De Genade van de Heere Jesus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 2 Korinthe 13:13

de Heilige Geest.

Welkom op de pagina over de Heilige Geest.

 

 

De Heer nu is de Geest, en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. 2KOrinthe 3:17.

"En laat iedereen die dorst heeft, komen en laat hij die wil, het water des levens  nemen, voor niets".

Openbaringen 22:17


 

De Heilige Geest, Geest van de levende God, Helper bij de Wedergeboorte en vrijmoedige toegang tot God.

Want de Heere Jezus is de ladder naar de Hemel Johannes 1 :52

Voorwaar, voorwaar ik zeg u allen; Vanaf nu zult u de Hemel geopend

zien en de Engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen.

 

 

De Heilige Geest laat zich niet dwingen.

De Heilige Geest is zelfstandig, dat betekent dat Hij beslist welke richting iemand opgaat of wat te doen. We kunnen en mogen de Heilige Geest niet naar onze hand proberen te zetten, het is immers de Geest van God.

Door gehoorzaam te zijn aan de Geest bouw je een relatie op, in alle nederigheid. Ons beoordelingsvermogen is te gering om de dingen van God te doordringen. Hierom is gehoorzaamheid van belang.

 

De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat, zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is

Jon. 8:3.

U moet wedergeboren zijn om het nieuwe Jeruzalem binnen te kunnen gaan de Heilige Geest helpt daarbij en is een onmisbare hulp in het proces van wedergeboorte. de opname en het veranderen van uw innerlijk.

 

Bekering is het begin van de smalle weg. Johannes 16:13, maar wanneer Die komt, De Geest van waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.

De Geest, onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. 1 Korinthe 2:9.

Niemand kent de dingen van God dan de Geest van God. 1 Kor. 2:11.

Ezechiël 36:25- 27

"Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam nemen en een hart van vlees geven.

 

God roept iedereen die is afgedwaald van Hem, en Hij ontvangt u met open armen.

Hij is liefde en vergeeft.

“Als u mij lief hebt, neemt dan mijn geboden in acht.

en ik zal de vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid namelijk de Geest van de waarheid.

 

Johannes 14:15

En ik zal de Vader bidden..." het is de Geest die je helpt om wedergeboren te worden zodat je geestelijk kunt groeien en de Hemel binnen kunt gaan, op de daarvoor bestemde tijd, en smetteloos kunt staan tegen over De Heere Jezus op de dag van zijn wederkomst voor de opname.

 

Dit betreft wedergeboren gelovigen die rekenschap af leggen over zichzelf aan Jezus Christus rond die tijd, en beoordeelt worden naar hun werken op aarde nadat ze Christen zijn geworden. 1 Korinthe 9 het uitdelen van kronen. Later misschien nog meer hierover.

 

Dit is ook de plaats waar mensen tegenover Jezus staan en weggestuurd worden omdat Hij ze niet kent.”

Ik ken u niet, ga weg van mij: Math. 7:21-23. Dat is niet iets wat je wilt bij zijn wederkomst.

Daarom onderzoek uzelf en maak uw leven in orde met de Heere Jezus. Uit bovenstaande kunnen we dan ook concluderen dat een persoonlijke relatie met Jezus belangrijk is, van levensbelang zou ik willen zeggen.

 

Romeinen 5:11-13. Daarom wordt gesproken over het gaan van de smalle weg, de weg voor wedergeboren gelovigen. Jezus waarschuwt hiervoor in Openbaringen 22-19.

In Openbaringen 18.4 Roep Jezus ons op uit Babylon weg te gaan, de wereld, het economische en religieuze systeem. Het antichristelijke wereldsysteem.

Omdat we dan niet medeplichtig zijn aan haar zonden en ook de plagen niet over u zullen komen die haar gaan treffen.

 

Een profetie die nog vervuld moet worden en ook vervuld zal worden zoals we lezen in Openbaringen 18.2 en Jesaja 47 de ondergang van Babel. 

 

Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen staan voor de Zoon des mensen.*

Lukas 21:3

*Markus 13-24

*Lucas   21-8

 

Alleen via Jezus Christus ontvangen wij de Heilige Geest, de Geest van waarheid die dan in u is.

De weg

” Ik ben de weg, de waarheid en het leven.” In Johannes wordt duidelijk gemaakt wie God, De Geest van waarheid en Jezus zijn, ze zijn een.

