• Door eigen werken kunnen wij de Hemel niet beĆ«rven! Het is een cadeau!
  • 55 Bijbel teksten gaan over bekeren.
  • De Heilige Geest ontvangen door bekering.
Hartelijk Welkom » Onze gezegende hoop - de opname

De opname van de gelovigen in christus

De dag van onze verlossing. De opname is de belangrijkste gebeurtenis voor de mensheid na de Kruisiging van Jezus Christus.

Profetisch gezien zijn staan we vlak voor de tijd van de grote zorgen en de opname van de gelovigen. 

De opname van gelovigen in Christus.  Een geschenk van God.

De opname van de gelovigen houdt in dat iedereen die in Christus is, opgenomen wordt voor of tijdens  de grote verdrukking hier op aarde. 

Doordat vele profetieën zich voor onze ogen afspelen weten we dat dit zo is en ook dat het heel dichtbij is. In de Bijbel is de opname talloze keren genoemd  zowel in het oude als in het nieuwe testament. Het plotseling wegnemen van een mens door God is vaker gebeurt. Nu gaat het om velen miljoenen zelfs  God heeft besloten om iedereen die voor hem heeft gekozen  op te nemen zodat de zeer moeilijke  tijd die aanbreekt op aarde niet meegemaakt hoeft te worden.

De Heere Jezus zelf komt op de wolken terug om iedereen te halen, hij komt dus die keer niet op aarde. Dit lezen we in Matheus 24: 27 -31. Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Met de wolken en niet op aarde, op aarde komt Hij pas na de grote verdrukking, In Israel op de Olijfberg.

Een voorbeeld van opname naar de Hemel.

In Genesis 5:24 lees je bijvoorbeeld " Henoch wandelde met God en Hij was niet meer, want God nam hem weg. In Hebreeën 11. zegt Paulus "Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. 

Voordat de mensen die in Christus zijn worden opgenomen zullen eerst de mensen die voor ons zijn 'gestorven of 'ontslapen' zijn  eerst worden opgewekt en, Jezus tegemoet gaan. Zij krijgen een verheerlijkt lichaam waarmee ze de Hemel kunnen binnen gaan. 1.Thessalonicenzen 4: 14-17

Dat zijn bijvoorbeeld de Christenen die zijn gestorven in  het oude Rome, of tijdens de inquisitie of gewoon vorige week vanwege ouderdom  of ziekte en Jezus hadden of hebben aangenomen tijdens hun leven. En zeker ook de mensen die Jezus hebben doorstoken aan het kruis. Want de Romeinse soldaten hadden toch vergeving ontvangen voor hun daad omdat ze niet wisten wat ze werkelijk hadden gedaan? Zij staan dus ook weer op. "Vergeef hun Vader want zij weten niet wat ze doen."  Lukas 23:34.

En daarna gaan de levenden, die overgebleven zijn samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht! En dan zijn we voor altijd bij de Heere Jezus. Voordat dat gebeurt zullen wij veranderd worden, in een oogwenk. ...1 Korinthe 15:51.

Wees waakzaam

Een waarschuwing om waakzaam te blijven wordt verder op gegeven in 1 Thessalonicenzen 5.1:11. De dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Maar wij of u bent niet in duisternis, u weet van deze dingen, dus zal het u niet overvallen! 

 

Een teken van Jezus. Jezus zelf geef veel aanwijzigingen in de Bijbel over zijn wederkomst vlak voor de opname.

Jezus geeft een teken voor zijn komst dat is het teken van Jona, Lukas 11:30 "want zo als Jona voor de inwoners van Nineve een teken geweest is, zo zal ook de Zoon des mensen het zijn voor dit geslacht. Dit bracht mij bij de drie dagen van duisternis zoals ik in een visioen heb gezien en waar u meer over kunt lezen. De gehele profetie van Jona is een voorzegde eindtijd profetie die in onze tijd gaat uitkomen.

De wederkomst van de Heer wordt dus aangekondigd op het moment dat de duisternis over de aarde gaat vallen drie dagen en nachten lang. Blijf binnen die tijd en richt u op Jezus het enige licht in die dagen. Lees het boek Jona eens rustig door. Het is een blauwdruk van onze tijd,  net als de tijd van Noah ook voorzegd door Jezus.

