Welkom op de website van Onze Gezegende Hoop.

Vanwege de hoop die is weggelegd  voor u in de hemelen, Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord der waarheid, namelijk het EvangelieKolossenzen 1:5.

De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabij gekomen, bekeert u, en gelooft het Evangelie.

Markus 1:15

  U vind hier artikelen die de tijd duiden   waar we op dit moment zijn in de geschiedenis, de tijd voorzegd in de Gods woord, deze profetieën zijn waar te nemen in onze huidige wereld. Op de website vind u ook Bijbelstudies die u inzichtgevend en handvatten om heilig te kunnen leven. Zodat we het eeuwige leven binnen mogen gaan want dat is het goede nieuws van het Evangelie. 

De eindtijd.

Vele profetieën welke zijn voorzegd zijn al vervuld anderen komen nu uit , in onze tijd. 

Zie ik kom haastelijk, houdt wat Gij hebt, opdat niemand uw kroon neme." Openbaringen 3:11. 

De tijd van de uitstorting van Zijn Geest over heel de aarde. De belofte van de Geest. Voorzegt in Joel en het boek Handelingen. Ook deze tijd is nabij!  Maak uw paden recht met de Heere. De tijd van de late regen is nabij. 

God waarschuwd, lang van te voren soms 2500  jaar voor de gebeurtenissen plaatsvinden. Het is nu de tijd om te kiezen , we staan aan de vooravond van de grote verdrukking. De profetie over de oorlog tegen Israel in Ezechiel 38 en 39 is aanstaande en De val van Babylon, openbaringen 17 en 18.

De derde wereld oorlog kan ieder moment beginnen. grote decepties gaan de wereld beheersen zodat velen struikelen en verloren gaan.  Er is voor gewaarschuwd in Gods woord en ook deze profetie is reeds werkzaam. Bekeerd u daarom nu het nog kan.

Gods oordelen.

De oordelen zijn al aangekondigd. Als een oordeel wordt aangekondigd door God door middel van zijn boodschappers dan gaan ze plaats vinden want alleen dan is het oordeel rechtvaardig en God is behalve liefde altijd rechtvaardig. toelichting op profetie De aangekondige oordelen vind op de downloadpagina.

Het is nu de tijd om, als u dit nog niet heeft gedaan uw leven te geven aan de Heere Jezus en vergeving te vragen voor uw zonden en u af te keren van uw eigen wegen. 

De Heere Jezus staat aan uw deur.Laat Hem binnen en geef uw leven aan Hem. En laat u vernieuwen door zijn Geest. Openbaringen 3:19.

Er is geen oordeel zonder het aanbod van genade. God biedt altijd een uitweg. Het wonder van bekering

De tijd is nabij....

Waarschuwing voor afvalligheid.

We leven in de tijd van de grote afval van het geloof, de waarheid. Vele vallen voor de verleidingen en misleidingen van de antichrist en de geest van de antichrist die al tweeduizend jaar over de wereld gaat. 

Zonden zijn niet meer relevant en heilig leven is ook niet meer noodzakelijk want eens gered altijd gered. Deze leer gaat echter in tegen het van woord van God. Nergens in de Bijbel staat dat het geen consequenties heeft als we blijven zondigen , zonde te verheerlijken, of er mee in te stemmen als anderen dit wel doen. In Gods woord staat geschreven:  Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Romeinen 12:14. We worden juist aangespoord om heilig te leven, Filippenzen 2:12 ieder zijn eigen zaligheid uitwerkende.

In het woord van God lezen we nog de volgende waarschuwingen en aansporingen, bijvoorbeeld in:

1 Johannes 2:3-6.  en  2 Timotheus 4-3-4.

In Hebreeuwen 6:4 en ook in Hebreeuwen 3:7. Waarschuwd God u. Zo ook op andere plaatsen in de schrift. Uit liefde omdat God niet wil dat u verloren gaat. Gods woord is Ja en Amen, de waarheid, zoals iemand dat eens mooi omschreef. Het is dan ook belangrijk om zelf Gods woord te lezen en de Heilige Geest om verduidelijking te vragen om de geestelijke zaken geestelijk te doen begrijpen.

In de Bijbel wordt gesproken over de wereldwijde misleiding die God zal zenden vanwege de afval van de waarheid. 

2 Thessalonicenzen 2:11.

Lees meer over de opkomende antichristelijke wereld orde of download de tekst.

De verandering of het schrijven van een nieuwe bijbel door AI  is aanstaande en daarmee een bedreiging voor de waarheid.

Gods hulp en bescherming in de eindtijd, de tweede Exodus.

We leven in de eindtijd dat zal nu niet door veel mensen meer ontkent worden maar veelal herkent worden. We zien het aan de tekenen der tijd zoals ze zijn beschreven in de Bijbel. 

De tweede exodus is aanstaande, God zal zijn volk, verspreid over de gehele wereld, afstammelingen van de tien stammen naar hem toe roepen uit de vier windstreken. de tweede exodus is door God zelf bepaald en geprofeteerd. 

u lees het in het nieuwe artikel op de downloadpagina. Hij roept en voorziet in een veilge haven tijdens de turbulente tijd hier op aarde.

U leest het in de profetie over het visioen van de beenderen Ezechiel 37.

 

 

Alles wat niet rein is kan de hemel niet binnengaan.

Lees hier het artikel over zonde.

Waarom het gevaarlijk is , deuren open zet naar de duisternis en de deur naar de hemel sluit. 

Er is hulp want op eigenkracht lukt het niet.

De Heilge Geest help u om niet te struikelen , Judas 1:24. Aan Hem nu die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde.

de Heere Jezus heeft ons lief en wil  u vergeven en helpen. Vraag Hem om u te helpen om niet meer te zondigen. 

Want er staat geschreven:  Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn geest. Zacharia 4:6.

Heilge Geest

Kom naar Mij toe allen die vermoeid en belast zijn ....

Mattheus 11:28-30

                                                                                                                                                               

Het koninkrijk der Hemelen

Het Evangelie van het Koninkrijk der Hemelen is de nieuwe wijn. De beste wijn die tot het laatst bewaard wordt.  Heere Jezus heeft ons nieuwe wijn gebracht, het Evangelie wat geopenbaard is in de afgelopen tweeduizend jaar. Johannes 2:10 . Het Evangelie van het Koninkrijk en bekering daartoe brengt ons  ook de belofte van de Heilige Geest.  Handelingen 2:32. Door Zijn kruisiging  en opstanding is het ook voor anderen mogelijk om weer op te staan na de fysieke dood en eeuwig bij Hem te Zijn. 

