De opname nu is een misleidende leer.

Gebaseerd op menselijke aannames.

Geen Bijbelse grond

 

 

Over de wederkomst van Chrsitus:

Mattheus 24:36:37.

Maar die dag en uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de Hemel niet, maar alleen aan Mijn vader.

Zoals Eva verleid werd in het paradijs is satan, de slang, heden tendage nog druk in de weer om mensen te misleiden. Zijn tijd is kort en hij krijgt de volledige zeggenschap over de aarde in de tijd die door Daniel is geprofeteerd. Voorafgaand aan de tijd van d Antichrist zal er nog veel gebeuren en dit betreft ondermeer de oordelen die over de wereld komen. De antichrist , de man van zonde zal zich boven God verheffen en zich plaatsen in de tempel vanwaaruit hij de wereld zal regeren en een beeld zal oprichten om hem te aanbidden. Net als in de tijd van Nebukadnezar. 

De opname theorieeen die zijn bedacht of zijn aangereikt, soms door demonische krachten verschillen allemaal, met een gezamelijke overeenkomst, namelijk hij kan elk moment gescheiden. Dit is feitelijk onjuist en in artikelen op de website leest u er meer over. Het is echter goed om te weten dat wij als westerse mensen nog door en veel hete vuren moeten gaan en dat de a-christ zal slagen in zijn doel en dat is de vernietiging van de kerk van Jezus Christus .Dat dit zo is is geprofeteed door de Heere Jezus zelf in het boek Openbaring. Hij, de a-christ zal toestemming geven om de tempel te herbouwen en het offeren weer in te voeren, na 3,5 jaar zal Hij dit echter verbieden en zichzelf verheffen boven God en in deze tempel plaatsnemen. Uitroepend dat Hij god is. Hij doet dit niet opeigen kracht maar volledig door satan bezeten zal Hij ook nog wonderen gaan verrichten waardoor de gehele wereld hem zal navolgen. Dan komt het aan op kennis en onderscheidings vermogen van de Heige Geest. 

3,5 jaar zal dit duren. En als God niet zou ingrijpen dan zou er niemand overblijven op deze aarde . Opdat moment zal iedereen die een relatie met de Heere Jezus heeft en waardig gevonden wordt opgenomen worden. Zoals Paulus zelf zegt , iedereen die dan nog in leven is. "Want we zullen niet allemaal ontslapen" Dit is de Bijbel en het is uitgewerk tin in de artikelen op de website. Deze dwaalleer is mede onstaan door de Bijbel opte splitsen in meerdere periodes en geen rekeninghoudend met de volledigheid van de Bijbel en het gezag van Gods woord. Dit opzicht zelf is een zonde. We worden gewaarschuwd om dit niet te doen in het nieuwe testament. Vandaar dat er panik zal uitbreken op de wereld omdat de oordelen niet worden genoemd. De oordelen die al bezig zijn en voor de komst van de antichrist nog zullen verhevigen. Geen stad in Europa zal er aan ontkomen. Deze oordelen staan in Jeremia beschreven. En het is God die dit in de hand heeft, Hij oordeelt de wereld vanwege haar zonden. Omdat we in de eindtijd leven zijn dit ook de zonden die begaan zijn vanaf het de zondvloed. Het zal zijn in de dagen van Noah. ...

 

Waar zijn wij tijdens de verdrukking?

Het is dus van het grootste belang om niet te focussen op de opname maar op de Heere Jezus zelf en het ontvangen van de Heilge Geest zodat u dichtbij Hem leeft en een realtie onderhoud. Dit is het belangrijkste van heel het leven van een Christen. Nu is de tijd om uw geloof op te bouwen met Hem, door Hem en Zijn woord te geloven. De ontwikkelingen in de tijd gaan snel, heel snel en de meest recente gebeurtenissen zijn het begin van de moeilijkste tijd die er ooit op aarde  is gewees, en zijn geprofeteerd.

 

We leven in de tijd van de barensweeën, van de kerk om het zomaar te zegeen de tijd van Jocobs moeilijkheden. Jocob is israel en israel is geestelijk gezien de westerse wereld. Een profetie van ondermeer Jeremia en de Heere Jezus. Isarel word door religies vaak gezien als het aardse israel, dat is niet wat er in de Bijbel Staat geschreven ondermeer in het Nieuwe Testament. Het nieuwe Israel zal uit de Hemel op de aarde neerdalen, Zoals is geprofeterd in Openbaringen.

Hef de banier omhoog, is een teken van de heere Jezus dat het tijd is om u met hem te verzamelen en dicht bij hem te zijn.

 

Het is me aangereikt twee dagen voor de problemen in het middenoosten.

 

Tekst van het blokbericht

De opname nu, de opname voor de grote verdrukking is een op menselijke aannames gerichte doctrine die velen misleid.

Gevangen in een niet Bijbelse doctrine die  is ontwikkeld door een Jezuïeten priester Manuel De Lacunzia, een man die Bijbelse profetie naar eigen inzicht interpreteerde. Deze interpretaties zijn later, (ongeveer 100 jaar) opgepakt door Amerikaanse Evangelisten en onder invloed van John Nelson Darby verder uitgewerkt. Deze heeft de opname nu doctrine in Europa verder verspreid. Een doctrine die bedacht is in Engeland door mensen die de Bijbel opdeelden in tijdvakken, de zogenaamde bedelingsleer waarin God anders met de mensheid zou omgaan in de verschillende tijdvakken. 

