• De zegels uit openbaringen 6 worden een voor een verbroken, de eerste twee zijn verbroken.
Welkom » Psalmen 23, 27 en 91

Bemoediging en bescherming in de psalmen.

 

In tijden van stress en het wegvallen van zekerheden, ziektes of dreigingen daarvan, vervolging en geestelijke strijd is het fijn om te weten dat de Heere Jezus tot aan het einde bij ons is. Mattheus 28: 20. “En zie ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. En dat er in psalmen tot ons gesproken wordt over bescherming in allerlei omstandigheden. Psalm 91 “Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen.

 

Als we wedergeboren zijn is het goed om te weten dat alle zegeningen die het met zich meebrengt voor ons bestemd zijn tot in eeuwigheid.

 

Het is goed om vooral psalm 91 te leren herinneren. Vaak te lezen zodat het in je gaat leven en zo bijdraagt aan je bescherming. Het zijn woorden, maar woorden hebben kracht, en macht en ze komen in dit geval van de Heer.

 

Een groot voorbeeld daarvan is het ontstaan van het licht, in de wereld gesproken door God. Want Hij is licht. En niet te vergeten zijn woord de Bijbel zijn woord is Geest en leeft.

 

Het kennen van Gods woord in algemene zin is belangrijk, voedzaam en verlichtend. Het verlicht de geest. En maakt het hart blij. Verleg uw aandacht naar God en zijn beloften, oefening baart kunst en verdiept uw relatie met Jezus.

 

“Verder mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht.”.

Efeze 6:10

 

Uit Efeze 6:10 blijkt dat het geloof sterker mag worden en u mag weten wat de macht van God inhoud, weten brengt kracht. Want zonder geloof is het woord krachteloos.

 

Psalm 23

Een psalm van David.

 

De HEERE is mijn Herder

Mij zal niets ontbreken.

Hij doet mij neerliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.

Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.

 

Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.

Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen.

 

 

Schrift verwijzingen psalm 23

 

Jes. 40: 11. Jer. 23: 4. Ezech. 34:23. Joh. 10:11. 1 Petr. 2:25. Openb. 7:17.

PS. 3:6. 118: 6.

 

 

    Psalm 91

    Gods bescherming bij gevaren.

 

   Wie in de schuilplaats van de allerhoogste is gezeten,

   Zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

 1. Ik zeg tegen de Heere: Mijn toevluchten mijn burcht,

   mijn God op wie ik vertrouw!

 1. Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger  (de vogelvanger is satan)

   van de zeer verderfelijke pest.

 1. Hij zal u beschutten met zijn vlerken,

   onder Zijn vleugels zult u toevlucht nemen,

   Zijn trouw is een schild en een pantser.   ( de geestelijke wapen uitrusting, Efeze 6.11)

 1. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht,

   voor de pijl die overdag komt aanvliegen, (Geestelijke strijd).

 1. Voor de pest, die in het donker rondgaat,

   voor het verderf dat midden op de dag verwoest.

 1. Al zullen er duidend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand.

   bij u zal het onheil niet komen

 1. 9. Want u Heere, bent mijn toevlucht. De allerhoogste heeft u tot uw woning gemaakt.   (de Heilige Geest). (Johannes 14)

Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen u zult de vergelding aan de goddelozen zien.

 1. Geen onheil zal u overkomen. Geen plaag zal uw tent naderen.
 2. Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen.
 3. Zij zullen u op handen dragen, zodat uw voet aan geen steen stoot.
 4. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen. U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.   (Lukas 10:19)
 5. Omdat Hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden: Ik zal hem in een veilige vesting  zetten, want hij kent mijn naam.
 6. Hij zal Mij aanroepen en ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal ik bij hem zijn, ik zal hem eruit helpen    en hem verheerlijken.
 7. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, ik zal hem mijn heil doen zien.

 

Lukas 4:6, Lukas 4:10-11

Dit zijn verwijzingen naar schrift gedeelten die betrekking hebben op hulp en raad bij vervolging.

 

 

Psalm 27

 

Voor wie zou ik bang zijn

Een lied van David.

 1. De Here is mijn licht en mijn redder.

Voor wie zou ik dan bang zijn?

De Here is mijn levenskracht.

Zou ik dan nog angst voor iemand hebben?

 

 1. Toen de misdadigers, mijn vijanden,

kwamen om mij te vernietigen,

zijn zij zelf gestruikeld en gevallen.

 1. Al komt een heel leger op mij af,

ik wordt niet bang.

Al wordt er oorlog tegen mij gevoerd,

Ik blijf toch vertrouwen.

 

 1. Ik heb de Heer slechts een ding gevraagd,

daar gaat mijn hele hart naar uit:

Dat ik mijn hele leven in het huis van de Heer mag blijven.

Om de Heerlijkheid van de Heer te kunnen zien,

En steeds meer over hem te leren in zijn tempel.

 

 1. Want wanneer kwade tijde aanbreken,

verbergt Hij mij in zijn hut.

Hij verstopt mij in zijn tent,

Op een plaats die niemand kent.

Hij zet mij hoog op een rots.

 

 1. Daarom kan ik mijn hoofd opheffen.

Ik kijk over al mijn vijanden heen.

Daarom wil ik Hem offers brengen met luid trompetgeschal.

Ik wil zingen voor de Heere.

Psalmen zingen voor Hem.

 

 1. Luister, Heer, Hoe ik har top naar u roep!

Wees zo goed mij te antwoorden.

En geef mij genade.

 

 1. U zelf laat mijn hart naar u vragen.

Ik wil u zoeken, Heer.

 1. Verberg u niet voor mij

en stuur mij niet toornig weg.

U bent altijd mijn hulp.

Laat mij niet in de steek.

En stoot mij niet van U af,

God van mijn heil.

 

 1. Al zouden mijn vader en moeder mij in de steek laten,

de Heer laat mij nooit alleen.

11 Leer mij uw bedoelingen Heere,

En laat mij op een vlakke weg lopen,

Zodat mijn vijanden mij niet kunnen pakken.

 

 1. Geef mij niet over aan mijn tegenstanders,

er wordt vals tegen mij getuigd

en geweldenaars bedreigen mij.

 1. Gelukkig wist ik zeker

dat de goedheid van de Heer mij zou redden.

Hij spaarde mijn leven!

 

 1. Wees sterk en wacht op de Heer.

Laat uw hart sterk zijn en krachtig.

Door altijd op de Heer te wachten.

 

Hij heeft mij geholpen.

 

 

Het is de tijd om standvastig in het geloof en de Heere Jezus te blijven.

De voleinder van ons geloof.

Roep hem aan en Hij zal er voor je zijn.

 

Petrus 1:5

U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereed licht om geopenbaard te worden in de laase tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het nodig is beproefd door allerlei verzoekingen.