De weg naar het Koninkrijk der hemelen is de wedergeboorte want alleen als je wedergeboren bent kun je de hemel binnengaan. Het is een proces van transformatie, meer van Christus en minder van uzelf. 

Johannes 3:3. Titus 3:5.

Het koninkrijk kan binnengegaan worden door de vergeving van zonden, en vergeving  aan anderen. Vergeving van anderen wordt wel eens vergeten, vandaar dat het hier nog wordt genoemd. Matheus 6:14-15.voorwaar ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als kinderen, zult u het koninkrijk niet binnengaan. Matheus 18:1-5. Het geloof leven en doen wordt wel eens de goede strijd genoemd. 1 Timotheus 6:12.Om het eeuwige leven te kunnen pakken staat er verder. Het komt ons niet aanwaaien, de verlossing. Vergeving van zonden is er, het heilig leven voor God moeten we zelf doen. Dat gaat lukken als we weten dat iedereen die de Heere Jezus heeft aangenomen ook de macht krijgt om een kind van God te worden. Johannes 1:12. De Heilge Geest speelt hierin een belangrijke rol. Deze word tnamelijk inwonend na uw bekering, Christus in u.

De relatie is belangrijker dan de vorm. Want we zijn allemaal geroepen tot de relatie met Zijn Zoon.

1 Korinthe 1:9.

Toen de Heere Jezus zijn bediening begon en in Kapernoum is gaan wonen is  een profetie van Jesaja in vervulling. gegaan Matheuss 3:4-13-14.

Het volk wat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien;

en voor hen die in het land en schaduw van de dood, is een licht opgegaan. Jesaja 9: 1-8.

Ook vandaag bevrijd en geneest de Heere Jezus mensen.

Door zijn naam die kracht in zich heeft,door zijn woord, wat Geest is de Heilge Geest.

 Jeremia 30: 1-17.

Uw geloof heeft u behouden. Lukas 5:20 Marcus 25:34.

Wonderen maken de weg vrij om tot de Heere Jezus te gaan en uw weg met hem te vervolgen, bij -voorbeeld als er sprake is van gebondenheid. Wonderen gebeuren al duizende jaren. Het is onderdeel van Gods genade en van zijn karakter om mensen te helpen. De Heere Jezus is niet verandert, hij is ons nabij door zijn Geest, de helper en trooster. namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Handelingen 2:38.

God gaat de hele wereld schudden.

1 Thessalonicenzen 5:3 

Onze huidige wereld ligt onder het oordeel van God. De huidige ontwikkelingen komen dan ook voort uit de oordelen van God. Deze oordelen zijn reeds aangekondigd en de dringende waarschuwing is ook gegeven u leest het in hef de banier omhoog dit artikel is te  hier tdownloaden

God gaat alles terug zetten naar Zijn eigen orde, dit gebeurt op verschillende terreinen van onze wereld en ons bestaan. In ons persoonlijke leven, en op tal van andere vlakken. U kunt er meer over lezen in de artikelen op dedownload pagina

Veracht de profetieën niet.

 Profetie is de rode draad in de Bijbel.  Het is Zijn Geest die tot ons spreekt net als in de tijden van Jezus wandel op aarde zijn er ook  heden ten dage farizeeërs die Gods woord , Zijn autoriteit niet geloven. Door al deze leringen buiten de Bijbel om is er veel verdeeldheid ontstaan. En is er afgedwaald van de waarheid. De waarheid die mensen bevrijd en eeuwig leven schenkt.

Laat u niet meeslepen door menselijke filosofieën en redeneringen Kolossenzen 2:8.

Als we willen ontkomen aan de oordelen wenden we ons tot de aangeboden genade door de Heere Jezus. Hij is de schuilplaats waar we in de komende tijd bescherming vinden.

Een hele belangrijke aanwijzing , een profetie van de Heere Jezus zelf op de vraag wanneer Hij terug komt.:" Het zal zijn als in de dagen van Noah"  Mattheus 24:37:39.

1 Tessalonicenzen 5:20-24

De profetieen die nog niet vervuld zijn uit het oude testament zijn zich op dit moment voor onze ogen aan het ontvouwen. Denk aan de profetieen van Joel, Ezechiel. Jeremia en Jesaja. U vind hier meer over op de downloadpagina. Profetie is een instrument van God om mensen te waarschuwen om hun leven in orde te brengen met Zijn wil. Te stoppen met zondigen bijvoorbeeld of het aanbidden van beelden of mensen.

En om niet gelijkvormig te worden aan deze wereld en terug te keren naar het fundament namelijk Gods woord en er naar te leven want dat is wat God van ons verlangt, dat is Zijn wil voor ons. Profetie is een zegen een gebaar van liefde omdat de Heere Jezus niet wil dat er iemand verloren gaat. Door te waarschuwen van te voren heeft iedereen de gelegenheid zich te bekeren.

Door profetie weten we waar we zijn in de tijd en wat God van ons verlangt. Als we de profetieen aan de kant schuiven dan valt het fundament van het Evangelie weg. Want er staat geschreven. dat de kerk van Jezus Christus is gefundeert op de het fundament van de apostelen en de profeten. Efeze 2.20. Dezen hebben het fundament gelegd van de kerk van Christus, een smetteloze bruid waarvoor de Heere Jezus terug komt. En wat is  er nu mooier dan uit te zien naar de bruidegom en eeuwig bij Hem te zijn?

Jezus is de oorsprong van profetie.

Het getuigenis van Jezus is namelijk de Geest van de profetie. Openbaring 19:10.

De heere Jezus kwam onder andere om de profetieën te vervullen en zal terug komen als alle profetieën over hem zijn volbracht.

Alle profetieen in de bijbel zijn gedaan en opgeschreven in de Geest van de Heere Jezus.

het is Zijn Woord wat verkondigd wordt in heel de Bijbel. Want er staat geschreven de Vader en ik zijn een.

*Jezus bid de vader om de Heilige Geest te sturen.

De Heilige Geest,  het geheimenis van de heilige Geest is aan ons geopenbaard in de Bijbel, Het ineen van de openbaringen van God via Paulus die in het nieuwe testament worden genoemd. Dit geheimenis kunt u lezen in Kolossenzen1 26:29. Christus onder ons. Ziet u de Heere Jezus is reeds onder ons door zijn Geest. Hij is nooit ver weg zelfs Jesaja heeft er over geprofeteerd. Jesaja 41:10. Dezelfde Geest waarover gesproken wordt in Genisis 1.

*Johannes 4:14. Die in Mij geloofd gelijk de Schrift zegt, stromen des levenden water zullen uit zijn buik vloeien. Het stromende water is de Heilige Geest die ons onderwijst. Christus in ons.

