Welkom.

Op de website van onze gezegende hoop.

Deze website heeft als doel het onderwijzen en verkondigen van het Evangelie van de Heere, Jezus Christus, onze Heer en zaligmaker.

"Want de Zoon des mensen is gekomen zalig te maken wat verloren is." Matt. 18:11.

                 

Hier vindt u Bijbelse profetieën voor onze tijd, Gods' kalender voor de loop van de gebeurtenissen op aarde. Over de wederkomst van de Heere Jezus en het wonder van bekering, de Bijbel van Genesis tot Openbaringen.

Het is fijn dat God niet is veranderd door de eeuwen heen en dat we daarom kunnen vertrouwen op Zijn Woord en geboden, die in alle eeuwen niet veranderd zijn, Zijn agenda en Zijn wil voor ons.

Houden we ons hieraan vast, dan blijven wij, net als zijn woord, voor eeuwig bestaan en kunnen we ook aanspraak maken op Gods beloften en trouw aan Hem. Dit gaat soms tegen de stroom in van de "omgeving" maar dat is nu eenmaal de weg van de gelovige. Niet gelijkvormig aan de wereld te zijn is een oproep van De Heere Jezus.

Romeinen 12.2. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld... Want wat heeft het licht met duisternis van doen? 2 Korinthe 6: 16-18. Ook in Openbaringen 18.4 vinden we dit gebod.

in de Bijbel staat nergens dat wij deze moeten opknippen in tijdvakken om zo de boodschap uit zijn verband te halen. Of dat de boodschap aan de wereld aan gepast moet worden, want de hele Bijbel is tot studie en onderricht aangeboden. Ook deze wetenschap biedt weer meer houvast aan het woord en de waarheid.

En zo kunnen we dus aan het woord vaststellen dat profetieën in de Bijbel en geheimenissen die opgeschreven zijn in het Nieuwe testament, geopenbaard aan Paulus voor onze tijd zijn bestemd.

We leven in de tijd dat alles wat er is geweest, zoals vermeld in het Oude Testament, er ook weer zal zijn. U kunt hierover lezen in Bijvoorbeeld Exodus en Genesis, ook in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld het boek openbaringen.

Prediker 3: 15-16.

 

Uit de Bijbel kun je ook opmaken dat veel van wat het woord van God voorschrijft niet wordt geopenbaard, Dat de God van de Bijbel niet geëerd wordt door zijn woord en geboden. Dat er zelfs aangezet wordt tot zonde in zijn naam. Daarom komen de oordelen over de kerk en de wereld. Romeinen 1: 16-32.

Word niet medeplicht hieraan. Romeinen 1: 32. Het is nooit te laat om hiervoor vergeving te vragen en terug te keren naar uw Schepper en weg te gaan uit een omgeving die de zonde verheerlijkt, u bent niet bestemd tot de toorn van God.

 

Niemand tussen u en de Heere Jezus plaatsen.

Er staat nergens in de Bijbel dat er iemand tussen u en God in staat of dat er iemand uw zonden  kan vergeven dan de Heere Jezus. er staat wel geschreven dat er een bemiddelaar is, iemand via wie we alleen tot God kunnen komen, namelijk de Heere Jezus Christus.

En zo heeft onze Hemelse Vader er voor gezorgd dat daar geen misverstand over kan bestaan. Hij heeft het heel duidelijk genoemd, ook weer om alle onzekerheid, over het Evangelie weg te nemen en hoe wij zalig kunnen worden, eeuwig mogen leven bij Hem. Want er staat geschreven in 1 Timotheus 2:5 dat er een God is en een middelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus. En dat wie de Zoon verloochend voor de mensen zal ik ook verloochenen voor Mijn Vader. 10:33,  2 Timotheus 2:12.

 

Niemand komt tot de Vader dan door Jezus Christus.

Johannes 14:6 "Jezus zei tegen Hem; Ik ben de Weg ( geboden en bekering) de Waarheid (Zijn woord) en het Leven (eeuwig leven), niemand komt tot de Vader dan door Mij".

Als iemand tussen u en God in staat, of beter u plaatst iemand tussen u en de Heere Jezus, dan kunt u de Heilige Geest niet ontvangen. Handelingen 2:38. En die krijgt inwoning door vergeving van uw zonden, als u om vergeving vraagt.

De Heere Jezus maakt het mogelijk om ons weer te verzoenen met God de Vader.

 

De heerser of God van deze wereld.

Satan, de heerser van deze wereld, is degene die daar natuurlijk anders over denkt en voor verwarring en verdeeldheid zorgt, aanzet tot zonde of het goed praten van zonde propageert. 2 Korinthe 4:4.

Eva werd ook verleid door dat satan haar overtuigde dat de zonde niet tot straf zou leiden. De straf bestond hierin, dat ze uit het paradijs is gezet door God de vader, samen met haar man, Adam, die ook was bezweken voor de listige verzoekingen van de slang. De slang regeert nog steeds en gaat rond als een briesende leeuw om te kijken wie Hij zal verslinden. 1 Petrus 5-8,

De slang zal de antichrist gebruiken en door hem heen werken, dat is niet iets van de laatste dagen, maar al heel lang werkzaam, en het gaat nu richting het hoogtepunt van misleiding met als gevolg dat vele mensen verloren gaan.

 

Licht en donker

En zo loopt iedereen die zich niet bekeert nog steeds in de duisternis, en is niet overgezet in het wonderbaarlijke licht van Christus. Ook hierover profeteerde Daniel lang geleden al. een visioen van de komst en het koninkrijk van de Heere Jezus, Daniel 7 13-15.

