Gezegende Hoop

                                                                                                                                                                  

Van harte welkom op de website van onze gezegende hoop.

Onze gezegende hoop is een bediening van de Heilige Geest.

 

 

-Deze bediening is gericht op onderwijs van de Bijbel, Gods onveranderlijke woord.

-Geestelijke hulp, weerbaarheid en bevrijding In de naam van Jezus Christus.

-Profetieën voor deze tijd. God geeft dringende waarschuwingen,

om terug te keren naar Hem en de onheilige wegen te verlaten.

-Tekenen van de tijd. 

de geboden van de Heere Jezus.

 

 

Het Koninkrijk der Hemelen.

 

De Heere Jezus komt voor een smetteloze bruid omdat Hij ook smetteloos en heilig is. Dit is een oproep aan iedereen die zich nog niet bekeert heeft en waarvan de zonden nog niet afgewassen zijn door Zijn bloed.

 

Het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen Matteus 10-28.

Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken,

maar uit gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilge Geest. Romeinen 14 :17

 

De weg naar het Koninkrijk der hemelen is de wedergeboorte want alleen als je wedergeboren bent kun je de hemel binnengaan

Johannes 3:3. Titus 3:5.

Het koninkrijk kan binnengegaan worden door de vergeving van zonden, en vergeving  aan anderen. Vergeving van anderen wordt wel eens vergeten, vandaar dat het hier nog wordt genoemd. Matheus 6:14-15.voorwaar ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als kinderen, zult u het koninkrijk niet binnengaan. Matheus 18:1-5. Het geloof leven en doen wordt wel eens de goede strijd genoemd. 1 Timotheus 6:12.Om het eeuwige leven te kunnen pakken staat er verder. Het komt ons niet aanwaaien, de verlossing. Vergeving van zonden is er, het heilge leven voor God moeten we zelf doen. Dat gaat lukken als we weten dat iedereen die de Heere Jezus heeft aangenomen ook de macht krijgt om een kind van God te worden. Johannes 1:12.

De relatie is belangrijker dan de vorm. Want we zijn allemaal geroepen tot de relatie met Zijn Zoon.

1 Korinthe 1:9.

Toen de Heere Jezus zijn bediening begon en in Kapernoum ging wonen ging er een profeie van Jesaja in vervulling. Matheuss 3:4-13-14.

Het volk wat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien;

en voor hen die in het land en schaduw van de dood, is een licht opgegaan. Jesaja 9: 1-8.

Ook vandaag bevrijd en geneest de Heere Jezus mensen.

Door zijn naam die kracht in zich heeft en door het woord, wat Geest is.

 Jeremia 30: 1-17.

 

Uw geloof heeft u behouden. Lukas 5:20 Marcus 25:34.

Wonderen maken de weg vrij om tot de Heere Jezus te gaan en uw weg met hem te vervolgen. Bij voorbeeld als er sprake is van gebondenheid. Wonderen gebeuren al duizende jaren. Het is onderdeel van Gods genade en van zijn karakter om mensen te helpen. De Heere Jezus is niet verandert, hij is ons nabij door zijn Geest, de helper en trooster. namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereldniet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Handelingen 2:38.

Gebed voor hulp, bevrijding en genezing.

 Door te bidden voor iemand anders kunnen er wonderen gebeuren voorbede is erg belangrijk voor de mensen om ons heen. Gods Geest kan werken in de gebieden waar wij voor bidden, voor herstel, behoud of bevrijding. 

 

Een wonder is een geschenk voor Gods glorie. 

God is ook heel genadig voor mensen die niet geloven, ook dat maak je mee. Zoals een dementerende man die stervende was en de middag voor zijn heengaan ineens het onze vader begon te bidden tot zijn heengaan, die zelfde midddag, hij bleef de Heere Jezus aanroepen. Hij was geen gelovig man.

Door te bidden voor mensen komen sommigen tot geloof, tot de Heere Jezus. Het is door het bidden dat de Heilge Geest zijn werk kan doen biij mensen.

De kracht van gebed is enorm groot, ik bid vaak voor zijn broer, ook niet gelovig. Dan kunt u zien hoe groot en machtig onze Heere Jezus is. Alle glorie gaat naar Hem. Ik gebruik dit verhaal om aan te tonen dat bidden voor elkaar noodzakelijks is. Het red mensen, zelfs die je niet kent. We worden opgeroepen in Gods woord, om voor elkaar te bidden. Voorbede

Volhard in het gebed Romeinen 12:12.

 

vergeving

 

God wil ons graag vergeven als er echter onvergeven zaken zijn in uw leven kan God dit niet doen voordat u iemand heeft anders heeft vergeven. Bovendien is dit een situatie waar de vijand op in speelt. lees meer over vergeving.

 

De opdracht

 De Heere Jezus heeft verschillende opdrachten meegeven voor wie in Hem geloven.

Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen 

Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn zal zalig worden maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Markus 16:15-16.

De levende god is niets verandert in de loop der eeuwen. Tot op de dag van vandaag is Hij dezelfde.

 

Het bevrijden van de geketende door het verkondigen van het Evangelie. Mensen bevrijden uit de duisternis door het Evangelie te verkondigen en de kennis van Gods wil en geboden openbaren.

 

  Om alles te ontbinden waaraan iemand is gebonden door invloeden van buitenaf door autoriteit in Christus. Mattheus 16:19. Het verkondigen van het Evangelie, het goede nieuws het aanbod tot verzoening met de Vader, omkeren naar het eeuwige. Kol.1:13. verlossing uit de duisternis waarin heel de wereld ligt. 

 

Veracht de profetieën niet.

1 Tessalonicenzen 5:20-24

Het getuigenis van Jezus is namelijk de Geest van de profetie. Openbaring 19:10.

De heere Jezus kwam onder andere om de profetieen te vervullen en zal terug komen als alle profetien over hem zijn volbracht.

 

Alle profetieen in de bijbel zijn gedaan en opgeschreven in de Geest van de Heere Jezus.

het is zijn Woord wat verkondigd wordt in heel de Bijbel.

voor ons om van te leren zodat we niet dezelfde fouten maken als die er in het verleden zijn gemaakt. 

Johannes 4:14. Die in Mij geloofd gelijk de Schrift zegt, stromen des levenden water zullen uit zijn buik vloeien.

De huidige tijd is de tijd dat de gehele wereld onder het oordeel van God ligt. 

God gaat de wereld oordelen vanwege het verlaten van Hem en Zijn woord, het woord van een Heilige God. Jeremia 2:19. Jeremia 3:19-25.

Deze oordelen komen in verschillende vormen, en zijn enorm in omvang ze beginnnen bij de kerk, zodat iedereen weet dat God zijn stem laat horen en alles in de hand heeft en dat Hij God is. 

. Openbaring 19:1-5 spreekt van de rechtvaardiging van de oordelen de val van Babylon en de kustlanden.

Lange tijd is Gods woord aan de kant geschoven met betrekking tot de zonden en de profetieën voor de eindtijd, zoals in Jeremia, Jesaja, Joel, alle profeten hebben geprofeteerd wat de eindtijd zou brengen voor de mensheid en waarom, namelijk ongehoorzaamheid. De Heere zelf zal in deze tijd ingrijpen, dat is een hoopvolle wetenschap maar ook een die ons dwingt ons te verootmoedigen en te vragen of Hij ons genadig wil zijn. Velen komen nog tot geloof en velen vallen we g naar de antichrist. Beide zijn Bijbelse proftieen waarin we nu leven.