God gaat de wereld oordelen vanwege het verlaten van Hem en Zijn woord, het woord van een Heilige God. Jeremia 2:19. Jeremia 3:19-25.

De oordelen komen in verschillende vormen, en zijn enorm in omvang ze beginnnen bij de kerk, zodat iedereen weet dat God zijn stem laat horen en alles in de hand heeft en dat Hij God is. Tijdens het proces van oordelen zal er ook een opleving zijn van het ware Evangelie, de late regen.

 Openbaring 19:1-5 spreekt van de rechtvaardiging van de oordelen de val van Babylon en de kustlanden. Wij, behoren tot een van de kustlanden.

Lange tijd is Gods woord aan de kant geschoven met betrekking tot de zonden en de profetieën voor de eindtijd, zoals in Jeremia, Jesaja, Joel, alle profeten hebben geprofeteerd wat de eindtijd zou brengen voor de mensheid en waarom, namelijk ongehoorzaamheid. De Heere zelf zal in deze tijd ingrijpen, dat is een hoopvolle wetenschap maar ook een die ons dwingt ons te verootmoedigen en te vragen of Hij ons genadig wil zijn. Velen komen nog tot geloof en velen vallen weg naar de antichrist. Beide zijn Bijbelse proftieen waarin we nu leven.

Koop geen olie bij de olie handelaar, maar zorg dat u olie genoeg heeft van de bruidegom, de Heere Jezus. Met andere woorden ga niet naar anderen voor uw onderwijs of redding maar went u tot het geschreven woord van de Heere Jezus Mattheus 25:1

Deze oordelen komen over de gehele wereld. Er is over het algemeen weinig over bekent dat we in de oordeel tijd leven, omdat de profetieën over de komende oordelen niet geloofd worden of onderwezen,  een verklaring hiervan zou de bedelingleer kunnen zijn en ongeloof aan het woord van God en het negeren van het profetische woord en hedendaagse profeten. 

Deze leer verwerpt de eenheid en samenhang van het Woord van God door het woord op te splitsen in bepaalde tijdvakken. De Bijbel is echter zoals gezegd een samenhangend  geheel en een profetische boek van het begin tot het einde. God heeft hierin voorzien zodat we kunnen leren van het verleden. Velen worden daarom verrast met wat er staat te gebeuren. De Bijbel zelf geeft duidelijkheid over alle kwesties waar vragen over zijn. Er staat geschreven dat de Heilge Geest u onderwijst in de waarheid.

Ondertussen leven we in de tijd van de graan en de wijnoogst. Openbaring 14:14. 

Geef uw zonden op en vraag om genade aan de allerhoogste. 

Het ijzeren Koninkrijk

Het beest systeem, het ijzeren koninkrijk. De regeerperiode van de antichrist. The Great reset. 666.

Ondertussen wordt het beest systeem verder ingevoerd met het merkteken. Zaken die nu steeds dichterbij komen, kiezen voor God en ontberingen tegemoet zien of kiezen voor de comfortabele weg en eindigen in de eeuwige duisternis. Want het merkteken is een test van het geloof en de liefde voor God. De oordelen die volgen op het nemen van teken in je lichaam worden uitgelegd in Openbaringen 13:3. De gevolgen van het nemen van het merkteken worden beschreven in openbaring 16:2. En de eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde, en er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest en die zijn beeld aanbaden. En in openbaring 19:20. Zij die het merkteken hebben genomen ondergaan het zelfde lot als de antichrist en de valse profeet.

En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wordt wordt genezen. En de hele aarde ging het beest achterna. Zij aanbadende  de Draak, (satan) ...De opkomst van de antichrist en zijn systeem gaat gepaard met vele wonderen en tekenen. over de gehele wereld zien we deze tekeken al verschijnen in de lucht, beelden van Jezus, een kruis in de wolken etc etc. 

Als de echte Jezus zal verschijnen zal dit over de gehele aarde zichbaar zijn Mattheus 24:7-31 Want zoals de bliksum vanuit het oosten komt en zichbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. dit teken zal door de antchrist niet nagedaan kunnen worden. Het zal zijn aan het einde van de verdrukking van die dagen dat de opname zal zijn van zij die nog levend zijn. Er is een theorie ontwikkelt over een pre verdrukking opname moment, een opname voor de grote verdrukking. u leest hier meer over deze theorie en waarom deze niet Bijbels is. 

De wederkomst na de opname op de olijfberg.

In openbaringen 19:14 wordt beschreven hoe dit eruit zal zien." En de legers in de Hemel volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos."  

 

Eindtijd profetie

De eindtijd betreft meer dan de profetieën van Daniel en het boek Openbaringen. De profetie over Babylon in de boeken Jeremia en Jesaja en Openbaring maakt duidelijk hoe groot de omvang is van wat God gaat doen. God is genadig en waarschuwt u.

De komst van de gevallen engelen is aanstaande het is een van de oordelen. En de sterren van de hemel vielen op de aarde zoals een vijgenbom zijn rijpe vruchten afwerpt als hij door een harde wind wordt afgeschud. En de Hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. Openbaring 6:13-14. de scheiding van onze wereld en die van de andere, wordt weggenomen. lees erover in het artikel over de gevallen engelen.

 Laat mijn volk gaan is een andere profetie voor de komende tijd. Het is een waarschuwing aan de Bijbel leraren om niet hun eigen Evangelie te prediken maar dat van De Heere Jezus.

De profeten hebben alles bekent gemaakt wat God van ons verlangt, de apostelen hebben laten zien in wat voor tijd we nu leven namelijk een revival van de Heilge Geest. 

Als u het boek van Henoch leest weet u wat er nog op ons afkomt, hoe het was lezen we ook in Genesis 6. Lees er meer over op de blogpagina, 

 We keren terug naar de tijd van voor de vloed, de wereld zoals die was in de tijd van Noah en Lot. Mattheus 24:36-39. De tijd van genetische manipulatie, vermenging van mens en niet menselijke wezen, de reuzen en de nephalim. 

Keer terug naar Hem nu het nog kan en verzoen u met uw schepper en bid, te allen tijde dat u waardig geacht wordt om te staan voor de Zoon des mensen. Lukas 21:36. We zijn op aarde en tot we voor de Heere Jezus staan worden we geacht heilig te leven in Geest en in Waarheid. Naast de komende oordelen wordt er ook een opleving verwacht van Gods woord en waarheid, zoals geprofeteerd is in Joel 2:28 en Handelingen 2:17. Want het zal zijn in de laaste dagen, zegt God dat ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, jonge mannen zullen visieoenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.

