Onze Gezegende hoop
  • Door eigen werken kunnen wij de Hemel niet beërven, het is een geschenk..
  • 55 Bijbel teksten over bekeren. "Ik zal u niet als wezen achter laten, ik kom weer naar u toe"John:14:18.

"Bekeert u want het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen. Mattheus 4:17

 

Zie, ik sta aan de deur en klop. Openbaringen 3:20

 

Welkom!

Hartelijk welkom op de website van onze gezegende Hoop. Op onze website vind u informatie over de tijd waarin we leven, vlak voor de wederkomst van de Heere Jezus en de zaken die daaraan voorafgaan.

God heeft een plan, dat plan staat in de Bijbel en dat plan gaat over het behoud van uw ziel voor de eeuwigheid. U leest er alles over op de site en natuurlijk in Gods woord. Het plan is ook al eeuwenlang geleden geopenbaard in de profetieën en natuurlijk  ook in het Nieuwe Testament.

 

Ik wens u Gods zegen en de Hoop op de zaligheid in Christus.

De eenvoudige boodschap van het Evangelie:

 

U moet wedergeboren zijn om het Koninkrijk  van God binnen te kunnen gaan. Johannes 3:3-4 

Titus:3: 4-6.

Er is ons geen andere naam gegeven waardoor dit mogelijk zou zijn. Handelingen 4:12.

 

Lukas 13:24 "Strijd om binnen te gaan via de nauwe poort, want velen proberen binnen te gaan en zullen het niet kunnen".

Kolossenzen 2: 4-23.

Mattheus 7:13:23.

Download hier het recept voor het behoud van uw ziel.

 

Het boek openbaringen.

De ruiter op het rode paard, openbaringen 6:3 Het tweede zegel.

De tekst is hier te downloaden . Veel van wat we om ons heen zien gebeuren, kunnen we vinden in de Bijbel, zeker als het gaat om de profetieën van de eindtijd. Bij de geïnspireerde boodschappen vind u altijd de Schriftplaatsen terug  zodat u voor u zelf kunt bestuderen. Maar kijk ook om u heen wat er zich aan het voltrekken is op deze aarde, dan ziet u het voor u zelf.

Belangrijke eindtijd kenmerken.

- Misleiding, de brede weg waar het nu aangenaam lijkt, is een weg die dood loopt uiteindelijk. Jezus kwam niet Zijn koninkrijk vestigen op deze aarde.  Lukas 17:21 Hij werd ertoe verleid dat wel, 40 dagen lang, hem werden alle koninkrijken op de aarde aangeboden als Hij satan, maar zou aanbidden. Gelukkig hij is niet bezweken voor de verleiding. Een hoger doel heeft Hem ervan weerhouden, liefde voor ons, ook dat heeft Jezus voor u en mij gedaan en weerstaan.

Goed om je te beseffen als je weer eens een verleiding moet weerstaan of een koninkrijk wilt vestigen op deze aarde (zijn er vele soorten van). Als je Christus volgt  lukt dat ook niet meer, dankzij de Heere Jezus. De focus ligt dan op Hem en het Koninkrijk der Hemelen.

Het enige koninkrijk wat  nog gebouwd gaat worden op deze aarde is die van de eindtijd, de antichrist namelijk de 10 koninkrijken die hem de volledige macht geven. Dan heeft satan zijn doel bereikt Hij wil als God zijn hoger zelfs en aanbeden worden. Velen zullen vallen voor de misleidingen zoals we kunnen lezen wegens het ontbreken van kennis van het Woord.

Voor wie Christus verwachten:

Kolossenzen 1:12

Daarbij danken wij de vader, die ons bekwaam heeft gemaakt

om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht.

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van zijn liefde.

 

In het algemeen kun je stellen dat de misleiding voor het grootste deel bestaat om de normen en waarden van God uit de wereld te verbannen die gevonden worden in zijn Woord, ook dit vinden we in de Bijbel, bijvoorbeeld de ontkenning van en  het belijden van zonden, en het niet in acht nemen van Gods verordeningen wat dramatische gevolgen heeft want velen gaan hierdoor verloren.

- het aanbidden van de creatie meer dan God de creator. Het aanbidden van iets anders dan God of boven God plaatsen is een gruwel voor Hem.

Romeinen 1:28

Zij hebben de waarheid van God vervangen

door de leugen, en het schepsel vereerd en gedient

boven de schepper.

