De Genade van de Heere Jesus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 2 Korinthe 13:13


 

               

                                       Het is tijd om te ontwaken                                     

                            

Hier vindt u Bijbelse profetieën voor onze tijd, over oordelen en zegeningen, Gods kalender voor de loop van de gebeurtenissen in deze tijd, de oordelen over Babylon, de wederkomst van de Heere Jezus, onze verlossing, het wonder van bekering, de beloften van God en geestelijke bevrijding, de Bijbel van Genesis tot Openbaring.

 

             "Want de Zoon des mensen is gekomen zalig te maken wat verloren is." Matt. 18:11

                                                           

      

We leven in een tijd die de benauwdste tijd van de mensheid kan worden genoemd. Lang geleden geprofeteerd door de profeten van God en die profetieën zijn ook voor deze tijd bestemd. 2 Petrus 1:19.

Aan de ene kant de  "wereld" met haar problemen en aan de andere kant de oordelen van God voor diezelfde wereld omdat God en zijn geboden worden afgewezen en daardoor oordelen over de wereld worden uitgestort. Het is nu de tijd om u te bekeren en uw redding in handen te geven van de Heere Jezus. Voordat deze oordelen, die lijken op de plagen uit exodus, financiële ineenstorting en oorlog uitgestort worden. Deze site is in de wereld gekomen om u te informeren hoe u zich kunt bekeren en welke stappen daarvoor nodig zijn. Op de download pagina vind u artikelen die met bekering te maken hebben die u kunt downloaden en bestuderen.

Het is van het grootste belang dat u zich realiseerde dat u de komende tijd een moeilijke tijd wordt waardoor ons geloof en standvastigheid, daarin wordt getest. Als u ver van God bent afgedwaald of zijn geboden niet naleeft dan is het nu de tijd om u weer te verzoenen. Bedenk ook dat uw relatie met de Heere Jezus een persoonlijke en unieke relatie is en dat Hij toewijding en trouw van u verlangt. Hij is uw persoonlijke verlosser, roep Hem dan ook aan als uw verlosser. Romeinen 10:13

Hij is uit liefde voor u aan het kruis gestoven en weer opgestaan op de derde dag, opgewekt door God, Romeinen 10:9-10

 God is erg Genadig en uit liefde, hij waarschuwt vooraf wat er komen gaat.

De doop van uw hele huishouden is een voorbeeld van Gods genade.

 

Handelingen 17:30. God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van onwetendheid, nu overal aan de mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen, door een Man die hij daartoe heeft aangesteld.

Leest u ook het nieuwe artikel over de wederkomst voor meer informatie en gang van zaken over de opstanding, opname en het eindoordeel.

 

 

 

 

 

Boodschap van hoop.

 

Er is een boodschap van hoop, Kolossenzen 1:5-6. gebracht naar de mensheid ca.2000 jaar geleden, een boodschap van vergeving en verzoening, van de hoop op eeuwig leven. De verkondiging van het Koninkrijk der Hemelen. De kern van deze boodschap is vergeving van zonden, om niet dat betekent u hoeft en kunt er niets voor doen. U start hiermee een nieuw leven in Christus en eeuwig leven.  Er is ons geen andere naam gegeven door wie wij zalig kunnen worden, gered voor de eeuwigheid. Handelingen 4:12. De Heere Jezus heeft alle zonden van de wereld op zich genomen zodat wij eeuwig leven kunnen. Een hemels geschenk. Door ons om te keren naar de Heere Jezus wordt dit geschenk ook aan u gegeven. Het wonder van bekering.  Vanaf dat moment bent u geen wereldburger meer maar een hemelburger. En omdat Hij is opgestaan op de derde dag kan Hij voorleven in ons door de Heilige Geest. Het geschenk van God aan ons. De God van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. 1 Petrus 5:10. Het is nu al mogelijk door Zijn Geest toegang te krijgen tot de hemelse werkelijkheid.

Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil. Efeze 15 : 6. Wij leven in Hem omdat Hij leeft, en Hij leeft in ons.

 

God is niet veranderd. 

Het is fijn dat God niet is veranderd door de eeuwen heen en dat we daarom kunnen vertrouwen op Zijn Woord.  Ook dat heeft Hij op verschillende plaatsen in de Bijbel duidelijk gemaakt. Jesaja 47:12 "Ik ben dezelfde, ik ben de eerste, en ook de laatste".

"Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord Gods bestaat in den eeuwigheid". Jesaja 40:8.

Ik ben de Alfa en Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, Die is en die was en Die komt, de Almachtige. Openbaring 1:8-10.

Zijn geboden, Zijn agenda, Zijn wil en Zijn plan voor ons, namelijk onze hereniging met Hem door ons weer te verzoenen met God door Jezus Christus. en eeuwig leven met Hem.

Het woord is de hemelse waarheid. Het is een wapen in de geestelijke strijd en het fundament waarop ons geloof is gebaseerden, de Heere Jezus spreekt in Zijn woord tot ons. Want de hele Bijbel gaat over de Heere Jezus in wie God alles geschapen heeft, Hij kende ons al voor de grondlegging van de wereld Efeze 1:4.