 Handelingen 2:8. maar u zult kracht ontvangen en de Heilge Geest ontvangen, die over u komen zal. Het s een profetie die aangehaald wordt in het boek Handelingen en deze spreekt heel duidelijk over de uitstorting van de Geest in de laaste dagen. Deze uitstorting van de Geest zal zijn om mensen naar de Heere Jezus te leiden en om het Evangelie te verkondigen, zodat mensen zich bekeren en vergeving vragen voor hun zonden.

De heere Jezus heeft in reactie op de huidige tijd zelf aangekondigd dat Hij Zelf Zjn schapen thuis zal brengen. Ezechiel 34:15-31. Een profetie voor deze tijd." Ik zal zelf mijn schapen weiden en ik zal ze zelf doen neerleggen, spreekt de Heere Heere".

Ezechiel 37:10 Zij gingen op hun voeten staan een zeer, zeer groot leger.

 Zij zijn degenen die nu geen hoop hebben of spiritueel in slaap zijn, al dezen zal God wakker roepen door zijn Geest."

Joel, profetie over de komst van de Heere Jezus.

Joel 2:23  Want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid, Die al regen op u doen neerdalen (Pinksteren en de apostelen) de vroege regen. En late regen in de eerste maand zoals voorheen, de late regen betreft de wereldwijde opleving in de eindtijd. Een tijd van oordeel en zegen.

Want de tijd komt, en is er nu, dat ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in Geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem aanbidden. Johannes 14:24. De Heere Jezus komt met de Heilge Geest en vuur 

Ezechiel 37:5 Zo zegt de Heere heere tegen deze beenderen: Zie ik ga de Geest in u brengen en u zult tot leven komen.

Deze opleving van het geloof is zeker een mooi vooruitzicht, wat we echter niet moeten vergeten dat de tijden ook heel zwaar worden, en ons geloof op de proef gesteld word. Er staat niets voor niet geschreven dat de hele wereld de antichrist zal na volgen. Die antichrist is een imitator.Hij zal zeker gebruik maken van de wereldwijde crisisen met oplossingen komen en zo de niet gelovigen en christenenen achter zich weten te krijgen ook dit is geprofeteerd. De opkomende antichristelijke wereldorde Deel 1

Wees daarom waakzaam.

 

Mattheus 7:21-23. Psalm 119:11

Niet iedereen die tegen Mij zegt Heere, Heere zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen,

Maar wie de wil doet van Mijn Vader, die in de Hemelen is. 

Velen zijn uitgenodigd voor de Koninklijke bruiloft. Heeft u uw uitnodiging al ontvangen?

 Mattheus 22:14. Er staat geschreven dat weinigen de uitnodiging serieus nemen en afwijzen.

het is een teken van de tijd waarin we leven.

Openbaring:19-6:10. Want zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de Bruiloft van het Lam.

En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God.

 

Hoop voor wie God zoeken.

 

 God beloond iederen die Hem oprecht zoekt.

Hebreen 11:6. Want zonder geloof is het echter onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.

God heeft heel het menselijke geslacht gemaakt zodat wij hem zouden zoeken, opdat zij Hem misschien tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons.

Handelingen 17:27.

U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in uw rechterhand.

Psalm 16:11

Onze hoop is gelegen in Christus.

Want in Hem leven wij.

Want wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen,

dat is wat God bereid  heeft voor hen die Hem liefhebben. 1 Korinthe 2:9-10.

 

 

 

Geestelijke strijd

 

Het is wel zo dat wij leven in een wereld die gecontroleerd wordt door de grote imitator, de God van deze eeuw 2 Korinthe 4:4., deze heeft een eigen heilige geest bedacht en deze gaat rond in de wereld. Hij heeft zijn oorsprong in het verleden, het is dezelfde kracht als die Eva heeft verleid. Deze slang heeft over de gehele wereld een andere naam. Hij heeft minder te zeggen dan God of kinderen van God, daaraan is Hij onderworpen!  Hij krijgt aan het einde van de eeuw een korte tijd alle zeggen schap op aarde en zal strijd voeren tegen het Lam.

Deze kennis is belangrijk omdat u dan een over een aantal wapens tegen geestelijke oorlogsvoering beschikt. 

  En daarbij helpt gebed en de Heilige Geest. De relatie met de Heere Jezus is belangrijk want het is zijn kracht 

De doop in de Heilige Geest is geen moment opname maar een voortdurende verdieping in het woord van God en toenadering tot Hem. Psalm 91 is onderdeel van de wapenuitrusting en er zijn er nog veel meer. Geloof, Godsvrucht, Liefde, Geen compromie aan de wereld, dagelijks aanbidding en gebed.

We kunnen de strijd nooit overlaten aan iemand anders, het is uw eigen strijd en om verschillende redenen heeft dit invloed in uw leven. Daar moet dus ook naar gekeken worden. 

Lukas 11:23. Wie niet met mij is, die is tegen Mij; wie niet met mij niet verzamelt, die is drijft uiteen. Dit gaat over de sterke man, goed bewapend (geestelijk) kan hem niets overkomen. Als hij echter niet goed bewapend is, en iemand die (geestelijk, meestal demonisch) sterker is dan hij, zal deze man hem overwinnen. We kunnen de strijd niet aangaan als we ons zelf niet volledig hebben overgeven en geestelijk zijn voorbereid. Lukas 11:20-23.

 

We leven in een tijd dat de geestelijke strijd enorm is toegenomen. Dit heeft te maken met de demonische vloed die over de aarde komt. beschreven in openbaringen.

De eindtijd is de tijd van het ijzeren koninkrijk. 

Satan wil mensen weghouden van God en de verlossing, door aan te zetten tot zonde, of en verslaving, hij weet beter dan wie ook dat zonde verwijdering met zich meebrengt. De leer van eens gered altijd gered is een gevaarlijke leer omdat dit niet Bijbels is. De demonische invasie die plaats heeft gevonden en heviger zal worden verreist daarom een heilige levenswandel. 

De belangrijkste weg voor een gelovige is de relatie met de Heere Jezus. Dit is bereikbaar voor iedereen door gehoorzaamheid, overgave, bekering  Zijn bloed en de Heilige Geest.

 

En Blijvend in zijn aanwezigheid.

Ik ben de wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en ik in Hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. Johannes 15:5. Hij in ons door de Heilige Geest.

 

                        

De gemeente in de eindtijd.

 

Efeze 4:11-13.

 

De gemeente in de eindtijd keert terug naar de tijd zoals in het boeken Handelingen en 1 Korinthe 1:12-14. staat beschreven.  