 

- het ontkennen van de Hel of wegkijken van deze door God ingestelde verblijfplaats voor de valse profeet, satan en de gevallen engelen aan het einde van de tijd. En iedereen die satan volgt. DE valse profeet ontkent de Hel zodat iedereen denk dat hij of zij veilig is en kan doen zoals hij/of zij wil zoneer dat dit ernstige consequenties heeft voor uw ziel.

- Een andere Jezus promoten dan die genoemd wordt in de Bijbel. Een Jezus die alles goed vind en een koninkrijk op aarde wil vestigen. Lukas 17:20 -22. Dat komt pas na de oordelen en andere gebeurtenissen.

- Oordelen van God, God verandert niet en daarom komen er net als in het verleden weer oordelen over de wereld en in ons persoonlijke leven. Dit is voorzegd en zal dan ook gebeuren. Behalve als hele landen zich zouden bekeren en vergeving zouden vragen van hun rebellie tegen God. 

- Afval van het geloof, Met als gevolg een verharing van het hart en daardoor straks of nu niet meer bereikbaar voor God. Velen zullen hierdoor de antichrist verwelkomen. Hier wordt door Paulus voor gewaarschuwd dat dit zou gaan gebeuren in de laatste dagen. Het is een reëel gevaar voor gelovigen en niet-gelovigen omdat de gebeurtenissen in de eindtijd/nu overweldigend zullen zijn. De remedie is eenvoudig lees uw Bijbel en leef met God elke dag.

- De langzame en sluwe opkomst van de antichrist. Daniel 8:23.

We leven in het antichristsysteem, of het beest systeem  en de great reset is in volle gang.

- Steeds meer leiders van landen en organisaties roepen om een sterke wereldleider. Op zich niet iets om naar uit te kijken, het geeft wel aan dat de

wederkomst ook steeds dichterbij komt. De mens van wetteloosheid. 2 Thessalonicenzen 2: 2:3. De grote reset is nodig om de bedrieglijke verlosser op de troon plaats te kunnen laten nemen. Het is niet de messias uit de Bijbel, die 2000 geleden zich al heeft getoond en het licht is in deze wereld. De Heere Jezus. Voordat de man van zonde op het toneel verschijnt is er veel gebeurd waardoor de wereld steeds meer in chaos vervalt.

- De komst van de twee getuigen genoemd in openbaringen 11.

- De late regen en het uitstorten van de Heilige Geest. Zegeningen van God om u weerbaarder te maken en te sterken door de Heilige Geest die al in u woont.

- Er komen "vrienden naar de aarde", om de mensheid te "helpen" in werkelijkheid zijn het gevaarlijke misleiders, gevallen engelen, uit andere hemelen en van oude tijden die velen zullen overweldigen als ze op een bepaalde dag zich over de hele wereld zullen tonen. Door de overheden binnengehaald als broeders en zusters maar dat zijn ze zeker niet het zijn geen wezens van menselijke aard maar lijken er op.

 

Openbaringen 12: 9. gevallen engelen. Ze gaan zich mengen met het menselijke gebeuren en velen zullen daardoor verloren gaan. Dat is ook het doel van satan en zijn engelen zoveel mogelijk mensen onbekeerd mee te sleuren naar zijn eindbestemming genoemd in Openbaringen 19:21 en openbaringen 20.

Het symbool voor satan is de draak. Hij komt met vele leugens en misleiding naar de aarde. Bescherm uzelf met Bijbelkennis, het bloed van Jezus, bekering en onderscheiding.

- Genetische manipulatie leidend tot een hybride mens, verkeerd DNA bijvoorbeeld dat van een mens en een varken zoals ik las in een krant.

- medicatie wat een onomkeerbare verandering teweeg, brengt in het menselijk DNA.

Deze zaken en andere geven al wel aan dat we in de tijd leven zoals het ook was in de tijd van Noah. Alleen was het toen een gevolg van een "natuurlijk" gebeuren. Nu wordt dit herhaald op synthetische wijze en genetische manipulatie.

 

1 Korinthe 6:15 "Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God  hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent."

 

God heeft iedereen lief, ik geloof niet in straf of oordeel!?  God is liefde,  maar ook rechtvaardig en rein. wij zijn zondaren en zondaren komen niet in de Hemel en missen daardoor de Heerlijkheid van God, daarom is Jezus gekomen om uw zonden te vergeven, weg te wassen met zijn bloed zodat u leven heeft, daarmee wordt, bedoelt eeuwig leven.