Deze leer vind je niet terug in de Bijbel, God is immers niet verandert, De aarde is van de Heere n al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Want Hij heeft haar gegerondvest op de zeeen en haar vastgezet op de rivieren. Psalm 24:1.

God gaat heden ten dage nog net zo om met mensen als in de tijd van Genesis. Dezelfde zonden worden ons aangerekend en dezelfde beproevingen zijn er voor de gelovigen. Ook na de komst van de Heere Jezus en nadat u vergeving heeft gekregen van uw zonden, ook het pad van de heiliging is niet anders dan in het Oude Testament met dien verstande dat deze generatie de Heilige Geest als Helper en Tooster heeft gekregen. Een enorm kado om ons op het smalle pad te houden, de Heilige Geest overtuigd ons en de wereld van de zonden, een helper zodat we niet verloren gaan. De aarde is van de Heere n al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Want Hij heeft haar gegerondvest op de zeeen en haar vastgezet op de rivieren. Psalm 24:1.

Het aanhangen of leunen op menselijke leer is echter een gevaar voor uw relatie met de Heere Jezus en uw innerlijke geloofsopbouw. Het kan ertoe leiden dat de Heere Jezus straks tegen u zegt, Ik ken u niet. Dit kan het gevolg zijn van het volgen van mensen in plaats van Hem.  Matheus 7:21-23.

 De waarheid over Israël op het einde van de eeuwen is ook heel anders dan de letterlijke interpretatie die sommigen hieraan geven. Namelijk een aards hersteld Israël in plaats van een Hemels Israël waarover Paulus ook spreekt. Uit de bijbel weten we dat er maar een klein deel van over blijft. U leest dit on der andere in Jeremia.  

 Voor God is er geen verschil tussen u en iemand die in Israël woont, dat is er nooit geweest. Galaten 3:28.en Het geheimenis waarover wordt gesprokenin Efeze 2: Dit feit dat Joden en Grieken voor God een en hetzelfde zijn door het evangelie. Een geheimenis wat door God aan Paulus is geopenbaard tijdens zijn bediening op aarde "en dat in andere tijden  bekent gemaakt is aan de mensen kinderen, zo als het nu geopenbaard is aan Zijn heilge apostelen en profeten door de Geest" Efeze 2:5.

Er zijn redenen, die in de Bijbel genoemd worden, waarom er geen geloof in de Heere Jezus is in Israël, als verlosser en Koning. Daarom is Paulus naar de Heidenen gezonden om dit zelfde Evangelie te verkondigen namelijk van Koninrlijk der Hemelen. En ook toen was er sprake van geestelijke strijd, Paulus had er veel mee te maken en werd ook tegengewerkt door satan. Heden tendaage is dit niet anders.

Ook hier gaat het fout met het verkondigen van het Evangelie door de bedeling leer. Deze maakt van de Bijbel een onheilig buffet met geen enkele zorg voor uw ziel. Een andre Jezus wordt gepredikt, een door mensen verzonnen Jezus. Eenzelfde Jezus die net als de slang Eva verleide nu mensen verleid tot zonde, want we zijn immers eens en vooral bevrijd van onze zonden en kunnen, volgens deze leer, leven zoals we willen. Alsof de Hel niet meer zou bestaan terwijl alle inspanningen van God erop gericht  zijn om u daarvoor te behoeden. Daar gaat de gehele Bijbel over. Het grote verlossings plan.

Het artikel wat u kunt lezen over de opname op deze site geeft aan waarom Bijbels gezien deze opname nu of elk moment theorie niet Bijbels is. Het artikel over de opname is tot stand gekomen door te bidden om duidelijkheid die heb ik gekregen in de vorm van een gegeven woord, namelijk de weeën en een droom die heel duidelijk gemaakt dat ik het artikel en de opgedane kennis over de weeën, welke vermeld worden in Openbaring 5 Tot 11 openbaar moest maken. Het is door de Heilige Geest, aangereikt het zijn geen eigen verzinsel of interpretaties en alle eer en glorie gaan naar de Heere Jezus hiervoor. Ik vermijd te veel uitleg omdat het beter is om zelf je Bijbel te lezen en het woord te laten spreken, het is immers de Geest van God. God zelf spreekt tot ons door zijn woord.

De ernst van de misleiding wordt duidelijk als je leest wat er nog allemaal op ons afkomt. Het is een wake up call om uw leven aan de Heere Jezus te geven. 

U kunt zelf verder onderzoek doen naar de bovengenoemde feiten en in  openbaringen 5 tot 11 en uw eigen conclusies daaruit trekken. Het artikel helpt u eventueel op weg. God wil niet dat wij verloren gaan, Zijn Geest stuurt ons altijd naar de waarheid.

Mocht u tot de conclusie komen dat u deze theorie heeft aangehangen en tot het inzicht bent gekomen dat deze niet volgens het woord van God is dan rest er maar een ding en dat is vergeving vragen aan de Heere Jezus en uw geloof op te bouwen op Hem. Zodat er een eeuwig en hemels fundament is waarop u bouwt en waarop u vertrouwen kunt in de tijden die voor ons liggen. Namelijk de antichrist zien verschijnen en zijn merkteken, alhoewel deze op verschillende andere manieren al is en wordt toegediend. Een herhaling daarvan is ophanden. U leest in openbaringen negen over de verzegeling door de heilige geest, de plagen die voorbijgaan aan mensen verzegeld met de Heilge Geest.

Hef De Banier Omhoog
Word – 16,4 KB 11 downloads