Johannes 14:16

Het is dan ook gevaarlijk, in spirituele zin, de Heilige Geest te aanbidden zonder dat u bekeerd bent. Want welke geest geeft u dan eer? De tegenstander vermomt zich als een engel van licht, beweren dat de Heilige Geest een andere persoon is.  is ook een gevaarlijke aanname. De Heilige Geest is dezelfde Geest die Jezus heeft opgenomen naar de Hemel. Was dit een andere persoon? Het was de Geest van God zoals de Bijbel leert.

 

De Geest uit God versus de Geest van de wereld.

De Geest van deze wereld zaait verwarring en misleiding velen zijn zo op de brede weg beland, op weg naar de eeuwige duisternis. Paulus waarschuwt hiervoor.

 

"En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn.

1 Korinthe 2:12.

 

In Romeinen 8 staat duidelijk beschreven welke Geest inwoning krijgt na uw bekering.

"En als de Geest van Hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichaam levend maken door zijn Geest, Die in u woont.

Romeinen 8:11

Iedereen.

Voor iedereen is het mogelijk de Heilige Geest te ontvangen, zonder tussenkomst van iemand anders, u ontvangt Hem als u zich bekeert, d.w.z. uw zonden belijd, en vergevingen vraagt aan Jezus Handelingen 2: 38.

 

In het Bijbelboek openbaringen leest u over het levende water wat voor niets verkrijgbaar is. Het levende water is de Heilige Geest. Die uw ziel reinigt en herstelt en in de wereld van God brengt.

 

 de Geest en de Bruid zeggen: Kom!

En laat Hij die het hoort, zeggen: Kom!

En laat Hij die dorst heeft, komen en laat Hij die wil, het water des levens nemen.

Openbaringen 22:16

 

Geest van onze vader in de Hemel.

De Geest van God heeft mij gemaakt, en de adem van de Almachtige heeft mij levend gemaakt.

Job 33:4.

       

En Hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam.

Openbaringen 22 1-2.

Hier wordt prachtig verwoord dat de Heilige Geest de Geest van God is en stroomt uit Gods troon en ook door Jezus Christus het lam Gods.

 

Bijbel studie.

Hij is je helper bij de studie in de Bijbel. Johannes 26, "Maar de Trooster de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in mijn naam Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb".

 

Ontzag voor God.

Jesaja, 11: 2 De Geest van kennis en de Vreeze des Heeren.

Hij brengt je de "Vreeze des Heeren" bij. Want dat is waar de wijsheid begint. Een gezonde vrees of ontzag voor God is vanzelfsprekend  voor iemand die in de Heilige Geest wandelt.

 

Psalm 33:8 “Laat heel de Aarde voor de Heere vrezen, laat alle bewoners bevreesd zijn voor Hem. Want Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er.

 

Liefde

Romeinen 5:5 De Heilige Geest stort de liefde van de God uit in ons hart.

Jesaja 63:14, u geeft rust.

 

Genezingen mogelijk.

Het is ook de Geest die geneest en geestelijke gaven uitdeelt en als het nodig is wonderen verricht.

Hij zal ook altijd Jezus verheerlijken en je bijstaan in moeilijke kwesties. Leg alle zorgen en vragen bij de Heere Jezus en vraag Hem om u te helpen of zaken te verduidelijken.

 

Hij wijkt nooit weer van je zijde, ook niet als je deze aarde eenmaal hebt verlaten. Johannes 14:16 “Opdat Hij bij u blijft tot in Eeuwigheid".

We hebben de Heilige Geest nodig voor veel dagelijkse en geestelijke zaken voor onze innerlijke groei en relatie met God.

 

Door de Heilige Geest was het voor de apostelen mogelijk wonderen te verrichten en dat door de verkondiging van het Koninkrijk mensen tot geloof kwamen.

In het Bijbelboek Handelingen komt u veel tegenover de werking van de Heilige Geest, de Apostelen in die dagen werden geleid door de Geest en Hij werkte door hun heen.

 

De Heilige Geest beschermt en geeft kracht. Want Hij is in je, rondom je en komt over je.

"Maar Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt". Handelingen 1:8

 

Fil 4:13 Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft.

De Bescherming van de Heilige Geest is is bovendien ook een onderpand en een voorschot op onze erfenis voor het leven na dit leven.

