De Genade van de Heere Jesus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 2 Korinthe 13:13

Geestelijke bevrijding.

 

We leven in en wereld die in het kwaad licht zoals de Bijbel aangeeft, in het boek handelingen lees je veel over het bevrijden van mensen door de Apostelen. Ook in deze tijd is er soms bevrijding nodig van iemand om zo bijvoorbeeld meer van de Heilige Geest te ontvangen of wel genezing te kunnen ontvangen. Er zijn oorzaken waarom je niet verder kan met je leven, in je relatie met God. Deze oorzaken kunnen veroorzaakt worden door krachten die we niet kunnen zien met het blote oog. Van demonische oorsprong zijn. Bijna altijd omdat iemand zelf de deur hiernaar heeft opengezet.

De Heere Jezus wil u hiervan bevrijden. Hij is het die u bevrijd, soms door gebed en soms door directe inwerking van Hem kan dit mogelijk worden.

U kunt bij klachten eerst naar Hem gaan om te vragen voor genezing of bevrijding.

Afstand is geen bezwaar in de spirituele wereld omdat deze niet bestaat, het is een geestelijke aangelegenheid, niet zichtbaar wel heel reëel. In de Bijbel staat een mooi voorbeeld van een healing op afstand. Matheus 8: 5:13. Geloof dat Jezus u kan helpen, ook op afstand. Alle eer gaat ook naar Hem!

 

Geestelijke beïnvloeding door machten van de duisternis is een sluipend proces waarbij deze machten steeds meer ruimte opeisen van de persoon in kwestie. Het kan heel geleidelijk gaan, van occulte kennis tot valse leer, het opent kanalen voor de duisternis. En het verontrustende is dat de persoon in kwestie er min of meer toestemming voor geeft. Want zo werkt dat in de geestelijke wereld, gaat u van Gods weg af dan geeft u ruimte, toestemming is een raar woord in dit verband, maar zo is het wel. Als u een Heilig leven leeft en gehoorzaam bent aan de Heilige Geest zal dit niet snel gebeuren.

Hoe weet je het?

Je merk aan jezelf dat er iets mis is omdat er geen rust meer is, vooral in je hoofd en soms in je lijf, het kan ook zo zijn dat je ziek wordt. Als je in de schuilplaats van de allerhoogste, psalm 91, bent dan is er rust. Alles wat dit verstoort, is van satan en zijn medewerkers. Natuurlijk niet alles, maar veel wel.

Hoe komen we in die schuilplaats?

Door je focus onder alle omstandigheden op Jezus gericht te houden. Hem ook voor je gaat bidden vragen bij je te zijn.

 

De twee grootste veroorzakers van geestelijke strijd zijn:

 

Zonde: Zonde opent kanalen voor de duisternis en houdt je gevangen.

Occulte kanalen.

Er zijn meerdere oorzaken die niet allemaal zijn te bespreken op deze site.

 

Overwinning

Over beide oorzaken is overwinning te behalen. En de eerste stap is bewustwording en afkeren van de gebaande wegen.

Echter, alleen in de naam van Jezus Christus en uw overgave aan Hem. Zonde is een moeras waarin je steeds verder weg zakt als je niet stopt, Het is de bedoeling om mensen steeds verder van God weg te trekken, om zo volledig van hem verwijderd te raken. Dat is wat satan wil. Jeremia 59:2 Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God . Het gaat nog een stap verder Uw zonden doen Zijn aangezicht van u verborgen houden.

Ook voor het occulte is dit van toepassing, hierbij is het ook zo dat beide oorzaken een zonde zijn tegenover God.

Een belangrijke stap bij bevrijding is het vragen van vergeving aan de Heere Jezus over uw gebaande paden. Hij zal u graag vergeven als u erom vraagt en dan kan hij u w zonden wegdoen.

Overwinning behalen over zonden is mogelijk en voor iedereen!

Zie het van deze kant:

We staan straks allemaal tegenover de Heere Jezus als hij terugkomt voor het oordeel over de wereld en ons als persoon. Hij verlangt dat wij smetteloos tegenover hem staan, en dat wij iets goed met ons leven hebben gedaan. Voor alles moeten we ons verantwoorden op die dag en dat moment. U kunt daar dan niet staan met een tas vol vuile was. Het is nu de tijd om ons te reinigen van alles wat we vasthouden en wat niet rein is. God accepteert geen zonde.