Daniel heeft ook een visioen gehad van de dag des oordeels waar de boeken over ons leven worden geopend. en de valse profeet (de hoorn) en de antichrist voorgesteld als beesten. Het is een symbolisch beeld omdat het een beestachtige wereld wordt.

En daarna de overwinning van Christus. Daniel 7: 9-12. Het is dus van belang en nog steeds onder redelijk rustige levensomstandigheden uw naam op te laten tekenen in het boek van de levenden. De Heere Jezus zal u zeker niet afwijzen.

 

666

De gehele wereld zal de antichrist navolgen staat geschreven in Gods woord. Dit heeft met bovenstaande te maken, de afval van het geloof. Een vastgesteld mensen aantal zal van het geloof vallen, een vastgesteld aantal eeuwen geleden al voorzegd, door Daniel 8: 23- 24, deze mensen zullen het woord niet meer als waarheid aannemen en leven maar de verzinsels en leugens van deze man, en van degenen die de menigten zullen misleiden in aanloop hiernaartoe, de huidige tijd. Als de maat vol is van de afvalligen zal dit dus geschieden.

Dan zal de antichrist onthuld worden. U ziet het is allemaal voorzegd. Dit betekent ook dat vele mensen het merkteken nemen om economisch en sociaal te kunnen functioneren, kleine stapjes hiernaar toe zijn al gezet. Ook vele Christenen, satan heeft nu eenmaal mensen nodig om hem te aanbidden.  Hij wil immers als God zijn. Er staat ook geschreven dat Hij de gelovigen zal vervolgen, en dat Hij er in zal slagen om zijn plannen uit te laten komen.

 

Het eindtijdspel om uw ziel loopt ten einde.

Onderdeel van de misleiding in de eindtijd en de afval van het geloof.

 

De bouw van de 3e tempel, Christenen hebben geen tempel uit steen en beton, hun lichaam is de tempel van de Heilige Geest. de derde tempel die gebouwd gaat worden, wordt na 3,5 jaar de zetel van de antichrist, Hij zal zich uitspreken tegen de Joodse bevolking en hun offeren stoppen, en zichzelf uitroepen als God. Daarnaast is de tempel bijna klaar, hij staat in delen opgeslagen en kan als de antichrist het wil zo in elkaar gezet worden. Het is moeilijk voor te stellen dat dit alles kan gebeuren in deze tijd waar zo veel informatie beschikbaar is over profetieën en er zo veel mensen dromen en visioenen krijgen over wat er komen gaat. Het is voorzegd en ook niet weg te bidden, het zal gebeuren. Het enige wat we kunnen doen is er bij weggaan. En vertrouwen op God dat Hij zal voorzien in alles wat we nodig hebben. zoals zo mooi staat beschreven in Psalm 91.

Het veranderen van de 10 geboden voor zondagrust en de temperatuur op aarde. Geniaal bedacht. het is echter blasfemie. Een zonde tegen God om dit te doen.

 

God zal voorzien

Er is ook een menigte die wel trouw blijft aan Gods woord. en zijn geboden naleeft. die zich niet laten verleiden tot de brede weg, en weggaan uit Babylon Lees daarom zelf uw Bijbel en vraag de Heilige Geest u te helpen met het onderricht van de Bijbelse waarheid.

Want het is de Heilige Geest die de waarheid predikt op aarde.

 

 

Het woord is eeuwig en onveranderlijk.

 

Jesaja 40:8 Het gras verdort, de bloem valt af;

maar het woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid. 

 

Jesaja 47:12 Ik ben dezelfde, Ik ben de eerste, ook de laatste.

1. Petrus 1:23-25 Gij, die wedergeboren zijt, .....

 

In het begin der schepping was het woord van God er al,

alles is ermee begonnen. Er is geen ding gemaakt zonder zijn Woord. Johannes 1:3.

 

Johannes 1-1"in het begin was het woord en het Woord was bij God en Woord Was God.

God zelf is op aarde geweest en heeft onder ons gewoond, Johannes 1:14. En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Johannes getuigd over wie de Heere Jezus is.

 

Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van duivels. 1 Timotheus 4:1-5. Blijf daarom bij uw Bijbel. En hoewel het woord soms confronterend is voor iemand die zijn eigen weg wil gaan is het voor de ziel is het een zegen.

 

Blijf bij de Bijbel en de Heilige Geest.

God waarschuwt tegen boodschappers die rondbazuinen dat het vrede wordt op aarde en alles goed zal komen, welvaartsprofetieën en leer.

Dit is niet Bijbels, niet volgens het Evangelie waarin duidelijk staat dat we geen schatten op aarde moeten verzamelen, Mattheus 6:19-34, maar schatten in de Hemel. We mogen zelf onze zaligmaking, het redden van onze ziel, uitwerken zoals geschreven staat. Dit kan alleen in relatie met God, door Jezus Christus.

De vrede op aarde komt als de Heere Jezus terugkeert, dit zal zijn nadat de antichrist en de valse profeet in de put zijn gegooid, net zal de gevallen engelen en de oordelen van de ontslapenden begint. Er is echter een geheimenis geopenbaard en dat is de opstanding van de ontslapenden en de opgenomen mensen. Deze zullen niet voor het grote oordeel verschijnen. Er zijn mensen die de komende tijden gered worden, mensen die het volhouden. Dat is de Bijbelse waarheid over de opname en het oordeel. in het artikel over de wederkomst kunt u er meer over lezen. (deze verschijnt halverwege december. op de website en downloadpagina. Wilt u meer informatie over de opname zelf dan kunt u hiervoor op de download pagina artikelen vinden.