Johannes 1:14. Het woord was vlees geworden, een van de eerste dingen die johannes ons leerde was dat het woord (God) mens was geworden, God liep zelf op aarde rond om het goede nieuws te verkondigen. Daarom gaat de hele Bijbel over de Heere Jezus, het is zijn woord. Johannes 1:14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond

 

                        Waarheid verandert niet

Hij is de waarheid. De onwaarheden die verteld worden over het feit dat God verandert zou zijn en met de tijd mee zou gaan blijkt niet uit de Bijbel.

Althans, als hiermee De Schepper van Hemel en aarde wordt bedoeld, want God verandert niet, tot in de eeuwigheid blijft Hij dezelfde en wil dat iedereen tot de waarheid zal komen. God hoeft niet te veranderen omdat Hij perfect is. Hij is ook niet veranderd omdat nog niet alle profetieën zijn uitgekomen. Het was ook nooit zijn bedoeling om te veranderen, wel om u terug te laten keren naar Hem.

Gelijk zijn aan God. de heerser van deze wereld denkt er zo over, hij die in opstand is gekomen tegen God, lucifer, die als een engel van licht verschijnt en velen misleid. Lucifer heeft zich ook boven God geplaatst door te willen zijn als God, Hij krijgt zijn moment en bouwt momenteel aan zijn wereld. Dit is zo bepaald en beschreven in Daniel 8:23.

 

De nauwe poort.

Negeer de waarschuwingen van de Heere Jezus niet over het binnengaan door de nauwe poort.

 Mattheus 7:13-14 Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf lijdt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan,. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die Hem vinden.

Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen zeg ik u zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. Lukas 13:24. Deze poort is de Heere Jezus en zijn geboden. Leg uw leven af en behoud het eeuwige leven. Het is ook een verwijzing naar de 5 wijze en 5 dwaze maagden Mattheus 25: 1-13.

Het is een waarschuwing aan de mensen die Jezus verwachten, maar slapend zijn geworden in hun Heilige levenswandel en daardoor het koninkrijk niet binnen kunnen gaan.

Geef uw relatie, kennis, zonden belijden en het volgen van Jezus priortijd Lukas 9 : 57-63.

 

Heilig leven

Heilig leven is overgave aan de Heere Jezus en elke dag met Hem leven. zonder zonden en geen eigen agenda, gehoorzaam zijn aan zijn geboden en ze ook naleven. Jacobus 1:22. God vind gehoorzaamheid veel belangrijker dan het brengen van offers, geloof zonder gehoorzaamheid is een dood geloof.  Dat heeft alles te maken met het hebben van een relatie met de Heere Jezus. Deze is gebaseerd op het naleven van zijn geboden. Psalm 126:1. Wij kunnen God alleen plezieren door geloof en de uitwerking van geloof is gehoorzaamheid. Het is een voorwaarde om de Heilige Geest te kunnen ontvangen. Handelingen 5:32. een van de geboden is bijvoorbeeld vergeving van anderen.

Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam zeker niet uitdoen uit het boek des levens, en ik zal Zijn Naam belijden voor mijn Vader en voor Zijn Engelen" Openbaringen 3:5-6.

Houden we ons vast aan zijn Woord en zijn geboden., dan blijven wij, net als zijn Woord, voor eeuwig leven en kunnen we ook aanspraak maken op Gods beloften door trouw te zijn aan Hem.

 

Zijn wil voor u is er een van herstel van de ziel, vrede en kracht tijdens onze wandel op de aarde. Deelgenoot van de Hemelse werkelijkheid. Leven in de voorzaal van de hemelse gewesten, Hij is onze herder. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets, Hij doet mij neerleggen in grazige wijden. Psalm 23:1-6. Alweer een prachtige belofte, geloof en uw werkelijkheid zal veranderen.

U leeft in geloof en de kracht van de Heilige Geest, beide versterken elkaar want als je de werken van de Heilige Geest in je leven gaat zien dan bouwt dat je geloof op etc. Wij zijn bedoeld om gedoopt te worden in de Heilige Geest en om in de naam van de Heere Jezus te wandelen, in geloof toegerust voor elk goed werk 2 Timotheus 3:17. Opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

       De belofte van de Heilige Geest

 

                                                     Handelingen 2:38-2:39

God heeft ons de belofte gegeven dat we de Heilige Geest ontvangen als we ons bekeren. We worden gedoopt in de Heilige Geest als we zijn geboden naleven.

Deze belofte is voor u en voor uw kinderen gedaan en voor iedereen die veraf is. Het is een geschenk wat mee komt naast het vergeven van uw zonden.

De Heere Jezus zou ons niet als wezen achterlaten, Johannes 14:18 Hij zendt zijn geest. die ons zal onderwijzen, helpen en troosten nog tijdens ons leven hier op aarde. Met de Heilige Geest in, die in u werkzaam is wordt uw geloof een levend geloof en bent overgezet in het Koninkrijk der Hemelen. En zoals u kunt lezen zijn uw kinderen ook zalig. Wat een prachtig geschenk. Laten we niet vergeten de Heere Jezus hiervoor te danken en te prijzen.

Lees hier over de Heilige Geest

 

Weg uit Babylon.

Romeinen 12.2. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld...De opdracht om niet gelijkvormig aan deze wereld te zijn vinden we op meerder plaatsen in Gods woord. Wel op de wereld, maar niet van de wereld, geestelijk gezien bent u overgezet in het Koninkrijk der Hemelen, en dit is het koninkrijk van het licht, de Heere Jezus, het koninkrijk van de wereld en van de Hemel gaan niet samen.

