De opname nu , gebaseerd op menselijke aannames.geen Bijbelse grond.  1 Timotheus 4:1

Een oproep en waarschuwing.

 

God treft voorzieningen voor u in de eindtijd. Dit kunt u ondermeer lezen in het artikel over de tweede exodus.

 

 

 

 

Over de wederkomst van Chrsitus:

Mattheus 24:36:37.

Maar die dag en uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de Hemel niet, maar alleen aan Mijn vader.

 

Zoals Eva verleid werd in het paradijs is satan, de slang, heden tendage nog druk in de weer om mensen te misleiden. Zijn tijd is kort en hij krijgt de volledige zeggenschap over de aarde in de tijd die door Daniel is geprofeteerd. Voorafgaand aan de tijd van de Antichrist zal er nog veel gebeuren en dit betreft ondermeer de oordelen die over de wereld komen, deze oordelen beginnen bij de kerk zoals we kunnen lezen in de Bijbel. Dat is een van de gebeurtenissen die vooraf gaan aan de opname. Er staan ons verschillende gebeurtenissen te wachten voordat het zover is.

Er zijn vele theorieen over de opname in omloop ze hebben allen een gezamelijke overeenkomst, namelijk hij kan elk moment gescheiden. Dit is feitelijk onjuist en in artikelen op de website leest u er meer over. Het is echter goed om te weten dat wij , westerse mensen, en zo ook de rest van de wereld. nog door en veel hete vuren moeten gaan en dat de a-christ zal slagen in zijn doel en dat is dat hij zal slagen in zijn missie om de heilgen (gelovigen) te overwinnen. 

 Dat dit zo is is geprofeteed door de Heere Jezus zelf in het boek Openbaring. Hij, de a-christ zal toestemming geven om de tempel te herbouwen en het offeren weer in te voeren, na 3,5 jaar zal Hij dit echter verbieden en zichzelf verheffen boven God en in deze tempel plaatsnemen. Uitroepend dat Hij God is. Hij doet dit niet opeigen kracht maar volledig door satan bezeten zal hij ook nog wonderen verrichten waardoor de gehele wereld hem zal navolgen. Dan komt het aan op kennis en onderscheidings vermogen van de Heige Geest. Ook zal er een beeld worden opgericht wat aanbeden moet worden,door iedereen, wereldwijde (Openbaringen 13). Het is een herhaling van wat er tijdens de dagen van Koning Nebukatnezar is gebeurt, (Daniel3:1-30. Ook hij richte een beeld op wat door iedereen aanbeden moest worden. Dit werd aangekondigd door het spelen op muziek instrumenten. Tegen wwoordig zal dit waarschijnlijk een technologische uitvinding zijn. Hier wordt ook de bescherming van de Heilge Geest beschreven idie tijdens de straf voor het niet willen neerbuigen  voor het beeld beschermt waren voor het vuur in de oven. Ook hedentendage beschermt de Heilge Geest er overkwm hun niets! 

3,5 jaar zal dit duren. En als God niet zou ingrijpen dan zou er niemand overblijven op deze aarde  Op dat moment zal iedereen die een relatie met de Heere Jezus heeft en waardig gevonden wordt, opgenomen worden. Zoals Paulus zelf zegt , iedereen die dan nog in leven is. "Want we zullen niet allemaal ontslapen" Dit is de Bijbel en het is uitgewerk tin in de artikelen op de website. De dwaalleer is mede onstaan door de Bijbel op te splitsen in meerdere periodes en geen rekeninghoudend met de volledigheid van de Bijbel en het gezag van Gods woord. Dit opzicht zelf is een zonde. We worden gewaarschuwd om dit niet te doen, in het nieuwe testament. Vandaar dat er paniek zal uitbreken op de wereld omdat de  komende oordelen niet worden genoemd. De oordelen die al bezig zijn en voor de komst van de antichrist nog zullen verhevigen. Geen stad in Europa zal er aan kunnen ontkomen. Deze oordelen staan in o.a inJeremia beschreven. En het is God die dit in de hand heeft, Hij oordeelt de wereld vanwege haar zonden. Omdat we in de eindtijd leven zijn dit ook de zonden die begaan zijn vanaf het de zondvloed. Het zal zijn in de dagen van Noah. ...een profetie van de Heere Jezus zelf.