We moeten niet vergeten dat deze aarde, waarop wij wonen al meer dan 6000 jaar het terrein is van satan en zijn kwade werken. Dit gaat niet door mensen opgelost worden zoals sommigen ons willen doen geloven, en daarmee de weg zouden vrijmaken voor de Heere Jezus.

 Wij zij zijn compleet machteloos tegen de duisternis zonder de Heere Jezus. Bovendien was dan de komst en wederkomst ook helemaal niet nodig geweest. Hij komt terug als Hij een plaats voor ons heeft gereedgemaakt. Johannes 14:2. En Hij zal de valse profeet en de antichrist in de afgrond opsluiten voor 1000 jaar. en dan is het duizend jaar vrede. Mensen hebben hier weinig invloed op. Wij kunnen ons alleen maar voorbereiden door zijn Woord te leren en een relatie met Hem.

Het strookt ook niet met het profetische woord waarvan u op deze website artikelen vindt.

 

Geen schatten op aarde.

Het woord is niet geschreven om het materieel beter te krijgen of te hebben, Maar wie rijk willen zijn vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. 1 Timotheus 6:9.

Maar juist gebracht om ons de weg naar de eeuwigheid te wijzen en om een relatie met de Heere Jezus te hebben en gehoorzaam te zijn aan zijn geboden, uit liefde, niet uit verplichting, omdat het fijn is iets voor iemand over te hebben waarvan je houdt.

"Wanneer Gij Mij liefhebt zult Gij mijn geboden bewaren.

Johannes 14-15. En om smetteloos voor hem te kunnen staan".

Het is niet alleen uit liefde, maar de enige weg om de Hemel binnen te kunnen gaan. We kunnen niet zomaar afdoen aan de geboden of erbij verzinnen. Deuteronomium 4:2. Want wie een ander Evangelie predikt dan wat er staat geschreven die is verdoemd, ook dit staat in de Bijbel. Zo serieus neemt God zijn Zoon en het Evangelie.

 

"Integendeel, wij hebben de schandelijke verborgen praktijken verworpen; wij wandelen niet n bedrog en vervalsen ook niet het Woord van God, maar door het openbaar maken, bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten, in de Tegenwoordigheid van God."

 

De afval van het geloof is in volle gang, ook door de prediking van welvaart en begeerten, veel hiervan is overgewaaid uit Amerika en verspreid over de hele wereld. Het heeft met de oorspronkelijke boodschap van het Evangelie niet veel meer te maken. Ook het veranderen van de tien geboden om het klimaat te redden zijn een teken hiervan. Alles wat Heilig is geleidelijk aan het verdwijnen.

 

Voorspoed is een door God gegeven zegen naar de mate van zijn wil zoals het Hem behaagt.

God voorziet in onze behoeften, daar hoeven we niet zelf naar op zoek of een cursus voor volgen, Het is in tegenspraak met het woord. God doel met uw leven is u terug te laten keren naar Hem.

"Mijn God zal in al uw rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus. Filippenzen 4:19."

 

Bent u nog in het geloof?

2 Thessalonizensen 2:10-12.

Een misleiding die God zelf zal sturen zodat zij de leugen geloven. Dat is nogal wat als je dat zo leest, daarom is het belangrijker dan ooit om zelf uw Bijbel te lezen en na te gaan of u nog in het geloof bent zoals Paulus ons aanspoort. 2 Korinthe 13:1-13.

Zo niet dan loop u de kans te vallen voor de grote illusies die onze wereld overspoelen en de antichrist achterna gaat. Of de oordelen van God ondergaat. Want God verzoekt ons om ons te testen, of ons geloof sterk genoeg is om op Hem te vertrouwen, onder alle omstandigheden. Openbaringen 2: 10-12.

De toekomstige wereld zal geheel verstoken zijn van het woord van God en overgenomen door "vrijheden", zonden, elektronica, wetenschap, robotica, en IA, en crypto geld wat het geld van het Beest systeem is. Een demonische werkelijkheid, nadenken wordt erg lastig gemaakt. Dat zien we nu al gebeuren, de strijd om onze gedachten. Gedachten zijn het werkterrein van satan. Daar kan hij mensen beïnvloeden.

 

Ezechiël 12 tot 13. - Jeremia 23. Jesaja 5:20-21.

Dit zijn Schrift plaatsen met waarschuwingen van God om geen goed nieuws te verkondigen over de komende tijden en daarbij de naam van de Heere Jezus te noemen.

De echte vrede komt van de Heere Jezus, die in ons hart woont. En de eredienst is ons lichaam. Romeinen 12:1-8. onze redelijke godsdienst.

 

De Heere Jezus is gestorven voor ons aan het kruis vanwege Zijn liefde voor ons. Zijn liefde is ook waarschuwen (profetieën) voor wat Hij zal gaan doen, voordat hij terug komt en hoe Hij terugkomt en dat we ons daar op voor kunnen bereiden door geloof en een relatie met Hem. om in de eindtijd staande te blijven en niet misleid te worden. 1 Timotheus 1-9. of om niet verloren te gaan na ons overlijden.

 

God laat zonde en afwijking van de leer niet ongemoeid, in voorbijgaande tijden niet en ook nu niet. Toch zal er een tijd aanbreken met nog meer misleiding dan nu al het geval is. De enige manier om niet te vallen voor misleiding is kennis van het woord en uw relatie met Hem.