Want wat heeft het licht met duisternis van doen 2 Korinthe 6: 16-18. Ook in Openbaringen 18.4 vinden we dit gebod. Het betreft hier vooral geestelijke gezindheid want fysiek kunnen we natuurlijk niet weg van deze wereld, het gaat er om waar je je aandacht op richt en je geestelijke voedsel haalt zodat je geen afgoden in je leven creëert en geen geestelijk overspel pleegt.

Beloften in de Bijbel die voor iedere bekeerling toegankelijk zijn brengen vele zegeningen met zich mee.

Herstel van verloren jaren zonder God, redding van de ziel, kracht door de Heilige Geest en sleutels tot de hemel, namelijk het woord van God.

                                         Bijbel

 

In de Bijbel staat nergens dat wij deze moeten opknippen in tijdvakken om zo de boodschap uit zijn verband te halen. Of dat de boodschap aan de wereld aangepast moet worden. Het is namelijk de boodschap van de Heer Jezus en deze kun je niet mengen met de wereldse moraal. 2 Timotheüs 3:16. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid.

De geest van deze wereld, de geest van de antichrist, satan, heeft echter mensen geïnspireerd om dit wel te doen.

De Staten Vertaling en de King James zijn de betrouwbaarste vertalingen van de Bijbel. gebleken. De aanval op de waarheid is van alle tijden en het is God die zijn woord bewaakt en daarom blijft het altijd blijft bestaan.

 Een goede manier en eigenlijk de enige is de Heilige Geest u te laten onderwijzen wat er in de Bijbel staat geschreven. Het is immers God woord en Geest die daarin tot u spreekt.

God is niet een God van persoonlijke overtuigingen of opinies. En daarom is de weg ook zo smal.  Jesaja 45:5 "Ik ben de Heere en niemand anders, buiten Mij is er geen God. Het is de God van de waarheid met Zijn eigen standaard waaraan Hij ons toetst als wij straks voor Hem staan. Wij kunnen alleen de hemel binnen gaan als we wedergeboren zijn. Jezus zei "Werkelijk, ik verzeker u alleen wie opnieuw geboren wordt kan het Koninkrijk van God zien. Johannes 3:3. 1 Petrus 1:23. Want de Zoon des mensen is gekomen zalig te maken wat verloren is." Matt. 18:11.

De vreeze Gods, een verstandige houding, een houding om u zelf steeds weer bij Hem te bepalen. Niet om bang te maken of te worden, maar wijs, om ons er aan te herinneren dat wij afhankelijk zijn van God en dat dit niet andersom is. 

Jop 28: 28 Zie de vreeze des Heeren is wijsheid, en zich afkeren van het kwade is inzicht.

 

In onze tijd, zeg maar na Christus heeft de mensheid er een helper bij gekregen, een wonderlijke gebeurtenis na je bekering, de Heilige Geest, Hij helpt om voor God te leven en zijn woord te begrijpen. want hoe meer het geloof toeneemt zal ook de Hoop groeien.Want hij heeft ons niet als wezen achter gelaten. Johannes 14:8. Hieruit blijkt ook dat de Heere Jezus voortleeft. en omdat Hij leeft komt Hij ook terug zoals is voorgezegd.

Het is de Heilige Geest die door zijn kracht het geloof en de hoop in ons doet groeien.**

Romeinen 15:13. De God nu van de Hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in **** geloven, opdat overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.

 

De hele Bijbel is tot studie en onderricht aangeboden. 2 Timotheus 3:16,

Ook deze wetenschap biedt houvast aan het Woord en de Waarheid. Bovendien worden bepaalde profetieën in bijvoorbeeld Jesaja en Jeremia nog vervult in onze tijd en door van de Bijbel een knipselboek te maken mis je Gods waarschuwingen, want alle boeken zijn onderling met elkaar verbonden en zo een geheel met elkaar.

En zo kunnen we dus aan het woord vaststellen dat profetieën in de Bijbel en de geheimenissen die opgeschreven zijn in het Nieuwe testament, en het Oude Testament geopenbaard aan Paulus, voor onze tijd zijn bestemd. We leven in de tijd dat alles wat er is geweest, er ook weer zal zijn. Prediker 13, Lukas 17.

Romeinen 15.4.

Het einde van de eeuwen is een herhaling van het begin, omdat de wereld God, en meer nog Zijn Zoon, uit haar bestaan heeft gebannen komt God met oordelen. Dit staat ook al eeuwen vast, het is voorzegd en zal zo gebeuren.

Het is daarom zaak om uw kennis te vergroten en heilig te leven, daarbij uitgaande van de Bijbel.

 

                                           Afgoden

 

 

Jeremia 10:11 Dit moet u tegen hen zegen.:

De goden die de hemel en de aarde niet gemaakt hebben die zullen van de aarde en van onder de Hemel vergaan.

 

Het is God die de natuur in zijn hand heeft, Jesaja 10:12 Hij maakte de aarde door zijn kracht, grondvest de wereld door Zijn wijsheid, Hij heeft de hemel door zijn inzicht uitgespannen.

Als Hij zijn stem laat klinken, dan is er gedruis van wateren aan de hemel.

Hij doet dampen opstijgen van het einde van de aarde Hij heeft bliksemflitsen bij de regen gemaakt. De wind brengt hij uit zijn kamers tevoorschijn.

