De diaspora van de 12 stammen van Israel.

God roept iedereen weer terug naar huis.

De zgn. verloren stammen van Israel zijn niet echt verloren, want de Heere Jezus weet waar ze zich bevinden.

Jezus zend zijn discipelen erop uit om het evangelie te verkondigen onder de verspreid wonende stammen van Israel.

Na de tempel verwoesting in 586 na christus door de troepen van Koning Nebukadnezar Koning van Babylonië. Het was de eerste tempel die later verwoest  zou worden tijdens de belegering van Jerusalem. Doordat het volk van Israel had gerebelleerd tegen God en onder meer afgoden was gaan aanbidden.

Hij heeft zijn discipelen opdracht gegeven om erop uit te trekken naar de verspreide stammen. Dit houdt dus in dat Hij wist waar deze zich bevonden. Matheus 10: 6  "Maar ga liever naar de verloren schapen van het Huis van Israel". Van de apostel Paulus weten we dat Hij naar Europa is gegaan. Het was een exacte opdracht  voor de apostelen om naar de stammen te gaan.  Voor een grote verzoening met God de Vader.

 

De diaspora of de verstrooiing.

Dus rond 586 voor Christus is de diaspora begonnen en zijn de Israëlieten en hun nazaten in de eeuwen daarna verspreid over een groot deel van de wereld tot op de dag van vandaag.

Een deel is in Europa terechtgekomen en een ander deel afstammelingen daarvan is daarna naar Amerika geëmigreerd. Veel afstammelingen wonen en leven sinds die tijd buiten Israël. Het is zelf zo dat er veel mensen niet eens weten dat ze afstammelingen zijn van het Israëlische volk, maar wel de karakteristieken hebben van de stam waartoe hun voorouders hebben behoord.

Het zijn over het algemeen niet eens mensen die de Joodse levensstijl aanhangen of Christen zijn.

Vroeger waren we verspreid en verdwaalt wandelend in de wildernis.

Door de komst van de Heere Jezus en het Evangelie zijn we geroepen om ons te herenigen met Hem, de Vader en ook met elkaar.

 

In Petrus wordt dit zo verwoord: 1 Petrus 2:10 "U die vroeger geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent".

Velen hebben God verlaten en uit hun leven gebannen en wonen nu in het moderne Babylon. In Openbaringen 18.4 roept Jezus zijn volk op om zich uit Babylon terug te trekken "En ik hoorde een stem uit de Hemel zeggen: "Ga uit haar weg, Mijn volk opdat u geen deel hebt aan haar zonden en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen." Dit betreft de oordelen die gaan komen over Babylon.(onze wereld). Ook in Jesaja 47 spreekt de Heer over de oordelen over Babylon. Dit is dichtbij!

 

De vrouw in openbaringen

De vrouw in Openbaringen 12 draagt een kroon met 12  prachtige stenen op haar hoofd, voorstellende de 12 stammen van Israel. Deze stammen uit de diaspora gaan het nieuwe Israel (heel de aarde) bewonen en regeren met Christus aan het einde van de heerschappij van de antichrist  en de valse profeet. over de opname van iedereen in Christus.

 

Priesters

Vroeger in de tijd van de tempel hadden de priesters een borstschild aan met daarop 12 stenen in verschillende kleuren en op iedere steen de naam van een van de twaalf stammen. Na de kruisiging is het voorhangsel  in de tempel geschuurd en kunnen we nu zelf via Jezus rechtstreeks tot God de Vader gaan. Een priester is nu niet meer nodig en zal ook in de toekomst niet nodig zijn of weer in functie komen. Want Jezus Christus is onze Hogepriester bij de Vader.

 

Geen gebouw

De nieuwe tempel is niet een gebouw, maar het lichaam van Christus zoals beschreven in Efeze. Dat is de nieuwe tempel die Jezus zou herbouwen in drie dagen  (Kruisiging, opstanding en Hemelvaart) zoals  Hij dit vertelde op de Olijfberg in Matheus 24: 1.

 

Geen nieuwe tempel meer in Israel.

Volgens het nieuwe testament wordt er geen nieuwe tempel meer gebouwd in Jerusalem. Doordat er mensen in Israel zijn die het nieuwe testament niet erkennen en Jezus niet als Koning en Messias, wordt de tempel wel herbouwd en daarmee onderdeel van de nieuwe wereldorde. Zie de pagina over de kerk van de antichrist en de wereldreligie. De grote misleiding die voor een hele donkere tijd op aarde gaat zorgen en waar we nu als samenleving op weg naar toe zijn.