Zodat Hij u door zijn Heilige Geest kan leiden en helpen. Omdat de Heere Jezus is opgestaan kan Hij nu ook onder ons zijn. Hij leeft altijd bij ons. En zoals het in Efeze staat geschreven krijg je vergeving van zonden als je in Hem bent en wanneer je deze aan Hem belijdt. Lees er meer over in het artikel Het wonder van bekering

 

Vele openbaringen.

Want er is niets verborgen, dat niet openbaar zal worden; noch heimelijk, dat niet bekend zal worden, en in het openbaar zal komen.

Veel wat nu niet zichtbaar is zal openbaar worden gemaakt zodat mensen de zaken die zich in het verborgene afspelen zullen gaan zien. Dit zal veel verwarring brengen, ook over geloof en waarheid.

 

Genade door geloof in het Evangelie.

Hij is genadig voor iedereen die zich bekeert. Vele zegeningen (geestelijk) liggen voor u klaar, Hemelse zegeningen, terwijl we nog op aarde zijn in het stoffelijke lichaam, verzegeld voor de eeuwigheid terwijl u een nieuw mens wordt door inwerking van de Heilige Geest. Alleen de Heilige Geest kan uw innerlijk veranderen. Het wonder van bekering.  

De Geest van Christus die in ons is. Kolossenzen 2:9.

Deze verzegeling raakt u niet weer kwijt, tenzij u weer afvalt van het geloof, koud of lauw wordt, openbaringen 2:16-22. Deze verzegeling houdt onder meer in dat uw naam wordt bijgeschreven in het boek der levenden.

Openbaringen 20.15. Lukas 10:20 en Hebreeën 12:22-23, en 4:3.

Dit alles is mogelijk omdat de Heere Jezus leeft. Hij is gestorven aan het kruis maar opgestaan op de derde dag. Zodat de Vader de Heilige Geest kon zenden aan iedereen in Christus.

 

Het is een smal pad.

"Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam zeker niet uitdoen uit het boek des levens, en ik zal Zijn Naam belijden voor mijn Vader en voor Zijn Engelen" Openbaringen 3:5-6.

"Ik ben bij u tot het einde der tijden". Matteüs 28:20.

 

Hoop voor de ziel.

Er is een hoopvolle boodschap gebracht naar de mensheid 2000 jaar geleden, een boodschap van vergeving en verzoening, van de hoop op eeuwig leven. De verkondiging van het Koninkrijk der Hemelen. Zonder de komst van de Heere Jezus en deze boodschap zou iedereen verloren gaan. Omdat wij alleen behouden worden door Hem. We staan ook weer op met Hem op de dag van zijn wederkomst, iedereen die in Christus is. Dat is een prachtige toekomst en de gezegende hoop.

 

Waarheid en valse leer.

Hij is de waarheid. De onwaarheden die verteld worden over het feit dat God verandert zou zijn kloppen niet, het is een valse leer. Althans, als hiermee De Schepper van Hemel en aarde wordt bedoeld, want God verandert niet, tot in de eeuwigheid blijft Hij dezelfde en wil dat iedereen tot de waarheid zal komen. God hoeft niet te veranderen omdat Hij perfect is. Hij is ook niet veranderd omdat nog niet alle profetieën zijn uitgekomen. Het was ook nooit zijn bedoeling om te veranderen, wel om u terug te laten keren naar Hem.

Het is hoogmoed om zo te denken, de heerser van deze wereld denkt er zo over, hij die in opstand is gekomen tegen God, lucifer, die straks als een engel van licht zal verschijnen en velen misleiden.

je plaats jezelf boven God, een zonde. Lucifer heeft zich ook boven God geplaatst door te willen zijn als God, Hij krijgt zijn moment en bouwt momenteel aan zijn wereld. Dit is zo bepaald en beschreven in Daniel 8:23.

Hij heeft bijna de hele wereld in zijn zak en het zal hem lukken om de hele wereld te misleiden. Behalve u! want u keest de Bijbel en de Heilige Geest help om zaken duidelijk te maken en de geesten te onderscheiden.

Wij zijn gemaakt door God en voor God om hem te dienen en niet andersom, we zijn zijn eigendom en niet van onszelf.

 

En als je de Bijbel leest is de leer dat eens vergeven, altijd vergeven geen Bijbelse leer. En daarmee ook de claim dat Genade alleen genoeg is. Want dat is het niet omdat de genade komt van de Heere Jezus Christus, die sluit je dan uit door deze claim, er vindt geen belijdenis van zonden plaats en er is dan geen vergeving mogelijk. Waardoor mensen verloren gaan.,

Als wij vergeven willen worden van onze ongerechtigheden zullen we op de knieën moeten gaan om voor de Heere Jezus te gaan en Hem vragen om vergeving. Er zal sprake moeten zijn spijt en berouw, het moet uit je binnenste komen. Na je bekering zul je een hekel hebben aan zonde en voor de Heere Jezus willen leven.

 

Dwaling

Nog een dwaling die mensen tot de ondergang leidt is de leer van door geloof alleen ben je gered.

Het is als de kersen van de taart plukken omdat die het beste smaken, we hoeven immers ons dan niet te verantwoorden, althans terwijl we hier leven, en kunnen zo ons eigen leven naar eigen maatstaven gerekend. Een demonische leer, want waar komt dit anders vandaan dan van de duisternis? Het is namelijk volledig in tegenspraak met Gods woord. Als u lang gleden zich heeft bekeerd en uw zonden heeft beleden dan raad ik u aan om dit vandaag nog eens te doen en er een dagelijkse gewoonte van te maken, want wij blijven namelijk zondigen en dan kan de Heere Jezus u weer vergeven. Deze leer sluit een persoonlijke relatie met de Heere Jezus uit en ook de bekering en vergeving van zonden.