Goede mensen en andere mensen heeft God allemaal lief behalve, maar zonder bekering is er voor de goede mensen en de andere mensen geen uitzicht op de Hemel. Het is een geestelijke wet en een voorwaarde die God zelf heeft ingesteld. Daar kunnen we niets aan veranderen want wie gaat er nu met God in discussie? Het is mogelijk omdat Jezus leeft, dit blijkt wel de opstanding na zijn "dood".

 

Romeinen 3:22-24

Want allen hebben gezondigd en missen de Heerlijkheid van God

en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade,

door de verlossing in Jezus Christus.

 

Noah en zijn tijd, voorzegd door Jezus.

De reuzen komen terug Genesis 6; 1-4. Dit kunt u  ook lezen in het boek van Enoch en de Bijbel vertelt wie de reuzen zijn en hoe ze zijn ontstaan. Ook de wachters en de gevallen engelen komen terug.

De komende jaren zal onze wereld erg veranderen het zal zo zijn dat het leven terugkeert naar de wereld zoals hij was voor de zondvloed. En dan bedoel ik specifiek de samenstelling van de bewoners op aarde.

Hier zijn verschillende redenen voor u kunt veel terug vinden in de Bijbel en het boek van Henoch. Het staat gewoon in de Bijbel zodat deze informatie voor iedereen beschikbaar is.

In Lukas 21:26 worden we er op attent gemaakt dat er in de laatste dagen, onze tijd, het hart van mensen zal bezwijken door de dingen die de wereld zullen overkomen. Dat heeft met bovenstaande te maken en met de manier waarop het zal gebeuren.

 

Jesaja 13:5

Zij komen eraan uit een ver land

van het einde van de Hemel.

Sommigen zullen geloven dat het de opname is, maar dat is een misleiding het betreft de gevallen engelen.

 

2 Thessalonizensen 2:9 gaat over de komst van de antichrist.

Hem, wiens komst, overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen. En met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.

God zelf heeft alle touwtjes in handen, dit betekent niet altijd dat het plezierig is of leuk, wel leerzaam. Het heeft  te maken met het afval van hem en de weg die men zou moeten gaan om zalig te worden, dat wordt geoordeeld. Op verschillende manieren en dit is er een van.

2:2-3 En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden zodat zij de leugen geloven.

 

Ik ben wel/niet misleid

 

Mattheus 24 : 4 "Pas op dat niemand u misleid.

2 Thessalonicenzen 2:3  "Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden".

Bent u misleid?  kunt u smetteloos staan tegenover de Heere Jezus op een gegeven moment? Heeft u de waarheid lief boven die van menselijke verzinsels of fabels? Is het Woord van God in uw hart geschreven en heeft u de waarheid lief boven alles? God gezocht met heel hart, verstand en ziel?

Het zijn ernstige tijden,  geen kinderspel. Onderzoek uzelf daarom. Perfect kunnen we niet zijn, maar we komen wel een heel eind met hulp van de Heilige Geest en het woord van God.

We moeten ons zelf onderzoeken of we wel in het geloof zijn en de waarheid omdat, u niet iemand anders verantwoordelijk kunt maken voor uw redding.

 

Openbaringen 2:17 "Wie oren heeft laat Hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt".

 

Over oordeel

De enorme liefde voor u blijkt hier uit, want het zijn instrumenten om u te waarschuwen, soms wel 2700 of zesduizend jaar vooruit, tot op de dag van vandaag, soms om te corrigeren, allemaal zodat u niet verloren gaat.

God spant zich op allerlei manieren in hiervoor, zijn wegen zijn ongekend, en zijn Geest waait waarheen Hij wil. En toch staat zijn plan en zijn agenda, de Bijbel.

 

 

Genade

De genade van God is niet alleen bedoeld voor het vergeven van zonden.

Er is ook genade om niet onder de oordelen en plagen te komen die over de wereld gaan, en die nog komen. Dat is ook Gods genade, waarschuwen en corrigeren.

 

 

 Daniel 12:4

"Maar u Daniel, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen."

Door de profetieën uit het Oude, maar ook uit het Nieuwe Testament kunnen we opmaken wat er staat te gebeuren en hoe we ons daarop voor kunnen bereiden. Mattheus 24 en vele andere boeken. Het is niet dat het allemaal nog moet komen we zitten er al midden in.

 

Heilige Geest

De Heilige Geest, de Geest van God die in u woont na uw bekering zal u beschermen en onderwijzen in heel de Waarheid, het woord van God.

Op de pagina de Heilige Geest leest u er over en op de download pagina is de tekst te downloaden.