Openbaringen 22:15. Romeinen 6:23, Filippenzen 2:15. smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten van de wereld. In Kolossenzen staat het ook nog eens genoemd. 1:21.

 

Ik heb wat voorbeelden opgeschreven waaruit geestelijke beïnvloeding bestaat en iets over bevrijding hiervan. Het bekent niet dat u ogenblikkelijk zelf aan de slag moet gaan. Of dat alle problemen en moeilijkheden hierdoor worden veroorzaakt. Waar het wel bij kan helpen is het vrij worden van occulte machten die een toegang hebben gekregen in uw leven of huis. En ook Christenen kunnen hier last van hebben omdat er een enorme vermenging heeft plaatsgevonden met het occulte, net als in de dagen van toen, van Noah en ver daarvoor.

 

Jezebel

 

Hekserij en waarzeggerij in de vorm van een spirit die Jezebel heet, dit was al bekend bij de Heere Jezus want Hij spreekt erover in openbaringen. In de brieven aan de zeven gemeenten. de eindtijd gemeenten worden door hem beoordeeld en Hij geeft raad hoe we ons kunnen veranderen, openbaring 2:20-29.

Dus van oude tijden af is deze geest al werkzaam in onze wereld. Ze zorgt voor verleiding, echtscheiding en een seksuele, immorele invloed. Ze was een aanbidster van Baal en vrouw van Koning Achab, koning van Israel, een sluwe en gemene vrouw. Ze noemde zichzelf profetes, ze verspreide een niet Bijbelse leer en zette gemeenteleden aan tot hoererij. Dit kan geestelijk zijn of lichamelijk met als gevolg echtscheidingen en overspel.

Ze krijgt altijd haar zin zodat iemand zich hiervan bewust wordt en haar in de naam van Jezus Chritus wegstuurt en afstapt van zijn/haar zondige wegen.

Het spreekt vanzelf dat hier ook vaak sprake van is in de wereld buiten de religieuze wereld. Deze oude geesten, handlangers van satan zijn in onze wereld al zolang als deze bestaat. Je leest er over in het Oude Testament. Het zijn demonische krachten.

Niet alles kan aan haar toegeschreven worden, dat zou te veel eer zijn, en we blijven altijd verantwoordelijk voor onze eigen keuzes.

 

De geest van angst.

 

Als er sprake van veel angst in iemands leven dat kan het zijn dat de geest van angst u belemmert en lastig valt. Deze geest is niet weg te bidden of te proclameren, Je kunt er niet mee in overleg gaan, het zijn tegenstanders van Jezus, en de mensheid in het algemeen, en alleen Zijn naam respecteren ze. Door in uw autoriteit te gaan staan, die u heeft in de naam van de Heere Jezus. zullen ze moeten gaan. Handelingen 16:8.

Het is iets wat u zelf kunt doen. Heeft u geloof? dan is het mogelijk om u zelf te bevrijden. Vertel ze ook om niet weer terug te komen, niet naar anderen te gaan en te gaan naar een plaats die God hun aanwijst. U heeft de macht en kracht om ze terug te sturen naar de uiterste duisternis in Jezus naam.

1 Timotheus 1-7. Want God heet ons niet gegeven een geest van angst, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.

 

Geest van angst ga weg van mij,

in de naam van de Heere Jezus Christus

Je hebt geen macht over mij en geen claim op mij.

Ik ben wedergeboren en gesteld in het

licht van Christus. Je hebt geen recht om in mijn

leven te zijn.

Ik gebied je weg te gaan en nooit weer terug te komen.

Ik ben een kind van God en gereinigd in het bloed

van Christus.

 

Vervolgens is het van belang om u te vullen met Gods woord, gebed en lofprijzen, Om geloof op te bouwen en de oorzaak van de angst geen aandacht te geven, maar juist weg te sturen, het is het verleden en Satan heeft het nu eenmaal graag dat wij in onze problemen gaan ronddraaien, zodat we nooit vrij worden. vergeet niet dat iemand die zich bekeert een nieuwe creatie wordt in Christus, daar past het oude niet meer bij. Matheus 18:28.