40 dagen lang zal er nog gelegenheid zijn voor bekering en belijden van zonden aan Hem. Daarna komt de opname van iedereen die waardig geacht wordt. Bent u klaar voor de opname?

Opstanding van de ontslapenen

 De opstanding van de ontslapenen 1 Thess:4:14, zij gaan ons voor en daarna is er dan op een gegeven  moment de opname en de dag van de Heere, dan gaan ook de oordelen over de aarde komen. Dat is de toorn van God die wij niet mee gaan maken.

" Thess. 1 5:9. want God heeft ons niet bestemd voor toorn maar tot het krijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus christus. Een beeld van hoe het zal zijn in die dagen en wat er gaat gebeuren leest u in Lukas 17:30.

Daar staat duidelijk hoe het zal zijn en hoe en wanneer de opname is namelijk tijdens het vallen van vuur uit de Hemel. Verder wordt er beschreven hoe deze dagen zullen zijn met betrekking tot wie wel en wie niet aangenomen wordt. In Matteüs 24 staat ook beschreven hoe de opname zal zijn. Eerst grote verdrukking en dan de opname. Dit is wat Paulus noemt de dag van Christus dit is iets anders dan de dag des Heeren, betreft de oordelen die vanaf die dag gaan komen. De dag van Christus is de tijd voor de opname.

Het zijn dan wel de laatste dagen,  maar niet voor de aarde of alle bewoners op de planeet, maar voor diegenen die opgenomen worden  In de veertig dagen zal het ook zo zijn dat, dan een laatste revival zal plaatsvinden en dit is al geprofeteerd door een andere profeet namelijk Joel, zie Handelingen 2:17 -19. "En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God dat ik zal uitstorten mijn geest op vele vlees, en uw zonen zullen profeteren, etc.  Als u verder leest komt bij de manifestaties die plaatsvinden voor de dag van de heer. In die dagen zal iedereen Jezus aan kunnen roepen en zalig worden.

Handelingen 2:21 "En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden".

In een oogwenk

Voordat de levenden gaan worden ze eerst in een oogwenk verandert.

1. Korinthe 15: 50:54" Zie ik vertel u een geheimenis Wij zullen wel niet allen ontslapen maar wij zullen allen veranderd worden." Paulus spreekt hierover het verheerlijkte lichaam wat de nog levenden ontvangen, in een oogwenk. Zodat wij opgenomen kunnen worden. Wij kunnen niet met ons huidige lichaam de Hemel betreden.

Jezus op de berg..

In Matheus 17 lezen we over de verheerlijking van Jezus op de berg. Daar wordt uitvoerig beschreven hoe deze verheerlijking er uit gaat zien, onze verandering. Maar ook wie Mozes en Elijah waren of zijn geweest. Het gebeurde op de zesde dag, zoals we weten is de zesde dag de 6e eeuw, het getal van de heidenen en daarmee het einde van onze tijd. Heel profetisch van Jezus. Het mocht pas verteld worden na de opstanding... er mag dus al tweeduizend jaar over gesproken worden.

Jezus laat elke Christen weer  laten opstaan die hem heeft aangenomen. Het is bovendien een patroon vergelijkbaar met de opstanding na de kruisiging. Matheus 27:52. toen werden mensen opgewekt uit hun graf, de hemel ging open, de aarde beefde en de rotsen scheurden.  Dit werd door iedereen in Jeruzalem gezien, 200 mensen liepen de stad binnen. Nu worden wij die in Christus zijn opgewekt de Heere tegemoet in ons verheerlijkte lichaam.

 

Bidden voor uw naasten

Wat ook nog belangrijk is om te vermelden is het bidden voor mensen die zijn overleden  dit kunt u doen voor familie, vrienden of iemand anders die u heeft gekend. Als wij niet voor ze bidden wie zal het dan voor ze doen? Bid dan voor de mensen die overleden zijn, vraag vergeving voor hun zonden en vraag of de Heer, genadig wil zijn voor hun. God is genadig, maar wij moeten bidden om mensen te helpen. Overleden mensen zijn niet weg of dood voor eeuwig. Uit dit schrift gedeelte kun je dus opmaken dat ze ontslapen zijn, niet overleden maar slapend ergens tot de dag des oordeels komt en we willen niet dat onze geliefden voor het oordeel komen te staan. Bidt u ook voor ze?