Koop geen olie bij de olie handelaar, maar zorg dat u olie genoeg heeft van de bruidegom, de Heere Jezus. Met andere woorden ga niet naar anderen voor uw onderwijs of redding maar went u tot het geschreven woordt van de Heere Jezus .Matheeus 25:

Deze oordelen komen over de gehele wereld. Er is over het algemeen weinig over bekent dat we in de oordeelstijd leven, omdat de profetieen over de komende oordelen niet geloofd worden of onderwezen worden, een verklaring hiervan zou de bedelingsleer kunnen zijn.

Deze leer verwerpt de eenheid en samenhang van het Woord van God door het woord op te splitsen in bepaalde tijdvakken. De Bijbel is echter zoals gezegd een samenhangend en profetische woord van het begin tot het einde. God heeft hierin voorzien zodat we kunnen leren van het verleden. Velen worden daarom verrast met wat er staat te gebeuren. De Bijbel zelf geeft duidelijkheid over alle kwesties waar vragen over zijn. Er staat geschreven dat de Heilge Geest u onderwijst in de waarheid.

 

Ondertussen leven we in de tijd van de graan en de wijnoogst. Openbaring 14:14. De tijd dat er door God en door de vijand zielen worden weggenomen. God neemt zielen weg voor bescherming en andere uitlopende redenen en Satan neemt zielen weg van mensen die in zonde leven.

Geef uw zonden op en vraag om genade aan de allerhoogste. 

 

Het beest systeem, het ijzeren koninkrijk. The Great reset. 666.

Ondertussen wordt het beest systeem verder ingevoerd met het merkteken. Zaken die nu steeds dichterbij komen, kiezen voor God en ontberingen tegemoet zien of kiezen voor de comfortabele weg en eindigen in de eeuwige duisternis. Want het merkteken is een test van het geloof en de liefde voor God. De oordelen die volgen op het nemen van teken in je lichaam worden uitgelegd in Openbaringen 13:3. De gevolgen van het nemen van het merkteken worden beschreven in openbaring 16:2. En de eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde, en er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest en die zijn beeld aanbaden. En in openbaring 19:20. Zij die het merkteken hebben genomen ondergaan het zelfde lot als de antichrist en de valse profeet.

En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wordt wordt genezen. En de hele aarde ging het beest achterna. Zij aanbadende  de Draak, (satan) ...De opkomst van de antichrist en zijn systeem gaat gepaard met vele wonderen en tekenen. over de gehele wereld zien we deze tekeken al verschijnen in de lucht, beelden van Jezus, een kruis in de wolken etc etc. 

Als de echte Jezus zal verschijnen zal dit over de gehele aarde zichbaar zijn Mattheus 24:7-31 Want zoals de bliksum vanuit het oosten komt en zichbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. dit teken zal door de antchrist niet nagedaan kunnen worden. Het zal zijn aan het einde van de verdrukking van die dagen dat de opname zal zijn van zij die nog levend zijn. Er is een theorie ontwikkelt over een pre verdrukking opname moment, een opname voor de grote verdrukking. u leest hier meer over deze theorie en waarom deze niet Bijbels is. 

De wederkomst na de opname op de olijfberg.

In openbaringen 19:14 wordt beschreven hoe dit eruit zal zien." En de legers in de Hemel volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos."  

 

Eindtijd profetie

De eindtijd betreft meer dan de profetieën van Daniel en het boek Openbaringen. De profetie over Babylon in de boeken Jeremia en Jesaja en Openbaring maakt duidelijk hoe groot de omvang is van wat God gaat doen. God is genadig en waarschuwt u. Het is nooit te laat om tot hem te gaan.

De komst van de gevallen engelen is aanstaande het is een van de oordelen. En de sterren van de hemel vielen op de aarde zoals een vijgenbom zijn rijpe vruchten afwerpt als hij door een harde wind wordt afgeschud. En de Hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. Openbaring 6:13-14. de scheiding van onze wereld en die van de andere, wordt weggenomen. lees erover in het artikel over de gevallen engelen.

 Laat mijn volk gaan is een andere profetie voor de komende tijd. 

 

De profeten hebben alles bekent gemaakt wat God van ons verlangt, de apostelen hebben laten zien in wat voor tijd we nu leven namelijk een revival van de Heilge Geest. 

Als u het boek van Henoch leest weet u wat er nog op ons afkomt, hoe het was lezen we ook in Genesis 6. Lees er meer over op de blogpagina, 

 We keren terug naar de tijd van voor de vloed, de wereld zoals die was in de tijd van Noah en Lot. Mattheus 24:36-39. DE tijd van genetische manipulatie, vermenging van mens en niet menselijke wezen, de reuzen en de nephalim. 

Keer terug naar Hem nu het nog kan en verzoen u met uw schepper en bid, te allen tijde dat u waardig geacht wordt om te staan voor de Zoon des mensen. Lukas 21:36. We zijn op aarde en tot we voor de Heere Jezus staan worden we geacht heilig te leven in Geest en in Waarheid. Naast de komende oordelen wordt er ook een opleving verwacht van Gods woord en waarheid, zoals geprofeteerd is in Joel 2:28 en Handelingen 2:17. Want het zal zijn in de laaste dagen, zegt God dat ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, jonge mannen zullen visieoenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.

 Handelingen 2:8. maar u zult kracht ontvangen en de Heilge Geest ontvangen, die over u komen zal. Het s een profetie die aangehaald wordt in het boek Handelingen en deze spreekt heel duidelijk over de uitstorting van de Geest in de laaste dagen. Deze uitstorting van de Geest zal zijn om mensen naar de Heere Jezus te leiden en om het Evangelie te verkondigen, zodat mensen zich bekeren en vergeving vragen voor hun zonden vragen.

De heere Jezus heeft in reactie op de huidige tijd zelf aangekondigd dat Hij Zelf Zjn schapen thuis zal brengen. Ezechiel 34:15-31. Een profetie voor deze tijd." Ik zal zelf mijn schapen weiden en ik zal ze zelf doen neerleggen, spreekt de Heere Heere".

Ezechiel 37:10 Zij gingen op hun voeten staan een zeer, zeer groot leger.

 Zij zijn degenen die nu geen hoop hebben of spiritueel in slaap zijn, al dezen zal God wakker roepen door zijn Geest."

Joel, profetie over de komst van de Heere Jezus.

Joel 2:23  Want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid, Die al regen op u doen neerdalen (Pinksteren en de apostelen) de vroege regen. En late regen in de eerste maand zoals voorheen, de late regen betreft de wereldwijde opleving. 

Want de tijd komt, en is er nu, dat ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in Geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem aanbidden. Johannes 14:24. De Heere Jezus komt met de Heilge Geest en vuur 

Ezechiel 37:5 Zo zegt de Heere heere tegen deze beenderen: Zie ik ga de Geest in u brengen en u zult tot leven komen.

Deze opleving van het geloof is zeker een mooi vooruitzicht, wat we echter niet moeten vergeten dat de tijden ook heel zwaar worden, en ons geloof op de proef gesteld word. Er staat niets voor niet geschreven dat de hele wereld de antichrist zal na volgen. Die antichrist is een imitator.Hij zal zeker gebruik maken van de wereldwijde crisisen met oplossingen komen en zo de niet gelovigen en christenenen achter zich weten te krijgen ook dit is geprofeteerd. De opkomende antichristelijke wereldorde Deel 1

Wees daarom waakzaam.

 

Mattheus 7:21-23. Psalm 119:11

Niet iedereen die tegen Mij zegt Heere, Heere zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen,

Maar wie de wil doet van Mijn Vader, die in de Hemelen is. 

Velen zijn uitgenodigd voor de Koninklijke bruiloft. Heeft u uw uitnodiging al ontvangen?

 Mattheus 22:14. Er staat geschreven dat weinigen de uitnodiging serieus nemen en afwijzen.

het is een teken van de tijd waarin we leven.

