Over Engelen gesproken, de Engelen die onder ons zijn.

Welkom op de pagina over engelen van de Heer

 

 

God heeft engelen geschapen om ons te helpen op ons levenspad. Ze zijn voor Hem en door Hem geschapen Kolossenzen 1:16. Dienende geesten worden ze genoemd. Ze verdienen meer aandacht en erkenning van het feit dat ze ons helpen op manieren die we zelf niet altijd door hebben, door God gezonden.

Ze hebben een heel belangrijke taak op aarde in het totale heilsplan van God. Het zijn gehoorzame dienaren  Psalm103:20.

 

 

Taak van de engelen.

Op vele plaatsen in de bijbel komen we ze tegen, de engelen, altijd mannelijk om te waarschuwen of om aan te sporen tot actie en te beschermen tegen het Hebreeën 1: 14. Zijn zei niet dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven .  Ook in deze tijd stuurt God soms engelen op iemands pad. Ze zijn ookonder ons en dat is heel Bijbels. 

Het zijn geen engelen die we zelf kunnen of mogen oproepen, we kunnen geen engelen aanroepen, ze worden gezonden. Psalm 91 : 11 " Want hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen."  Je kunt wel vragen of de Heere Jezus zijn engelen wil sturen. Het is immmers de Heere Jezus zelf die omringt door wordt door engelen en die opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen. Johannes 1:52.

Ze staan ten dienste van mensen, het zijn ook helpers die soms ingrijpen in mensen levens. diendende geesten worden ze genoemd. Een leger van tienduizendtallen van engelen. Hebreeen 12:22b

.

De Jacobs ladder

 

De profetie over de Jacobs ladder,  vinden we terug in Genesis 28:28 10-22. Jacob zag in een visioen een ladder die tot in de hemel rijkte en hij zag dat de engelen daarlangs omhoog en omlaag klommen. Het was een vooruitschouw over de komst van de Heere Jezus. De komst van de Heere Jezus is voorzegd in Genesis en tevens wordt duidelijk dat Hij de weg is naar de hemel. Deze profetie of de vervulling ervan vinden we terug in Johannes 1:15. En Hij zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u allen: Van af nu zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen.

 

Een engelen koor aanwezig bij de schepping. 

Job 38:7  Toen de morgensterren tezamen vrolijk zongen, en al de kinderen Gods juichten. Ook was er een menigte van engelen aanwezig bij de geboorte van de Heere Jezus. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei... Lukas 2:13:15. Engelen zijn altijd aanwezig geweest en zijn nog aanwezig bij de Heere Jezus. Het was een engel die de komst van de Zaligmaker aankondigde. namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad vanDavid; Hij is Christus, de Heere. Lukas 2:10:11

 

Zoals gezegd engelen spelen een belangrijke rol in het heilsplan van God. als we verder in de tijd zijn, vlak voor de wederkomst dan spelen engelen hierin ook een belangrijke rol.  Zoals bij het verzamelen van de gelovigen voor de tweede exodus. Mattheus 24:31 En Hij zal Zijn engelen onder luidt bazuin geschal, en zij zullen Zijjnn uitverkorenen (allen die voor de Heere Jezus hebben gekozen) bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

 

En Hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. Mattheus 24:31.

 

In tijden van verdrukking, is de Heere Jezus altijd bij ons, ook zijn engelen zijn aanwezig in ons leven.

En aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met engelen van zijn kracht. 1 Thessalonicenzen 1:7. Het is fijn om te weten dat er zoveel hulp beschikbaar is voor moeilijke tijden of gebeurtenissen.

 

Onze gebeden worden door engelen bij God gebracht.

 

Al onze gebeden, worden door Engelen bij God gebracht in gouden schalen vol reukwerk., zo belangrijk zijn onze gebeden in de relatie met de Heer en we weten uit openbaringen 5:8 dat ze allemaal bij God terecht komen.

Ze worden op een gouden altaar gelegd voor de troon van God, uit de hand van een engel. Openbaringen 8:3.

Waarschuwing

 Het zelf oproepen, commanderen  of vereren van engelen opent een deur naar de duisternis en u passeert de Heere Jezus waardoor er geen (meer) bescherming is. Het is een gevaarlijke onderneming omdat er nu eenmaal ook gevallen engelen zijn. Bent u betrokken in een gebeds groep of roept u zelf engelen aan. Ga dan in gebed en vraag eventueel vergeving voor het feit dat u zonder God betrokken bent of geraakt met deze praktijken. In de new age wereld wordt deze praktijk nogal eens beoefend en daar is het nu eenmaal niet de gewoonte om de Heere Jezus erbij te betrekken.

Gods zegen

 

 

Gods Engelen Docx
Word – 96,4 KB 21 downloads