Welkom op de pagina over profetie.

God gaat de hele wereld schudden. Alles wat niet in het licht is zal duidelijk worden.

Want wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is,

en u doet er goed aan daarop acht te slaan, als een lamp die schijnt in een duistere plaats.

Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

2 Petrus 19-20.

 

Het is niet iedereen duidelijk dat we voor grote verandringen en oordelen staan in deze tijd. God heeft ons door zijn profeten en apostelen geinformeerd  wat er staat te gebeuren. Al deze profetieen zijn gedaan in de Geest van de Heere Jezus.

 

Openbaringen 19.10. Het getuigenis van Jezus is de Geest van de profetie. 

 

In de tekst leg ik uit waarom de profetieen uit het Oude Testament ook voor onze tijd zijn geschreven. Als dit wordt begrepen dan wordt het duidelijk dat God liefde is maar ook rechtvaardig en niet is verandert is in de loop van de eeuwen. Sterker nog hij werkt aan de verlossing van zielen die nu nog geketent zijn aan satan in deze tijd. Het einde van de eeuwen. Het is een zegen dat we gewaarschuwd worden en zijn en niet als blinden achter de vogelvangers  aan blijven lopen. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger van de zeer verderfelike pest. Psalm 91.3-4. De vogelvanger is satan die met zijn net zielen aan het oogsten is. De Heere Jezus bied u open armen en eeuwig leven en overwinning op satan. De meeste profetieen gaan over oordelen vanwege de ongehoorzaamheid aan God. De profetien zijn aan ons gegeven om  te leren van het verleden en ons leven in orde te brengen met de Heere Jezus. En de ongehoorzaamheid aan God is al net zo oud als de mensheid. 

 

                  

Wat er is was er al, en wat er zal zijn, is al geweest.

Prediker 3:15

 

De  profetieën uit het Oude Testament ook voor onze tijd zijn geschreven, voor ons die aan het einde van de eeuwen zijn gekomen. Want als we de tijd willen begrijpen waarin we leven en de gebeurtenissen die staan te gebeuren, van de eindtijd zoals die zijn geprofeteerd, dan is het belangrijk om te weten dat ze ook voor de laatste dagen zijn gegeven, de tijd waarin wij leven. Ook wordt duidelijk dat profetieën het heilige geschriften zijn, aangereikt door God.En dat de Heere Jezus zelf hierover het nodige heeft gezegd en de nodige proftieen heeft uitgesproken en volbracht uit het oude testament.

 

 1.Thessolinicenzen 5:20 Veracht de profetieën niet.

Er is door de verwijdering van Gods woord ook een enorme afstand ontstaan tot het profetische woord. Het is echter door God aan de mensheid gegeven. De Heere Jezus zelf heeft na zijn opstanding en verschijning aan de twee mannen, apostelen, die op weg waren naar Emmaus na de kruisiging en opstanding, duidelijk gemaakt dat alle profeten hebben geprofeteerd over Zijn komst. Lukas 24:25 “Oh onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben”. Het was en is dus heel onverstandig om de profeten niet te geloven. Ook in deze tijd is profetie heel belangrijk, om te weten wat God van ons verlangt en wat er staat te gebeuren zodat we ons kunnen voorbereiden. God hecht er zelf zeer veel waarde aan. Het is een zeer belangrijk aspect van de gelovige, die Gods woord geloofd. 

 En wie zijn wij om de Heere Jezus tegen te spreken en om veronderstellingen de wereld in helpen dat profetie niet relevant meer voor ons is. Velen worden daardoor misleidt en onvoorbereid. De Heere Jezus komt als alles wat over Hem geprofeteerd is vervuld wordt.  Lukas 24:44. En Hij zei tegen hen: dit zijn de woorden die tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de profeten en in de Psalmen. Het tijdstip weet echter niemand. Matheus 24:36  We weten niet wanneer de wederkomst is en we kunnen het zeker niet duiden als we het boek Openbaring, waarvan de Heere Jezus de auteur is, buiten beschouwing laten. Het boek is belangrijk voor onze tijd net als het boek Daniel en dat van Henoch.