In Handelingen 2:38 lezen we dat iedereen die zich bekeerd zalig zal worden en de Heilige Geest zal ontvangen.

In Handelingen 2:39 lezen we voor wie deze belofte nog meer is. Want voor u is de belofte (God beloofd het u) en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heer, onze God, er toe roepen zal!

En ook in Handelingen 16 :22-34 lezen we dat iedereen die de naam van Jezus Christus aan zal roepen zalig zal worden, u en uw huisgenoten.

En u weet het als God iets beloofd dan doet Hij het. Het is een belofte dat onze kinderen ook zalig zijn door onze bekering en ook anderen, als wij bidden voor ze. zoveel als het God behaagd. Zo belangrijk is dus  bidden voor anderen, Paulus roept hier toe ook op, 1 Timotheus 2:1 -8 de niet alleen om ons zelf te redden maar ook anderen. "Want God onze zaligmaker wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen."  Voor eeuwig. Leest u Handelingen 2 vanaf 16, maar eens door...

Verder verwijs ik naar de pagina Genade alleen is niet genoeg.

Om de aansporingen van de Heere Jezus nog eens te lezen.

We moeten nog door veel dingen heen voordat de opname komt. U leest er meer over op de pagina over de tijd als Noah, dit heeft Jezus zelf  benoemd. In Lucas 17: 26-32. En op tal van andere plekken is beschreven hoe dit zal verlopen.

Onlangs vond ik nog notities over prediker 12.

 Over de grote verdrukking en de opname.

De terugkeer van de Geest naar God dat is de Heilige Geest.

En er wordt gesproken in 12:5, een-na-laatste regel, de mens gaat immers naar zijn eeuwige huis dit is de opname.

De antichrist

 Paulus zegt heel duidelijk dat deze man eerst geopenbaard moet worden,  2 Tessalonisenzen 3: 12 "laat u niet misleiden, wij gaan hem dus zien, voordat de dag van Christus aan kan breken. En deze dag, de dag van Christus komt als een dief in de nacht voor iedereen die Hem niet verwacht

1.Thessalonicenzen. 5:3. Dit alles is dus op het moment van  of vlak na de openbaring van de antichrist. Tijdens de dag van de Heere gaan wij met de opname hier weg, Lukas 17:29 en 30.

-----------------------------------------------------------------------------

DE DAG VAN DE HEERE = is een lange periode van toorn en oordeel. Dit is de periode na de opname. Ook nu gaan er al oordelen over de wereld niet heel zichtbaar of herkenbaar altijd, maar het gebeurd wel.

------------------------------------------------------------------------

Hebreeën 12: 26-27

Zijn stem bracht in der tijd de aarde aan het wankelen, nu echter heeft Hij openlijk verkondigd: "Nog eenmaal zal ik de niet alleen de aarde, maar ook de Hemel doen beven.

Het zal dus zo zijn dat er vuur uit de hemel en hemel en aarde bewogen gaan worden op de dag van Christus,   dan moet u niet angstig worden, maar weten dat uw verlossing nabij is.

 

Het is in tegenspraak met elkaar om te stellen dat de Heilige Geest de weerhouder is, en de kerk of gemeente  vervolgens van de aarde vertrekt en u dan ook nog waakzaam zou moeten zijn voor de dag van de Heer. Het is dus iemand anders die er voor zorgt dat de antichrist op het toneel komt of kan komen.

En het betekent ook dat de mensen die Jezus verwachten niet zonder moeilijkheden de komende tijden door zullen gaan. Totdat God zelf ingrijpt en alles laat gebeuren wat is geopenbaard in de Bijbel.

En ook waar de Bijbel voor waarschuwt. Leest u bijvoorbeeld Lukas 21 vanaf 25. Daar wordt duidelijk besproken hoe het zal zijn in de tijd als Jezus terugkeert. Hier staat wat Paulus zegt in 1 Tessalonicenzen 5:3. In Lukas wordt ook opgeroepen om waakzaam te zijn. Lukas 21:34. Persoonlijk vind ik het boek van Lukas het meest duidelijk.