 

Overgezet van het ene naar het andere Koninkrijk. Van de duisternis naar het Koninkrijk van Licht, de Heere Jezus. De wedergeboorte kan beginnen.

 

Het zegel

Efeze 1: 13-14 "In Christus bent u, door uw geloof, gemerkt met het zegel van de Heilige Geest, die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die Hij zich heeft verworven, verlost zullen worden. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing." Wees daarom gehoorzaam aan de Heilige Geest en zondig niet meer.

 

Het zegel van God zal u ook behoeden voor plagen en andere omstandigheden die over de aarde komen in de laatste dagen. Openbaringen 9:4.

 

Handelingen.

In het Bijbelboek Handelingen leest u ook veel over de werking van de Heilige Geest, de Apostelen in die dagen werden geleid door de Geest en Hij werkte door hun heen. Zoals dat tegenwoordig nog steeds gebeurt. Ze genazen zieken en dreven demonen uit. En als je goed leest dan is het niet hun Geest die mensen helpt, maar de Heilige Geest zoals mooi beschreven staat in Handelingen 3:6 Petrus zei echter zilver en goud heb ik niet (er werd een liefde gave gevraagd, door een kreupele man), maar wat ik heb dat geef ik u in de naam van Jezus Christus de Nazireeër, sta op en ga lopen!

 

Macht over de duisternis door de Heilige Geest.

 

Door de Heilige Geest ontvang je kracht van God om bijvoorbeeld demonen uit te drijven en heb je macht over alle kracht van de vijand! Handelingen 1:8. Kennis is macht in dit geval, en wanneer je dit beseft sta je sterker.

 

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen”In Mijn naam zullen zij demonen uitdrijven’ In vreemde talen zullen zei spreken.

Markus 16:17.

 

 

Hulp bij het bidden.

De Heilige Geest heeft ook een belangrijke rol bij het bidden, hij helpt te bidden naar de wil van God en brengt je gebeden via Jezus naar de Hemel bij God.

 

Bidden naar de wil van God is niet altijd makkelijk de Heilige Geest geeft je dan aan wat te bidden. Iets wat op dat moment nodig is, of het is iets wat God wil dat je bid. 

 

Helper en trooster.

De Heilige Geest is je helper en trooster op je weg naar het Eeuwige leven, je leven in overgave aan Jezus Christus. Want alleen door overgave en door onszelf te verloochenen is het mogelijk de Hemel binnen te gaan. Het loslaten van je eigen verlangens en wensen wordt dan omgezet in het leven voor God. Bij je bekering is het "verliezen" van je leven een onderdeel om uiteindelijk geheel zalig te kunnen worden, we kunnen met onze verlangens, bezittingen en zonden de Hemel niet binnengaan.

 

Bovendien nemen deze verlangens en bezittingen ruimte in die niet gewijd kan worden aan je relatie met Jezus.

 

In Matheus 22: 34-40 staat: "u zult de Heere uw God liefhebben, liefhebben met heel uw hart en heel uw verstand. Dit is het eerste en grootste gebod." Dat betekent dat er in uw hart alleen ruimte is voor Jezus en zijn weg, uw leven zal op Hem gericht zijn, leven door geloof en vertrouwen.

 

Geen zonde

Maar ik zeg wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de Geest in."

Het vlees onze menselijke natuur noem ik het, maar even blijft tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in: en die staan tegenover elkaar, zodat u doet wat u niet zou willen doen. Er staat nergens in de Bijbel dat we kunnen blijven zondigen in Romeinen 8 leest u er meer over.

 

In Galaten 5:19-21 leest u welke zonden verhinderen om het Koninkrijk van God binnen te gaan. We maken hierbij een verschil tussen bewust zondigen en per ongeluk zondigen. Als we per ongeluk zondigen dan is er de Genade van God. Dit is geen excuus om er maar op los te leven natuurlijk.

Galaten 5: 16-17

 

Het staat er duidelijk het begeren van onze eigen wensen en verlangens zal steeds meer naar de achtergrond verdwijnen in ons leven en we zullen steeds meer leven naar Gods wil, zonder zonde. De overwinning is mogelijk.

Het begint bij het niet meer te willen!

 

Jezus laat ons niet als wezen achter heeft Hij gezegd toen hij opgevaren is ten Hemel.