Alle geesten of demonen kennen de Bijbel, Beter dan wie ook, ze weten wie de Heere Jezus is en ze zijn erg slim en niet onder de indruk van iemand die geen autoriteit heeft in Jezus naam. U bent een kind van God en niemand heeft autoriteit over u omdat u bent overgezet in het wonderbaarlijke licht van Christus, gereinigd van uw zonden in het bloed van de Heere Jezus en ze daardoorheen claim mee over u.

 

Als u problemen ondervind op dit gebied adviseer ik in eerste instantie u naar de Heere Jezus te gaan, in gebed, voor kracht en hulp. Het boek Handelingen te lezen bijvoorbeeld, en u te verdiepen in de schriften. Leest u ook over de Heilige Geest, als u al bekeert bent, ook wanneer u niet bekeerd bent. Wees eerlijk naar de Heere Jezus en naar u zelf en schaamte is niet nodig. Het is namelijk zo dat Hij iedereen kent alles al van u weet.

Bevrijding van occulte krachten betekent niet dat u dan ook automatisch gered bent voor de eeuwigheid. Daarvoor blijft wedergeboorte, Heilig leven en vergeving van zonden nodig.

 

Geen wonder maar autoriteit.

 

Bevrijding is geen wonder maar een kwestie van geloof van degene die in Zijn naam en autoriteit gaat staan en demonen uitdrijft of wegstuurt.

Jezus heeft dit zelf heel duidelijk gemaakt op de volgende manier in Markus 5:27  de bloedende vrouw. Deze vrouw pakte de mantel vast van Jezus en ze was in een keer genezen van deze kwaal. Hij zei tegen haar "Uw geloof heeft u behouden". Het is niet de genezing, "het wonder" wat eeuwig leven schenkt, maar het geloof in Hem.

Markus 16:17. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze teksten volgen; In Mijn naam zullen zij demonen uitwerpen.

Als u niet genoeg geloof heeft moet u er niet aan beginnen, de demonen kennen uw geloof en zullen niet gaan als iemand een zwak geloof heeft. Handelingen 19:15 Jezus ken ik en van Paulus heb ik gehoord. Maar wie bent u?

Zonen van een priester werden weggestuurd door een demon in een persoon omdat hij ze niet kende, er was geen geloof of autoriteit in hun te vinden door hem. Ze werden overmeesterd door deze demon en moesten vluchten.

Het komt tegenwoordig ook nog voor omdat er door de eeuwen heen niets verandert, is. De geestelijke strijd is altijd blijven bestaan en deze wordt op aarde ook gevoerd door gewone mensen het leven lastig te maken. Niets nieuws onder de zon. Wij hebben met de komst van de Heere Jezus en nu door de kracht van Zijn Geest, de Heilige Geest de mogelijkheid om geestelijke strijd te voeren in zijn naam als dit nodig is. Ik ben mijn bediening ooit begonnen doordat ik geesten ging zien bij mensen, Ik ben hierover in gebed gegaan en God heeft me laten weten dat alleen de naam Jezus Christus ontzag en gehoorzaamheid brengt bij onreine geesten.

Amen.

 

 

Onderaan op deze pagina en op de download pagina vind u artikelen of informatie die u kunnen helpen in de geestelijke strijd en het opbouwen van uw geestelijke weerbaarheid.

 

Onze geestelijke wapens bestaan uit verschillende onderdelen.

 

*Overgave aan de Heere Jezus.

Totale overgave is soms lastig want dit betekent dat u alleen op de Heere Jezus gaat vertrouwen.

Dat is soms een lastig proces, hindernissen kunnen zijn ons eigen denken, waardoor we naar het vlees handelen, of blijven handelen.

deze gedachten patronen hebben hun beste tijd gehad als u zich heeft bekeerd. Ze zijn te slechten door inzicht. Een verhelderend gesprek kan daarbij ondersteunend en bevrijdend werken.

*Het bloed van de Here Jezus.

*Geloof in Gods woord, zijn beloftes en geboden.