De natuur wordt al duizenden jaren aanbeden, de Inca's noemden de aarde, moeder aarde bijvoorbeeld, voor God zijn het afgoden en afgoden in je leven hebben is een zonde.

 

*Als de grote natuurrampen zich gaan voordoen weet u dat het de oordelen van God zijn zoals Hij heeft voorzegd in zijn woord.* Lukas 21 is hier een voorbeeld van, bulderen van de zee en golven.

Een profetie die zich nu aan het voltrekken is het opdrogen van de Eufraat, deze rivier droogt geheel op naast vele andere rivieren op aarde. De weg gereedmakend voor de koningen (legers) uit het oosten. Openbaring 16:12. Dit is bovendien een aankondiging van de plagen uit Exodus, en de ondergang van Babylon. En het vrijlaten van de Engelen die daar gebonden zijn . Openbaringen 9.4.

De Heere van de legermachten monsterd de krijgsmacht, Zij komen eraan uit een ver land van het eind van de Hemel. Jesaja 13. Mattheus 24 : 7. Lukas 21 9-10. Openbaringen 16:12 en Openbaring 9:14.

Op de download pagina vindt u een artikel over de val van Babylon. U vindt daar ook een artikel over de drie dagen duisternis en de komende plagen.

De plagen zijn niet het doel van God maar een middel, een middel om ons te waarschuwen om je om te keren naar De Heere Jezus en je oude leven vaarwel te zeggen.

 

               Heilig leven terwijl we verwachten...

 

In Mattheus 24:1-51 worden aanwijzingen gegeven over de eindtijd en wat er allemaal nog plaats vind voordat de Heere Jezus terugkomt en voordat er sprake is van een opname. Ook in het boek openbaringen leest u er veel over.  Op de downloadpagina vind u meer informatie en artikelen.

Uit de Bijbel kun je opmaken, dat de God van de Bijbel niet altijd geëerd wordt door zijn woord en geboden, dat er zelfs aangezet wordt tot zonde in zijn naam, soms met gebruik van Heilige symbolen. Daarom komen de oordelen over de kerk en de wereld. Romeinen 1: 16-32. Openbaringen 2.

Word niet medeplichtig hieraan. Romeinen 1: 32.  de aankondiging van het oordeel.

                        Een andere Jezus

 

Deels is dit terug te voeren op het preken van een andere Jezus en verlossingsleer dan er in de Bijbel staat beschreven. Het is een teken van de eindtijd verwatering van het Evangelie waardoor velen op de brede weg belanden.

2 Korinthe 11-3, Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft,

zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is.

Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben,

of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt of een ander evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best                                                  

Het is nooit te laat om vergeving te vragen en terug te keren naar de Heere Jezus en weg te gaan uit een omgeving die de zonde verheerlijkt, u bent niet bestemd tot de toorn van God, maar tot het verkrijgen van zaligheid, zonde staat dit in de weg. Het volgen van andere wegen is een zonde omdat dit de leugen in stand houdt als deze wegen worden aangeprezen als zouden deze van Jezus Christus zijn.

1 Thessalonizensen 5:9. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus.

Ook hierom worden we opgeroepen om Babylon te verlaten, want de gemeente van Christus leeft in Babylon. Daarom kan een Christen geen gemeenschap hebben met de wereld. 1 Petrus 13:-14.

Ga weg uit de verering van de God van deze wereld en zijn afgoden, uit haar weg te gaan om niet ook dezelfde plagen en oordelen te ondergaan die over haar gaan komen. Want ook dat wordt duidelijk door het lezen van het Nieuwe Testament waar bijvoorbeeld verteld wordt over de wederkomst van de Heere Jezus en over de terugkeer van de gevallen engelen en de Drie dagen duisternis. 

 

De gevallen engelen komen terug.

De kennis over de gevallen engelen staat onder meer beschreven in het boek van Henoch, Paulus verwijst hiernaar. Een kopie van dit boek vind u op de download pagina.

 

 

 

                                God is liefde, maar accepteert niet alles.

 

Je mag komen zoals je bent, maar dan kun je niet blijven zoals je bent. De bijbel is er duidelijk over. Het is iets om over na te denken als je naar de Heere Jezus gaat. Je vraagt dan aan Hem om je zonden te vergeven. . Het is geen makkelijk pad, niet een onmogelijk pad, maar wel een pad die je naar de Hemel brengt als je volhardend bent .

 Als je de Heilige Geest hebt ontvangen dan gaan de oude dingen voorbij en iets nieuws komt tevoorschijn, niet op eigen kracht, er is hulp. De meeste mensen die ik ken zijn na hun bekering totaal verandert. Niet iedereen gaat dit aan, want soms is het totaal niet gemakkelijk.

Hij roept zondaars op zich te bekeren en om Heilig te gaan leven. Want dat is bekeren ook, omkeren of afkeren van uw oude wegen. Alleen al we Heilig leven kunnen we de Hemel binnen gaan. Hebreeën 12:14. Een wedloop lopen wordt het genoemd als we dit leven willen leven op een manier die God welgevallig is, en ons oog gericht houdend op de Heere Jezus, de voleinder van ons geloof. Hebreeën 12 tot 1

          Niemand tussen u en de Heere Jezus.

Er staat nergens in de Bijbel dat er iemand tussen u en God in staat of dat er iemand uw zonden kan vergeven en u reinigen van deze zonden, alleen door Zijn bloed kan dit plaatsvinden, er staat wel geschreven dat er een bemiddelaar is, via wie we tot God kunnen komen, namelijk de Heere Jezus Christus.