Jezus zendt ons de Trooster de Heilige Geest omdat Hij weg gaat, het kan niet anders Hij gaat en de Trooster komt. Zo is de Heilige Geest voor u beschikbaar gekomen.

 

“Want als ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toekomen, maar als ik heenga, zal Hem naar u toe zenden. En als die gekomen is dan zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel.

Johannes 16:8

 

De Heilige Geest is je geweten wanneer je zondigt. Hij zal je er op wijzen zodat je kunt stoppen of om er niet aan te beginnen, of vergeving kunt vragen aan de Heere Jezus indien je wel weer zondigt.

 

Zondigen verwijdert je van God en kan de Heilige Geest blokkeren in je leven.

 

Leven naar Gods wil en niet naar eigen verlangens is belangrijk om niet uit Gods licht te gaan en onze aandacht op God blijven richten door het lezen en bestuderen van zijn woord zodat de "zaken" van de wereld en zonde ons niet verwijderen van God.

 

Zonder bekering is er geen vergeving van zonden mogelijk. Uw Heiligmaking begint ermee.

 

Ik zeg als u zich niet bekeert.

Zult u allen even zo omkomen.

Lukas 13:3-4

 

Om komen betekent in deze tekst verloren gaan. Sterke taal maar er staat dan ook veel op het spel. Het is een waarschuwing en aanmoediging om te kiezen voor het licht en het Eeuwige leven uit liefde wordt dit benadrukt! Het is niet voor niets dat er in de Bijbel minstens vijftig teksten staan die oproepen om u te bekeren. Jezus zelf roept hiertoe op en ook om Heilig te gaan leven.

 

Het is de belangrijkste beslissing die u tijdens dit leven kunt maken. En de basis van uw verdere wandel met Jezus op deze aarde en straks voor altijd bij Hem.

 

"Want ieder mens die een geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een heel nieuwe mens ontstaan.

2 Korinthiërs 5:17.

 

Dit is uiteraard een proces het neemt tijd om geestelijk te groeien.God stelt ons op de proef om geestelijk te groeien, ons geloof te verdiepen alles tot Eer van Hem. Het is opnieuw geen straf maar om u te vormen en te bevrijden van uw oude zelf.

 

Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd beproefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door vuur beproefd wordt, Mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de Openbaringen Jezus Christus.

1 Petrus 6-7

 

Want we moeten soms alles achterlaten om hem te kunnen volgen soms materieel, een baan of geestelijke overtuigingen.

Het kost je wel wat, het is natuurlijk, maar hoe je ernaar kijkt en wat je belangrijk vind in dit korte tijdelijke leven. En Jezus gaat niet samen met de wereld, zijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Wel op de wereld, maar niet van de wereld. Geen deelname aan haar hebben wil zegen dat de wereld er een andere moraal of waarden op na houdt en die komt niet overeen met de wil en aard van Christus.

Dat komt nog dat is iets waar we ons al op kunnen verheugen en ingedachten houden terwijl wij hier nog zijn en in Hem wandelen.

Lees het in Openbaringen 21 tot 22 daar wordt het nieuwe Jerusalem beschreven. U vind daar ook een opsomming van zonden die voorkomen dat u niet het nieuwe Jerusalem binnen kunt gaan, Openbaringen 22:15.

 

God gaat met u aan de slag om u te veranderen; God kende u al voordat u bij Hem kwam en weet wat er verandert moet worden in u en dat het is uit liefde en niet om te straffen. Hij is een werk begonnen en maakt het ook af samen met u en door u. Hij wil namelijk dat u ook de poorten van de nieuwe stad binnen kunt gaan. En zo bouwt u aan de relatie met God, door Jezus.

 

Jesaja 55.7

Laat de Goddeloze zijn weg verlaten,

De man van ongerechtigheid zijn gedachten

Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal

Hij zich over hem ontfermen, tot onze God

Want Hij vergeeft veelvuldig.

Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten,

En uw wegen zijn niet mijn wegen,

Spreekt de Heere

 

U krijgt andere prioriteiten in het leven, meer gericht op boven en niet uit dezewereld en alles wat deze te “bieden” heeft, maar gericht op Christus.

 

Overgave.

Ga er in mee en verwelkom de correcties Hij maakt u helemaal nieuw!

Schep mij een rein hart, o God en vernieuw in mijn binnenste een standvastige Geest

Psalm

51:10

 

Openbaringen 3:19

“Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik, wees dan ijverig en bekeert u.