Tijdstippen, data, feestdagen zelf zijn geen indicaties en ook niet Bijbels. In deze moderne wereld denk je al snel dat de wereld die beschreven wordt in de profetieën geweest is en niet voor ons is bedoeld. Dat zou je kunnen denken. Ware het niet dat in het Nieuwe Testament veel wordt opgehelderd over de aard van deze profetieën en dat er nog vele vervuld moeten worden. Voordat de dag van Christus aangebroken is We zien ook de ene profetie na de andere in vervulling gaan dat is dan weer een manier om de tijd een beetje te duiden. Door gebed heb ik duidelijkheid gekregen over wat aan oordelen voorafgaan aan de opstanding van de ontslapenen, dit betreft openbaring 5 tot 11. Het is me ook duidelijk gemaakt om dit te delen. En deze kennis of openbaring haalt de theorie over de opname volledig onderuit als deze is gebaseerd op ieder het plaatsvinden op ieder moment. Satan is een bedrieger hij zal er alles aandoen om u bij het woord van God weg te houden, bij de Heere Jezus en Zijn Woord. Het komt. Hem goed uit dat mensen hierin geloven omdat hijzelf komt met allerlei wonderen en teken van de leugen. En daardoor verloren gaan. U leest hier meer over in de komst van de gevallen engelen. Wees waakzaam en verwachte de Heere zijn aansporingen om heilig te leven.

Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God,die door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.

2 Petrus 1:21

.

Heel het Woord is gericht op uw heil, en voor de glorie van God, voor de verlossing van uw ziel uit de duisternis.Voor eens en altijd en omdat we nu bijna aan het einde zijn van de eeuwen, dit zijn de zesduizend jaar die beschikbaar waren voor de mensheid om terug te keren naar God, om uit de ketenen van Satan te raken waarin de gehele mensheid is gevallen door de zonde van Adam en Eva, waardoor de gehele mensheid is gebonden aan die zonde. Om uit deze gebondenheid te raken heeft onze Vader zijn Zoon gezonden waardoor wij tot Hem terug kunnen keren. Meer hierover kunt u lezen op de pagina de Wederkomst.

Zegen van God.

Profetie is een zegen voor ons omdat we daarmee de aard van God leren kennen en zijn wil voor ons, wij die in de benauwdste tijd op aarde leven sinds het bestaan van de mensheid. Je kunt de profetieën uit bijvoorbeeld Jesaja en Jeremia lezen als een waarschuwing of als een straf waaraan je niet kunt ontkomen. Dit laatste is niet het geval, dit kan wel. Het is immers een waarschuwing van een liefdevolle Vader.

Profetieën in bijvoorbeeld Jesaja 47, en andere profetieën over Babylon, zijn voor ons bestemd om de volgende redenen.

De eerste reden is dat wij in Babylon leven, iedereen dus ook de gemeente van Christus leeft in Babylon. Het is een belangrijke aanwijzing 1 Petrus 5:13. Hier wordt de gemeente van Christus genoemd, destijds al levend in Babylon. In het boek openbaring roept de Heere Jezus daarom op om uit Babylon weg te gaan. Dit is een belangrijke boodschap, of bevel willen we niet onder dezelfde plagen lijden die terug komen. Openbaringen 9:4. Exodus 10.

Het oude Babylon is niet vergaan zoals wel eens wordt gedacht, maar opnieuw opgericht, ook in Amerika en de Europese landen. Het is altijd in geestelijke zin doorgegaan en heeft zich over de gehele en wereld weer verspreid.