Hebreeën 13:8 Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Hier staat dus dat het Evangelie niets is veranderd. , dus zijn ook de voorwaarden voor vergeving zijn niet veranderd.

Titus 2:13-14

Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.

Vanwege de hoop die is weggelegd voor u in de Hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk het Evangelie. Kolossenzen 1:5-6.

 

De Heere Jezus werd al aangekondigd in het oude testament.

Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u want het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen. Matheus 4:16.

Het is het begin van de bediening van de Heere Jezus op aarde. Een profetie ging in vervuiling van Jesaja. Deze profetie wordt ook aangehaald in: Matheus 4:14.

Jesaja 9:1

Het volk dat in duisternis zat heeft een groot licht gezien:

en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood,

is een licht opgegaan.

 

Ongeveer 700 jaar voor de komst van de Heere Jezus

heeft de profeet Jesaja geprofeteerd. Aan de mensheid

over de Heere Jezus.

 

Jesaja 53:4. "Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op zich genomen,

onze smarten heeft Hij gedragen."

 

 

De wederkomst.

 

De Heere Jesus komt terug als alle profetieën die over Hem zijn geschreven in de Wet van Mozes, de Profetieën en de Psalmen, vervuld zijn. Lukas 24:44.

De wederkomst van de Heere Jezus is ook voorzegd in de Psalmen, bijvoorbeeld 34 en 91 en in de profetieën van het Oude Testament. De wederkomst is meerdere malen genoemd in het Nieuwe Testament, waaronder het boek Openbaringen, wat aansluit bij het Oude en Nieuwe Testament. Het is een geheel van Genesis tot Openbaringen. 

 

De komst van de Heere Jezus was uit liefde voor ons zodat we niet zelf meer hoeven te werken voor de vergeving van zonden zodat wij niet verloren gaan, maar eeuwig zullen leven, God heeft gezien dat wij het op eigen kracht niet voor elkaar krijgen om onszelf te veranderen, God geeft ons daarom een nieuw hart en de Heilige Geest om te helpen.

Wat is wedergeboorte en verzoening en waarom? Op deze website staat de informatie uit de bijbel hoe u wedergeboren wordt.

Vele profetieën zijn zich aan het vervullen, profetieën die duizenden jaren geleden al zijn opgeschreven, Deze profetieën zijn een waarschuwing aan ons, een aansporing om je leven te veranderen naar een leven wat voor God welgevallig is. 1 Petrus 4:6.

 

Downloaden

U vindt op de site een download pagina met teksten over de Heilige Geest, Psalmen en bijvoorbeeld de boeken van Henoch, en Jasher, Bijbelse boeken, weggelaten uit de Bijbel Er wordt wel naar waar verwezen is in het Nieuwe en het Oude Testament. Het zijn hele belangrijke boeken die ons veel leren over de Schepping, de Hemel, Het oordeel wat ieder mens ten deel zal vallen en wat God van ons verlangt.

Henoch werd genoemd door genoemd door Paulus en Judas en door de Heere Jezus. Het boek behandelt de waarheid over de komende tijden en wat we kunnen verwachten. Het is een deel van de profetieën van de eindtijd. Het boek Jasher, in Jozua  10:12-14 genoemd het boek van de Oprechte (HSV), werd onder andere genoemd in Samuel 1:18, Joshua en Timotheus 3:8.

Paulus had een volmacht van God om zaken te openbaren en dit was er een van. God wil dat wij tot die kennis komen, want anders was er niet over gesproken in het Nieuwe Testament.

 

 

Kracht en geloof opbouwen voor de komende tijden.

Op deze site leest u ook over de wapens die we hebben tegen geestelijke strijd. De wapens tegen geestelijke strijd worden genoemd in de Bijbel. Van Psalmen tot gebed.

Het is in deze tijd aan te raden om uw geestelijke weerbaarheid te vergroten. Daar zijn diverse "gereedschappen" voor. Op deze site informeer ik u daarover. Kennis van Gods woord en aard sterkt uw geloof en geeft kracht.

1. Petrus 5:8 "Wees nuchter een waakzaam Want uw tegenpartij, de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden". Het verslinden kan fysiek zijn, maar nog veel meer zal dit geestelijk zijn. Bijvoorbeeld door verwarring te zaaien over het woord van God.

 

 

Het zal zijn als in de tijd van Noah. De terugkeer van de Heere Jezus. Mattheus 24: 44.

 We zien de "verschijnselen" overal om ons heen. We leven al heel lang in de tijd zoals het in de tijd van Noah ook was. Steeds meer zal het woord verdwijnen uit het dagelijkse leven en bij de mensen. steeds verder van God verwijdert.

Het is als de tijd van lot, niemand had eigenlijk in de gaten in welke tijd men leefde, er werd wel gewaarschuwd voor het komende oordeel (de vloed) maar weinigen luisterden er naar en maakten hun leven in orde met God.

meer over hoe het was in de tijd van Noah leest u op de pagina

Het boek Het Boek Henoch.

 

LUKAS 21

Lukas 21.:25 – Openbaringen 6 de eerste drie zegels.

Op de download pagina staat een artikel over de komende oorlogen en het verbreken van de eerste 3 zegels.

"Er zullen teken zijn in de zon, maan en sterren en op de aarde. Prachtige luchten, en wonderlijke tekenen in de lucht,een voorbode.