Openbaring:19-6:10. Want zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de Bruiloft van het Lam.

En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God.

 

Hoop voor wie God zoeken.

 

 God beloond iederen die Hem oprecht zoekt.

Hebreen 11:6. Want zonder geloof is het echter onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.

God heeft heel het menselijke geslacht gemaakt zodat wij hem zouden zoeken, opdat zij Hem misschien tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons.

Handelingen 17:27.

U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in uw rechterhand.

Psalm 16:11

Onze hoop is gelegen in Christus.

Want in Hem leven wij.

Want wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen,

dat is wat God bereid  heeft voor hen die Hem liefhebben. 1 Korinthe 2:9-10.

 

 

wandel in het Evangelie van Christus, waardig, opdat of ik nu kom en u zie of afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in een Geest, en dat u samen eensgezind strijd door het geloof in het Evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstander, Voor Hem is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook te lijden. Filippenzen 1:

U zult mij zoeken en vinden , wanneer u naar mij zult met heel uw hart. Jeremia 29:12

Niet ieder die tegen mij zegt: Heere, Heere zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen, maar wie de wil doet van mijn vader, die in de Hemelen is. Mattheus 7:21

 

 

 

 

 

 

 

Blog berichten

Week 39 2023
Week 38 2023
Week 37 2023
Week 36 2023

Stromen van levend water....

In de eindtijd zal er een opleving komen van het ware Evangelie, het woord van God. Het evangelie van de waarheid. Ook wel genoemd het levende water. Het is de Geest van God, de Heilige Geest die dit mogelijk zal maken. 

Lees meer »
Week 35 2023
Week 34 2023

 

De gemeente en de gaven, een geestelijke gemeente.

en het oordeel over de kerk.

 

Openbaring 22:17

En de Geest en de Bruid zeggen Kom!

 

In de nabije toekomst zal de Heere Jezus de kerk oordelen zoals is voorzegd in de Bijbel. vanwege het ongehoorzaam zijn aan het woord van God.

Deze aankondiging kunt u vinden in 1 Petrus 4:17a Want het is tijd dat het oordeel beginne van het Huis van God.

Leest u ook : Laat mijn volk gaan een tijding van de Heere over wat er komen gaat voor de kerk.

In de kerk van de toekomst is geen plaats meer voor zonde en God zal zijn Geest uit storten als een verterend vuur. 

 Want Hij komt met de Heilge Geest en vuur. Hebreen 12:29. Voor en smetteloze bruid. Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwlijk gegeven aan een man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. 2 Korinthe 2:11. Efeze 5:25 Opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks maar dat zij smetteloos en heilig zou zijn.

Als er nog zonde is in uw leven dan is het nu de tijd om dit op te geven en vergeving te vragen.

 

 

De eerste gemeente van de Heilige Geest op aarde was in de tijd van de apostelen, deze gemeente wordt heden ten dage weer voorgezet door de Heilige Geest ondanks het samengaan met de wereld van de eerste gemeenten, namelijk de Romeinse afgoden cultuur.1600 jaar lang was de mensheid bijna verstoken van het woord van God, na de reformatie is het Nieuwe Testament pas gaan leven en heeft de heilige Geest weer ruimte gekregen en werd ook het dienen van afgoden voor een groot deel tenietgedaan. We hebben het aan reformeren te danken, zoals Hendrick de Kok en anderen dat we dat we nu nog over het woord kunnen beschikken. Helaas is de reformatie alweer voorbij en is bijna heel de wereld weer terecht gekomen in de aanbidding van Baal. En dat brengt ons bij het einde van de tijden en de geestelijke gemeente die gevormd wordt voor de bruiloft, toegerust met gaven en de waarheid. Jesaja 62:5. Zoals de bruidegom zich over de bruid verblijd, zal uw God Zich over u verblijden. 

 Efeze 4:8 Daarom zegt Hij toen hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.

Efeze 4:12 Om de gemeente op te bouwen, en de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.

Daarom heeft Hij sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Efeze 4:11. Deze functies en gaven komen rechtstreeks van de Heere Jezus zelf. 1 Korinthe 14:12. Het zijn andere gaven dan die van de Heilige Geest. De gaven zijn voor de gemeente en tot eer van God. Zoals de gemeente ook tot eer van God is. Deze gaven komen door de doop in de Heilige Geest bij bekering. Handelingen 2:38-39. 

Psalm 68:19.

Waar over de hemelvaart en de uitdeling van de gaven door de Heere Jezus wordt geprofeteerd staat het zo: 

U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangen weggevoerd, U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja ook aan opstandingen: om bij u te wonen, Heere God. 

 

Geestelijke strijd

 

Het is wel zo dat wij leven in een wereld die gecontroleerd wordt door de grote imitator, de God van deze eeuw 2 Korinthe 4:4., deze heeft een eigen heilige geest bedacht en deze gaat rond in de wereld. Hij heeft zijn oorsprong in het verleden, het is dezelfde kracht als die Eva heeft verleid. Deze slang heeft over de gehele wereld een andere naam. Hij heeft minder te zeggen dan God of kinderen van God, daaraan is Hij onderworpen!  Hij krijgt aanhet einde van de eeuw een korte tijd alle zeggen schap op aarde en zal strijd voeren tegen het Lam.

Deze kennis is belangrijk omdat u dan een over een aantal wapens tegen geestelijke oorlogsvoering beschikt.

Jesaja 54:17- Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. U heeft kracht over de vijand en zijn streken. Dat is goed om te weten. We kunnen alles in de naam van de Heere Jezus verwerpen, met kracht en met vuur van de Heilige Geest. We hebben een wapenuitrusting die meer is dan een uitrusting is om aan te trekken. God doet veel voor ons Hij levert de wapens en de gebruiksaanwijzing erbij maar wij zelf moeten opstaan en de strijd aangaan als we worden aangevallen door de vijand. 

  En daarbij helpt gebed en de Heilige Geest. De relatie met de Heere Jezus is belangrijk want het is zijn kracht 

die alles mogelijk maakt. Ook uw opstanding met Hem. 

De doop in de Heilige Geest is geen moment opname maar een voortdurende verdieping in het woord van God en toenadering tot Hem. Psalm 91 is onderdeel van de wapenuitrusting en er zijn er nog veel meer. Geloof, Godsvrucht, Liefde, Geen compromie aan de wereld, dagelijks aanbidding en gebed.

We kunnen de strijd nooit overlaten aan iemand anders, het is uw eigen strijd en om verschillende redenen heeft dit invloed in uw leven. Daar moet dus ook naar gekeken worden. 

Lukas 11:23. Wie niet met mij is, die is tegen Mij; wie niet met mij niet verzamelt, die is drijft uiteen. Dit gaat over de sterke man, goed bewapend (geestelijk) kan hem niets overkomen. Als hij echter niet goed bewapend is, en iemand die (geestelijk, meestal demonisch) sterker is dan hij, zal deze man hem overwinnen. We kunnen de strijd niet aangaan als we ons zelf niet volledig hebben overgeven en geestelijk zijn voorbereid. Lukas 11:20-23.

 

We leven in een tijd dat de geestelijke strijd enorm is toegenomen.

De eindtijd is de tijd van het ijzeren koninkrijk. 

Satan wil mensen weghouden van God en de verlossing, door aan te zetten tot zonde, of en verslaving, hij weet beter dan wie ook dat zonde verwijdering met zich meebrengt. De leer van eens gered altijd gered is een gevaarlijke leer omdat dit niet Bijbels is. De demonische invasie die plaats heeft gevonden en heviger zal worden verreist daarom een heilige levenswandel. 