Als Jezus terugkomt zend Hij zijn engelen naar de aarde om iedereen te verzamelen of te bezoeken die mee gaan met de opname.

 

U gaat mee met de opname op een gegeven moment en alleen als u wedergeboren bent!  In  Handelingen 2:38 leest u wat te doen.

Jezus heeft u lief, kies vandaag voor Hem en u heeft eeuwig leven.

 

 

 

 

 

Gezegende hoop vervolg..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed tot bekering

"Heer Jezus, ik vraag U in mijn leven te komen. Ik ben een zondaar. Ik heb vertrouwd op mezelf en mijn eigen goede werken, maar nu stel ik mijn vertrouwen op U. Ik neem U aan als mijn persoonlijke Verlosser. Ik geloof dat U voor mij gestorven bent. Ik aanvaard U als Heer en Meester over mijn leven. Help mij om mij af te wensen van mijn zonden en U te volgen. Ik aanvaard Uw vergeving en het eeuwige leven dat U mij geeft. Ik dank U, Amen

 

 

 
 
 

De dwaze en verstandige maagden.

De gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden is een parabel in het Nieuwe Testament van de Bijbel, verteld door Jezus. Volgens het evangelie van Matteüs 25: 1-13, zijn de vijf maagden die zijn voorbereid op de komst van de bruidegom beloond, terwijl de vijf die niet voorbereid zijn, verstoten worden. De deur gaat dicht van de Bruiloftszaal en Hij zegt "Ik ken u niet".

 

Het is mooi om te lezen in uw eigen Bijbel. De strekking van deze parabel is de volgende.

Als u Jezus verwacht, dus voor de opname dan zal Hij u ook kennen en erkennen. Haal u geestelijk voedsel dan ook bij de Bron, het woord van God en gebed en natuurlijk bij de Heere Jezus zelf. Kijk uit naar zijn komst en laat u niet afleiden door zaken die in of van deze wereld zijn.

De 5 dwaze maagden halen hun "olie" ergens anders bijvoorbeeld bij religie of andere bronnen. Als je dat doet en Jezus is er ineens dan ben je te laat en gaat de deur dicht.

Heeft u genoeg olie in uw lamp totdat de Heere Jezus komt.?

Psalm 119 : 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

De opname van de Bruid van Christus.

De opname is voor individuen, mensen die gekozen hebben voor Jezus Christus, zich bekeerd hebben en  schoongewassen zijn door zijn bloed, en daardoor wedergeboren, dit is de Bruid van Christus, de gemeente van Christus kan dus uit verschillende mensen bestaan uit verschillende denominaties of bevolkingsgroepen, rangen of standen. 

Het komt namelijk voor dat er mensen zijn die wel geloven maar zich niet hebben bekeert of dat er een denominatie is die de wederkomst niet onderwijst. Dan verwacht je Hem ook niet en kan je de bazuin en het geroep van de aartsengel volledig ontgaan. En er zijn mensen, ook Christenen, die niet in de opname geloven.

Dan is de opname voor die persoon niet mogelijk. Jezus is hier heel duidelijk over in bovengenoemde  parabel blijkt dat ook wel.

De kerk of gemeente wordt dus niet in zijn geheel opgenomen. Dit klopt ook weer met wat Jezus heeft gezegd in openbaringen 18 waar hij spreekt over oordelen over de kerk.

Maar voor iedereen die Jezus wel verwacht is er de gezegende hoop dat Hij spoedig komt!  Titus 2:13.

"Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus".

 

 

De tijd van de antichrist

Dit is de periode na de opname en dit zal een tijd zijn ongekende vervolging en terreur. Maar ook de oordelen van God , de dag des Heeren, over de wereld gaan dan plaatsvinden. Het boek openbaringen gaat voor een groot deel over de eindtijd, en de oordelen.

De grote verdrukking is een tijd die ik hier verder niet bespreek, u kunt er over lezen in Openbaringen en  Joel.

Voordat Jezus terug komt zal hier op aarde ook een benauwde tijd zijn. Hij spreekt erover in Matheus 24:29 Meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd etc. Daarna komt dus de dag van opname en begint de dag des Heeren met de oordelen. Zoals hiernaast al beschreven is. Het belangrijkste om te weten is dat wij voordat de opname begint of komt nog door grote moeilijkheden  moeten gaan.