*Vertrouwen, zonder vertrouwen zijn we kwetsbaar, leugens van de duivel kunnen dan als

waarheid aangenomen worden.

*Psalmen en gebed.

*Lof prijzing. Dit verdrijft de vijand, Hij haat het dus in welke omstandigheid ook bent prijs de

Heer! Want we zijn vrij en leven niet onder of in de vervelende omstandigheden. Er is altijd ruimte

in ons, door de Heilige Geest om God te prijzen.

*Boven je problemen "uitkijken". Problemen zijn niet de focus van iemand in Christus.

geef ze geen aandacht, ga er mee naar de Heere Jezus en laat het aan Hem. Blijf gericht

op de Hemelse zaken en uw werk voor God. Verkondig het Evangelie en niet uw problemen.

Als je steeds over je problemen praat of piekert dan blijven ze, ga er mee naar de Heere Jezus.

*Zonder zonde zijn. geeft de vijand geen grond om u te belagen, sta zelf op Heilige grond.

zoek de dingen die boven zijn. Wees rechtvaardig en laat de zonde u niet gevangen houden.

Iemand vertelde me eens dat zonde levende wezens zijn, dat klinkt gek maar achter veel zonden

gaat een demon schuil. Vraag de Heilige Geest om raad en verwerp deze lieden in Jezus naam.

*Uw Autoriteit in Christus door een persoonlijke relatie en kracht door de Heilige Geest.

* gedachten zijn het werkveld van de vijand. Verwerp alle vervelende of terug kerende

gedachten in de naam van de Heere Jezus. En prijs de Heer.

* Een hele belangrijke stap is om vergeving te vragen, bijvoorbeeld door zonde of andere wegen.

Bijvoorbeeld het nooit kunnen vergeven, door vergeving te vragen maken we onszelf ootmoedig en

ontvankelijke voor Gods werk in ons leven. Het is een voorbeeld, er zijn vast andere redenen die in uw eigen leven een rol

spelen.

Alles wat ons bind op aarde zal ons ook binden in de Hemel, het is een vruchtbare zaak om u te bevrijden van

alles wat u gebonden houdt.

 

Maar zoek voor alles eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid. Matheus 6:33.

 

Gedachten.

Onze gedachten zijn de plaats waar de geestelijke strijd zich het meest voordoet, al of niet door uw eigen gedachten die gevoed worden door uw eigen overtuigingen of door, ik noem het, maar even, het influisteren van gedachten door onreine geesten. Bewaak uw eigen gedachten. komt het veel voor dan kunt u altijd contact opnemen voor bevrijding hiervan. contact.

Gevoelens

Ze gaan en komen, soms bent u bij en soms ineens niet, het kan de vijand zijn ga er niet in mee en weet dat God hoe dan ook van u blijft houden. Hij blijft altijd bij u.

Dat heeft niets met gevoelens te maken, maar met geloof.

Ik voel of doe wat je gevoel je ingeeft zijn uitspraken van de duivel, om je te laten struikelen.

 

Wandelen in de Geest.

wandelen in de Geest is wandelen naar Gods wil voor u.

Als u uw leven aan Hem geeft en in overgave aan Hem gaat leven, en daarmee de Heere Jezus Koning over uw leven maakt, en alles wat u wilt ondernemen in uw persoonlijke leven eerst aan Hem voorlegt dan wandelt u in de geest, de Heilige Geest. Wandelen in de Geest is wandelen naar Gods wil voor u en u kwetst de Heilige Geest dan niet. Leg de Bijbel naast uw leven en begin vandaar uit te ontdekken wat Gods wil is, wat kan er wel en wat niet.

 

 

Gericht zijn op jezelf, of focus op de Heere Jezus.

Eigen beslissingen nemen over onderwerpen die op dat moment belangrijk lijken voor u zelf, is trots en dat is een zonde.  ( We zijn immers duur gekocht en niet meer van onszelf).

God weet veel beter dan u wat goed voor u is. Zijn wegen zijn ondoorgrondbaar en Hij is vele malen slimmer dan wij mensen. Het kan zijn dat u iets laat waar iets beters voor terugkomt of dat u wordt behoed voor een verkeerde beslissing. God heeft het overzicht, dat hebben wij niet, dat erkennen is de eerste stap in een leven voor Hem.