 

Handelingen 7: 48-49 De allerhoogste woont echter niet in tempels die met handen gemaakt zijn, zoals de profeet zegt (Stefanus).

Want zegt de Heere via de profeet Stefanus. Handelingen 7:49 "De Hemel is voor mij een troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten. Wat voor huis zult u dan voor mij bouwen?, zegt de Heere, of wat is de plaats van mijn rust?

 

De stammen

Wie zijn deze stammen, en de 144.000?

 De stammen worden genoemd in Openbaringen 7 hier wordt ook gesproken over de 144.000 die verzegeld  worden met het zegel van de levende God voordat de oordelen beginnen.

 

Het getal 144000 komt tot stand doordat het 12.000 mensen betreft uit 12 stammen dat maakt 12 × 12000 = 144000. Dit betekent niet dat deze mensen alleen in de Hemel worden opgenomen gered worden of belangrijker voor God zijn dan u. Het is een groep mensen die onder alle omstandigheden het Evangelie trouw blijven en dit verkondigen in de wereld die nu is en nog komt. Openbaringen 14

Vele miljoenen mensen zijn geroepen of horen tot de stammen van Israel. Voor God maakt het niet uit waar u woont of wie uw voorouders zijn. Hij roept u naar huis! Zonder aanziens van de persoon. Romeinen 2:11"Want er is geen aanziens van de persoon bij God. Voor God is er geen verschil tussen Joden en niet-joden.

Het maakt dus niet uit of u Griek, Jood, Nederlander of Engelsman bent. Velen stammen namelijk af van een van de stammen Israels. Voor God zijn we een groot volk dat bestaand uit alle volken.

In Handelingen 2 wordt heel wat verteld over de stammen en de menigte uit alle volken, Petrus schreef er over. Hand 2:5 -11. Nu woonden er Joden in Jerusalem, God vrezende mannen uit alle volken die er onder de Hemel zijn.

Door de Heilige Geest toegesproken in hun eigen taal. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over Galliërs.

Waar komen Galliërs vandaan?
 
De naam Galliërs is een oude term voor de volkeren die voor de inval van de Romeinen Europa ten westen van de Rijn bevolkten, ook Gallië genoemd. Omdat de meeste van deze stammen grotendeels Kelten waren, werden ze door de Romeinen ook Celtae genoemd. Daarvan zijn Gallatus en Gallus afgeleid. Ze woonden van België tot aan Spanje toe en meer gebieden in Europa.
Deze "vreemdelingen" waren in die tijd, de tijd van Jezus al naar Jerusalem gekomen, joden uit de verstrooiing.
 
Handelingen 2:11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken.
Dat is wat later tongentaal genoemd werd en wat voor veel verwarring heeft gezorgd.
Deze gebeurtenis op de Pinkersdag is een voorbeschouwing van wat er in de laatste dagen gaat gebeuren met het uitstorten van de geest. Geprofeteerd door  de profeet Joel 2:39 en Handelingen 2:17.

 

 

Namen

"Openbaringen 7:4 "En ik hoorde het aantal van Hen die verzegeld waren" honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld, uit alle stammen van de Israëlieten te weten.

Juda

Ruben

Gad

Aser

Naftali

Mannasse

Simeon

Levi

Issaschar

Zebulon, de stam Jozef en Benjamin.

 

Uit elk van deze stammen worden er dus 12.000 verzegeld.

Vanuit de diaspora bekeken en door Jezus zijn eigen woorden kunnen we concluderen dat  uit de stammen de 144.000  zullen komen. Uit alle volken komen en gaan komen, want er gaan zich nog vele mensen bekeren in de laatste dagen voor de wederkomst en ook na de opname.

Openbaringen  7:4 En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten.

 

Openbaringen 7: 9 De Heerlijkheid van hen die verdrukt werden. Dit gaat over de grote verdrukking en de mensen die gedood zullen worden in die tijd om hun geloof en verkondiging.

 

Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen die stonden voor de troon en voor het Lam bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.

 

 

De profeet Ezechiël spreekt ook over de diaspora EZ. 36:24. Ik zal u uit de Heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen: Dan zal ik u naar uw land brengen.

Hoort u de roep van onze Heer en zaligmaker de Heere Jezus?

 

Alle eer en dank gaat uit naar de Heilige Geest.

 

Amen