En zo heeft onze Hemelse Vader er voor gezorgd dat daar geen misverstand over kan bestaan. Hij heeft het heel duidelijk genoemd, ook weer om alle onzekerheid, over het Evangelie weg te nemen en hoe wij zalig kunnen worden, eeuwig mogen leven bij Hem. Want er staat geschreven in 1 Timotheus 2:5 dat er een God is en een middelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus. En dat wie de Zoon verloochend voor de mensen zal ik ook verloochenen voor Mijn Vader. 10:33,  2 Timotheus 2:12.

Johannes 14:6 "Jezus zei tegen Hem; Ik ben de Weg (geboden en bekering) de Waarheid (Zijn woord) en het Leven (eeuwig leven), niemand komt tot de Vader dan door Mij".

Als iemand tussen u en God in staat, of beter u plaatst iemand tussen u en de Heere Jezus, dan kunt u de Heilige Geest niet ontvangen. Handelingen 2:38. En die krijgt inwoning door vergeving van uw zonden, als u zelf om vergeving vraagt.

                          Feest in de Hemel

De Heere Jezus maakt het mogelijk om ons weer te verzoenen met God de Vader. Verzoenen is nodig omdat iedereen zondigt en Hij u graag weer wij opnemen in zijn Koninkrijk, Het geestelijke Jerusalem, Hebreeën 12:22-23 om te komen tot een feestelijke vergadering en de gemeente van eerstgeborenen, die in de Hemel zijn opgeschreven, en tot God de rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen.

Een geestelijke gemeente om het zo te noemen, een geestelijk huis en een geestelijke verbintenis met de Heere Jezus in wie wij leven, door zijn Heilige Geest. Straks in een geestelijk lichaam na verandering van ons stoffelijke lichaam hier op aarde of als we ontslapen zijn. Het wonder van bekeren

*De geesten van de rechtvaardigen die genoemd worden zijn alle mensen die tijdens hun leven Heilig zijn gaan leven voor God.

 

                           God van deze wereld.

Satan, de heerser van deze wereld, is degene die hier  anders over denkt en voor verwarring en verdeeldheid zorgt, aanzet tot zonde of het goed praten van zonde propageert. 2 Korinthe 4:4.

Eva werd verleid door dat satan haar overtuigde dat de zonde niet tot straf zou leiden. De straf bestond onder andere hierin, dat ze uit het paradijs is gezet door God de vader, samen met haar man, Adam, die ook was bezweken voor de listige verzoekingen van de slang. De slang regeert nog steeds en gaat rond als een briesende leeuw om te kijken wie Hij zal verslinden. 1 Petrus 5-8,

De slang zal de antichrist gebruiken en door hem heen werken, dat is niet iets van de laatste dagen, maar al heel lang werkzaam, en we gaan nu richting het hoogtepunt van misleiding met als gevolg dat vele mensen verloren gaan als er niet voor gewaarschuwd wordt.

Het woord van God is als een twee snijdend Zwaard, het raakt je in je hart en op de plek waar je het niet wil, je verborgen gewoonten of moeilijkheden. Je denkt dat God dit niet weet, Hij weet het echter wel en wil je helpen, verborgen zonde is niet verborgen. voor de Heere Jezus. Hebreeën 4:13.

Kom je er niet vanaf, kost het veel moeite dan kun je het bij de Heere Jezus brengen. Soms zijn dingen dan ineens niet meer aantrekkelijk of nodig om te doen te hebben of te doen; het is in ieder geval geen reden om niet naar de Heere Jezus te gaan. Zie het als een zegen als je geraakt wordt door Gods waarheid, misschien is het wel het begin van iets eeuwigs, iets moois en geeft het rust, want dat doet het ook. Het brengt rust.

Hebreeën 4:12.

Want het woord Gods is levend en krachtig, en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verbeelding der ziel en des geestes en der samenvoegselen, en des mergs, en het is een oordeler der gedachten en de overleggingen des harten.

 

                               Licht en donker

En zo loopt iedereen die zich niet bekeert nog steeds in de duisternis, en is niet overgezet in het wonderbaarlijke licht van Christus. Ook hierover profeteerde Daniel lang geleden, een visioen van de komst en het koninkrijk van de Heere Jezus, Daniel 7 13-15. Niet door mensen gemaakt, maar door Hem omdat het uit de Hemel neer zal dalen. Openbaringen 21: 9 -27.

Daniel heeft ook een visioen gehad van de dag des oordeels waar de boeken over ons leven worden geopend. en de valse profeet (de hoorn) en de antichrist voorgesteld als beesten. Het is een symbolisch beeld omdat het een beestachtige wereld wordt, het wordt ook beschreven in openbaringen.

En daarna de overwinning van Christus. Daniel 7: 9-12. Het is dus van belang en nog steeds onder redelijk rustige levensomstandigheden uw naam op te laten tekenen in het boek van de levenden. De Heere Jezus zal u zeker niet afwijzen. Leeft u zijn geboden na dan is er rust en vrede in uw leven. geboden naleven en in zijn vrede zijn, betekent ook sterven aan jezelf. elke dag weer opnieuw. We worden een nieuwe creatie, de wedergeboorte een proces dat nodig is om de Hemel binnen te kunnen gaan.

