De Wet of Genade

Een geschenk aanvaarden of er voor werken.

 

 

De wet en de geboden van God.

Mattheus 5:17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profetieën af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Lukas 24:44.

 

De wet  of wetten werden  niet afgeschaft bij de komst van Jezus en het nieuwe Verbond, het en staat iedereen vrij om zich daaraan te onderwerpen, het probleem is dat het niemand lukt en God je er voor 100% aan houdt op de dag  van het oordeel waar je dan ook komt te staan. In tegenstelling tot wedergeboren Christenen, daar is geen oordeel voor weggelegd, behalve als je je weer (gedeeltelijk)onder de wet stelt. God heeft  zijn zoon ook gezonden om ons helemaal vrij te zetten. Niet alleen van zonde maar ook van religieuze overheersing.

Het neemt niet het gezag van de wet niet weg, deze blijft van kracht.

Jezus verbreekt ieder juk.

-Galaten 5:1 Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.

De wetten zijn religieuze "werken" om zalig te worden, om onder de vloek uit te komen die er al vanaf Adam en Eva is in de wereld. En werken gaat niet samen met genade. Het betreft vooral de Joodse wetten waarvan er meer dan 600 zijn om zo proberen de Hemel te bereiken. Het brengen van offers is ook een vorm van  de wet dienen.

De farizeeërs waren dan ook niet blij met de komst van Jezus want dat was een aantasting van hun autoriteit en macht over mensen. Ze geloofden niet in genade door bekering. Hoeveel wonderen Jezus ook deed ze bleven het ontkennen en uiteindelijk werd Hij gekruisigd. Dat het een daad van onvoorwaardelijke liefde was, Jezus die naar de aarde gezonden werd door God met de verkondiging van het Evangelie dat ging geheel aan ze voorbij, zo vol waren ze van zichzelf.

God had namelijk gezien dat het voor mensen onmogelijk is om via de wet zalig te worden vanwege onze zondige natuur. Dus daarom zijn geschenk aan ons via Jezus Christus.

Ze wilden hun macht behouden en uiteindelijk zijn ze het verloren en hebben bijgedragen aan de verlossing van de andere volkeren op de aarde.

Niet wetende dat dit voorzegd was door God en een zegen zou zijn uiteindelijk voor de hele wereld.

Want door zijn dood en opstanding kunnen wij deel nemen aan het lichaam van Christus en hebben wij eeuwig leven verworven door daarnaast ook zijn geboden te eerbiedigen, dit is sindsdien voor iedereen bereikbaar.

  • Als je onder de wet bent dan ben je onder de vloek.
  • Als je In Christus bent dan ben je onder de genade.

Een gezond geestelijk uitgangspunt is het besef dat er niemand of iets tussen u en God instaat, behalve als u dat zelf wilt en doet. Jezus vraagt het niet en God gebied het niet. Dit is bedacht door mensen. Het Koninkrijk is immers in ons.

 

Alles wat u toevoegt aan het voltooide werk van Christus komt van een andere partij, de tegenstander die maar te goed weet wat het betekent als we onder de genade zijn in Christus. Hij heeft geen recht meer op ons en wil ons daarom misleiden.

Het is dus zaak om niet weer onder de wet te zijn door iets toe te voegen aan uw redding want dan bent u weer onder de vloek waarvan Jezus ons vrij heeft gekocht met zijn bloed. In Galaten staat het op deze manier beschreven.

-Galaten 5:4 u bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden en daarmee bent u uit de genade gevallen.

-Doe de genade van God niet teniet want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven. Galaten 2:23.

-Jezus heeft het laatste offer gebracht  voor de vergeving van zonden, duur betaald aan het kruis. Als u nu weer offers gaat brengen dan ...

-Het brengen van offers is bijvoorbeeld het betalen van tienden of het houden van dagen, maanden, tijden en jaren Galaten 4:10.

-2 Korinthe 6:12

Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe Verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest: Want de letter doodt, maar de Geest geeft leven.

-Het nieuwe verbond wat u persoonlijk bent aangegaan met de Heere Jezus.

-Lees ook Galaten 5:13. Geen misbruik maken van de vrijheid.

Het is een belangrijk onderwerp want Paulus heeft er veel over gezegd. En denkt u niet ach dat was voor de joden, nee het is ook voor niet-joden bedoelt. Heel het huis van Israel. Op grond van de verkondiging van het Evangelie door Paulus aan alle niet-joden, met een volmacht van God.

Religie mixen met het Evangelie geeft onduidelijkheid en maakt dat mensen uit genade kunnen vallen, volkomen onwetend en daarom belangrijk om te weten zodat u niet geoordeeld wordt straks.

 

 

Afgescheiden leven. Het verlengde van onder de genade zijn.

Als we in Christus Zijn en dus onder de genade wordt er van ons verlangt dat we ons terugtrekken uit deze wereld. We zijn dan wel op de wereld, maar niet van de wereld. We kunnen hier niet vandaan, maar we hoeven ook niet deel te nemen aan de duisternis. God wil niet dat wij deel hebben aan afgoderij en andere werken van de duisternis. En ook zeker geen deelname aan de zonde. Spiritueel of andere vormen.

-Romeinen 6:15.

Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!

Het thema zondigen is niet altijd even makkelijk te begrijpen. Jezus zegt hierover; als u mij lief heeft zondig dan niet meer. De Heilige Geest is je helper en zal je helpen op dit gebied om niet meer te zondigen. En je moet het ook niet meer willen ook wel belangrijk want het vergt ook inspanning en toewijding. Totdat  alles overwonnen is.

En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige?

-2 Korinthe 6: 15:16 Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God; zoals hij gezegd heeft: Ik zal in hun midden wandelen, en ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.

-Efeze 5:8

Was u vroeger in duisternis, maar nu bent u licht in de Heere, wandel als kinderen van het licht.

 

-2. Timotheus 1:9

Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen.

 

Na onze bekering zijn we overgezet in het lichaam van Christus een geworden met Hem en daar past geen duisternis of medeplichtigheid hier aan.