Paulus zegt hierover Handelingen 14:22 c. "Dat wij door grote verdrukkingen het Koninkrijk van God in moeten gaan".

De Heere Jezus wacht aan de deur....

Blijft u dicht bij God, de Heere Jezus is  de enige waar u terecht kunt voor steun en hulp.

Als u zich nog nooit zelf tot de Heere Jezus heeft gewend dan is het misschien voor u nu de tijd. Hij staat naast u.

Openbaringen 3:20" Zie ik sta aan aan de deur en klop". Hij klopt op onze deur en vaak hoor je hem niet te druk of andere zaken houden ons bezig. Elk moment kunt u naar Hem gaan...

Veel zegen

Douwe Bakker.

Een tekst over de opname in Hebreeën 12: 22-24

Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het Hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen.

Tot een feestelijke vergadering (opname) en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschrevenen zijn en tot God, de Rechter over allen, en tot volmaaktheid zijn gekomen., en tot de middelaar van het Nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenkeling dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel.

 

Na de opname

Er is ook een tijd na de opname....

Na de opname en de chaotische tijd hier zijn er ook mensen achtergebleven die niet in de opname geloven of überhaupt geloven in God en dat Jezus de redder en koning is.

Gelukkig komen er in die tijd ook nog veel mensen tot geloof en nemen bijvoorbeeld ook niet het merkteken van het Beest. Openbaringen 13.

Dit is dan wel het einde van hun leven hier.

Zij zullen door een verschrikkelijke tijd moeten gaan op aarde en ook de oordelen van God ondergaan.

 Maar voor deze mensen is er gelukkig wel hoop, want dat dit zo is lezen we in openbaringen 7:9 De Heerlijkheid van Hen die verdrukt werden. Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon. Stond voor de troon en voor het Lam (Jezus) bekleed met witte gewaden in hun hand. Openbaringen 14 is hier ook heel duidelijk over.

In die tijd zullen er ook nog 2 getuigen, door God gezonden het ware Evangelie prediken, niemand zal hun iets kunnen doen. Over de hele wereld zal dit geien worden, dit kan natuurlijk door de televisie en ook dat ze gedood worden. Ook hier is sprake van een opname want ook deze twee profeten worden opgenomen door God. U leest dit in openbaringen 11.

Alles wordt er aan gedaan om mensen te bewegen voor God te kiezen en daarmee het eeuwige leven.

Openbaringen is geen boek met een volgorde van 1 t/m 22 het is boek geschreven met verhalen die elkaar overlappen. Want dit verhaal speelt zich rond of vlak na de opname af.

Terwijl openbaringen 12 bijvoorbeeld al speelde in 2017.  Ik meende zelfs dat dit  teken maar 1 keer in de 7000 jaar aan de Hemel is verschenen althans het gedeelte over de vrouw in barensweeën. Het gedeelte over de rode draak komt binnenkort op ons af.

Ook de Bruiloft = opname wordt besproken in openbaringen 19 De bruiloft van het Lam. Ik hoop u daar te ontmoeten als we allemaal uitgenodigd zijn voor het groete feest. Vlak daarna gaat Jezus met zijn Heiligen naar de aarde om hier het koninkrijk te vestigen.

 

Iedereen is uitgenodigd voor dit grootse gebeuren, een toekomst van  duizend jaar vrede. Hier op aarde. Jesaja 65:17 beschrijft dit zo mooi. En ook dit kunnen we lezen in Openbaringen 21:8.

De Bruiloft is ook een manier om de oordelen van God te ontlopen en deze niet te hoeven ondergaan. Want er is een dag dat we voor Jezus komen te staan voor het oordeel of beoordeling.

 

 

Lees a.u.b. zelf uw Bijbel, vraag de Heere Jezus of Hij u via zijn Heilige Geest wil onderwijzen en zaken begrijpelijk maken. En laat u in de komende tijd na de openbaring van de antichrist ook niet een teken geven op uw rechterhand of voorhoofd. Het is een moeilijke keuze, maar wel een die uw ziel helpt in plaats van het stoffelijke, tijdelijke leven.

 

 

Ik wens u alle zegen toe in de naam van onze Heer en Zaligmaker de Heere Jezus Christus.