Vroeger werd Baal aanbeden door diverse soorten religies onder verschillende namen, maar allemaal dezelfde God aanbiddend, namelijk die van de wereld, satan. Ook in het oude Israël werd in oude tijden Baal aanbeden naast God. Dit heeft geleid tot oordelen en de diaspora van de bevolking van Israël over de gehele wereld, tot op de dag van vandaag. God heeft dit ook gedaan door de ongehoorzaamheid met betrekking tot afgoderij etc.

Overgezet in het lichaam van Christus.

Als je bent overgezet in het licht dan leef je fysiek nog in Babylon en geestelijk in het hemelse Jerusalem. Niet van de wereld, maar wel op de wereld. Het is geen religieuze zaak maar een geestelijke, u bent de kerk, de tempel van de Heilige Geest, God aanbiddend in waarheid en geest.

De gemeente van Christus leeft in Babylon. 1 Petrus 13:14.

Geestelijk gezien is Israël en de wereld een geheel geworden voor God, oorspronkelijk was Israël voorbestemd om het Evangelie te verkondigen over de gehele wereld, maar dat is anders gelopen zoals we weten, daarop heeft God besloten het Evangelie door Paulus te laten verkondigen aan de heidenen, alle niet Israëlische mensen, met de opdracht dit over de gehele wereld te verkondigen. Dit Evangelie wordt tot op de dag van vandaag nog niet aanvaard in Israël en daarom zie je dat ze eerst hun eigen plan uitvoeren, zoals de bouw van een tempel etc. Het is voorzegt door de profeet Daniel.

Dat in andere tijden niet is bekendgemaakt aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest, namelijk dat heidenen mede erfgenamen zijnen tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van zijn belofte in Christus, door het Evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God, die mij gegeven is overeenkomstig de werking van zijn kracht. Efeze 3:5-7.

Geestelijk Jerusalem.

Het nieuwe Jerusalem is een geestelijke werkelijkheid die op de aarde neer zal dalen. Dit kunnen we onder meer lezen in het boek openbaringen. En de gemeente van Christus zal bestaan uit leden van alle volken op aarde, uit de vier winstreken. De gemeente van Christus die nu nog in Babylon woont zoals Paulus  heeft geschreven.  Een vooruitblik van onze toekomst in het hemelse Jerusalem.

 Hoe het zal zijn op de nieuwe aarde wie koning en God zullen zijn lezen we in Ezechiël 37:24-28. Openbaring 21: En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. De profeet Zacharia 10 heeft verkondigd: Zij zullen zijn als een held van Efraïm, hun hart zal zich verblijden als door de Wijn (het Evangelie, de Heere Jezus): en hun kinderen zullen het zien en zich verlijden hun hart zal zich verheugen in de Heere. Ik zal Hen naar mij toe fluiten en hen bijeenbrengen, omdat ik hun verlost heb, zodat zij talrijk worden en, zo talrijk als zij waren. etc . Dat is een heerlijk vooruitzicht, iets om naar uit te zien. Het is niet zo dat we in de hemel met vervroegt pensioen gaan we komen terug op aarde om hier de Heere Jezus te dienen. Judas 1:15.

Het geestelijke Jerusalem . Hebreeen 12: 22, zal bestaan uit mensen uit Israël, die het Evangelie hebben aangenomen en uit de rest van de wereld, zoveel als er nu wakker gemaakt worden om ook Babylon te verlaten en de Heere Jezus aan te nemen als Heer en verlosser. Openbaring 21:22

 

Dit wordt heel mooi beschreven in Ezechiël 37 over het dal van de dorre beenderen. Het dal ligt vol met mensen die slapen, het zijn de inwoners van Israel, die levend worden gemaakt (door de Heere Jezus, want Hij is leven en maakt levend), we lezen dat dit een groot leger zal zijn, samen een volk wordend in de geestelijke toekomst die voor ons licht. Deze geestelijke werkelijkheid zal neerdalen op aarde, alles wordt nieuw. We leven dus in de tijd van de dorre beenderen en zijn geroepen om het woord te verkondigen aan iedereen. Binnen kerken, maar zeker ook daarbuiten.

Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit nemen. Zij zullen een stekje zijn, door Mij geplant, een werk van Mijn handen, opdat ik verheerlijkt zal worden.

Jesaja 60:21:22

De Heere Jezus heeft in zijn tijd de apostelen opdracht gegeven om de verloren stammen het evangelie te verkondigen, deze stammen en nu de afstammelingen daarvan zijn over de gehele wereld verspreid. Het betekent niet dat alleen deze afstammelingen gered zijn of voor redding in aanmerking komen, want God zelf heeft immers bepaald dat Hij niet wil dat er iemand verloren gaat. Hij is geduldig geweest, nu nog een korte tijd want de oordelen staan voor de deur en wil dat iedereen tot bekering komt. 2 Petrus 3:9.  In het artikel over de verspreiding van Gods volk leest u meer hierover.

 

Israël een waarschuwend voorbeeld

De oordelen die over ons komen zijn dus aangekondigd in het Oude Testament en op sommige plaatsen in het Nieuwe Testament. Een hele duidelijke waarschuwing aan ons is die uit

1 Korinthe 10: 11-12.

“Al deze dingen zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, voor wie het einde van de tijden is gekomen”.

In 1 Korinthe 10 wordt de afval van het geloof beschreven en de aanbidding van afgoden. We kunnen dit vertalen naar onze eigen tijd. Want de uittocht uit Egypte is een vooruit schouw voor ons, wij zullen niet door de woestijn trekken, maar opgenomen worden in het Koninkrijk der Hemelen door de Heere Jezus. Mits we zijn geboden eerbiedigen. Mis de eerste opstanding daar om niet. Hij was er destijds bij en zal nu weer bij de uittocht zijn om zijn mensen te bevrijden uit de huidige slavernij en ketenen, vrijgekocht door de Heere Jezus aan het kruis en door zijn bloed, de uittocht uit Babylon.

Laat de woorden van Jesaja 51 tot u spreken en doordringen in uw hart om alvast uit te kunnen zien wat er klaar ligt voor u.

 Zo zullen wie door de Heere zijn vrijgekocht, terugkeren. Eeuwige blijdschap, zal op hun hoofd zijn, vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen, verdriet en gezucht zullen wegvluchten. Jesaja 51:11-23.

 

De Heere Jezus was al aanwezig Bij de Exodus.

De uittocht uit Egypte van Gods volk is gebeurd terwijl de rots, dat is de Heere Jezus, hen volgde op hun tocht en van geestelijk voedsel heeft voorzien.

Korinthe 10: 4. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hun volgde en die rots was Christus.

 

Openbaring.

De tijd waarin we nu leven, de tijd van de eindtijd, profetieën uit de gehele bijbel waaronder het boek openbaringen is een boek wat niet verzegeld mag blijven, het is noodzakelijke kennis om te begrijpen wat God voor ons heeft klaarliggen.

 

Openbaring 22:10

Verzegeld de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij.

 

Het is dan ook verstandig om onze aandacht gericht te houden op onze verlosser, en de dingen die boven zijn, zodat u zich niet laat meeslepen door de gebeurtenissen op deze aarde. Die moeten hun loop hebben, het staat geschreven. Het is beter om ons geestelijk voor te bereiden op de wereld die komen gaat en wat er over de wereld komt.

Zoals de Heere Jezus destijds bij het Israëlisch volk was, is Hij nu bij iedereen die zich omkeert tot Hem. Ik ben Bij u tot het einde der tijden heeft hij beloofd, ook vandaag, als er tijden komen van vervolging, dan is Hij bij ons. Zoals dat altijd al het geval is geweest. Mattheus 28 : 20.

 

“En zie, Ik ben bij met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld”.

 

 

 

www.onzegezegendehoop.nl

Profetie Zegen Van God
Word – 719,1 KB 73 downloads