Mattheus 24:8-10.

Maar al deze dingen zijn nog maar een begin van de weeen.

De opname nu, de opname voor de grote verdrukking is een op menselijke aannames gerichte doctrine die velen misleid.

 

Gevangen in een niet Bijbelse doctrine die ooit is ontwikkeld door een Jezuïeten priester Manuel De Lacunzia, een man die Bijbelse profetie naar eigen inzicht interpreteerde een man die tot de zelfde orde behoorde als de huidige Paus.

Deze interpretaties zijn later, (ongeveer 100 jaar) opgepakt door Amerikaanse Evangelisten en onder invloed van John Nelson Darby verder uitgewerkt. Deze heeft de opname nu doctrine in Europa verder verspreid. Een doctrine die bedacht is in Engeland door mensen die de Bijbel opdeelden in tijdvakken, de zogenaamde bedelingsleer waarin God anders met de mensheid zou omgaan in de zogenaamde verschillende tijdvakken,

Deze leer vind je niet terug in de Bijbel, God is immers niet verandert, En God gaat heden ten dage nog net zo om met mensen als in de tijd van Genesis. Dezelfde zonden worden ons aangerekend en dezelfde beproevingen zijn er voor de gelovigen.

Jeremia 10:6  Niemand is u gelijk, groot bent U en groot is uw Naam in sterkte.

Wie zou u niet vrezen, Koning van de heidevolken? want dat bent u. Immers,

onder al de wijzen van de heidevolken en in heel hun koninkrijk is niemand U gelijk.

 

Ook na de komst van de Heere Jezus en nadat u vergeving heeft gekregen van uw zonden. Ook het pad van de heiliging is niet anders dan in het Oude Testament met dien verstande dat deze generatie de Heilige Geest als Helper en Tooster heeft gekregen. Een enorm kado om ons op het smalle pad te houden, omdat de Heilige Geest ons overtuigd van de zonden en omdat God u liefheeft en niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat. DeHeereJezus zelf heeft gezegd dat Hij ons niet als wezen achter zou laten. Johannes 14. Hij is al onder ons door zijn Geest.

 

Het aanhangen of leunen op menselijke leer is echter een gevaar voor uw relatie met de Heere Jezus en uw innerlijke geloofsopbouw.

Het kan ertoe leiden dat de Heere Jezus straks tegen u zegt, Ik ken u niet. Dit kan het gevolg zijn van het volgen van mensen in plaats van Hem.  Matheus 7:21-23.

 De waarheid over Israël op het einde van de eeuwen is ook heel anders dan de letterlijke interpretatie die sommigen hieraan geven. Namelijk een aards hersteld Israël in plaats van een Hemels Israël waarover Paulus ook spreekt. Uit de bijbel weten we dat er maar een klein deel van over blijft. Leest u Jeremia er maar eens op na. 

 Voor God is er geen verschil tussen u en iemand die in Israël woont, dat is er nooit geweest. Het is een geheimenis geopenbaard door God aan Paulus.

Er zijn redenen, die in de Bijbel genoemd worden, waarom er geen geloof in de Heere Jezus is in Israël, als verlosser en Koning.

De bedekking maakt het moeilijk om te geloven, alleen bekering kan het hart openen. Daarom is Paulus naar de Heidenen gezonden om ditzelfde Evangelie te verkondigen namelijk van Koninrlijk der Hemelen. En ook toen was er sprake van geestelijke strijd, Paulus had er veel mee te maken en werd tegengewerkt door satan. Heden tendaage is dit niet anders, deze geestelijke strijd is nu veel sterker dan in die tijd. Door deze bedekking is het ook mogelijk dat er weer een tempel opgericht gaat worden. De opkomende antichristelijke wereldorde.

Ook hier gaat het fout met het verkondigen van het Evangelie door de bedeling leer. Deze maakt van de Bijbel een onheilig buffet met geen enkele zorg voor uw ziel. Een andre Jezus wordt gepredikt, een door mensen verzonnen Jezus. Eenzelfde Jezus die net als de slang Eva verleide nu mensen verleid tot zonde, want we zijn immers eens en vooral bevrijd van onze zonden en kunnen, volgens deze leer, leven zoals we willen. Alsof de Hel niet meer zou bestaan terwijl alle inspanningen van God erop zijn gericht om u daarvoor te behoeden. Denk hierbij aan het zenden van zijn Zoon, het bekent maken van zijn geboden en voorwaarden om in de Hemel te kunnen komen.

 

Het artikel wat u kunt lezen over de opname op deze site geeft aan waarom Bijbels gezien deze opname nu of elk moment theorie niet Bijbels is. Het artikel over de opname is tot stand gekomen door te bidden om duidelijkheid die heb ik gekregen in de vorm van een gegeven woord, namelijk de weeën en in een droom die heel duidelijk gemaakt dat ik het artikel en de opgedane kennis over de weeën, welke vermeld worden in Openbaring 5 Tot 11 openbaar moest maken. Het is door de Heilige Geest, alle eer en glorie gaan naar de Heere Jezus hiervoor. De weeen worden genoemd in matheus 24. Het is de link naar de komende oordelen, die voorafgaan aan de wederkomst. Geprofeteerd door de Heere Jezus zelf. 

Het is niet mijn gewoonte zaken op deze site te plaatsen uit eigen overweging. De ernst van de misleiding wordt duidelijk als je leest wat er nog allemaal op ons afkomt. Het is een wake up call om uw leven aan de Heere Jezus te geven en af te keren van een onheilige levensstijl. 

U kunt zelf verder onderzoek doen naar de bovengenoemde heren, feiten en openbaringen 5 tot 11 en uw eigen conclusies daaruit trekken. Het artikel helpt u eventueel op weg. God wil niet dat wij verloren gaan, Zijn Geest stuurt ons altijd naar de waarheid. 

Mocht u tot de conclusie komen dat u deze theorie heeft aangehangen en tot het inzicht bent gekomen dat deze niet volgens het woord van God is dan rest er maar een ding en dat is vergeving vragen aan de Heere Jezus en uw geloof op te bouwen op Hem. Zodat er een eeuwig en hemels fundament is waarop u bouwt en waarop u vertrouwen kunt in de tijden die voor ons liggen. Namelijk de antichrist zien verschijnen en zijn merkteken, alhoewel deze op verschillende andere manieren al is en wordt toegediend. Een herhaling daarvan is ophanden. U leest in openbaringen negen over de verzegeling door de heilige geest, de plagen die voorbijgaan aan mensen en in psalm 91 wordt dit ook duidelijk. Als u geloofd heeft u geen andere redder en beschermee heer dan de Heere Jezus.

Hij is altijd bij ons, soms wordt dat wel een vegeten maar het is een Bijbelse waarheid. 

"in vreugede en in smarte"

een regel uit het lied van Johannes de Heer 912.

 

 

 Informatie vindt u ook in het artikel over de opkomende antichristelijke wereldorde en de komst van de gevallen engelen. Ook het artikel over het beoefenen van Godsvrucht raad ik u aan om tot een heilige levenswandel te komen met de Heere Jezus.

 

Want u Heere, bent mijn toevlucht De allerhoogste heeft u tot uw woning gemaakt. Geen onheil  zal u overkomen, Geen plaag zal uw tent naderen.

Psalm 91:9-10.

 

 Ik wens u veel zegen.

 

 

De Opname wat gaat er aan vooraf
Word – 283,6 KB 7 downloads
De Opkomende Anti Christelijke Wereld Orde
Word – 645,5 KB 7 downloads
De komst van de gevallen engelen. oordeel en vermenging met mensen.
PDF – 1,0 MB 7 downloads