Benauwdheid onder de volkeren, – oorlog in europa en financiële ineenstorting van Amerika en de gevlogen wereldwijd. De eerste drie zegels uit openbaringen 6 zijn verbroken.

in radeloosheid vanwege het bulderen van de zee en golven. Overstromingen in Europa en Amerika.

En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting.- de komst van de gevallen engelen in de lucht.

Van de dingen die de wereld zal overkomen.

Want de krachten van de Hemelen zullen heftig bewogen wogen. Dit is het moment waarop de werelden die nu nog gescheiden van elkaar zijn open zullen gaan en versmelten. Wat nu door velen nog niet gezien kan worden wordt dan zichtbaar voor iedereen.

 

Profetie in uitvoering. De late regen.

 Jesaja 44: 3-4.

Want ik zal water gieten op de dorstige

en stromen op het droge".

 

De profetie van Joel over de vroege en late regen, het uitstorten van de Geest waardoor mensen dromen, dromen, visioenen zien en profeteren, Is nu werkzaam.

Ieder die zich bekeert, zal de Heilige Geest ontvangen. Handelingen 2:38-39.

U leest meer over de Heilige Geest op de pagina of download het artikel.

 

God gaat heel de wereld schudden.

Israel als waarschuwend voorbeeld. 1 Korinthe 10:1-23.

Al deze dingen zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons,

en ze zijn geschreven als waarschuwing tot ons,

over wie het einde van de eeuwen is gekomen. 1 kor 11.

 

De plagen uit Exodus komen weer terug.

In tegenstelling van wat er vaak wordt gedacht zal God ook nu de wereld oordelen, op veel grotere schaal dan vroeger. Voor mensen aan wie een ander Evangelie is, verkondigt en een andere God dan die in de Bijbel is het even wennen waarschijnlijk om dit te lezen en te horen. Het is echter de Bijbelse waarheid. Gods waarheid.

Aankondiging van oordelen zijn bestemd als waarschuwing, Een gelegenheid om u te verzoenen met de Heere Jezus voordat dit alles gaat beginnen. En uw paden recht te maken uw leven in orde te brengen en Hem volgen in zijn voetstappen te treden met alles wat daar bij komt. Want als Hij heeft geleden zullen wij dat ook doen, Hij werd, vervolgt, zijn volgelingen worden/gaan ook vervolgd worden. Dat is het volgen van Jezus gehoorzaam, zijn aan zijn wil en geboden omdat Hij u kent en weet wat uw richting is.

Het is ook een oproep om uit de wereld te gaan weg van de wegen van de wereld en zijn moraal. Openbaringen 18.4. Christenen worden opgeroepen om zich af te scheiden van deze wereld. Het is een Bijbels bevel, want wat heeft het licht met de duisternis van doen? Markus 6:31.

De verleiding

Doen wat je wilt het zal geen consequenties voor je hebben. Dit was precies wat de slang (satan) Eva vertelde om haar te verleiden te zondigen. Namelijk te eten van de boom van goed en kwaad. Genesis 2,3:16-24.

Het is niet Gods leer om te zondigen en zijn woord te veranderen zodat het goed klinkt, maar van de tegenstander, en wordt onderwezen door de werkers en vereerders van Baal.

Al vele eeuwen lang met een kleine periode van scheuring (de reformatie) en omkeer naar de Bijbelse waarheid. Deze is echter alweer teniet gedaan. De aanbidding van Baal is weer helemaal terug. Baal is een verzamelnaam voor allerlei vormen van occulte en demonische geesten, zoals dat in het vroege Israel al het geval was. En gaat terug naar de oudheid. Veel later overgenomen door de Romeinen en vermengt met delen van de Christelijke leer, waaruit later het Vaticaan is ontstaan. De Romeinen vereerden de zon en de Koningin van de Hemel, Artimes, later vermomd als Maria. Er is hier dus geen sprake van de aanbidding van God de schepper, maar van een eeuwen oude Godin die welbehagen heeft in offers. Tot op de dag van vandaag wordt zij aanbeden, duizenden jaren al.

 

Vals Christendom

Een vals Christendom, (mis) gebruikmakend van de naam van onze Heer en zaligmaker, de Heere Jezus Christus en misbruik makend van de Heilige schrift, waar we voor worden gewaarschuwd in de Bijbel. Claimend dat dit de gemeente van Christus is die opgenomen zal worden in de Hemel tijdens de opname. Dat dit niet erg waarschijnlijk is zal steeds meer aan het licht komen en wordt ook tegengesproken in Gods woord.

Deze gemeente laat zich helemaal door de geest van de antichrist, die nu al werkzaam is in de wereld inpakken en zal hem volgen, velen zullen het merkteken van het Beest nemen en verplicht het beeld aanbidden op zondag, een Romeinse dag, waardoor er geen weg terug is naar Gods aanwezigheid of genade. Voor eeuwig! Exodus 20:4-9. Hier staat duidelijk dat we niet voor beelden mogen neerbuigen. En toch zal het weer ingevoerd worden. De zondagse wetten zijn al in de maak.

 

De zondag is een Romeins verschijnsel, al voor de komst van Christus was dit in de oudheid een dag waarop de zon werd aanbeden, De zonnegod die overal in de oudheid aanbeden werd, in het oude Egypte Ra genoemd. en werd ook vereerd in Babylon en Sumerie.

In de brief van de huidige paus, laudatio si, word ook beschreven dat zij vereerders zijn van de zon en de maan. Daaruit blijkt wie er werkelijk aanbeden wordt. De verering in het Vaticaan gaat eeuwen terug en de oorsprong heeft niets met God of de Heere Jezus te maken. Maar wel met de Heerser van deze wereld Horus een symbool van Satan.