Want u bent gestorven en uw leven is met Christus, verborgen in God.

Kolossenzen 3:3-4

 

Word geen volger van mensen of wereldse religie maar van Jezus. De Jezus uit de bijbel en wordt blij en gelukkig in de Heer door uw relatie met Hem en In Hem. Net als alle relaties moet ook de relatie met de Heere Jezus onderhouden worden. Door bidden, het bestuderen van zijn woord, lofprijzing en dankzegging.

 

Een gebed van Paulus voor verdieping in het geloof.

Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar wie ieder geslacht in de Hemelen en op aarde genoemd wordt opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht, gesterkt te worden door zijn Geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.

Hem nu die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is.

Hem zij de Heerlijkheid in de gemeente, door Christus, in alle geslachten tot in eeuwigheid, Amen.

Efeze 3:14-21

 

 

“ Verblijdt u altijd in de Heere, ik zeg het opnieuw: Verblijdt u”.

Filippenzen 4:4

Ga altijd eerst naar Jezus met levens of geestelijke vragen en vertrouw erop dat er voor u gezorgd wordt of zaken duidelijk worden gemaakt.

 

“Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.

Filippenzen 4:6

 

Nu we bekeert zijn hebben we een Raadsheer die aan de Rechthand van God zit en voor u pleit.

 

Markus 16:19.

 

Het mooiste geschenk en de waardevolste beslissing.

“We zijn levend gemaakt door Christus

Uit “genade bent u zalig geworden” En Hij heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de Hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus.

Efeze 2:8.

 

Niet op eigen kracht.

Ziet u wat er gebeurt als je je bekeert en je gereinigd wordt van zonden? Wij verdienen het niet het zou ons ook niet lukken om te stoppen met zondigen op eigen kracht. We kunnen er niet voor werken.

Als we werken voor onze redding dan gaat dit in tegen het woord van God. Met werken wordt niet bedoeld het geode te doen etc. of de vruchten van de Geest een plek geven. Hier wordt gesproken over het onvoorwaardelijke geschenk van vergeving van de zonden door bekering door de Heere Jezus.

 

Het zou ons ook niet lukken om ons zelf te veranderen, om zelf te proberen zonden te overwinnen of om zalig te worden. Van de tegenstander en daarom een zonde omdat het rebellie is tegen God. Als we ondergeschikt worden aan ons zelf dan kan God met ons aan het werk en staan we Hem niet in de weg. Door overgave is dit mogelijk.

 

Om dit mogelijk te maken is God een nieuw verbond met ons aangegaan beschikbaar gemaakt door zijn Zoon. Onze persoonlijke relatie met God is daardoor mogelijk geworden. Een geschenk waarvoor we eeuwig dankbaar mogen zijn.

 

Gezegend zij de God en vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle Geestelijke zegeningen in de Hemel in Christus.

.Efeze 1:3

 

In de eerste brief van Petrus leest u wat er verwacht wordt van iemand die in Christus is. Lees het een keer door. Of de Hebreeën brief.

 

Jezus kondigt de Heilige Geest aan door geloof in Hem.

In de tijd van Jezus hier op aarde was het nog niet mogelijk, zoals het nu voor iedereen in wel mogelijk is de Heilige Geest te ontvangen door geloof in Hem. Na zijn opstanding is dit mogelijk voor iedereen.

"Wie in Mij geloofd, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.  Dit zei Hij over de Geest over hen die in Hem geloven ontvangen zouden.

Johannes 11:25-26

Het woord zal uit je stromen en je helpen bij de verkondiging, halleluja!

Handeling 1:8.

 

We zijn allemaal door een Geest tot een Lichaam gedoopt. En alle bekeerden samen vormen Het lichaam van Christus.

1 Korinthe 12:13

 

De Heilige Geest verliezen.

God kan de Heilige Geest van ons wegnemen als wij volharden in zondigen. Psalm 51 : 13. God wil niet dat we zondigen, maar smetteloos zijn en worden. Niet de moraal of opinie van de wereld is daarbij leidend, maar zijn Woord en geboden.

 

De Heilige Geest is Heilig! Behandel de Heilige Geest dan ook met het nodige respect. Want er staat geschreven:

Wees Heilig want ik ben Heilig”

1 Petrus 1:16.

 

Belofte van de Geest voor de laaste dagen.

