De Genade van de Heere Jesus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 2 Korinthe 13:13

Welkom op de pagina over profetie

 

 

 Want wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan, als een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. 2 Petrus 19-20.

             

             Profetie  

Wat er is was er al, en wat er zal zijn, is al geweest.

Prediker 3:15

 

In deze tekst leg ik u uit waarom de profetieën uit het oude testament ook voor onze tijd zijn geschreven, voor ons die aan het einde van de eeuwen zijn gekomen. Want als we de tijd willen begrijpen waarin we leven en de gebeurtenissen die staan te gebeuren, van de eindtijd zoals die zijn geprofeteerd, dan is het belangrijk om te weten dat ze ook voor de laatste dagen zijn gegeven, de tijd waarin wij leven. Ook wordt duidelijk dat profetieën het heilige geschriften zijn, aangereikt door God.

 

Er is door de verwijdering van Gods woord ook een enorme afstand ontstaan tot het profetische woord. Het is echter door God aan de mensheid gegeven.

Want de profetie is toen niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.

2 Petrus 1:21

 

Heel het Woord  van God is gericht op uw heil, en voor de glorie van God, voor de verlossing van uw ziel uit de duisternis. Voor eens en altijd en omdat we nu bijna aan het einde zijn van de eeuwen, dit zijn de zesduizend jaar die beschikbaar waren voor de mensheid om terug te keren naar God, om uit de ketenen van satan te raken waarin de gehele mensheid is gevallen door de zonde van adam en eva, waardoor de gehele mensheid is gebonden aan die zonde. Om uit deze gebondenheid te raken heeft onze Vader zijn zoon gezonden waardoor wij tot Hem terug kunnen keren. Meer hierover kunt u lezen op de pagina de Wederkomst.

In deze moderne wereld denk je al snel dat de wereld die beschreven wordt in de Bijbel geweest is en niet voor ons is bedoeld. Dat zou je kunnen denken. Ware het niet dat in het Nieuwe Testament veel wordt opgehelderd over de aard van deze profetieën en dat er nog vele vervuld moeten worden. Voordat de dag van Christus aangebroken is. Met dien verstande dat de tijd kort is en we al onder het oordeel zijn. We zien ook de ene profetie na de andere in vervulling gaan.

Zegen van God.

Profetie is een zegen voor ons omdat we daarmee de aard van God leren kennen en zijn wil voor ons, wij die in de benauwdste tijd op aarde leven sinds het bestaan van de mensheid. Je kunt de profetieën uit bijvoorbeeld Jesaja en Jeremia lezen als een waarschuwing of als een straf waaraan je niet kunt ontkomen. Dit laatste is niet het geval, dit kan wel. Het is immers een waarschuwing.

Profetieën in bijvoorbeeld Jesaja 47, en andere profetieën over Babylon, zijn voor ons bestemd om de volgende redenen.

De eerste reden is dat wij in Babylon leven, iedereen dus ook de gemeente van Christus leeft in Babylon. Het is een belangrijke aanwijzing 1 Petrus 5:13. Hier wordt de gemeente van Christus genoemd, toen al levend in Babylon. In het boek openbaring roept de heere Jezus daarom op om uit Babylon weg te gaan. Dit is een belangrijke boodschap, of bevel willen we niet onder dezelfde plagen lijden die terug komen. Openbaringen 9:4. Exodus 10.

Het oude Babylon is niet vergaan zoals wel eens wordt gedacht, maar opnieuw opgericht, mede in Amerika en de Europese landen. Het is altijd in geestelijke zin doorgegaan en heeft zich over de gehele en wereld weer verspreid.

Vroeger werd Baal aanbeden door diverse soorten religies onder verschillende namen, maar allemaal dezelfde God aanbiddend, namelijk die van de wereld, satan. Ook in het oude Israel werd in oude tijden Baal aanbeden naast God. Dit heeft geleid tot oordelen en de diaspora van de bevolking van Israel over de gehele wereld, tot op de dag van vandaag. God heeft dit mede gedaan door de ongehoorzaamheid over afgoderij etc.

Overgezet in het lichaam van Christus.

Als je bent overgezet in het licht dan leef je fysiek nog in Babylon en geestelijk in het hemelse Jerusalem. Niet van de wereld, maar wel op de wereld. Het is geen religieuze zaak maar een geestelijke, u bent de kerk, de tempel van de Heilige Geest, God aanbiddend in waarheid en geest.

Geestelijk gezien is Israel en de wereld een geheel geworden voor God, oorspronkelijk was Israel voorbestemd om het Evangelie te verkondigen over de gehele wereld, maar dat is anders gelopen, daarop heeft God besloten het Evangelie door Paulus te laten verkondigen aan de heidenen, alle niet Israëlische mensen, met de opdracht dit over de gehele wereld te verkondigen. Efeze 3:9.

De Farizeeërs wilden maar een ding en dat was zo snel mogelijk van de Heere Jezus af zien te komen want hij taste de positie van de religieuze leiders aan. Het verloop hiervan is bekend. Natuurlijk had God hierin voorzien en zo werd Paulus de Apostel die ook de geheimenissen van God mocht openbaren. 1 Korinthe 2:6-16. Als er op dat moment wel was geluisterd dan was de geschiedenis geheel anders gelopen.