De belangrijkste weg voor een gelovige is de relatie met de Heere Jezus. Dit is bereikbaar voor iedereen door gehoorzaamheid, overgave, bekering  Zijn bloed en de Heilige Geest.

 

En Blijvend in zijn aanwezigheid.

Ik ben de wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en ik in Hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. Johannes 15:5. Hij in ons door de Heilige Geest.

 

klik op de foto om naar het artikel te gaan

2 Korinthe 6:14-18. 

 

Een andere opdracht is om weg te gaan uit Babylon, Om niet eenvormig te worden met de wereld.

Romeinen 12:2.

 

De wereld is een plaats die aan zinloosheid is onderworpen, niet vrijwillig maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. Romeinen 8:20. Met in de toekomst de hoop op verlossing van de schepping, door de Heere Jezus voor de kinderen van God. Romeinen 8:21-. Want, en dat is wel duidelijk de gehele schepping verkeert in barensnood. Het is tevens een teken dat de Heere Jezus terugkomt.

                        

 

 

De gemeente in de eindtijd.

De vijfvoudige bediening

Efeze 4:11-13.

 

De gemeente in de eindtijd keert terug naar de tijd zoals in het boeken Handelingen en 1 Korinthe 1:12-14. staat beschreven.  

Verkondiging van het Evangelie en wonderen van de Heilge Geest, Het Koninkrijk der Hemelen. Het is de bediening van de Heilge Geest ter ere en glorie van de Heere Jezus. We mogen de Heilge Geest niet negeren, het is namelijk de Heilge Geest die onderwijst en het spirtuele geweten is van een gelovige. En bedroef de Heilge geest van God niet, door door wie u verzegelt bent tot de dag van verlossing. Efeze 4:30. Het is de Heilge Geest die ons helpt bij de Heiligmaking of wedergeboorte. Deze gemeente of de bruid van christus zal onder moeilijke omstandigeheden worden gevormd. Het hoofd van de gemeente is de Heere Jezus, Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in alles de eerste zou zijn. Kolossenzen 1:16. Door de opstanding weten we dat de dood is overwonnen en de Heere Jezus leeft. We weten ook dat Hij onder ons is door Zijn Heilge Geest. Christes onder u, de hoop op de heerlijkheid. kolossenzen 1:27-28. 

Het is eeuwen een geheimenis geweest, het lichaam van christus, kolossenzen1: 26, een geestelijke gemeente, want overgezet in de hemelse gewesten Eeze 1-3-10., hebben wij ook deel aan alle geestelijke gaven bijvoorbeeld of zegeningen Wij kunnen vrijmoedig naar God gaan in gebed door de Heilige Geest in Jezus naam.

Het is ook de Geest die de toekomstige dingen verkondigt. Hierdoor is het ook mogelijk dat God terwijl hij de harten van mensen doorzoekt degeneen van kracht kan voorzien, van hen die zich volledig hebben overgegeven aan Hem. Want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde, om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem 2 kronieken 16:9. Het is de bemoediging waar over gesproken wordt in 1 Korinthe 4-9.

En als u met christus bent opgewekt, zoek dan ook de dingen die boven zijn, waar christus is, die aan de rechterhand van God zit. Kolossenzen 3:1-2. Ook dit is een oproep om uit de wereld te gaan. Zeker in deze tijd. Bouw aan uw relatie met de Heere Jezus en blijf in Hem dan zal Hij in u blijven. Johannes 15:5.

 

Het is de gemeente die vervolging zal ondergaan. lees ook het artikel over de late regen.

vervolging van de gemeente, de bruid, kunt u lezen in openbaring 12, en 6, Mattheus 24:9 openbaring 17:14

openbaring 7:14. Johannes 15:18:27. mattheus 24:9-10.

Ook Paulus maakt er een opmerking over in Thessalonizencen 4:15-17. Voor het begrijpen van deze teksten is het belangrijk om te beseffen dat niet alle gebeurtenissen elkaar snel zullen opvolgen. Het zal in ieder geval ook de tijd van de oordelen zijn die over de aarde komen. Deze oordelen zijn aangekondigd en komen op verschillende manieren over de aarde. Nog voordat de antichrist zal worden geopenbaard. 

Niets kan ons echter scheiden van de liefde van christus als wij ons een kind van God mogen noemen, en de Heilge Geest onze helper is die in moeilijke tijden onze zwakheden te hulp komt. want wij weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort.

De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Romeinen 8:26. 

Want ook al gaan we door een storm, de Heere Jezus is erbij. Als we in deze tijden op onszelf vertrouwen dan komen we niet ver, de Heilge Geest zal ons leiden. Kinderen van God worden geleid of laten zich leiden door de Heilge Geest. Immers zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.

Want wie zal ons scheiden van de liefde van Chrisitus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid of gevaar, of zwaard. Romeinen 8:35.

En zalig zijn zij die vervolgt worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der Hemelen. Maththeus 5:10.

 

God gaat nog vele wonderen doen en velen bevrijden en herstellen, mensen toerusten voor zijn komst en hereniging met Hem, levenden en *ontslapen mensen.

Want als wij geloven dat Jezus gestorven is en weer opgestaan is, zal God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. 2 Thessalonicenzen 4:14 lees hier meer over de wederkomst.

 

De gemeente is een" verzameling" van gelovigen, die elke dag naar de kerk gaan omdat hun levenswandel dit met zich meebrengt. We zijn immers zelf de kerk zoals staat geschreven in Romeinen 12:1. De Heilige levenswandel. Bekeert u daarom en beoefen  de Godvrucht, de weg naar eeuwig leven.

Ons geloof wordt beproeft door God, nu maar ook in de toekomst. Het maakt je sterker. Het is een zegen als we beproefd worden. Een moment om nog dichter bij God te komen. Deze beproevingen komen en gaan. Bijvoorbeeld door geestelijke strijd, andere omstandigheden in je leven, werk, relaties of ziekte. De sleutel tot overwinning in een dergelijke situatie is om niet op het probleem of de omstandigheid te focusen maar om op de Heere Jezus te Vertrouwen te geloven en Hem te prijzen. 1 Petrus 4:16.

Lijden hoort bij een christen, Filppenzen 1:29. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven maar ook voor hem te lijden.

Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wannneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt Lukas 1 en 2.

En zalig zijn zij die vervolgt worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der Hemelen. Maththeus 5:10.

De Heere Jezus heeft voor ons geleden en daarom hebben wij deel aan het lijden, en omdat we lijden met Hem hebben we ook deel aan de opstanding met Hem. Iets waar iedereen naar uitkijkt. Wij treden in zijn voetstappen als we ons bekeren tot Hem 1Petrus 1:6. En daar hoort het lijden ook bij. We lijden voor het Koninkrijk Gods . 2 Thessalonicenzen 1:5.

In openbaring 21:4 Staat geschreven waartoe we naar op weg zijn en als we volharden in het geloof, namelijk het eeuwige leven. Waar geen ziekte of dood meer is. Openbaring 21:4.

En ook allen die, die Godzalig willen leven in Christus Jezus die zullen vervolgt worden. 2 Timotheus 3:12.

Momenteel beleven we de grote afval van het geloof, de afval van de waarheid en het wegvallen van gelovigen naar de antichrist. De gehele wereld zal hem navolgen, 

Het is geprofeteerd in aanloop naar het ijzeren koninkrijk van de man van zonde. De laaste periode van de heerschappij van mensen over de aarde is ingegaan. 

 

*ontslapen =overleden.

Ontslapen is uit de slaap op staan.

Wie in Christus is zal niet sterven.

En staan weerop met de Heere Jezus.

 

                                                                                            

                                        De smalle poort

 

Negeer de waarschuwingen van de Heere Jezus niet over het binnengaan door de nauwe poort.