Een belofte is niet zomaar iets het wordt niet zomaar benoemd het heeft meerwaarde wanneer er zo tegen ons gesproken wordt. God vind het belangrijk dat wij dit weten en dat we daarom mogen vertrouwen op zijn Woord, zijn beloftes zijn Heilig.

Deze belofte gaat over de tijd die komen gaat in de laaste dagen. En hoe we behouden worden in die tijd. Het is een profetie die letterlijk ook zo genoemd wordt in het Nieuwe Testament.

 

Daarna zal het geschieden uw jonge mannen zullen visioenen.

dat ik mijn Geest zal uitstorten op alle vlees:

Uw zonen en dochters zullen profeteren.

Uw ouderen zullen dromen dromen,

uw jongemannen zullen visioenen zien.

Ja zelfs op de dienaren en op de dienaressen

zal ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.

Ik zal wondertekenen geven aan de Hemel,

en op de aarde bloed en vuur en rookzuilen.

De zon zal veranderd worden in duisternis,

en de maan in bloed.*

Voor de dag dat de Heere Komt.

Die grote en ontzagwekkende.**

*Het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heere

Zal aanroepen, behouden zal worden.

Want op de berg Sion en in Jerusalem zal ontkoming zijn,

zoals de Heere gezegd heeft,

namelijk bij Hen die ontkomen zijn,

die de Heere roepen zal.

Joel 2:28

 

“Handelingen 2:16 is een profetie over deze gebeurtenis, door Paulus. Hij spreekt over de bovenstaande Profetie door de Profeet Joel.

 

Bovendien een duidelijk bewijs dat deze profetie ook voor onze tijd is geschreven en dat het niet alleen voor het land Israel is opgeschreven.

zoals we kunnen lezen, het Evangelie en Zalig worden zijn voor iedereen bedoeld.

God maakt geen onderscheid tussen personen. Kolossenzen 3:11

Daarbij is niet de Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, maar Christus is alles, en in allen.

Efeze 2:11-22.

 

De komst van Jezus is honderden jaren geleden al door de Profeten van het Oude Testament aangekondigd, het staat zelfs in de sterren geschreven. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament gaan allemaal over Hem en zijn komst voor onze redding.

Hij is de enige die die ons naar Huis kan brengen, los van wat er verder allemaal beweerd word. Zorg dat uw naam gevonden kan worden in het Boek des levens en maak uw leven in orde met God.

 

Op naar de overwinning!

Openbaringen 3:5 “Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor zijn Engelen.

 

Jezus door wie God alles heeft geschapen.

Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen zijn en die op de aarde zijn. God heeft alles door Hem geschapen.

En toch wijst een groot deel van de wereld hem af als verlosser en rechter. In Openbaringen 1:11-18. Staat beschreven wie Jezus is.

 

En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand Die op de zoon des mensen leek.

“Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping.

Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de Hemelen en op de aarde zijn,

die zichbaar en onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten,

alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. En hij is het hoofd van het lichaam (zie ook Efeze 1:15), namelijk van de gemeente, Hij die het begin is Kolossenzen 1:15-16

 

Als we niet geloven in Jezus of hem verwerpen dan verwerp je ook de Vader.

Niemand komt tot de vader dan door Mij

Johannes 14:6.

Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.

Kolossenzen 1:7

 

Vrede

Jezus geeft ons Zijn vrede en dat is een heel andere vrede dan de wereld kan geven het is een vrede voorbij woorden en al het andere van deze wereld. Zijn vrede is in Hem.

“Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u; niet zoals de wereld hem geeft, geef ik hem u die. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden’..

Johannes 14:27.

Wat is het doel van ons geloof? Waarom geloven wij en hopen wij? Het doel is zalig worden en eeuwig leven te verwerven. Daar gaat de Bijbel over, de profeten hebben het verkondigd en Het Evangelie wordt daarom ook verkondigd.

En verkrijgt het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. 1 Petrus 9-12.

 Goede nieuws is dat we heel dicht bij het nieuwe leven zijn, de tijd is zover gevorderd dat we dat wel kunnen vaststellen. En wat er verder ook gebeurt

om ons heen, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Het zijn de tekenen der tijden, goed om te weten waar we staan in de tijd.

Dat is onze gezegende hoop!

 

U kunt de tekst hier downloaden om de bijgewerkte tekst na te lezen.

 Ik wens u veel zegen