Inmiddels is het zover dat zelfs de gereformeerde kerk toenadering heeft gezocht tot deze cultus. vereerders van andere goden. De gereformeerde kerk stond ooit voor brengers van het woord van God, een afscheiding van de Hervormde kerk die te werelds was geworden in de ogen van de dienaren van de Heere. Zoals Hendrik de Cock die aan de wieg stond van de afscheiding van 1834. Het is weer tijd voor een afscheiding, weg van Baal en zijn goden. Er is een groot verschil met toen en dat is dat we veel dichter bij de wederkomst zijn dan ooit tevoren.

Openbaringen 3:6 Wie oren heeft, laat Hij horen wat de Geest tegen de gemeente zegt.

 

De Bruid van Christus.

Deze wereldse gemeenten hebben een tegenhanger, namelijk de gemeente van Christus. en de bruiloft van het Lam. De Bruiloft is het Huwelijk tussen het Lam, De Heere Jezus en zijn gemeente. Openbaringen 19:7-8. Die groter en groter wordt en Heilig leeft voor Hem. In deze gemeente is Christus het hoofd van de gemeente en de leden volgen hem overal waar Hij gaat.

Dat gaat niet zonder moeilijkheden, in openbaringen 12 :2 staat het beschreven. En de draak in openbaringen 12 zal proberen deze vrouw, de nieuwe gemeente van Christus of bruidsgemeente proberen te verslinden. Een ander woord voor vervolging.

Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Openbaringen 19:9.

De afval van het geloof, het Evangelie is niet nieuw en al veel vaker voorgekomen, alleen niet op een schaal zoals het nu over de wereld verspreid is. De reden hiervoor is dat we in de eindtijd zijn aangekomen.

In Lukas 8:18 geeft de Heere Jezus aan dat wie een hart heeft wat nog onderwezen kan worden, zodat u het woord nog kunt aannemen en bestuderen meer kennis geschonken wordt. De late regen.

Iemand die de waarheid niet lief heeft en een ander evangelie gelooft en waant zich veilig of God behaagt op die manier zal zelfs wat Hij denkt te hebben (eeuwig leven en genade)  van hem weggenomen worden. Dit betekent dat deze mens sterft in ongeloof en niet vergeven is voor zijn zonden en ook vroegtijdig weggenomen kan worden.

Wij denken vaak te weten wanneer ons leven op aarde zal eindigen, en staan er niet bij stil dat dit misschien wel morgen kan zijn. Als u nog een beetje ruimte heeft voor Gods woord in uw hart en wilt omkeren naar Hem doe dit dan vandaag nog, en laat u onderwijzen over de waarheid en verzoen u met Hem.

Mattheus 12:13 "Want wie heeft, dien, zal gegeven worden (kennis), maar wie niet heeft, van dien, zal genomen worden, ook dat hij heeft. (het leven.)

Oordelen komen vaak als plagen of oorlogen, ziektes of in andere vorm. De wereld ligt onder het oordeel zoals uit de Bijbel blijkt en als u om u heen kijkt. Ook nederland omdat zij een van de kustlanden is uit openbaringen 17.

 

Tekenen van de tijd.

Openbaringen 16:12. - Openbaringen 9.14, Exodus 10:22

En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier de Eufraat, En haar water droogde op zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat.

 

Op dit moment drogen op de hele aarde de grootste rivieren op, De Nijl, de Tigres en de Eufraat. De rivier de Eufraat speelt een belangrijke rol in Bijbelse profetieën over de eindtijd.

U kunt het zelf Googelen om te zien hoe enorme gebieden al drooggevallen zijn. De Jangtse in China, hiervan zijn ook al enorme gebieden drooggevallen.

In Europa kennen we een droogte die sinds 500 jaar niet is voorgekomen.

In Amerika is het niet anders, de Mississippi bijvoorbeeld.

Als je het profetische woord weglaat, zou je zomaar kunnen denken dat de mens dit alles in de hand heeft. Alle rivieren die van groot belang zijn voor de mensheid en in Bijbelse profetieën worden genoemd zouden door toedoen van de mensheid op hetzelfde ogenblik in de tijd opdrogen! Het is een teken aan de wand en de vervulling van profetieën. Het is ook een teken dat God alles in de hand heeft.

 

Over de afgoderij van het zelf.

Romeinen 1:25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven De Schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid.

Leest u Romeinen 1:18 in het geheel zelf in uw Bijbel.

 

Want de Heere wacht op u Jesaja 30 :18:26.

Profetie over het rijk van Christus Jesaja 32.

Jesaja 12. Danklied van de verlosten. 

In prediker 3  staat dat alles wat er ooit geweest is en er weer zal zijn. En dit sluit weer aan bij wat de Heere Jezus heeft voorzecht in. Lukas 17.

 

De verdrukking het Beest systeem uit openbaringen.

Ondertussen wordt geleidelijk het antichristsysteem ingevoerd. Na vele jaren van crisis zal straks de hele wereld de antichrist navolgen met vreselijke gevolgen voor de ziel. Want in de Bijbel staat dat de gehele wereld hem zal navolgen en het beeld aanbidden. Openbaringen 13.8-18. omdat Hij met valse wonderen en tekenen velen zal misleiden en de problemen in de wereld zal oplossen.