 Mattheus 7:13-14 Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf lijdt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan,. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die Hem vinden.

Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen zeg ik u zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. Lukas 13:24. Deze poort is de Heere Jezus en het naleven van Zijn geboden. Leg uw leven af en behoud het eeuwige leven. Het is ook een verwijzing naar de 5 wijze en 5 dwaze maagden Mattheus 25: 1-13.

  Lukas 9: 57-63.

 

       De aanloop naar een andere wereld.

 

Er komt enorm veel op ons af. Een van de dingen is de komst van Satan zelf naar de aarde met zijn gevallen engelen. Openbaring 12. lukas 10:18.

Jesaja profeteerde over de val van lucifer op de aarde, en zijn verbanning naar het eeuwige vuur  zoals ook het beschreven staat in Openbaring 12.

Jesaja 14:12-15.

Door de afval van het geloof en rebellie tegen God zal God zelf de mensheid een dwaling sturen. Deze dwaling is enorm en zal op een gegeven moment geopenbaard worden. Zelfs de meest toegewijde Christen zou er nog voor kunnen vallen en verloren gaan. 

En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven.

2 Tessalonicenzen 2:11.

 

Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om zelf zijn of haar redding uit te werken tijdens dit leven. Het is daarom goed om te onderzoeken of u nog wel in het geloof bent of afgedwaald bent van de waarheid in Christus. Filippenzen 3:17. Filippenzen 2:12.

 

 

Het ijzeren koninkrijk

De opkomst van het vierde Koninkijk is de opkomst van het antichristsysteem, het ijzeren koninkrijk. 

Want er staat geschreven dat de hele wereld de antichrist na zal volgen, in verwondering, door de afval van het geloof en alle valse tekeken en wonderen waarmee hij op het toneel al zal verschijen. Openbaring 13:8. De afval van het geloof is mogelijk door het preken van een andere Jezus en het gebrek aan De Vreeze des Heeren. Een respectvolle benadering van God en respect, of in dit geval weinig ,voor Zijn woord.

genade is geen recht maar een gunst. 

Er zaleen toename zijn in demonische activiteid zijn op aarde, dit heeft verschillende oorzaken, we kunnen ook zaken gaan waarnemen die anders niet waargenomen worden. Blijf hier ten allentijde vandaan. Iemand die de Heile Geest heeft zal weten waar wel en waar niet te gaan. 

 

De opkomende antchristelijke wereldorde

de komst van de gevallen engelen.

 

Heilig leven

Werk aan de winkel!

Heilig leven is overgave aan de Heere Jezus door elke dag met Hem te  leven en voor hem te  willen leven zonder zonden en zonder eigen agenda, gehoorzaam zijn aan zijn geboden en ze naleven. Jacobus 1:22. God vind gehoorzaamheid veel belangrijker dan het brengen van offers, geloof zonder gehoorzaamheid is een dood geloof. Dat heeft te maken met het hebben van een relatie met de Heere Jezus. En het niet doen van de werken die het geloof met zich meebrengt. We kunnen hierbij denken aan het vergeven van mensen, oude gewoontes afleggen goed doen voor je medemens, Overwinning op zonden behalen is ook werk want we blijven nu eenmaal zondigen. Daar is in voorzien, God heeft ons hulp geschonken door zijn woord en de Heilge Geest. 

Mensen bijstaan in hun geestelijke nood. We hoeven niet te werken voor de vergeving van zonden, dat is een geschenk. Daarna is er ook veel hulp, God gaat voor je uit, laat je de weg zien en bemoedigd je zelf onderweg met Hem. We worden getroost 1 Korinthe 1:3-7.  Ook worden we bemoedigd 1:Korinthe 1:4-9. 

 Wij kunnen God alleen plezieren door geloof en de uitwerking van geloof is gehoorzaamheid. Het is een voorwaarde om de Heilige Geest te kunnen ontvangen. Handelingen 5:32. een van de geboden is bijvoorbeeld vergeving van anderen. En ook belangrijk is bidden voor elkaar, voorbede kan veel teweeg brengen, Romeinen 10.

Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam zeker niet uitdoen uit het boek des levens, en ik zal Zijn Naam belijden voor mijn Vader en voor Zijn Engelen" Openbaringen 3:5-6.

Houden we ons vast aan zijn Woord en zijn geboden., dan blijven wij, net als zijn Woord, voor eeuwig leven en kunnen we ook aanspraak maken op Gods beloften.

 

Zijn wil voor u is er een van herstel van de ziel, vrede en kracht tijdens onze wandel op de aarde. Deelgenoot van de Hemelse werkelijkheid. Leven in de voorzaal van de hemelse gewesten, Hij is onze herder. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets, Hij doet mij neerleggen in grazige wijden. Psalm 23:1-6. Alweer een prachtige belofte, geloof en uw werkelijkheid zal veranderen.

U leeft in geloof en de kracht van de Heilige Geest, beide versterken elkaar want als je de werken van de Heilige Geest in je leven gaat zien dan bouwt dat je geloof op. Wij zijn bedoeld om gedoopt te worden in de Heilige Geest en om in de naam van de Heere Jezus te wandelen, in geloof toegerust voor elk goed werk 2 Timotheus 3:17. Opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

Elke dag ons kruis opnemen en Hem volgen staat er geschreven. anders kunnen we zijn discipel niet zijn. Lukas 14:25:35.

 

 De belofte van de Heilige Geest

 

God heeft ons de belofte gegeven dat we de Heilige Geest ontvangen als we ons bekeren  en als we gehoorzamen worden we gedoopt in de Heilige Geest. Handelingen 2:38-39.

Deze belofte is voor u en voor uw kinderen gedaan en voor iedereen die veraf is. Het is een geschenk wat mee komt naast het vergeven van uw zonden. lees ook de doop van uw hele huishouden

We worden gedoopt door de Heere Jezus, als iemand met water gedoopt wil worden dan is dat alleen toegestaan als u als u met heel uw hart geloofd. Handelingen 8:36:39. De waterdoop is geen voorwaarde om gedoopt te worden zoals we kunnen lezen. Iedereen die tot Jezus gaat en zijn zonden belijd wordt gedoopt en wordt verandert, wedergeboren door de inwerking van de Heilge Geest. Dit is de overvloedige genade van Chrsitus Johannes 1:16.

De genade is overvloedig want we hebben het niet verdient, we zouden het op eigen kracht niet kunnen om vergeving van onze zonden te bewerkstellen. 

De Heilige Geest is een geschenk en helper het maakt dat we de geestelijke zaken kunnen begrijpen en veel meer die zonder de Heilge Geest niet te begrijpen zijn.

 

Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem, hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten?  Maar wij hebben de gedachten van christus 1 Korinthe 2:14:16.

Het is een geschenk, de Heilge Geest , een eeuwige helper, onderwijzer en uitdeler van gaven van de geest, het is de Geest van God .

 

Geestelijke strijd

 

Geestelijke strijd is er in vele vormen, de redenen van tegenstand zijn verschillend tant dat is het, satan werkt mensen tegen in de gebieden waar hij ruimte krijgt. Volkomen legaal want dat is het deel wat nog niet volledig is beleden en aan het licht gebracht. Daarom is overgave en vergeving belangrijk in een christelijke levenswandel. 

 

De belangrijkste reden is dat er deuren zijn open gezet. zonde is een belangrijke oorzaak van geestelijke strijd en het niet volledig kunnen ovegeven aan de heere Jezus. Het een sluit het ander niet uit.

We mogen zelf deze deuren sluiten, waardoor we steeds dichter bij de overwinning komen. En steeds meer in de schuilplaats van de allerhoogste kunnen plaats nemen. Psalm 91:1-2. 

 

Geestelijke strijd hoort er ook bij en zal alleen maar toenemen de komende jaren. 

