• Door eigen werken kunnen wij de Hemel niet beĆ«rven! Het is een cadeau!
  • 55 Bijbel teksten gaan over bekeren.
  • De Heilige Geest ontvangen door bekering.
Hartelijk Welkom » De Heilige Geest

 

De Heilige Geest – de Heilige Geest van Jezus Christus

 Johannes 14: 6 Als u mij lief hebt neemt dan mijn geboden in acht.

 En ik zal de vader bidden, en Hij zal u een andere trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid.

Het is via Jezus Christus dat wij de Heilige Geest ontvangen, de Geest van waarheid die dan in u is.

Het is dan ook gevaarlijk, in spirituele zin, om de Heilige Geest te aanbidden zonder dat u bekeerd bent. Want welke geest geeft u dan eer? De Geest van deze wereld zaait verwarring en misleiding. Velen zijn zo op de brede weg beland.

 

Iedereen

Voor iedereen is het mogelijk om de Heilige Geest te ontvangen, zonder tussenkomst van iemand anders, u ontvangt Hem als u zich bekeert, d.w.z. uw zonden belijd aan Jezus Handelingen 2: 38. Ook in het Bijbelboek openbaringen leest u over het levende water wat voor niets verkrijgbaar is Openbaringen 21: 16. Het levende water is de Heilige Geest. Die uw ziel reinigt en herstelt en in de wereld van God brengt.

Op deze pagina vertel ik iets over de Heilige Geest, wat de Geest voor je kan doen en waar Hij vandaan komt. En wat Hij doet in het leven van een Christen..

De Geest van God heeft mij gemaakt, en de adem van de Almachtige heeft mij levend gemaakt. Job: 33-4.

De Heilige Geest is Heilig! Behandel de Heilige Geest dan ook met het nodige respect.

De Heilige Geest - Geest van onze vader in de Hemel.

In de Bijbel vinden we  veel over de Heilige Geest de Geest van God die in je komt wonen na je bekering, Johannes 14:19 En ik zal de Vader bidden..." het is de Geest die je heeft gered door de wedergeboorte, zodat je  geestelijk kunt groeien en de Hemel binnen kunt gaan, op de daarvoor bestemde tijd.

Hij is je helper bij de studie in de Bijbel. Johannes 26, "Maar de Trooster de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in mijn naam Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb".

De Heilige Geest is ook je geweten als je zondigt Hij zal je er op wijzen zodat je kunt stoppen en vergeving kunt vragen aan de Heere Jezus. Hij brengt je de "vreeze des Heren" bij. Want dat is waar de wijsheid begint een gezonde vrees of ontzag voor God is natuurlijk voor iemand die in de Heilige Geest wandelt. Logisch ook omdat het de Geest van God is die God kent en weet wat God wel en niet welgevallig is, hij wijst je erop.

Jesaja, 11: 2 De Geest van kennis en de vreeze des Heeren.

De Heilige Geest stort de liefde van de God uit in ons hart Romeinen 5:5

Het is ook de Geest die geneest en geestelijke gaven uitdeelt en als het nodig is wonderen  verricht.

Het vernieuwen van ons denken maakt Hij mogelijk door inzicht te geven in onze gedachten patronen.

Hij zal ook altijd Jezus verheerlijken en je bijstaan in moeilijke kwesties.

 

En Hij wijkt nooit meer van je zijde, ook niet als je deze aarde eenmaal hebt verlaten. Johannes 14:16 tot in eeuwigheid zal Hij bij je zijn." opdat Hij bij u blijft tot in Eeuwigheid". Behalve als je de Heilige Geest bedroeft Efeze 4:30.

We hebben de Heilige Geest dus nodig voor veel dagelijkse en geestelijke zaken  zeker voor onze innerlijke groei en relatie met God.

Door de Heilige Geest was het voor de apostelen mogelijk wonderen te verrichten en dat door de verkondiging van het Koninkrijk mensen tot geloof kwamen. De Heilige Geest beschermt en geeft kracht.

"Maar Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt". Handelingen 1:8.

De Bescherming van de Heilige Geest is is bovendien ook een onderpand en een voorschot op onze erfenis voor het leven na dit leven, je bent eigenlijk al een Hemel burger geworden door je bekering.

 

Het zegel

Efeze 1: 13-14 "In Christus bent u, door uw geloof, gemerkt met het zegel van de Heilige Geest, die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die Hij zich heeft verworven, verlost zullen worden. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing." Wees daarom gehoorzaam aan de Heilige Geest en zondig bijvoorbeeld niet meer.
Tot slot "Handelingen 2:38: Bekeer u en Laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden, en u ontvangt de gave van de Heilige Geest.