Dit kan bijvoorbeeld gaat over:

Vakantie

werk, huwelijk, relatie, financieel, etc.

 

Als u tot op heden uw eigen leven leefde en u wilt dat de Heere Jezus uw leven overneemt en zegent dan kunt u in gebed naar hem gaan en dit voorleggen, vergeving vragen en vanaf vandaag alles aan Hem voorleggen. Het is even wennen, het zal anderen niet altijd plezieren, maar u leeft wel in harmonie met God. Het grote voordeel is rust in uw leven, een fijne relatie met God en u bent niet meer te manipuleren. En er is geen zonde meer op dit gebied.

 

Alle middelen die God ons aanreikt om onszelf te ontwikkelen naar mensen die acceptabel zijn op de dag van zijn wederkomst hebben geen kracht of effect als u de oorzaak niet wegneemt of niet wil zien. En ook niet als u de Heere Jezus afwijst en zijn woord de Bijbel niet geloofd. Alles begint bij bekering en berouw van uw wegen zonder Hem. Het kost ook veel, dat weet ik uit eigen ervaring, maar uiteindelijk is het niets vergeleken met de schatten in de Hemel.

Deze strijd is de strijd van het vlees en de Geest, hoe sterker de Geest, en het geloof in u des te minder strijd er is om te doen wat u wilt. En daarmee neemt de spirituele grens naar de duistere kant toe Hij wordt sterker. Het is God wil.

Op een andere pagina heb ik geschreven dat er geen goedkope manier is om Heilig te worden. Het help ook niet om er met een religieuze blik naar te kijken, bevrijding, het woord van God en de Heilige Geest. Het is namelijk niet vanuit het stoffelijke, maar uit de Hemel. God heeft onder ons gewoond, het woord was vlees geworden. Over wonderen gesproken. We noemen het een wonder omdat er vanuit een dimensie naar het leven wordt gekeken. HEt is echter de kracht van God, door niemand te evenaren.

Zijn woord is Geest en alleen dat al maakt dat wij in de Geest zijn als we het lezen. Zonder Heilige Geest is de Heilige Schrift, de Bijbel niet te begrijpen op een geestelijke manier, Dan staat er een verhaal tot voorbeeld misschien, maar deze verhalen hebben een diepere laag. En wat heeft het voor zin om in Jezus te geloven en niet in zijn woord, de Bijbel? Of dat zonde geen gespreksonderwerp meer is en er geen oplossing voor zou zijn? Satan lacht in zijn vuistje. Als we wel in Hem zijn en zijn woord geloven dan verheerlijken we de Vader, we zullen dan vrucht dragen en discipelen van Jezus Christus Zijn. Johannes 15:8. Bekering is een Heilige stap naar het Koninkrijk der Hemelen, en daarmee gaan we een verplichting aan om Heilig te blijven.

 

Het is zoals de Heere Jezus zelf tot ons spreekt:  Johannes 15:4:

Blijf in Mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf,

als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in Mij blijft.

Ik ben de Wijnstok u de ranken wie in mij blijft, en ik in Hem,

die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.

 

Hulp

Er is soms hulp nodig om mensen te bevrijden van demonische krachten. Wilt u een gesprek aanvragen hierover dan kan dit via de contactpagina.

 

Veel zegen en vrijheid in de Heere Jezus Christus.

Onze Heer en zaligmaker.

Amen.

 

 

Geestelijke beïnvloeding kan via allerlei manieren plaatsvinden, alle alternatieve behandelingen of ontspanningsoefeningen zijn per definitie demonisch. alleen de Heere Jezus Geeft rust en Hij geneest nog steeds mensen of bevrijd ze van hekserij en andere geesten.

Geestelijke Beinvloeding
PDF – 68,4 KB 66 downloads
Liedtekst van u wil ik zingen. God prijzen bij geestelijke strijd of nood. U geeft God eer en de vijand wijkt van uw zijde. lofprijzen, bidden en kennis van het woord zijn wapens in de geestelijke strijd.
Word – 11,0 KB 109 downloads
psalm 91 met uitleg.
PDF – 146,1 KB 25 downloads