Vandaar dat u ook hierover artikelen vind. God wil dat wij ons actief opstellen als er sprake is van geestelijke strijd. Actief wil zeggen bidden, en oorzaken wegnemen door deuren te sluiten, uw Bijbelkennis vergroten en gedachten bewaken. Soms is er sprake van gebondenheid, dan heeft u hulp nodig. Vraag altijd eerst de Heere Jezus om hulp. En weet dat u hierin niet alleen staat.  1 Petrus 5:8-9 Wees nuchter en waakzaam want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.

 Ruimte geven aan de vijand kan bijvoorbeeld door een ander niet te vergeven. Lees het artikel over vergeving.

1 Petrus 5:9. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan aan uw broeders in de wereld opgelegd wordt. 

Geestelijke strijd is soms ook een manier om het geloof te verdiepen en te sterken. Vaak is zonde of trauma de oorzaak van geestelijke gebondenheid. De Heere Jezus maakt u vrij! 

 

Gebed voor bevrijding van een vloek of ban

Oorzaken van geestelijke gebondenhied deel 1

bidden voor elkaar

Over vergeving

 

Weg uit Babylon. 

 

De gemeente van Christus leeft in Babylon. 1 Petrus 13:-14.

Romeinen 12.2. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld...De opdracht om niet gelijkvormig aan deze wereld te zijn vinden we op meerdere plaatsen in Gods woord. Wel op de wereld, maar niet van de wereld, geestelijk gezien bent u overgezet in het Koninkrijk der Hemelen, en dit is het koninkrijk van het licht, de Heere Jezus, het koninkrijk van de wereld en van de Hemel gaan niet samen.

Want wat heeft het licht met duisternis van doen 2 Korinthe 6: 16-18. Ook in Openbaringen 18.4 vinden we dit gebod. Het betreft hier vooral geestelijke gezindheid want fysiek kunnen we natuurlijk niet weg van deze wereld, hoewel we ons fysieke lichaam niet mogen ontheiligen want het de tempel van de Heilige Geest en geschapen door God. Het gaat er om waar je je aandacht op richt en waar je je geestelijke voedsel haalt zodat je geen afgoden in je leven creëert en geen geestelijk overspel pleegt. De opkomst van het ijzeren koninkrijk komt met vele nieuwe ontwikkelingen (wereldse verleidingen). Het is immers het tijdperk van de heerschappij van Satan, de vader van de leugen.De oproep om niet gelijkvormig te worden is dan ook een van liefde. Een liefdevolle waarschuwing zodat u niet uw ziel verliest. Dat is niet wat God voor ogen heeft voor u. 

 

Beloften in de Bijbel die voor iedere bekeerling toegankelijk zijn brengen vele zegeningen met zich mee.

Herstel van verloren jaren zonder God, redding en herstel van de ziel, kracht door de Heilige Geest en sleutels tot de hemel, namelijk het woord van God.

Het is nooit te laat om vergeving te vragen en terug te keren naar de Heere Jezus en weg te gaan uit een omgeving die de zonde verheerlijkt, Het volgen van andere wegen is een zonde omdat dit de leugen in stand houdt als deze wegen worden aangeprezen als zouden deze van Jezus Christus zijn.

 

                                                 

God is niet een God van persoonlijke overtuigingen of opinies maar van de waarheid. En daarom is de weg ook zo smal. 

Jesaja 45:5 "Ik ben de Heere en niemand anders, buiten Mij is er geen God. Het is de God van de waarheid met Zijn eigen standaard waaraan Hij ons toetst als wij straks voor Hem staan. Wij kunnen alleen de hemel binnen gaan als we wedergeboren zijn.

Jezus zei "Werkelijk, ik verzeker u alleen wie opnieuw geboren wordt kan het Koninkrijk van God zien. Johannes 3:3. 1 Petrus 1:23. Want de Zoon des mensen is gekomen zalig te maken wat verloren is." Matt. 18:11.

De vreeze Gods, een verstandige houding, ook een vrucht van de Geest, een houding om u zelf steeds weer bij Hem te bepalen. Niet om bang te maken of te worden, maar wijs, Want het woord van God snijdt je soms door de ziel en dat is de bedoeling zodat u wijzer wordt en niet verloren gaat. om ons er aan te herinneren dat wij afhankelijk zijn van God en dat dit niet andersom is, de mens is geschapen door Hem en voor Hem. 

 

Want het woord van God inlevend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding vanziel en geest, van gerichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Hebreeen 4:12

Jop 28: 28 Zie de vreeze des Heeren is wijsheid, en zich afkeren van het kwade is inzicht.

 

De hele Bijbel is tot studie en onderricht aangeboden. 2 Timotheus 3:16,

Ook deze wetenschap biedt houvast aan het Woord en de Waarheid. Bovendien worden bepaalde profetieën in bijvoorbeeld Jesaja en Jeremia nog vervult in onze tijd en door van de Bijbel een knipselboek te maken mis je Gods waarschuwingen, want alle boeken zijn onderling met elkaar verbonden en zo een geheel met elkaar. Alle boeken ook het boek van Henoch. Henoch was een profeet en heeft vele inzichten mogen krijgen over de eindtijd. Niet in de Bijbel wil niet zeggen dat het niet van God komt, Paulus verwijst ernaar. 

 

En zo kunnen we dus aan het woord vaststellen dat profetieën in de Bijbel en de geheimenissen die opgeschreven zijn in het Nieuwe testament, en het Oude Testament geopenbaard aan Paulus, voor onze tijd zijn bestemd.

Het is daarom zaak om uw kennis te vergroten en heilig te leven, daarbij uitgaande van de Bijbel.

            

                                                                  Heilig leven terwijl we verwachten...

 

In Mattheus 24:1-51, het boek openbaringen lukas 21 en luksa 13. worden aanwijzingen gegeven over de eindtijd en wat er allemaal nog plaats vind voordat de Heere Jezus terugkomt en voordat er sprake is van een opname van de mensen die volhouden tot het einde. Ook in het boek openbaringen leest u er veel over.God heeft dit duidelijk omschreven in openbaring

5 tot 11.

 Op de downloadpagina vind u meer informatie en artikelen.

Uit de Bijbel kun je opmaken, dat de God van de Bijbel niet altijd geëerd wordt door zijn woord en geboden, dat er zelfs aangezet wordt tot zonde in zijn naam, soms met gebruik van Heilige symbolen. Daarom komen de oordelen  ook over de kerk en de wereld. Romeinen 1: 16-32. Openbaringen 2.

Word niet medeplichtig hieraan. Romeinen 1: 32.  de aankondiging van het oordeel.

 

                                                                            Een andere Jezus

Zoals Satan eva heeft verleid tot de zonde door haar te zeggen dat er geen straf zou volgen zo wordt er tegenwoordig over de Heere Jezus gepreekt of geschreven. Dat genade genoeg is en dat de genade alles zou bedekken. Alleen geloof zou genoeg zijn om in de Hemel te komen. Het is niet wat er in de Bijbel staat wat Gods wil is voor u. Er is vrijheid in Christus maar deze mogen we niet misbruiken.

 

 Het is een teken van de eindtijd de prediking van een ander Evangelie. Voorzegd door Paulus 2 Korinthe 11-3, Het past in de tijd, de afval van het geloof. 

de opkomende antichristelijke wereldorde

 

    God verlangt van ons om zonder zonde te zijn.

 

Je mag komen zoals je bent, maar dan kun je niet blijven zoals je bent. De bijbel is er duidelijk over. Het is iets om over na te denken als je naar de Heere Jezus gaat. 