 

Uiteraard is de opkomst van de antichrist veel langer geleden begonnen al vanaf de tijd van Eva en Adam en de gemeenschap, van Eva, met de slang, die haar vertelde dat het geen probleem was om te eten van de boom van goed en kwaad. Onder deze zonde leeft de wereld nog steeds. Vandaag is de verleider nog steeds actief en vooral de valse kerk is hier debet aan.

Vanaf de tijd van Nimrod, (hij leefde in de tijd van Noah) Genesis 8.-9  De stichter van Baal en Nineve., wij leven in de laatste dagen van de laatste dagen en een op Nimrod lijkende man, als het gaat om meedogenloosheid, zal nu ook nu weer gaan heersen en overgaan tot vervolging. We kunnen ook lezen dat deze man in zijn missie zal slagen en dat hij hierbij hulp krijgt. (Daniel 8.) Hij zal dit niet op eigen kracht kunnen en gaan doen.

Deze hulp komt van de heerser van deze wereld.

 

Laat u niet misleiden.

Laat u niet misleiden, de opname komt niet voordat de antichrist is geopenbaard volgens de Bijbel.

U kunt het lezen in de Bijbel en in artikelen over de opname op de downloadpagina. 

Het is tijd om wakker te worden en u bewust te worden in welke tijd we leven.

Daniel 8:25

In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. (de geest van de antichrist.)

De antichrist, God, laat het toe vanwege de afval van het geloof en van zijn geboden.

De antichrist verschijnt, Daniel 8:23, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt. Hier wordt gesproken over het wegvallen van het woord, de waarheid. 

 

Het profetische woord. 

2 Petrus 1:18-21.

"En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de Hemel kwam, terwijl wij met Hem op de heilige berg waren".

"En wij hebben het profetische woord, die vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgen ster opstaat in uw hart"

1 Thessalonicenzen 5:20 Veracht de profetieën niet. 

Profetieën uit het Oude Testament zijn voor onze tijd geschreven, hoewel ze vaak over Israël gaan uit de tijd voor Jezus en het Nieuwe Testament zijn ze ook voor u en mij geschreven. Het hoort nu eenmaal bij het eindtijdoordeel plan wat zich nu aan voltrekken het is.

 

In het Nieuwe Testament worden vele profetieën vervuld door de komst van de Heere Jezus. En ook over de Heere Jezus die zijn gedaan in het Oude Testament van Abraham af.

In onze tijd: Allen die van Christus Zijn worden gerekend tot erfgenamen van Abraham, het zaad van Abraham. Daarmee krijgt ieder die van Christus is ook deel aan de beloften die in der tijd zijn gedaan aan Abraham, u bent daarmee erfgenaam geworden van Abraham door Jezus Christus, Zoals God alles heeft geschapen door de Heere Jezus Christus.

Galaten 3:29 "En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en op grond van de belofte erfgenamen". Erfgenamen van het Eeuwige leven (Het beloofde land) en alles wat daarbij geschonken wordt.

Wij worden tot Israel gerekend, (geestelijk gezien) en daarmee zijn we ook onderdeel van de profetieën die over Israël geschreven zijn in het Oude Testament, Openbaringen en natuurlijk het Nieuwe Testament. Het is het Geestelijke Israel in Christus Jezus waar wij toebehoren na onze keuze voor Hem. Het nieuwe Israël van na de wederkomst. en na de regeerperiode van de antichrist. Het zal neerdalen uit de Hemel.

Romeinen 9:8: Niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gekenmerkt. De schrift gedeelte maakt duidelijk dat het een geestelijk gebeuren is. de kinderen van de belofte zijn de mensen die voor de Heere Jezus hebben gekozen of dit nog gaan doen.

Van het vlees wil zeggen zonder de Geest van God, zonder bekering en daarmee zonder vergeving van zonden en de Heilige Geest.

 

Een voorbeeld van profetie uit het oude testament volbracht in het nieuwe testament. De komst van De Heere Jezus aangekondigd.

Jacobs ladder, een profetie die vervuld is in het Nieuwe Testament bij de komst van de Heere Jezus.

Genesis 28:12-22. De droom van Jacob over de ladder, de Jacobs ladder.

Dit is een profetie over de komst en de stichting van (geestelijk) Israel, maar ook over de aard van de Heere Jezus, wie Hij werkelijk is.

In Johannes 1:51 verwoordt Hij en verwijst Hij naar bovenstaande profetie met de woorden:

"Voorwaar, voorwaar, ik zeg u allen. Van nu af zult u de Hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen". De komst van Jezus werd dus al aangekondigd in het Oude Testament.

In Handelingen 3:25 wordt de profetie uit Genesis ook weer aangehaald.

 

Ik raad u aan om de profetieën in het Oude Testament en Openbaringen serieus te nemen en uw leven in orde te brengen met de Heere Jezus zodat u terug kunt keren naar Hem.

De wereld wijst God en Jezus af, Gods geboden en voorschriften en de redding die we krijgen via zijn Zoon. De wereld staat daarom vele oordelen te wachten. Deels komt dit door het gebrek aan kennis waar God ook voor waarschuwde in Hosea 4:8.

De wereld is een groot begrip, als we bij ons zelf beginnen dan inspireren we misschien anderen om ook te leven voor de Heere Jezus. En daarmee behouden voor de eeuwigheid.

Het is daarom dat Zijn Koninkrijk niet van deze wereld is. Johannes 18:36.

 

Jezus is de weg en Heilige leven is een gebod om de Hemel binnen te kunnen gaan. Er is ons geen andere naam gegeven waardoor wij zalig kunnen worden. Hebreeën 10:19-30.

 

 

 

 

Ik wens u Gods zegen, en eeuwig leven.

D. Bakker