Johannes 16 13:14

"Maar wanneer die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij  u verkondigen."

1 Johannes 2:27. "En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst, maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen.     

      Amen

 

Psalm 91

Een Psalm, geschreven om u er op te wijzen dat er vanuit de Geest van God bescherming is in tijden zoals nu. Neem de woorden in u op, en trek daarnaast de geestelijke wapenuitrusting aan. Efeze 6:10. De sleutel naar bescherming is geloof.

Bescherm uw gedachten.

Geestelijke bescherming van uw hoofd is belangrijk omdat satan daar toegang heeft als u zich niet beschermd hier tegen. De helm van de Hoop van de zaligheid, dat is de gezegende Hoop die Christus verwachten. 1 Thessalonicenzen 5:8.

Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstbeeld van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. Een geweldige bevrijdende tekst! En een heerlijk vooruitzicht!

 

Juist in tijden van rumoer is het aan te bevelen om God te prijzen. U heeft toch u leven en alles wat er bij hoort aan Hem gegeven? Door God te prijzen  looft u hem en is de focus af van de problemen. Prijzen kan door te danken of te zingen. En dit kan elke dag op ieder moment.

 

Op de Downloadpagina vind u drie Psalmen voor uw bescherming.

Daarnaast een nieuw artikel over geestelijke bescherming, en geestelijke beïnvloeding, ook op de downloadpagina te vinden.

 

 Een ernstige waarschuwing tegen lauw geloof.

"Voorwaar ik zeg u: Ik ken u niet" Mattheus 25 : 12.

In de Bijbel staat geschreven dat de Heere Jezus komt als een dief in de nacht voor hen die Hem niet verwachten.

Dit is gericht aan Christenen die er van uitgaan dat ze gered  zijn voor de eeuwigheid  zijn maar wat helaas niet zo is. Ze zijn er niet klaar voor om redenen die op deze website kunt vinden. Daarom bekeert u en leest u zelf wat de Heere Jezus hierover te zeggen heeft in openbaringen 2 en 3. De brieven aan de gemeenten.

 Waakzaam zijn

 1. Thessalonicenzen 5: 2-3. worden we ook opgeroepen tot een heilige levenswandel en onze aandacht gericht te houden op onze Heer en wat Hij gedaan heeft voor ons aan het kruis te Golgotha.

Want wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.

Het Koninkrijk der Hemelen.

Koninkrijk der Hemelen, het goede nieuws.

Jezus is  gekomen om het koninkrijk der Hemelen te verkondigen waarvoor vergeving van zonden nodig is om binnen te kunnen gaan zodat we niet verloren gaan.

Vergeving krijgt u na bekering zoals we kunnen lezen in Handelingen 2:38-39. Dat is het goede nieuws ook voor uw kinderen en anderen.

 

 

De opname volgens de Bijbel

De weeën zijn uit openbaringen  en de zegels uit de boekrol in openbaringen 6.

Mattheüs 24 en Openbaringen 6.

De opname een gebeurtenis die samenhangt met de wederkomst  van de Heere Jezus, en de daarbij horende oordelen over Babylon, als ook de weeën en de 7 zegels in Openbaringen, allemaal geprofeteerd door de Heere Jezus.

In Matteüs 24: 8 spreekt Hij over de weeën, deze weeën vinden we in het boek Openbaringen. Het zijn er drie en luiden de oordelen en plagen in die over de aarde gaan komen. Dit gaat vooraf aan de opname zoals de Bijbel duidelijk maakt.

Op de pagina Jezus en de weeën uit openbaringen leest u er over. deel 1 en 2 staan op de site. Als u zelf op zoek, wilt naar de betekenis en gebeurtenissen voor de opname bestudeer dan Openbaringen 5 tot en met 12., en 14

In openbaringen 9:4 vinden we het openen van de put. Daaraan gekoppeld 3 dagen van duisternis, waar ik een aparte pagina voor heb gemaakt.

Deze is hier te downloaden.

Deel 1.  van de opname reeks gaat over hoe u zich kunt voorbereiden op de opname en voorbereiding op de komende vervolgingen, de plagen en andere zaken dit is een serie van vier deze staan nu op de download pagina.

 

"Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft." Fil. 4:13

Voor alles raad ik u aan om uw relatie met de Heere Jezus te onderhouden  want alleen Hij is de enige die uw ziel kan redden. Hij is uw raadsman, rechter en uw bemiddelaar bij God.

 

De late regen en herstel. Gods zegen in de eindtijd.