Je vraagt dan aan Hem om je zonden te vergeven en gaat een verbintenis aan, een belofte en overgave. Want er staat geschreven Johannes 1:3 En hierdoor eten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen.

Het is geen makkelijk pad, niet een onmogelijk pad, maar wel een pad dat je naar de Hemel brengt als je volhardend bent. Het is een prachtig pad als je groeit in de relatie en de liefde voor Jezus en voor Hem leeft.

 Als je de Heilige Geest hebt ontvangen dan gaan de oude dingen voorbij en iets nieuws komt tevoorschijn, niet op eigen kracht, er is hulp. De meeste mensen die ik ken zijn na hun bekering totaal verandert. Niet iedereen gaat dit aan, want soms is het totaal niet gemakkelijk. Neem je kruis op en volg mij... Dat is wat Jezus er over zegt. Kijk niet achterom en ga verder, nu met Hem en in zijn waarheid. Hij onderwijst iedereen die Hij lief heeft, corrigeert waar nodig, ook uit liefde.

Hij roept zondaars op zich te bekeren en om Heilig te gaan leven. Want dat is bekeren ook, omkeren of afkeren van uw oude wegen. Alleen als we Heilig leven kunnen we de Hemel binnen gaan. Hebreeën 12:14. Een wedloop lopen wordt het genoemd als we dit leven willen leven op een manier die God welgevallig is, en ons oog gericht houdend op de Heere Jezus, de voleinder van ons geloof. Hebreeën 12:25. 

Een gebed 

Doorgrond mij o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Psalm 139: 23-24.

 

Een prachtige Psalm om te ontdekken welke weg God wil dat u gaat.

                                                                 

                   Niemand tussen u en de Heere Jezus.

 

Er staat nergens in de Bijbel dat er iemand tussen u en God in staat of dat er iemand uw zonden kan vergeven en u reinigen van deze zonden, alleen door Zijn bloed kan dit plaatsvinden, er staat wel geschreven dat er een bemiddelaar is, via wie we tot God kunnen komen, namelijk de Heere Jezus Christus.

En zo heeft onze Hemelse Vader er voor gezorgd dat daar geen misverstand over kan bestaan. Hij heeft het heel duidelijk genoemd, ook weer om alle onzekerheid, over het Evangelie weg te nemen hoe wij zalig kunnen worden, eeuwig mogen leven bij Hem. Want er staat geschreven in 1 Timotheus 2:5 dat er een God is en een middelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus. En dat wie de Zoon verloochend voor de mensen zal ik ook verloochenen voor Mijn Vader. 10:33,  2 Timotheus 2:12.

Johannes 14:6 "Jezus zei tegen Hem; Ik ben de Weg (geboden en bekering) de Waarheid (Zijn woord) en het Leven (eeuwig leven), niemand komt tot de Vader dan door Mij". 

 

Feest in de Hemel

De Heere Jezus maakt het mogelijk om ons weer te verzoenen met God de Vader. Verzoenen is nodig omdat iedereen zondigt en Hij u graag weer wij opnemen in zijn Koninkrijk, Het geestelijke Jerusalem, Hebreeën 12:22-23 om te komen tot een feestelijke vergadering en de gemeente van eerstgeborenen, die in de Hemel zijn opgeschreven, en tot God de rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen.

Een geestelijke gemeente om het zo te noemen, een geestelijk huis en een geestelijke verbintenis met de Heere Jezus in wie wij leven, door zijn Heilige Geest. Straks in een geestelijk lichaam na verandering van ons stoffelijke lichaam hier op aarde of als we ontslapen zijn. Het wonder van bekeren 

*De geesten van de rechtvaardigen die genoemd worden zijn alle mensen die tijdens hun leven Heilig zijn gaan leven voor God.

 

                            De god van deze wereld.

 

Satan, de heerser van deze wereld, is degene die hier anders over denkt en voor verwarring en verdeeldheid zorgt, aanzet tot zonde of het goed praten van zonde propageert. 2 Korinthe 4:4.

Eva werd verleid door dat satan haar overtuigde dat de zonde niet tot straf zou leiden. De straf bestond onder andere hierin, dat ze uit het paradijs is gezet door God de vader, samen met haar man, Adam, die ook was bezweken voor de listige verzoekingen van de slang. De slang (satan) regeert nog steeds en gaat rond als een briesende leeuw om te kijken wie Hij zal verslinden. 1 Petrus 5-8,

De slang zal de antichrist gebruiken en door hem heen werken, dat is niet iets van de laatste dagen, maar al heel lang werkzaam, 

Het woord van God is als een twee snijdend zwaard, het raakt je in je hart en op de plek waar je het niet wil, het zorgt voor bevrijding als je eerlijk naar jezelf wilt kijken, je verborgen gewoonten of moeilijkheden. Je denkt dat God dit niet weet, Hij weet het echter wel en wil je helpen, verborgen zonden zijn niet verborgen voor de Heere Jezus. Laat u bevrijden door Hem. 

 

Hebreeën 4:12.

Want het woord Gods is levend en krachtig, en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verbeelding der ziel en des geestes en der samenvoegselen, en des mergs, en het is een oordeler der gedachten en de overleggingen des hart.

 

Licht en donker

En zo loopt iedereen die zich niet bekeert nog steeds in de duisternis, en is niet overgezet in het wonderbaarlijke licht van Christus. Ook hierover profeteerde Daniel lang geleden, een visioen van de komst en het koninkrijk van de Heere Jezus, Daniel 7 13-15. Niet door mensen gemaakt, maar door Hem omdat het uit de Hemel neer zal dalen. Openbaringen 21: 9 -27.

Daniel heeft een visioen gehad van de dag des oordeels waar de boeken over ons leven worden geopend. en waarin de valse profeet (de hoorn) en de antichrist voorgesteld als beesten. Het is een symbolisch beeld omdat het een beestachtige wereld wordt, het wordt ook beschreven in openbaringen 13.

 

En daarna de overwinning van Christus. Daniel 7: 9-12. Het is dus van belang en nog steeds onder redelijk rustige levensomstandigheden uw naam op te laten tekenen in het boek van de levenden. De Heere Jezus zal u zeker niet afwijzen. Leeft u zijn geboden na dan is er rust en vrede in uw leven. geboden naleven en in zijn vrede zijn, betekent ook sterven aan jezelf. elke dag weer opnieuw. We worden een nieuwe creatie, de wedergeboorte een proces dat nodig is om de Hemel binnen te kunnen gaan.

Opdat Hij u geeft, naar de rijkdommen zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. Efeze 3 16-19.

 

        Aansporingen tot het vergaren van kennis en bekering.

 

Satan kan vele mensen misleiden vanwege het gebrek aan kennis, test uw geloof daarom aan de Schrift en niet aan de wereld. Johannes 5:43.

Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader, maar u neemt mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigennaam, die zult u aannemen".

En kennis van de Schriften alleen is niet genoeg om zalig te worden, Johannes 5: 39-40.

De hoop van iemand die in Christus is niet in de wereld gelegen, maar in de opstanding met Jezus bij zijn wederkomst, waarna wij eeuwig zullen leven. Lees hierover op de pagina de wederkomst van Christus

 

   Waarschuwing voor welvaart predikers.

Aankondiging van de oordelen

Laat mijn volk gaan Exodus 10.

 

U hebt dit volk en Jerusalem ten zeerste bedrogen door te zeggen: U zult vrede hebben.

Jeremia 4:10-31.

Jeremia 14:15.

 

God waarschuwt tegen boodschappers die rondbazuinen dat het vrede wordt op aarde en alles goed zal komen, de zogenaamde welvaartsprofetieën en leer, voor een deel valt hier ook de opname leer onder omdat deze ook een vals beeld geeft over de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om hiervoor in aanmerking te komen en op welk moment deze voorgestelde wegneming zou gaan plaatsvinden. De Bijbel is er heel duidelijk over er zijn genoeg schriftplaatsen die duidelijk maken of er wel of geen opname komt op ieder moment.