 

Het is dus van het grootste belang om niet te focussen op de opname maar op de Heere Jezus zelf en het ontvangen van de Heilge Geest zodat u dichtbij Hem leeft en een realtie onderhoud. Dit is het belangrijkste van heel het leven van een Christen. Nu is de tijd om uw geloof op te bouwen met Hem, door Hem en Zijn woord te geloven. De ontwikkelingen in de tijd gaan snel, heel snel en de meest recente gebeurtenissen zijn het begin van de moeilijkste tijd die er ooit op aarde  is geweest. 

 

We leven in de tijd van de barensweeën, van de kerk, maar van heel de schepping om het zomaar te zegeen (Romeinen 8: de tijd van Jocobs moeilijkheden. Jocob is israel en israel is geestelijk gezien de westerse wereld. Een profetie van ondermeer Jeremia en de Heere Jezus. Isarel word door religies vaak gezien als het aardse israel, dat is niet wat er in de Bijbel staat geschreven ondermeer in het Nieuwe Testament. Het nieuwe Israel zal uit de Hemel op de aarde neerdalen, Zoals is geprofeterd in Openbaringen.

Hef de banier omhoog, is een teken van de heere Jezus dat het tijd is om u met hem te verzamelen en dicht bij hem te zijn.

 

Het is me aangereikt twee dagen voor de problemen in het middenoosten.

 

Tekst van het blokbericht

De opname nu, de opname voor de grote verdrukking is een op menselijke aannames gerichte doctrine die velen misleid.

Gevangen in een niet Bijbelse doctrine die  is ontwikkeld door een Jezuïeten priester Manuel De Lacunzia, een man die Bijbelse profetie naar eigen inzicht interpreteerde. Deze interpretaties zijn later, (ongeveer 100 jaar) opgepakt door Amerikaanse Evangelisten en onder invloed van John Nelson Darby verder uitgewerkt. Deze heeft de opname nu doctrine in Europa verder verspreid. Een doctrine die bedacht is in Engeland door mensen die de Bijbel opdeelden in tijdvakken, de zogenaamde bedelingsleer waarin God anders met de mensheid zou omgaan in de verschillende tijdvakken. 

Deze leer vind je niet terug in de Bijbel, God is immers niet verandert, De aarde is van de Heere e openbaar moest maken. Het is door de Heilige Geest, aangereikt het zijn geen eigen verzinsel of interpretaties en alle eer en glorie gaan naar de Heere Jezus hiervoor. Ik vermijd te veel uitleg omdat het beter is om zelf je Bijbel te lezen en het woord te laten spreken, het is immers de Geest van God. God zelf spreekt tot ons door zijn woord.

De ernst van de misleiding wordt duidelijk als je leest wat er nog allemaal op ons afkomt. Het is een wake up call om uw leven aan de Heere Jezus te geven. 

U kunt zelf verder onderzoek doen naar de bovengenoemde feiten en in  openbaringen 5 tot 11 en uw eigen conclusies daaruit trekken. Het artikel helpt u eventueel op weg. God wil niet dat wij verloren gaan, Zijn Geest stuurt ons altijd naar de waarheid. Omdat hij ons lief heeft.

Mocht u tot de conclusie komen dat u deze theorie heeft aangehangen en tot het inzicht bent gekomen dat deze niet volgens het woord van God is dan rest er maar een ding en dat is vergeving vragen aan de Heere Jezus en uw geloof op te bouwen op Hem. Zodat er een eeuwig en hemels fundament is waarop u bouwt en waarop u vertrouwen kunt in de tijden die voor ons liggen. Namelijk de antichrist zien verschijnen en zijn merkteken, alhoewel deze op verschillende andere manieren al is en wordt toegediend. Een herhaling daarvan is ophanden. U leest in openbaringen negen over de verzegeling door de Heilige Geest, de plagen die voorbijgaan aan mensen verzegeld met de Heilge Geest.

 Ik wens u veel zegen. 

Hef De Banier Omhoog
Word – 16,4 KB 49 downloads
Heilge Geest update mei 2024.
Word – 145,0 KB 11 downloads