 

In het Bijbelboek Handelingen komt u veel tegenover de werking van de Heilige Geest, de Apostelen in die dagen werden geleid door de Geest en Hij werkte door hun heen.

Hulp bij het Bidden

De Heilige Geest heeft ook een belangrijke rol bij het bidden, hij help te bidden naar de wil van God en brengt je gebeden via Jezus naar de Hemel bij God. Dat is een erg belangrijke functie en goed om te weten omdat uw gebeden daardoor niet bij God komen.

Bidden naar de wil van God is niet altijd makkelijk de Heilige Geest geeft je soms aan wat te bidden. Iets wat op dat moment nodig is, soms ook iets wat God wil dat je bid.

Helper en Trooster

 De Heilige Geest is je helper en trooster op je weg naar het Eeuwige leven, je leven in overgave aan Jezus christus. Want alleen door overgave en onszelf te verloochenen is het mogelijk de Hemel binnen te gaan. Het loslaten van je eigen verlangens en wensen wordt dan omgezet in het leven voor God. Bij je bekering is het "verliezen" van je leven een onderdeel om uiteindelijk zalig te kunnen worden, we kunnen met onze verlangens en bezittingen de Hemel niet binnengaan. Bovendien nemen deze verlangens en bezittingen ruimte in die niet gewijd kan worden aan je realtie met Jezus.

In Matheus 22: 34-40 staat: "u zult de Heere uw God liefhebben, liefhebben met heel uw hart en heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod." Dat betekent dat er in uw hart alleen ruimte is voor Jezus en zijn weg, uw leven zal op Hem gericht zijn, leven door geloof en vertrouwen.

Geen zonde

Galaten 5: 16-17 Maar ik zeg wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de Geest in..." Het staat er duidelijk het begeren van onze eigen wensen zal steeds meer naar de achtergrond verdwijnen in ons leven en we zullen steeds meer leven naar Gods wil. God geeft ons een nieuw hart door zijn Geest, "Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam nemen en een hart van vlees geven. Ezechiël 36: 26.

Leven naar God wil en niet naar eigen verlangens is belangrijk om niet uit Gods licht te gaan .Onze aandacht op God blijven richten door het lezen en bestuderen van zijn woord zodat de "zaken" van de wereld ons niet verwijderen van God.

Het wordt door de profeet Ezechiël al geschreven over de Heilige Geest en de verandering die je dan ondergaat als je je weer met God verbind.

De oude mens verdwijnt en de nieuwe ontstaat.

 "Want ieder mens die een geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een heel nieuwe mens ontstaan. 2 Korinthiërs 5:17. Dit is uiteraard wel een proces het, neemt wat tijd om geestelijk te groeien.

 

Jezus kondigt de Heilige Geest aan door geloof in Hem

In de tijd van Jezus hier op aarde was het nog niet mogelijk, zoals het nu voor iedereen in principe wel mogelijk is, om de Heilige Geest te ontvangen door geloof in Hem. Toch heeft Hij benoemd dat het wel zo zou gaan worden in de toekomst, Johannes 7: 37-39 "Wie in Mij geloofd, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeienDit zei Hij over de Geest die zij die in Hem geloven ontvangen zouden. Het woord zal uit je stromen, en je  bijvoorbeeld helpen bij de verkondiging Handeling 1:8.

En Hij liet mij een zuivere  rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. Openbaringen 22: 1-2.

De Heilige geest verliezen

God kan de Heilige Geest van ons wegnemen als wij volharden in zondigen. Psalm 51 :13 De redenen zal voor iedereen weer anders zijn en misschien niet zo snel gebeuren, maar het kan wel. Wij waren immers allemaal zondaren voordat we tot bekering kwamen en door genade zijn gered Efeze 2:3.

 

 

Bent u al gedoopt in de Heilige Geest?

Handelingen 2:38 de Engelse vertaling dit keer.

"Repent and let Every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit."

 

Drie beloftes  van God voor de tijd vlak voor de wederkomst van Jezus.

Handelingen 2:17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees. De profetie in Habakuk 2:14 "Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heere."

Handelingen 2:21  En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.

Handelingen 2:38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Kennis is macht en leven

Nu u bekend bent met de werken en evenals de herkomst van de Heilige Geest, moedig ik u aan om

Uw leven aan Jezus te geven. En tot Hem te komen zodat u ook de nauwe poort door kunt naar de Hemel en verlos u zelf van alles wat tussen u en Jezus in staat met zijn hulp. En laat de vreugde en rust u overkomen de rust die God geeft, via Zijn Heilige Geest.

De vruchten van de Heilige Geest, beschreven in Galaten 5, zijn een prettig gevolg van de inwoning van de Geest nl.:

liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

 

 

 

 

Amen