Verkondiging van het Evangeliezonder  en wonderen van de Heilge Geest, Het Koninkrijk der Hemelen. Het is de bediening van de Heilge Geest ter ere en glorie van de Heere Jezus. We mogen de Heilge Geest niet negeren, het is namelijk de Heilge Geest die onderwijst en het spirtuele geweten is van een gelovige. En bedroef de Heilge geest van God niet, door door wie u verzegelt bent tot de dag van verlossing. Efeze 4:30. Het is de Heilge Geest die ons helpt bij de Heiligmaking of wedergeboorte. Deze gemeente of de bruid van christus zal onder moeilijke omstandigeheden worden gevormd. Het hoofd van de gemeente is de Heere Jezus, Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in alles de eerste zou zijn. Kolossenzen 1:16. Door de opstanding weten we dat de dood is overwonnen en de Heere Jezus leeft. We weten ook dat Hij onder ons is door Zijn Heilge Geest. Christes onder u, de hoop op de heerlijkheid. kolossenzen 1:27-28. 

Het is eeuwen een geheimenis geweest, het lichaam van christus, kolossenzen1: 26, een geestelijke gemeente, want overgezet in de hemelse gewesten Eeze 1-3-10., hebben wij ook deel aan alle geestelijke gaven bijvoorbeeld of zegeningen Wij kunnen vrijmoedig naar God gaan in gebed door de Heilige Geest in Jezus naam.

Het is ook de Geest die de toekomstige dingen verkondigt. Hierdoor is het ook mogelijk dat God terwijl hij de harten van mensen doorzoekt degeneen van kracht kan voorzien, van hen die zich volledig hebben overgegeven aan Hem. Want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde, om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem 2 kronieken 16:9. Het is de bemoediging waar over gesproken wordt in 1 Korinthe 4-9.

En als u met christus bent opgewekt, zoek dan ook de dingen die boven zijn, waar christus is, die aan de rechterhand van God zit. Kolossenzen 3:1-2. Ook dit is een oproep om uit de wereld te gaan. Zeker in deze tijd. Bouw aan uw relatie met de Heere Jezus en blijf in Hem dan zal Hij in u blijven. Johannes 15:5.

 

Het is de gemeente die vervolging zal ondergaan. lees ook het artikel over de late regen.

vervolging van de gemeente, de bruid, kunt u lezen in openbaring 12, en 6, Mattheus 24:9 openbaring 17:14

openbaring 7:14. Johannes 15:18:27. mattheus 24:9-10.

Ook Paulus maakt er een opmerking over in Thessalonizencen 4:15-17. Voor het begrijpen van deze teksten is het belangrijk om te beseffen dat niet alle gebeurtenissen elkaar snel zullen opvolgen. Het zal in ieder geval ook de tijd van de oordelen zijn die over de aarde komen. Deze oordelen zijn aangekondigd en komen op verschillende manieren over de aarde. Nog voordat de antichrist zal worden geopenbaard. 

Niets kan ons echter scheiden van de liefde van christus als wij ons een kind van God mogen noemen, en de Heilge Geest onze helper is die in moeilijke tijden onze zwakheden te hulp komt. want wij weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort.

De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Romeinen 8:26. 

Want ook al gaan we door een storm, de Heere Jezus is erbij. Als we in deze tijden op onszelf vertrouwen dan komen we niet ver, de Heilge Geest zal ons leiden. Kinderen van God worden geleid of laten zich leiden door de Heilge Geest. Immers zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.

Want wie zal ons scheiden van de liefde van Chrisitus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid of gevaar, of zwaard. Romeinen 8:35.

En zalig zijn zij die vervolgt worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der Hemelen. Maththeus 5:10.

 

God gaat nog vele wonderen doen en velen bevrijden en herstellen, mensen toerusten voor zijn komst en hereniging met Hem, levenden en *ontslapen mensen.

Want als wij geloven dat Jezus gestorven is en weer opgestaan is, zal God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. 2 Thessalonicenzen 4:14 lees hier meer over de wederkomst.

 

De gemeente is een" verzameling" van gelovigen, die elke dag naar de kerk gaan omdat hun levenswandel dit met zich meebrengt. We zijn immers zelf de kerk zoals staat geschreven in Romeinen 12:1. De Heilige levenswandel. Bekeert u daarom en beoefen  de Godvrucht, de weg naar eeuwig leven.

Ons geloof wordt beproeft door God, nu maar ook in de toekomst. Het maakt je sterker. Het is een zegen als we beproefd worden. Een moment om nog dichter bij God te komen. Deze beproevingen komen en gaan. Bijvoorbeeld door geestelijke strijd, andere omstandigheden in je leven, werk, relaties of ziekte. De sleutel tot overwinning in een dergelijke situatie is om niet op het probleem of de omstandigheid te focusen maar om op de Heere Jezus te Vertrouwen te geloven en Hem te prijzen. 1 Petrus 4:16.

Lijden hoort bij een christen, Filppenzen 1:29. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven maar ook voor hem te lijden.

Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wannneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt Lukas 1 en 2.

En zalig zijn zij die vervolgt worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der Hemelen. Maththeus 5:10.

De Heere Jezus heeft voor ons geleden en daarom hebben wij deel aan het lijden, en omdat we lijden met Hem hebben we ook deel aan de opstanding met Hem. Iets waar iedereen naar uitkijkt. Wij treden in zijn voetstappen als we ons bekeren tot Hem 1Petrus 1:6. En daar hoort het lijden ook bij. We lijden voor het Koninkrijk Gods . 2 Thessalonicenzen 1:5.

In openbaring 21:4 Staat geschreven waartoe we naar op weg zijn en als we volharden in het geloof, namelijk het eeuwige leven. Waar geen ziekte of dood meer is. Openbaring 21:4.

En ook allen die, die Godzalig willen leven in Christus Jezus die zullen vervolgt worden. 2 Timotheus 3:12.

Momenteel beleven we de grote afval van het geloof, de afval van de waarheid en het wegvallen van gelovigen naar de antichrist. De gehele wereld zal hem navolgen, 

Het is geprofeteerd in aanloop naar het ijzeren koninkrijk van de man van zonde. De laaste periode van de heerschappij van mensen over de aarde is ingegaan. 

 

*ontslapen =overleden.

Ontslapen is uit de slaap op staan.

Wie in Christus is zal niet sterven.

En staan weerop met de Heere Jezus.

 

                                                                                            

                                        De smalle poort

 

Negeer de waarschuwingen van de Heere Jezus niet over het binnengaan door de nauwe poort.

 Mattheus 7:13-14 Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf lijdt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan,. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die Hem vinden.

Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen zeg ik u zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. Lukas 13:24. Deze poort is de Heere Jezus en het naleven van Zijn geboden. Leg uw leven af en behoud het eeuwige leven. Het is ook een verwijzing naar de 5 wijze en 5 dwaze maagden Mattheus 25: 1-13.

  Lukas 9: 57-63.

 

       De aanloop naar een andere wereld.

 

De opkomende antchristelijke wereldorde

de komst van de gevallen engelen.

 

Heilig leven

 

Heilig leven is overgave aan de Heere Jezus door elke dag met Hem te  leven en voor hem te  willen leven zonder zonden en zonder eigen agenda, gehoorzaam zijn aan zijn geboden en ze naleven. Jacobus 1:22. God vind gehoorzaamheid veel belangrijker dan het brengen van offers, geloof zonder gehoorzaamheid is een dood geloof. Dat heeft te maken met het hebben van een relatie met de Heere Jezus. En het niet doen van de werken die het geloof met zich meebrengt. We kunnen hierbij denken aan het vergeven van mensen, oude gewoontes afleggen goed doen voor je medemens, Overwinning op zonden behalen is ook werk want we blijven nu eenmaal zondigen. Daar is in voorzien, God heeft ons hulp geschonken door zijn woord en de Heilge Geest. 

Mensen bijstaan in hun geestelijke nood. We hoeven niet te werken voor de vergeving van zonden, dat is een geschenk. Daarna is er ook veel hulp, God gaat voor je uit, laat je de weg zien en bemoedigd je zelf onderweg met Hem. We worden getroost 1 Korinthe 1:3-7.  Ook worden we bemoedigd 1:Korinthe 1:4-9. 

 Wij kunnen God alleen plezieren door geloof en de uitwerking van geloof is gehoorzaamheid. Het is een voorwaarde om de Heilige Geest te kunnen ontvangen. Handelingen 5:32. een van de geboden is bijvoorbeeld vergeving van anderen. En ook belangrijk is bidden voor elkaar, voorbede kan veel teweeg brengen, Romeinen 10.

Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam zeker niet uitdoen uit het boek des levens, en ik zal Zijn Naam belijden voor mijn Vader en voor Zijn Engelen" Openbaringen 3:5-6.

Houden we ons vast aan zijn Woord en zijn geboden., dan blijven wij, net als zijn Woord, voor eeuwig leven en kunnen we ook aanspraak maken op Gods beloften.

 

Zijn wil voor u is er een van herstel van de ziel, vrede en kracht tijdens onze wandel op de aarde. Deelgenoot van de Hemelse werkelijkheid. Leven in de voorzaal van de hemelse gewesten, Hij is onze herder. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets, Hij doet mij neerleggen in grazige wijden. Psalm 23:1-6. Alweer een prachtige belofte, geloof en uw werkelijkheid zal veranderen.

U leeft in geloof en de kracht van de Heilige Geest, beide versterken elkaar want als je de werken van de Heilige Geest in je leven gaat zien dan bouwt dat je geloof op. Wij zijn bedoeld om gedoopt te worden in de Heilige Geest en om in de naam van de Heere Jezus te wandelen, in geloof toegerust voor elk goed werk 2 Timotheus 3:17. Opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

Elke dag ons kruis opnemen en Hem volgen staat er geschreven. anders kunnen we zijn discipel niet zijn. Lukas 14:25:35.

 

Weg uit Babylon. 

 

De gemeente van Christus leeft in Babylon. 1 Petrus 13:-14.

Romeinen 12.2. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld...De opdracht om niet gelijkvormig aan deze wereld te zijn vinden we op meerdere plaatsen in Gods woord. Wel op de wereld, maar niet van de wereld, geestelijk gezien bent u overgezet in het Koninkrijk der Hemelen, en dit is het koninkrijk van het licht, de Heere Jezus, het koninkrijk van de wereld en van de Hemel gaan niet samen.

Want wat heeft het licht met duisternis van doen 2 Korinthe 6: 16-18. Ook in Openbaringen 18.4 vinden we dit gebod. Het betreft hier vooral geestelijke gezindheid want fysiek kunnen we natuurlijk niet weg van deze wereld, hoewel we ons fysieke lichaam niet mogen ontheiligen want het de tempel van de Heilige Geest en geschapen door God. Het gaat er om waar je je aandacht op richt en waar je je geestelijke voedsel haalt zodat je geen afgoden in je leven creëert en geen geestelijk overspel pleegt. De opkomst van het ijzeren koninkrijk komt met vele nieuwe ontwikkelingen (wereldse verleidingen). Het is immers het tijdperk van de heerschappij van Satan, de vader van de leugen.De oproep om niet gelijkvormig te worden is dan ook een van liefde. Een liefdevolle waarschuwing zodat u niet uw ziel verliest. Dat is niet wat God voor ogen heeft voor u. 

 

Beloften in de Bijbel die voor iedere bekeerling toegankelijk zijn brengen vele zegeningen met zich mee.

Herstel van verloren jaren zonder God, redding en herstel van de ziel, kracht door de Heilige Geest en sleutels tot de hemel, namelijk het woord van God.

Het is nooit te laat om vergeving te vragen en terug te keren naar de Heere Jezus en weg te gaan uit een omgeving die de zonde verheerlijkt, Het volgen van andere wegen is een zonde omdat dit de leugen in stand houdt als deze wegen worden aangeprezen als zouden deze van Jezus Christus zijn.

 

                                                 

God is niet een God van persoonlijke overtuigingen of opinies maar van de waarheid. En daarom is de weg ook zo smal. 

Jesaja 45:5 "Ik ben de Heere en niemand anders, buiten Mij is er geen God. Het is de God van de waarheid met Zijn eigen standaard waaraan Hij ons toetst als wij straks voor Hem staan. Wij kunnen alleen de hemel binnen gaan als we wedergeboren zijn.

Jezus zei "Werkelijk, ik verzeker u alleen wie opnieuw geboren wordt kan het Koninkrijk van God zien. Johannes 3:3. 1 Petrus 1:23. Want de Zoon des mensen is gekomen zalig te maken wat verloren is." Matt. 18:11.

De vreeze Gods, een verstandige houding, ook een vrucht van de Geest, een houding om u zelf steeds weer bij Hem te bepalen. Niet om bang te maken of te worden, maar wijs, Want het woord van God snijdt je soms door de ziel en dat is de bedoeling zodat u wijzer wordt en niet verloren gaat. om ons er aan te herinneren dat wij afhankelijk zijn van God en dat dit niet andersom is, de mens is geschapen door Hem en voor Hem. 

 

Want het woord van God inlevend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding vanziel en geest, van gerichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Hebreeen 4:12

Jop 28: 28 Zie de vreeze des Heeren is wijsheid, en zich afkeren van het kwade is inzicht.