Het nieuwe Jerusalem is een geestelijke werkelijkheid die op de aarde neer zal dalen. Dit kunnen we onder meer lezen in het boek openbaren. En de gemeente van Christus zal bestaan uit leden van alle volken op aarde.

Ezechiël 36:24-38. Hoe het zal zijn op de nieuwe aarde wie koning en God zullen zijn lezen we in Ezechiël 37:24-28. Openbaring 21: En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen.

Het geestelijke Jerusalem zal bestaan uit mensen uit Israel en uit de rest van de wereld, zoveel als er nu wakker gemaakt worden om ook Babylon te verlaten en de Heere Jezus aan te nemen als Heer en verlosser. Openbaring 21:22

 

 

Het dal van de dorre beenderen.

Dit wordt heel mooi beschreven in Ezechiël 37 over het dal van de dorre beenderen. Het dal ligt vol met mensen die slapen, het zijn de inwoners van Israel, die levend worden gemaakt (door de Heere Jezus, want Hij is leven en maakt levend), we lezen dat dit een groot leger zal zijn, samen een volk wordend in de geestelijke toekomst die voor ons licht. Deze geestelijke werkelijkheid zal neerdalen op aarde, alles wordt nieuw. We leven dus in de tijd van de dorre beenderen en zijn geroepen om het woord te verkondigen aan iedereen. Binnen kerken, maar zeker ook daarbuiten.

Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit nemen. Zij zullen een stekje zijn, door Mij geplant, een werk van Mijn handen, opdat ik verheerlijkt zal worden.

Jesaja 60:21:22

De heere Jezus heeft in zijn tijd de apostelen opdracht gegeven om de verloren stammen het evangelie te verkondigen, deze stammen en nu de afstammelingen daarvan zijn over de gehele wereld verspreid. Het betekent niet dat alleen deze afstammelingen gered zijn of voor redding in aanmerking komen, want God zelf heeft immers bepaald dat Hij niet wil dat er iemand verloren gaat. Hij is geduldig geweest, nu nog een korte tijd want de oordelen staan voor de deur en wil dat iedereen tot bekering komt. 2 Petrus 3:9. In het artikel over de verspreiding van Gods volk leest u meer hierover.

 

Israel een waarschuwend voorbeeld

De oordelen die over ons komen zijn dus aangekondigd in het oude testament en op sommige plaatsen in het nieuwe testament. Een hele duidelijke waarschuwing aan ons is die uit

1 Korinthe 10: 11-12.

“Al deze dingen zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, voor wie het einde van de tijden is gekomen”.

In 1 Korinthe 10 wordt de afval van het geloof beschreven en de aanbidding van afgoden. We kunnen dit vertalen naar onze eigen tijd. Want de uittocht uit Egypte is een vooruit schouw voor ons,wij zullen niet door de woestijn trekken, maar opgenomen worden in het Koninkrijk der Hemelen door de Heere Jezus. Mits we zijn geboden eerbiedigen. Mis de eerste opstanding daar om niet. Hij was er toen bij en zal nu weer bij de uittocht zijn om zijn mensen te bevrijden uit de huidige slavernij en ketenen, vrijgekocht door de Heere Jezus aan het kruis en door zijn bloed, de uittocht uit Babylon.

Laat de woorden van Jesaja 51 tot u spreken en doordringen in uw hart om alvast uit te kunnen zien wat er klaar ligt voor u.

Zo zullen wie door de Heere zijn vrijgekocht, terugkeren. Eeuwige blijdschap, zal op hun hoofd zijn, vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen, verdriet en gezucht zullen wegvluchten. Jesaja 51:11-23.

 

De Heere Jezus was al aanwezig Bij de Exodus.

 

De uittocht uit Egypte van Gods volk is gebeurd terwijl de rots, dat is de Heere Jezus, hen volgde op hun tocht en van geestelijk voedsel heeft voorzien.

 1. Korinthe 10: 4. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hun volgde en die rots was Christus.

 

Openbaring.

De tijd waarin we nu leven, de tijd van de eindtijd, profetieën uit de gehele bijbel waaronder het boek openbaringen is een boek wat niet verzegeld mag blijven, het is nodige kennis om te begrijpen wat God voor ons heeft klaar liggen.

Openbaring 22:10.

Verzegeld de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij.

Het is dan ook verstandig om onze aandacht gericht te houden op onze verlosser, en de dingen die boven zijn, zodat u zich niet laat meeslepen door de gebeurtenissen op deze aarde. Die moeten hun loop hebben, het staat geschreven.

Zoals de Heere Jezus toen bij het Israëlische volk was, is Hij nu bij iedereen die zich omkeert tot Hem. Ik ben Bij u tot het einde der tijden heeft hij beloofd, ook vandaag, als er tijden komen van vervolging, dan is Hij bij ons. Zoals dat altijd al het geval is geweest. Mattheus 28:20.

 

“En zie ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Mattheus 28:20.

Amen”

 

 

 

 

Profetie Zegen Van God
Word – 907,5 KB 13 downloads