Welkom op de pagina over de tweede exodus.

 

De tweede Exodus

 

Gods voorziening in de eindtijd

Een profetie over de redding van Gods volk, heel het huis van Israël.

Oktober 2023.

 

 

 

 

 

 Een hoopvolle toekomst.

 

De Tweede Exodus is de net als de eerste exodus een bevrijding uit de slavernij van de wereld, het ijzeren Koninkrijk. Het is een handreiking aan het volk van God, de gemeente van Christus. Jesaja 11:11 En het zal op die dag gebeuren, voor de tweede keer, met zijn hand het overblijfsel van Zijn volk zal verwerven. God gaat wederom zijn volk verlossen.

 

 In die dagen zal er een teken aan de hemel verschijnen, het teken van de Heere Jezus. Matheus 24:30:31 En dan zal aan de hemel het teken van de zoon des mensen verschijnen. Dit teken is een banier, er zal dus een banier aan de Hemel verschijnen.

 

Jesaja 5:26. Want Hij zal een banier omhoogheffen voor de heidevolken van ver weg van het einde der aarde fluit Hij hen naar zich toe.

 

We gaan dan ook daadwerkelijk een fluitsignaal horen in die dagen. “En zie daar komen zij haastig en snel” Niemand zal het willen missen of treuzelen om gehoor te geven aan de oproep. Behalve dan de mensen die zich niet hebben voorbereid. Matheus 24:30.

 

 Het zal, zoals we kunnen lezen in Jesaja rond die oproep geen fijne tijd zijn op aarde. Het is de tijd van oordelen over de heidevolken, het westen en Israël.

 

Jeremia 30:10. U dan, wees niet bevreesd, mijn dienaar Jacob, spreekt de Heere, wees niet ontsteld, Israël want ik zie ik ga u verlossen uit verre landen uw nageslacht uit het land van hun gevangenschap zodat Jacob terugkeert, rust heeft en zonder zorgen is. En niemand Hem schrik aan jaagt. Want ik ben met U spreekt de Heere, om u te verlossen wan tik maak een vernietigend einde aan alle heidevolken waarheen ik u verspreid heb, maar aan u zal ik geen vernietigend einde maken, ik zal u bestraffen met mate, maar beslist niet voor onschuldig houden.

 

God zal zijn volk daarvoor echter behoeden en samenbrengen uit de vier windstreken en onder zijn hoede brengen.

 

Matheus 24:31 En Hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken. Jesaja 11:12 Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidevolken en Hij zal de verdrevenen uit Israël verzamelen en Hen die uit Juda verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde.

Jesaja 43:5-7.

 

Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Vanwaar de zon opkomt en vanwaar zij onder gaat zal ik u bijeenbrengen Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef. En tegen het zuiden: Weerhoudt niet! Breng mijn zonen van ver. En mijn dochters van het einde der aarde ieder die ik genoemd is naar Mijn naam. Die ik tot mijn eer geschapen, die ik geformeerd, ja die heb ik gemaakt.

 

De mensen die gerekend worden tot het volk van God, het geestelijke Israël hoeven momenteel helemaal niet te leven als joden of een religie aan te hangen. Er zijn tientallen miljoenen afstammelingen van de tien stammen onder de bevolking van de wereld het is daarom zeer gewenst dat dit nieuws de wereld in gaat.

 

 In onze dagen zijn het alle mensen die de Heere Jezus als verlosser en redder hebben aangenomen, die behoren allemaal tot het volk van God. Het kunnen Israëlieten zijn maar ook een Belg of een Nederlander bijvoorbeeld tot in elke uithoek van de wereld kunnen ze zich bevinden afstammelingen van de tien stammen. God zal ze verlossen en bijeenbrengen uit de wereld, beschermen en apart zetten, de kettingen met deze wereld verbreken. Ons voeden en beschermen, net als tijdens de uittocht uit Egypte in Exodus. God ook in die tijd in alles voorzien.

 

 Een geweldige openbaring en cadeau van de Heere. Het is geprofeteerd in het oude testament en de Heere Jezus zelf heeft er meerdere dingen over gezegd.

Dit kunt u lezen in Matheus 30 tot 31. De Heere Jezus zal zijn volk nu ook weer met sterke hand uit leiden Exodus 13:3. In Mattheus 25:24 Zegt de Heere Jezus over de verloren schapen Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van Israël, het geestelijke Israël wordt hier mee bedoelt.

 

 Ezechiël 20:41 Ik zal behagen in u scheppen vanwege de aangename geur, wanneer ik u uit de volken leid en ik u bijeenbreng uit de landen waaronder u verspreid bent. Ik zal voor de heidevolken door u geheiligd worden.

 

Een aangename geur: 2 Korinthe 2 :14-16. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus. Onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan.

 

 

Het Bijbelse Israël is iets anders dan het aardse Israël wat in 1948 is gesticht. Dit is een politiek en religieus systeem, door mensen bedacht en gemaakt, het is niet het Bijbelse Israël, dat van God is. Het Bijbelse Israël is vele malen groter dan de huidige staat. Uit de Bijbel weten we dat het oordeel van God zal komen over de huidige natie Israël en de wereld. Het uur der verzoeking, over het gehele huis van Israël. Een van de redenen dat God landen en naties zal oordelen is het meewerken aan de verdeling van Israël. Ons land heeft hier ook aan meegewerkt.

 

 Openbaringen 3:10. 2:9 en openbaringen 3:9. Dit leest u in het artikel over de Gog en Megog oorlog op de website en meer over de antichristelijke in het gelijknamige artikel. Beide te vinden op de site.

 

Nog een aantal Schriftplaatsen over het bijeenbrengen van Gods volk uit alle windstreken en naties over de gehele wereld.

 

Ezechiël 36:24-29.

Jeremia 16:14-15

Jeremia 30:10

Jeremia 31-31:34.

 

 

 

De tweede exodus is een fijn vooruitzicht het zal echter niet zo zijn dat we geen moeilijkheden zullen zien of meemaken. De oorlogen in of tegen Israël en het westen gaan plaats hebben.  Babylon, Amerika zal vallen. Openbaringen 17 en 18.

 Er zal steeds meer repressie komen uit het systeem van satan, de slang die langzamerhand alles over neemt. Maar de Heere Jezus heeft zijn hand uitgestrekt naar ons en neemt ons onder zijn hoede. Vertrouw daarop en hoop daarop. Deze gezegende hoop is als een licht in de duisternis voor ieder kind van God.

 

 

Jeremia 9:1

Het volk wat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood over hen zal een licht schijnen.

 

Jeremia 9:4

Want een Kind is ons geboren een zoon is ons gegeven de heerschappij rust op zijn schouder. Wonderlijke raadsman, Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.

 

 

De Heere Jezus heeft beloofd aan iedereen die Hem aanneemt als redder en verlosser en dit met de mond beleid dat Hij bij hen zal zijn tot de voleinding van de wereld.

 

“En zie ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld, amen”.

 Matheus 28:20.

 

 

De Tweede Exodus 1
Word – 316,4 KB 27 downloads