 

De hele Bijbel is tot studie en onderricht aangeboden. 2 Timotheus 3:16,

Ook deze wetenschap biedt houvast aan het Woord en de Waarheid. Bovendien worden bepaalde profetieën in bijvoorbeeld Jesaja en Jeremia nog vervult in onze tijd en door van de Bijbel een knipselboek te maken mis je Gods waarschuwingen, want alle boeken zijn onderling met elkaar verbonden en zo een geheel met elkaar. Alle boeken ook het boek van Henoch. Henoch was een profeet en heeft vele inzichten mogen krijgen over de eindtijd. Niet in de Bijbel wil niet zeggen dat het niet van God komt, Paulus verwijst ernaar. 

 

En zo kunnen we dus aan het woord vaststellen dat profetieën in de Bijbel en de geheimenissen die opgeschreven zijn in het Nieuwe testament, en het Oude Testament geopenbaard aan Paulus, voor onze tijd zijn bestemd.

Het is daarom zaak om uw kennis te vergroten en heilig te leven, daarbij uitgaande van de Bijbel.

 

                                                    Een andere Jezus                  

Zoals Satan (de slang) eva heeft verleid tot de zonde door haar te zeggen dat er geen straf zou volgen door te zondigen en te eten van de boom van goed en kwaad zo wordt er tegenwoordig  veel over de Heere Jezus gepreekt of geschreven. Dat genade genoeg is en dat de genade alles zou bedekken. Alleen geloof zou genoeg zijn om in de Hemel te komen. Het is niet wat er in de Bijbel staat wat Gods wil is voor u. Er is vrijheid in Christus maar deze mogen we niet misbruiken. Romeien 1.

 

 Het is een teken van de eindtijd de prediking van een ander Evangelie. Voorzegd door Paulus 2 Korinthe 11-3, Het past in de tijd, de afval van het geloof. 

de opkomende antichristelijke wereldorde

 

    God verlangt van ons om zonder zonde te zijn.

 

Je mag komen zoals je bent, maar dan kun je niet blijven zoals je bent. De bijbel is er duidelijk over. Het is iets om over na te denken als je naar de Heere Jezus gaat. 

Je vraagt dan aan Hem om je zonden te vergeven en gaat een verbintenis aan, een belofte en overgave. Want er staat geschreven Johannes 1:3 En hierdoor eten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen.

Het is geen makkelijk pad, niet een onmogelijk pad, maar wel een pad dat je naar de Hemel brengt als je volhardend bent. Het is een prachtig pad als je groeit in de relatie en de liefde voor Jezus en voor Hem leeft.

 Als je de Heilige Geest hebt ontvangen dan gaan de oude dingen voorbij en iets nieuws komt tevoorschijn, niet op eigen kracht, er is hulp. De meeste mensen die ik ken zijn na hun bekering totaal verandert. Niet iedereen gaat dit aan, want soms is het totaal niet gemakkelijk. Neem je kruis op en volg mij... Dat is wat Jezus er over zegt. Kijk niet achterom en ga verder, nu met Hem en in zijn waarheid. Hij onderwijst iedereen die Hij lief heeft, corrigeert waar nodig, ook uit liefde.

Hij roept zondaars op zich te bekeren en om Heilig te gaan leven. Want dat is bekeren ook, omkeren of afkeren van uw oude wegen. Alleen als we Heilig leven kunnen we de Hemel binnen gaan. Hebreeën 12:14. Een wedloop lopen wordt het genoemd als we dit leven willen leven op een manier die God welgevallig is, en ons oog gericht houdend op de Heere Jezus, de voleinder van ons geloof. Hebreeën 12:25. 

Een gebed 

Doorgrond mij o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Psalm 139: 23-24.

 

Een prachtige Psalm om te ontdekken welke weg God wil dat u gaat.

                                                                 

                   Niemand tussen u en de Heere Jezus.

 

Er staat nergens in de Bijbel dat er iemand tussen u en God in staat of dat er iemand uw zonden kan vergeven en u reinigen van deze zonden, alleen door Zijn bloed kan dit plaatsvinden, er staat wel geschreven dat er een bemiddelaar is, via wie we tot God kunnen komen, namelijk de Heere Jezus Christus.

En zo heeft onze Hemelse Vader er voor gezorgd dat daar geen misverstand over kan bestaan. Hij heeft het heel duidelijk genoemd, ook weer om alle onzekerheid, over het Evangelie weg te nemen hoe wij zalig kunnen worden, eeuwig mogen leven bij Hem. Want er staat geschreven in 1 Timotheus 2:5 dat er een God is en een middelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus. En dat wie de Zoon verloochend voor de mensen zal ik ook verloochenen voor Mijn Vader. 10:33,  2 Timotheus 2:12.

Johannes 14:6 "Jezus zei tegen Hem; Ik ben de Weg (geboden en bekering) de Waarheid (Zijn woord) en het Leven (eeuwig leven), niemand komt tot de Vader dan door Mij". 

 

Feest in de Hemel

De Heere Jezus maakt het mogelijk om ons weer te verzoenen met God de Vader. Verzoenen is nodig omdat iedereen zondigt en Hij u graag weer wij opnemen in zijn Koninkrijk, Het geestelijke Jerusalem, Hebreeën 12:22-23 om te komen tot een feestelijke vergadering en de gemeente van eerstgeborenen, die in de Hemel zijn opgeschreven, en tot God de rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen.

Een geestelijke gemeente om het zo te noemen, een geestelijk huis en een geestelijke verbintenis met de Heere Jezus in wie wij leven, door zijn Heilige Geest. Straks in een geestelijk lichaam na verandering van ons stoffelijke lichaam hier op aarde of als we ontslapen zijn. Het wonder van bekeren 

*De geesten van de rechtvaardigen die genoemd worden zijn alle mensen die tijdens hun leven Heilig zijn gaan leven voor God.

 

                           

De god van deze wereld.

 

Satan, de heerser van deze wereld, is degene die hier anders over denkt en voor verwarring en verdeeldheid zorgt, aanzet tot zonde of het goed praten van zonde propageert. 2 Korinthe 4:4.