Opdat Hij u geeft, naar de rijkdommen zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. Efeze 3 16-19.

 

         666 de afval van het geloof en een waarschuwing vooraf.

De gehele wereld zal de antichrist navolgen staat geschreven in Gods woord, Openbaringen.8. Dit heeft met bovenstaande te maken, de afval van het geloof. want de antichrist komt met valse wonderen en tekens. Mensen die ondertussen De Heere Jezus kennen zullen het beest ook niet aanbidden, het beeld en het merkteken. Openbaringen 13.

Nu is God een God die niet wil dat er ook, maar iemand verloren gaat en Hij zal daarom als de antichrist is verschenen of er vlak voor een Engel sturen die aan de hele wereld het Eeuwige Evangelie nog zal verkondigen en een andere engel zal waarschuwen voor de gevolgen van het nemen van het merkteken en de aanbidding van het beeld. Het zal zijn rond de tijd van de val van Babylon, Openbaring 14.6:

 

 

 

                            Aansporingen tot het vergaren van kennis en bekering.

Satan kan vele mensen misleiden vanwege het gebrek aan kennis, test uw geloof daarom aan de Schrift en niet aan de wereld. Johannes 5:43.

Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader, maar u neemt mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigennaam, die zult u aannemen".

En kennis van de Schriften alleen is niet genoeg om zalig te worden, Johannes 5: 39-40. (geloof alleen .

De hoop van iemand die in Christus is niet in de wereld gelegen, maar in de opstanding met Jezus bij zijn wederkomst, waarna wij eeuwig zullen leven. Lees hierover op de pagina de wederkomst van Christus.

De bouw van de derde tempel

Christenen hebben geen tempel uit steen en beton, zij aanbidden God niet in een tempel, hun lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Want er staat geschreven, u vindt mij niet in stenen gebouwen. Jezus is de nieuwe tempel voor wie de Heilige Geest heeft ontvangen.

Handelingen 7:48

De allerhoogste woont echter niet in tempel met handen gemaakt zijn. De Hemel is voor mij een troon en de aarde een voetbank voor Mijn voeten. Wat voor Huis zult u dan voor Mij bouwen, zegt de Heere of wat is de plaats van mijn rust?

De derde tempel die gebouwd gaat worden, wordt na 3,5 jaar de zetel van de antichrist, Hij zal zich uitspreken tegen de Joodse bevolking en hun offeren stoppen, en zichzelf uitroepen als God. En overgaan tot vervolging.  Mattheus 24:15 Wanneer u dan de gruwel der verwoesting, waarover gesproken is door Daniel de profeet.....

Daarnaast is de tempel bijna klaar, hij staat in delen opgeslagen en kan zo in elkaar gezet worden. Enige tijd geleden is het altaar al ingewijd. Hierna zal Hij iedereen vervolgen, Christenen en niet-Christenen en het offeren verbieden. Het is niet God die daar gaat plaats nemen, hij zal dit namelijk wel roepen, 2 Thessalonicenzen 2:4-10. Zijn komst die overeenkomstig de werking van satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen.

        

 

 

                                     bij de Bijbel en de Heilige Geest.

 

God waarschuwt tegen boodschappers die rondbazuinen dat het vrede wordt op aarde en alles goed zal komen, de zogenaamde welvaartsprofetieën en leer, voor een deel valt hier ook de opname leer onder omdat deze ook een vals beeld geeft over de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om hiervoor in aanmerking te komen, welvaartsevangelie is niet Bijbels, niet volgens het Evangelie waarin duidelijk staat dat we geen schatten op aarde moeten verzamelen, Mattheus 6:19-34, maar schatten in de Hemel.

Schrift plaatsen met waarschuwingen van God om geen goed nieuws te verkondigen over de komende tijden en daarbij de naam van de Heere Jezus te noemen. Ezechiël 12 tot 13. - Jeremia 23. Jesaja 5:20-21. en Jesaja 10.

De echte vrede komt van de Heere Jezus, die in ons hart woont. En de eredienst is ons lichaam. Romeinen 12:1-8. onze redelijke godsdienst.

We mogen zelf onze zaligmaking, het redden van onze ziel, uitwerken zoals geschreven staat. Dit kan alleen in relatie met God, door Jezus Christus.

Hij komt terug als Hij een plaats voor ons heeft gereedgemaakt. Johannes 14:2.

 

                        Geen schatten op aarde.

Het woord is niet geschreven om het materieel beter te krijgen of te hebben, Maar wie rijk willen zijn vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. 1 Timotheus 6:9.

Maar juist gebracht om ons de weg naar de eeuwigheid te wijzen en om een relatie met de Heere Jezus te hebben en gehoorzaam te zijn aan zijn geboden, uit liefde, niet uit verplichting, omdat het fijn is iets voor iemand over te hebben waarvan je houdt.

"Wanneer Gij Mij liefhebt zult Gij mijn geboden bewaren.

Johannes 14-15. Om smetteloos voor hem te kunnen staan".

Het is niet alleen uit liefde, maar de enige weg om de Hemel binnen te kunnen gaan. We kunnen niet zomaar iets afdoen aan de geboden of erbij verzinnen. Deuteronomium 4:2."

 

Voorspoed is een door God gegeven zegen naar de mate van zijn wil

zoals het Hem behaagt.

 

Mijn God zal in al uw rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. Filippenzen 4:19."

