelden, Jezus heeft de duivel of satan overwonnen en na zijn Kruisiging is het voorhangsel volledig opengescheurd van boven naar beneden zodat wij mensen vanaf dat moment  rechtstreeks toegang hebben tot God zonder  tussenkomst van priesters en elke vorm van religie en niet meer onder de vloek van de wet vallen. De vloek is opgeheven voor iedereen die Hem aanneemt. Is dat niet prachtig?

Hebreeën 10:19 Omdat wij nu, broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het Heiligdom door het bloed van Christus.

De kruisiging heeft er ook voor gezorgd dat wij schoongewassen zijn door zijn bloed, van al onze zonden.

1 Johannes 7. en het bloed van zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Hier volgen nog wat Schriftplaatsen over het bloed van Jezus en wat het voor ons doet en heeft gedaan.

Hebreeën 12:24.

Hebreeën 13:12

Hebreeën 10:19

Kolossenzen 1:14

 

Het praktische gebruik van het bloed voor uw leven.

Zoals gezegd  leven we in de eindtijd en dit wordt steeds duidelijker voor wie het kan en wil zien.  We hebben bescherming nodig omdat er veel meer staat te gebeuren, ziektes en bijvoorbeeld de grote verdrukking ook  vervolging, etc. Als we dan niet kunnen terugvallen op Jezus dan wordt het zwaar in de komende tijd.

Bescherming komt beschikbaar van verschillende kanten.

1. Het bloed van Jezus

2. De Heilige Geest, de geest van waarheid en van leven.

3. Geloof in Jezus Christus.

4. Geen afgoderij, yoga is bijvoorbeeld afgoderij, religie.

    plaats niets tussen u en Jezus in.

5. Door overgave.

6. De Liefde van Jezus Christus.

7. Zonden belijden, maakt de weg vrij voor Gods zegen en de Heilige Geest.

8. Lof prijzing - in goede en slechte dagen! De duivel zal van u weg vluchten.

Hoe een aanspraak maken op het bloed.

We kunnen aanspraak maken op het bloed en de zegeningen daarvan als we gehoorzaam zijn aan de geboden van Jezus.

wordt vervolgt ....