De late regen is een eindtijd bediening van de Heere, het is het laten "regenen" van het water (Geest) om de oogst groot te maken. De oogst van zielen die het woord kennen of ervan gehoord hebben, de Heilige Geest hebben ontvangen,  het woord van God liefhebben, hun leven geheiligd hebben en de regen verwachten zoals we ook de Heere verwachten voor de wederkomst het is een voorbereiding hierop, een geschenk uit de Hemel. Als u dit ook wilt meemaken of zich wilt voorbereiden hierop lees dan de tekst op de pagina of download de tekst. downloadpagina.

 

De late regen, eeuwen geleden al voorzegd door de profeten.

Het past in Gods reddingsplan voor de mensheid, zijn plan in de eindtijd. In dat opzicht mogen we geduld hebben tot aan alle voorwaarden is voldaan voor zijn wederkomst.

Jakobus 5: 7-9.

 

 

Henoch

Het boek van Henoch, weggelaten uit de Bijbel maar wel genoemd door Paulus en  er wordt ook door de Heere Jezus naar verwezen als zijnde de schrift, verklaart veel over de Hemel, de Hel en de plaatsen waar de zielen verblijven na het overlijden, de Hemelen, de Hoop voor bekeerden en de komende oordelen. En over het onstaan van de gevallen engelen, die we weer terug kunnen verwachten.

Op de downloadpagina vind u een Nederlandse en een Engelse uitvoering. Henoch werd door God opgenomen in de Hemel. Hij wandelde dicht bij God zoals we kunnen lezen.

Het is en belangrijk boek want Paulus heeft over Henoch geschreven, "Door geloof werd Henoch weggenomen, opdat Hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg Hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde". Hebreeën 11: 5.

 

De Farizeeërs  En het bewijs dat het boek van Henoch Bijbels is.

In Mattheüs 22-29 gaat het over de opstanding en getrouwd zijn in de Hemel na de opstanding van ons mensen. de schriftgeleerden begrijpen niet wat het woord van God betekent omdat ze het Evangelie erbuiten hebben gelaten. Voor hun is het een aards gebeuren met regels om zalig te worden, terwijl de zaligmaking juist gaat over het Koninkrijk der Hemelen, zonder werken vanwege de genade van de Heere Jezus. Bovendien beschikten zij niet over het Nieuwe Testament. Maar waren wel overtuigd van hun gelijk en enorme kennis, ze werden door Jezus uitgedaagd om hun Kennis ten toon te spreiden, dit was niet echter niet voldoende en daarom de verwijzing naar een schriftgedeelte van Henoch over de Hemelen en andere zaken.

Hier wordt beschreven dat we niet getrouwd zijn in de Hemel zoals we dat op aarde zijn. Op zich is dit een hele duidelijke uitleg over het huwelijk na de opstanding van ons gewone mensen.

 

De farizeeërs kenden de schriften niet en ook de kracht van God niet. De Heere Jezus verwees hiermee naar Enoch 15:6-7. waar dit beschreven staat. Hiermee is door Jezus ook aangetoond dat het boek wel Bijbels is.

 

Opgenomen naar de Hemel. De twee getuigen van God.

Twee mensen uit de bijbel die nooit de dood hebben gezien Henoch en Elia, In onze tijd zullen er nog twee mensen weggenomen worden door God, namelijk de twee getuigen uit openbaringen 11. download de tekst. en ontdek wat God gaat doen in de eindtijd met en door de twee getuigen. Het Mysterie van hun identiteit is terug te vinden in de bijbel.

 

In Genesis 5: 21-24 kunt u ook over Henoch lezen als ook in Judas 14 waar hij profeteerde over de terugkomst van Jezus met tienduizenden Heiligen voor het oordeel en het begin van de vrede.

 

Verlies uw genade niet.

Onder de wet of onder de genade? Twee vragen waar u hier antwoorden over vind.

De tijden worden er niet beter op. Houdt vol en wordt niet bevreesd.

Ga in alles naar de Heere Jezus en Hij zal u helpen.

"Terwijl wij verwachten de zalige Hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Titus 2:13.

Heeft u nog niet de gelegenheid genomen om u om te keren en uw leven helemaal aan Jezus te geven doe dat dan vandaag, het is nooit te vroeg om dit te doen.

Vraag vergeving van uw zonden, maak uw paden recht en laat de zonden wegwassen door zijn bloed. Want alleen zo bent u gerechtvaardigd voor God, om niet.

Ik wens u veel zegen.