God voorziet in onze behoeften, daar hoeven we niet zelf naar op zoek of een cursus voor volgen, het is in tegenspraak met het woord. Gods doel met uw leven is u terug te laten keren naar Hem.

Het is dan ook beter om te vertrouwen op God en je over te geven aan Hem. Hij kent ons en weet hoe ons leven moet verlopen om vrucht te dragen. Dit gaat niet altijd over rozen, zeker niet, maar God is erbij en wie kan dan tegen je zijn? Satan heeft juist in het paradijs het fundament gelegd van de zonde door Eva aan te sporen voor zichzelf te gaan leven in plaat van voor god te gaan leven, net als hij dat zelf ook doet.

Een teken van deze tijd is dan ook de focus op het zelf in plaats van op hem en wat zijn wil is voor ons leven.

.Psalm 51 beschrijft hoe we God kunnen behagen en prijzen. Hieruit blijkt dan ook dat welvaartsprediking een dwaling is die erg ver terug gaat.

Deze "ontwikkeling" is onderdeel van de eindtijd dwaling. We leven in de tijd dat de kennis zal toenemen, niet per se een zegen, maar wel een teken van de eindtijd. Deze kennis komt in de plaats van Gods verordeningen zoals de zonden tegen het lichaam.

De kennis van God is aan het afnemen, als de kennis van God zou toenemen dan zou niet de gehele wereld achter de antichrist aanhollen zoals in de bijbel staat beschreven. En dan was het ook niet nodig om te waarschuwen voor de oordelen die over de wereld gaan komen, die juist komen vanwege de uitholling van Gods Woord, bijvoorbeeld door het weglaten van passages uit de Bijbel of door het verheerlijken en/of faciliteren van zonde.

Romeinen 1:25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen het Schepsel vereerd en gediend boven de leugen. Het schepsel is de hele schepping, deze wordt vereerd inclusief de mens zelf.

In Romeinen 1: 18:32 staat beschreven hoe er tegenwoordig met God omgegaan wordt en wat de consequenties zijn. Lees het eens voor u zelf.

 

Bent u nog in het geloof?

2 Thessalonizensen 2:10-12.

Een misleiding die God zelf zal sturen zodat zij de leugen geloven. Dat is nogal wat als je dat zo leest, daarom is het belangrijker dan ooit om zelf uw Bijbel te lezen en na te gaan of u nog in het geloof bent zoals Paulus ons aanspoort. 2 Korinthe 13:1-13.

Zo niet dan loop u de kans te vallen voor de grote illusies die onze wereld overspoelen en de antichrist achterna gaat. of de oordelen van God ondergaat. Want God verzoekt ons om ons te testen, of ons geloof sterk genoeg is om op Hem te vertrouwen, onder alle omstandigheden. Openbaringen 2: 10-12.

Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van duivels. 1 Timotheus 4:1-5. Blijf daarom bij uw Bijbel. En hoewel het woord soms confronterend is voor iemand die zijn eigen weg wil gaan, is het een zegen voor de ziel.

De toekomstige wereld zal geheel verstoken zijn van het woord van God en overgenomen door "vrijheden", zonden, elektronica, wetenschap, robotica, en IA, en crypto geld wat het geld van het beest systeem is.

Een demonische werkelijkheid, nadenken wordt erg lastig gemaakt. Dat zien we nu al gebeuren, de strijd om onze gedachten. Gedachten zijn het werkterrein van satan. Daar kan hij mensen beïnvloeden.

Het gevolg kan zijn dat als u eenmaal van God bent afgedwaald er geen terugkeer mogelijk is. God geeft u dan over aan uw eigen denkbeelden of die van een ander.

 

De Heere Jezus is gestorven voor ons aan het kruis vanwege Zijn liefde voor ons. Zijn liefde is ook waarschuwen (profetieën) voor wat Hij zal gaan doen, voordat hij terug komt en hoe Hij terugkomt en dat we ons daar op voor kunnen bereiden door geloof en een relatie met Hem. om in de eindtijd staande te blijven en niet misleid te worden. 1 Timotheus 1-9. of om niet verloren te gaan na ons overlijden of te sterven in onze zonden.

God laat zonde en afwijking van de leer niet ongemoeid, in voorbijgaande tijden niet en ook nu niet. Toch zal er een tijd aanbreken met nog meer misleiding dan nu al het geval is.

De enige manier om niet te vallen voor misleiding is kennis van het woord en uw relatie met Hem.

Zodat Hij u door zijn Heilige Geest kan leiden en helpen. Omdat de Heere Jezus is opgestaan kan Hij nu ook onder ons zijn. Hij leeft altijd bij ons. En zoals het in Efeze staat geschreven krijg je vergeving van zonden als je in Hem bent en wanneer je deze aan Hem belijdt. Lees er meer over in het artikel Het wonder van bekering.

 

Vele openbaringen.

 

Want er is niets verborgen, dat niet openbaar zal worden; noch heimelijk, dat niet bekend zal worden, en in het openbaar zal komen.

Veel wat nu niet zichtbaar is zal openbaar worden gemaakt zodat mensen de zaken die zich in het verborgene afspelen zullen gaan zien. Dit zal veel verwarring brengen, ook over religie en waarheid.

 

Genade door geloof in het Evangelie.

 

Vanwege de hoop die is weggelegd voor u in de Hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk het Evangelie. Kolossenzen 1:5-6.