Eva werd verleid door dat satan haar overtuigde dat de zonde niet tot straf zou leiden. De straf bestond onder andere hierin, dat ze uit het paradijs is gezet door God de vader, samen met haar man, Adam, die ook was bezweken voor de listige verzoekingen van de slang. De slang (satan) regeert nog steeds en gaat rond als een briesende leeuw om te kijken wie Hij zal verslinden. 1 Petrus 5-8,

De slang zal de antichrist gebruiken en door hem heen werken, dat is niet iets van de laatste dagen, maar al heel lang werkzaam, 

Het woord van God is als een twee snijdend zwaard, het raakt je in je hart en op de plek waar je het niet wil, het zorgt voor bevrijding als je eerlijk naar jezelf wilt kijken, je verborgen gewoonten of moeilijkheden. Je denkt dat God dit niet weet, Hij weet het echter wel en wil je helpen, verborgen zonden zijn niet verborgen voor de Heere Jezus. Laat u bevrijden door Hem. 

 

Hebreeën 4:12.

Want het woord Gods is levend en krachtig, en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verbeelding der ziel en des geestes en der samenvoegselen, en des mergs, en het is een oordeler der gedachten en de overleggingen des hart.

 

Licht en donker

En zo loopt iedereen die zich niet bekeert nog steeds in de duisternis, en is niet overgezet in het wonderbaarlijke licht van Christus. Ook hierover profeteerde Daniel lang geleden, een visioen van de komst en het koninkrijk van de Heere Jezus, Daniel 7 13-15. Niet door mensen gemaakt, maar door Hem omdat het uit de Hemel neer zal dalen. Openbaringen 21: 9 -27.

Daniel heeft een visioen gehad van de dag des oordeels waar de boeken over ons leven worden geopend. en waarin de valse profeet (de hoorn) en de antichrist voorgesteld als beesten. Het is een symbolisch beeld omdat het een beestachtige wereld wordt, het wordt ook beschreven in openbaringen 13.

 

En daarna de overwinning van Christus. Daniel 7: 9-12. Het is dus van belang en nog steeds onder redelijk rustige levensomstandigheden uw naam op te laten tekenen in het boek van de levenden. De Heere Jezus zal u zeker niet afwijzen. Leeft u zijn geboden na dan is er rust en vrede in uw leven. geboden naleven en in zijn vrede zijn, betekent ook sterven aan jezelf. elke dag weer opnieuw. We worden een nieuwe creatie, de wedergeboorte een proces dat nodig is om de Hemel binnen te kunnen gaan.

Opdat Hij u geeft, naar de rijkdommen zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. Efeze 3 16-19.

 

        Aansporingen tot het vergaren van kennis en bekering.

 

Satan kan vele mensen misleiden vanwege het gebrek aan kennis, test uw geloof daarom aan de Schrift en niet aan de wereld. Johannes 5:43.

Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader, maar u neemt mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigennaam, die zult u aannemen".

En kennis van de Schriften alleen is niet genoeg om zalig te worden, Johannes 5: 39-40.

De hoop van iemand die in Christus is niet in de wereld gelegen, maar in de opstanding met Jezus bij zijn wederkomst, waarna wij eeuwig zullen leven. Lees hierover op de pagina de wederkomst van Christus

 

   Waarschuwing voor welvaart predikers.

Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Openbaringen 3:18

Aankondiging van de oordelen

Laat mijn volk gaan Exodus 10.

 

U hebt dit volk en Jerusalem ten zeerste bedrogen door te zeggen: U zult vrede hebben.

Jeremia 4:10-31. Jeremia 14:15.

 

God waarschuwt tegen boodschappers die rondbazuinen dat het vrede wordt op aarde en alles goed zal komen, de zogenaamde welvaartsprofetieën en leer, voor een deel valt hier ook de opname leer onder omdat deze ook een vals beeld geeft over de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om hiervoor in aanmerking te komen en op welk moment deze voorgestelde wegneming zou gaan plaatsvinden. De Bijbel is er heel duidelijk over er zijn genoeg schriftplaatsen die duidelijk maken of er wel of geen opname komt op ieder moment. 

In het artikel over de opname ,leg ik uit waarom er geen opname komt voordat alle oordelen uitgestort zijn.

Pas op het einde van alle dingen zijn er mensen die opgenomen worden, zij die tot dan hebben volgehouden. Wat zeker wel gaat gebeuren is de wederopstanding van mensen die zijn overleden in Christus. Als de bazuin klinkt. Nu is het zo dat de bazuinen worden genoemd in openbaringen. 

Dan is de opstanding der onslapenden, waar de nog in levenden opgenomen worden, er is een tijd tussen deze twee gebeurtenissen. De tijd van vervolging wie volhoud tot het einde zal gered worden. Dat is wat de Heere Jezus erover zegt.

We kunnen ons beter voorbereiden op een ontmoeting met de Heere Jezus door Godsvruchtig te leven. Het mooie hievan is dat we iedere dag dichter naar Hem toegroeien. En leven voor Zijn glorie. Bekeert u van deze leer en keer u om naar de Heere Jezus. 

Als iemand een andre leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde worden van onze Heere Jezus Christus.en aan de leerdie in overeenstemming is met de Godsvrucht. 1 Timotheus 6:3-4.

Welvaartsevangelie is niet Bijbels, niet volgens het Evangelie waarin duidelijk staat dat we geen schatten op aarde moeten verzamelen, Mattheus 6:19-34, maar juist schatten in de Hemel. Zoek eerst het Koninkrijk! Dit vinden en zoeken wordt veel gemakkelijker als we ons zelf oefenen in de Godsvrucht, 1 Timotheus 4 3:16 :8. waardoor we de persoonlijke relatie met God verdiepen. 

Schrift plaatsen met waarschuwingen van God om geen goed nieuws te verkondigen over de komende tijden en daarbij de naam van de Heere Jezus te noemen. Ezechiël 12 tot 13. - Jeremia 23. Jesaja 5:20-21. en Jesaja 10.       

God eren voor wat Hij heeft gedaan en nog steeds doet.

 Het gaat natuurlijk in eerste instantie om hem te eren om wie hij is en omdat Hij ons heeft geschapen voor Zijn glorie en niet voor de "rijkdom" van tijdelijke dingen. Ze vallen in een strik, een val waarmee ze hun eeuwige leven verliezen. U leest het in Markus 8:35.

 Maar wie rijk willen zijn vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. 1 Timotheus 6:9.

Het woord is gebracht om ons de weg naar de eeuwigheid te wijzen voor onze ziel en om een relatie met de Heere Jezus te hebben en gehoorzaam te zijn aan zijn geboden, uit liefde, niet uit verplichting, omdat het fijn is iets voor iemand over te hebben waarvan je houdt. 

 

"Wanneer Gij Mij liefhebt zult Gij mijn geboden bewaren.

Johannes 14-15.

 

 

Het is niet alleen uit liefde, maar de enige weg om de Hemel binnen te kunnen gaan. We kunnen niet zomaar iets afdoen aan de geboden of erbij verzinnen. Deuteronomium 4:2."

 

Downloadpagina