In het artikel over de opname ,leg ik uit waarom er geen opname komt voordat alle oordelen uitgestort zijn.

Pas op het einde van alle dingen zijn er mensen die opgenomen worden, zij die tot dan hebben volgehouden. Wat zeker wel gaat gebeuren is de wederopstanding van mensen die zijn overleden in Christus. Als de bazuin klinkt. Nu is het zo dat de bazuinen worden genoemd in openbaringen. 

Dan is de opstanding der onslapenden, waar de nog in levenden opgenomen worden, er is een tijd tussen deze twee gebeurtenissen. De tijd van vervolging wie volhoud tot het einde zal gered worden. Dat is wat de Heere Jezus erover zegt.

We kunnen ons beter voorbereiden op een ontmoeting met de Heere Jezus door Godsvruchtig te leven. Het mooie hievan is dat we iedere dag dichter naar Hem toegroeien. En leven voor Zijn glorie. Bekeert u van deze leer en keer u om naar de Heere Jezus. 

Als iemand een andre leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde worden van onze Heere Jezus Christus.en aan de leerdie in overeenstemming is met de Godsvrucht. 1 Timotheus 6:3-4.

Welvaartsevangelie is niet Bijbels, niet volgens het Evangelie waarin duidelijk staat dat we geen schatten op aarde moeten verzamelen, Mattheus 6:19-34, maar juist schatten in de Hemel. Zoek eerst het Koninkrijk! Dit vinden en zoeken wordt veel gemakkelijker als we ons zelf oefenen in de Godsvrucht, 1 Timotheus 4 3:16 :8. waardoor we de persoonlijke relatie met God verdiepen. 

Schrift plaatsen met waarschuwingen van God om geen goed nieuws te verkondigen over de komende tijden en daarbij de naam van de Heere Jezus te noemen. Ezechiël 12 tot 13. - Jeremia 23. Jesaja 5:20-21. en Jesaja 10.       

God eren voor wat Hij heeft gedaan en nog steeds doet.

 Het gaat natuurlijk in eerste instantie om hem te eren om wie hij is en omdat Hij ons heeft geschapen voor Zijn glorie en niet voor de "rijkdom" van tijdelijke dingen. Ze vallen in een strik, een val waarmee ze hun eeuwige leven verliezen. U leest het in Markus 8:35.

 Maar wie rijk willen zijn vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. 1 Timotheus 6:9.

Het woord is gebracht om ons de weg naar de eeuwigheid te wijzen voor onze ziel en om een relatie met de Heere Jezus te hebben en gehoorzaam te zijn aan zijn geboden, uit liefde, niet uit verplichting, omdat het fijn is iets voor iemand over te hebben waarvan je houdt. 

 

"Wanneer Gij Mij liefhebt zult Gij mijn geboden bewaren.

Johannes 14-15.

 

 

Het is niet alleen uit liefde, maar de enige weg om de Hemel binnen te kunnen gaan. We kunnen niet zomaar iets afdoen aan de geboden of erbij verzinnen. Deuteronomium 4:2."

 

Downloadpagina

 

 

Geestelijke strijd

Neem uw leven terug en kom in de schuilplaats van de allerhoogste Psalm 91:1:2.

Psalmen, lofprijzen, Bijbelkennis, bidden, vasten, liefde en de Heilge Geest zijn krachtige wapens in de geestelijke strijd en bescherming tegen invloeden van buitenaf. Beschikbaar voor iedereen in Christus. Efeze 5:19.

 

Bekeren

Bekeren een geestelijke gebeurtenis. De vereniging met God de vader, door Jezus Christus. Vergeving van zonden en de doop met de Heilge Geest. Niet langer slaaf van de wereld, een nieuwe identiteid in Christus. Hemelburgerschap.

        Het wonder van bekering

De Bijbel geeft duidelijk aan dat er sprake kan zijn van geestelijke beïnvloeding in iemands leven. Bevrijding hiervan is mogelijk, door gebed en door verandereningen aan te brengen in je leven. 

Onze wereld gaat enorm veranderen.

Door de komst van de gevallen engelen, zgn ufo's. Er worden stees meer meldingen gedaan en zelf in een reclame zag ik twee aliens opduiken. We worden voorbereid op hun "vredige" komst. Een onderdeel van Gods oordelen .Zoals beschreven in lukas 21:25.

Lees hier het artikel, 

En neem geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Efeze 5:11 

 

Want de wederkomst zal zijn als in de dagen van Noah. En zoals het gebeurde in de dagen van Noah zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Lukas 17.26-27. 

De komst wordt vooraf gegaan door het noorderlicht dat op plekken verschijnt waar dit normaal gesproken niet voorkomt. rode luchten en donker weer. 

komst van de gevallen engelen

EXODUS 10

 

Laat mijn volk gaan.

 

Dit is een dringende oproep, een profetie ontvangen van de Heere, voor de kerkleiders en Bijbel leraren van Nederland.

Juli 2023 

God roept kerkleiders, voorgangers en anderen die het Evangelie verkondigen, in Nederland, op om hun mensen niet langer gevangen te houden.

Geestelijk gevangen in een on-Bijbelse waarheid en een verdraaid Evangelie. Het is een oproep om u te verootmoedigen voor de Heer en uw mensen te laten gaan De waarheid is niet van u of voor het bevorderen van geestelijke ontrouw, het wegdrijven van de Heere Jezus en de eeuwige duisternis, maar van iedereen en dient overeenkomstig te worden verkondigd ter ere en glorie van God zelf. 

. Hij zal iedereen die de “waarheid” onderricht in zijn naam testen en ter verantwoording roepen. Iedereen die het woord van God onderwijst doet dit met een enorme verantwoordelijkheid, voor zichzelf maar ook naar uw mensen toe heeft u een verantwoordelijkheid, namelijk het behoud van hun ziel. Want de Heere Jezus is naar de aarde gekomen om te redden en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10. niet om te gronde te richten, maar om ze te behouden.

Lukas 9:10. niet om te gronde te richten, maar om ze te behouden. Lukas 9:10. 

 Als mensen verloren gaan zonder te zijn gewaarschuwd dan wordt dit de leraar of prediker persoonlijk aangerekend. EZechiel 3:17-21.

 

Het verdraaien van het Evangelie, de boodschap veranderen in een zoeker vriendelijke versie of een persoonlijke versie waardoor mensen niet tot bekering komen en verloren gaan wordt iedereen aangerekend die zich hieraan schuldig maakt en in de naam van onze Heer spreekt. “Want als u weigert mijn volk te laten gaan, zie dan zal ik morgen sprinkhanen op uw grondgebied brengen. Exodus 10:4-5. 

De enige weg is terugkeer naar Gods woord, Zijn waarheid, roep iedereen op tot bekering en vraag vergeving voor het brengen van een afwijkende leer.  Aan God en aan de mensen wie u onderwijst. God is geen God die met zich laat zich spotten en zal dienovereenkomstig oordelen, landelijk en op persoonlijk niveau.

God is niet verandert in de loop van de eeuwen. Ook nu bekommert Hij zich over mensen door te waarschuwen terug te keren naar Hem. 

Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.

Hebreeën 13:8

 

Het licht schijnt op een donkere plaats. Het profetische woord is de lamp in duisere tijden, de wegwijzer voor wie wil horen.

"En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is en u doet er goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart". 1Petrus 1:19.

De Heilge Geest verkwikt uw lichaam en uw ziel iedere dag, beoefen de Godsvrucht en groei dichter naar de Heere Jezus.