 

Hij is genadig voor iedereen die zich bekeert. Vele zegeningen (geestelijk) liggen voor u klaar, Hemelse zegeningen, terwijl we nog op aarde zijn in het stoffelijke lichaam, verzegeld voor de eeuwigheid terwijl u een nieuw mens wordt door inwerking van de Heilige Geest. Alleen de Heilige Geest kan uw innerlijk veranderen. Het wonder van bekering.  

De Geest van Christus die in ons is. Kolossenzen 2:9.

Deze verzegeling raakt u niet weer kwijt, tenzij u weer afvalt van het geloof, koud of lauw wordt, openbaringen 2:16-22., anders gezegd geen Heilige levenswandel. De Bijbel is hierbij leidend.

Deze verzegeling houdt onder meer in dat uw naam wordt bijgeschreven in het boek der levenden.

Openbaringen 20.15. Lukas 10:20 en Hebreeën 12:22-23, en 4:3.

Dit alles is mogelijk omdat de Heere Jezus leeft. Hij is gestorven aan het kruis maar opgestaan op de derde dag. Zodat de Vader de Heilige Geest kon zenden aan iedereen in Christus.

 

                           Waarheid en valse leer.

Hij is de waarheid. De onwaarheden die verteld worden over het feit dat God verandert zou zijn, met de tijd mee zou gaan zijn kloppen niet, het is een valse leer. Het is niet te vinden in de bijbel.

Althans, als hiermee De Schepper van Hemel en aarde wordt bedoeld, want God verandert niet, tot in de eeuwigheid blijft Hij dezelfde en wil dat iedereen tot de waarheid zal komen. God hoeft niet te veranderen omdat Hij perfect is. Hij is ook niet veranderd omdat nog niet alle profetieën zijn uitgekomen. Het was ook nooit zijn bedoeling om te veranderen, wel om u terug te laten keren naar Hem.

Gelijk zijn aan God. de heerser van deze wereld denkt er zo over, hij die in opstand is gekomen tegen God, lucifer, die als een engel van licht verschijnt en velen misleid. Lucifer heeft zich ook boven God geplaatst door te willen zijn als God, Hij krijgt zijn moment en bouwt momenteel aan zijn wereld. Dit is zo bepaald en beschreven in Daniel 8:23. Ook hier is niets tegen te doen, het moet zijn loop hebben.

 

                                                         De verleidingen van satan

Satan biedt ons de wereld aan, met alles wat we willen. Ooit heeft hij Jezus al zijn koninkrijken aangeboden met als voorwaarde dat Jezus hem zou aanbidden. Jezus weigerde dit en heeft zo satan overwonnen en ook de wereld.

Het overwinnen van de wereld is ook onderdeel van Heilig leven. Ook u kunt de wereld overwinnen door u te bekeren. Twee Schriftplaatsen waaruit blijkt dat we niet de wereld lief moeten hebben maar God. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Lukas 17 en wie een vriend van de wereld is een vijand van God. Jacobus 4:4-10.

Hij heeft bijna de hele wereld in zijn zak en het zal hem lukken om de hele wereld te misleiden. Behalve u! want u keest de Bijbel en de Heilige Geest helpt om zaken duidelijk te maken en de geesten te onderscheiden.

Als je de Bijbel leest is de leer dat eens verlost, altijd verlost geen Bijbelse leer is. En daarmee ook de claim dat genade alleen genoeg is.

Want dat is het niet omdat de genade komt van de Heere Jezus Christus, die sluit je dan uit door deze claim, er vindt geen belijdenis van zonden plaats en er is dan geen vergeving mogelijk. Waardoor mensen verloren gaan.,

Een dwaling die mensen ook naar de ondergang leidt is de leer, dat je alleen door geloof bent gered. Geloven en geen veranderingen in je leven aanbrengen zou dan genoeg zijn. Dat is het niet, omdat het niet volgens de Bijbel is deze leer.

Het is als de kersen van de taart plukken omdat die het beste smaken, we hoeven immers ons dan niet te verantwoorden, althans terwijl we hier leven, en kunnen zo ons eigen leven naar eigen maatstaven gerekend. Een demonische leer, want waar komt dit anders vandaan dan van de duisternis? Het is namelijk volledig in tegenspraak met Gods woord. Als u lang gleden zich heeft bekeerd en uw zonden heeft beleden dan raad ik u aan om dit vandaag nog eens te doen en er een dagelijkse gewoonte van te maken, want wij blijven namelijk zondigen en dan kan de Heere Jezus u weer vergeven. Deze leer sluit een persoonlijke relatie met de Heere Jezus uit en ook de bekering en vergeving van zonden.

Hebreeën 13:8 Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Hier staat dus dat het Evangelie niets is veranderd., dus zijn ook de voorwaarden voor vergeving zijn niet veranderd.

                                     Zegeningen van God ontvangen.

Wij zijn gemaakt door God en voor God om hem te dienen en niet andersom, we zijn zijn eigendom en niet van onszelf. Als wij onszelf verloochenen, verootmoedigen, en prijzen dan kan God ons zegenen. Zegenen met vergeving, gezondheid, verbreken van occulte banden en herstel van relaties bijvoorbeeld. Alles begint bij gehoorzaamheid aan Christus.

 

In Zijn liefde

Hartelijke groet en zegen.

Titus 2:13-14

Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.

Amen