Het boek van Henoch

Dit boek is een belangrijk boek omdat het de tijd beschrijft die was en die weer terug (ge)komen is,en alle gebeurtenissen, die  van invloed zijn op ons huidige leven en wat we nog kunnen verwachten aan het einde van de tijd die zal zijn als in de tijd van Noah, zoals de Heere Jezus heeft voorzegd in Lukas 17:26. We kunnen in dit boek lezen over de genade voor de rechtvaardigen en de plaats waar zielen verblijven na hun overlijden, over de gevallen engelen en de wachters die rebelleerden tegen God en zich met vrouwen vermengden. Er staat informatie in over de Hemel en de hel, de hoop voor bekeerden en de komende oordelen het ontstaan van de gevallen engelen, die we weer terug kunnen verwachten.

Het lot van de gevallen engelen staat vast, God heeft ze gebonden op een plaats vanwaar ze weer losgelaten worden, ze komen als een grote misleiding. En worden op een later tijdstip geoordeeld.

Onze toekomst na dit leven staat nog niet vast, het is afhankelijk van de keuzes die we nog gaan maken in de toekomst, ook als wedergeboren Christenen komen we nog voor misleidingen te staan.

 

Schriftplaatsen over Henoch.

Henoch wandelde zo dicht bij God dat hij er opeens niet meer was, opgenomen naar de Hemel. Hebreeën 11:5. Door het geloof werd Henoch weggenomen. Net als de twee getuigen van God in de eindtijd, ook worden weggenomen of opgenomen.

Judas sprak over de wederkomst van de Heere Jezus met zijn engelen naar de aarde. Dit is de tijd na de verdrukking, de tijd van de antichrist en de valse profeet. Judas 1:14 Ook over Hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen Hij zei: Zie de Heere is gekomen met zijn tienduizenden heiligen. Het is de profetie over de dag des oordeels bij de terugkeer van Jezus voor het oordeel van de valse profeet. Openbaringen 19:14. En de legers van de Hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. Dit zijn alle mensen die zich hebben bekeert en weer terugkeren met Hem na de opname. Opgestaan uit de "dood" of eigenlijk uit de slaap.

Genesis 5:18-24 en Genesis 4:17:18.

Lukas 3:37. uit het geslachtsregister van Jezus.

Jezus verwijst naar Henoch.

Henoch 15:6-7 Een Schriftplaats uit het boek van Henoch waar naar verwezen wordt  door de Heere Jezus in Mattheus in Lukas 12-24-27. Dit betreft de opstanding van de doden, en in dit geval over het aardse huwelijk en wat er gebeurt na de dood van de echtelieden. Na de opstanding trouwen ze niet maar zijn als Engelen in de Hemel.

Het is een verwijzing naar het boek van Henoch waar dit alles staat beschreven. Een bewijs dat het wel degelijk een boek is wat tot de Bijbel of canon behoort.

De sadduceeën, geloofden niet n de opstanding, Jezus maakt hun duidelijk dat God geen God is van de doden, maar van de levenden!

 

Waarom wordt het boek aangehaald in de Bijbel?

Bovenstaande  maakt veel duidelijk over het boek en Je zou het daarbij kunnen laten wat betreft de dagen voor de vloed. Jezus verwijst naar de toestand van de onbezorgde mens die niets in de gaten heeft en waarschuwingen in de wind slaat over de komende oordelen. En om hun levensstijl aan te passen. Waarschuwingen die niet gehoord werden of gehoord wilden worden. Een oproep tot bekering.

Jezus noemt de tijd van voor de vloed en maakt een vergelijking met onze tijd. Ook nu zijn er weer waarschuwingen over de tijd waarin we leven en wat er op handen is en om ons om te keren naar de Heer Jezus voordat het niet meer kan.

De overeenkomst met onze tijd en die van Noah is dat alles wat er ooit was er weer zal zijn. Dit betekent dat we veel dingen gaan zien en meemaken die ons verstand te boven gaan. Die we eenvoudig niet voor mogelijk hadden gehouden. Zaken waarvan in Lukas 21 door de Heere Jezus wordt gezegd. Er zullen grote tekenen vanuit de Hemel plaatsvinden. Deze grote tekenen hebben te maken de terugkeer van de gevallen engelen. Wat er ooit was en weer zal zijn is beschreven in Genesis 6, daar gaat ook het boek van Henoch over.

 

De zaken die daar staan en waren komen terug, hoe onwaarschijnlijk dit voor sommigen ook lijkt te zijn.

Veel is ons al voorgeschoteld door de filmbranche en de kinderprogramma's. We zien onze maatschappij of samenleving afglijden naar een wereld zonder God, zonder zijn geboden en totale "vrijheid". En daardoor meer onrust en chaotische toestanden.

De schepsels of beter creaties uit de tijd van Noah zullen weer opduiken in onze wereld en overal gezien worden Noahs tijd kenmerkt zich ook door genetische manipulatie, veranderingen aan het lichaam, vermenging van dierlijk en menselijk genetisch materiaal.

Het zijn zonden tegen het lichaam, de schepping van God. Het is dus ook een duidelijk teken van de tijd waarin we zijn aangekomen.

Het zal zijn als in de tijd van Noah en Lot.

De tijd van Noah kenmerkt zich door de tijd voor de vloed, zoals de mensen toen leefden en wat er allemaal speelde. De tijd van lot gaat over het leven in Sodom en Gomorra, de vrijgevochten moraal, die we ook in deze tijd weer terug zien. Noah redde zijn familie van 8 personen in de ark, Lot werd gered, maar zijn vrouw niet, ze keek om na de waarschuwingen van God dit niet te doen. Dat is iets wat  wij ook niet moeten doen als we ons oude leven afleggen, het brengt je net verder, een kleine waarschuwing die we ter harte kunnen nemen. Er werden weinig mensen gered, tegenwoordig is dat anders dat kunnen we opmaken uit het boek openbaringen waar Jezus spreekt over een schare die niet is te tellen, dat is goed nieuws en geeft hoop voor velen. God heeft in die tijd honderden jaren gewaarschuwd net als in onze tijd dat het geval is. Het wordt een lastige tijd vooral omdat er zoveel verleidingen op de wereld komen die ons willen wegvoeren bij God en daarmee het Eeuwige leven.

De terugkeer van de gevallen engelen zal de wereld versteld doen staan, ze komen las "vrienden" maar dat zijn het natuurlijk niet. Later misschien meer hierover.

De gevallen engelen die terug gaan keren op onze aarde, losgelaten van de ketenen waaraan ze duizenden jaren zijn gebonden door God om in de eindtijd weer losgelaten gaan worden. Ook de manier waarop ze gepresenteerd worden zal u verbazen of versteld doen staan. Er wordt tegenwoordig veel melding gemaakt om ons voor te bereiden op de komst.

Jezus zegt in Lukas 21:26. "

"En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen. Want de krachten van de Hemelen zullen heftig bewogen worden".

 

Gods kalender

 Al lang geleden is bepaald door God dat zijn kalender een einde heeft en een nieuw begin, het begin van iets nieuws  wat zo mooi is en nog nooit door iemand is gezien. Wij kunnen ons daar geen voorstelling van maken zoals staat geschreven.

2 Korinthe 9-11 "Maar het is zoals het geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.

Het is daarom dat God waarschuwt ook in onze tijd om terug te keren naar Hem en zijn geboden in acht te nemen.

download hier het boek.     Tip!  Het boek van Henoch is ook te beluisteren via Spotify. The book of Enoch.