Welkom op de pagina het wonder van bekering

 

 

deel 1.

“Zoekt eerst het Koninkrijk”

 

Het Evangelie uwer zaligheid, het woord der waarheid.

 

Bekering is een geschenk van God aan de mensheid, dit geschenk is naar de aarde gebracht door de Heere Jezus. Johannes de doper riep al op tot bekering, net als alle profeten uit het Oude Testament. Mattheus 3:2. Markus 1:15.

Het is een aan aanbod en een brengt een ommekeer in u teweeg ten goede en u en uw familie zijn gered voor de eeuwigheid. Handelingen 2:28-39. Psalm 103:17-18, deze Psalm leert wie God is, en hoe genadig Hij is.

Daarmee is ook meteen duidelijk dat bekering de enige weg is tot uw redding. God heeft niet voorzien in een andere weg of mogelijkheid. Alleen door het wegwassen van onze zonden door het bloed van de Heere Jezus is redding mogelijk. Efeze 1:7.

 

Maar nu u in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen

Efeze 2:13-14

 

Hier staat het geschreven; alleen door het bloed kunnen wij dichter bij Hem komen omdat de tussen muur die er voorheen was, weggenomen is. Efeze 2:14. Er is geen scheiding meer tussen u en de Heere Jezus en God. Verzegelt met de Heilige Geest Zijn we huisgenoten van God geworden Efeze 2:18.

Het is een prachtig geschenk omdat we daarmee ook bevrijd zijn van het juk van religie en zonden uit het verleden en vrijgemaakt van de (Joodse) wet. We krijgen deel aan de heerlijkheid van God.

De glorie of heerlijkheid van God ontvangen betekent dat we zijn liefde en kracht ontvangen, rust en vertrouwen hebben. We zijn overgezet in het Koninkrijk der Hemelen. Daarom staat er geschreven "zoek eerst het koninkrijk."

Mattheus 6:33 “Maar zoek eerst het koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid,

en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

We worden van binnenuit door God verandert en apart gezet om straks smetteloos voor Hem te kunnen staan. Markus 6:3. De oude mens wordt weggedaan en de nieuwe mens, een geestelijk mens, een nieuwe creatie, staat op. Galaten 6:15, Hebreeën 10:20.

U wordt ook gezet in de schuilplaats van de allerhoogste Psalm 91: 1-3. Ook niet onbelangrijk want geestelijke bescherming heeft u nodig op dit aardse pad en in deze tijd.

Het is nu mogelijk om vrijmoedig voor de troon van Genade te gaan, de vrijmoedigheid in Christus. Zonder rituelen, voorschriften of tussenpersonen, omdat er niemand meer tussen u en God instaat. U bent in Christus.

 

Bekering is een geestelijke gebeurtenis.

Je leeft natuurlijk nog op aarde, maar als geestelijk mens, geen deel hebbende aan zonden van anderen of de aardse moraal. Een geestelijk mens kan ook de Bijbel begrijpen door de inwerking van de Heilige Geest. Hij of zij kan zonde niet verdragen en zal zich ervan afkeren vanuit liefde voor de Heere Jezus die het allemaal mogelijk heeft gemaakt.

Een geestelijk mens zal dus geestelijk kijken naar de uitdagingen van het leven. Hij zal ook de hulp inroepen van de Heere Jezus voordat er een beslissing wordt genomen.

De heerlijke toekomst die is weggelegd in het oog houdend maakt stormen in ons leven krachteloos en teleurstellingen overkombaar. We houden de aandacht gericht op de dingen die boven zijn en niet op de problemen.

 

Eeuwig leven, kinderen van de opstanding.

Een ander aspect van bekering en geestelijk leven is de opstanding uit de doden eeuwig leven. Want God is niet een God van doden, maar van de levenden, want voor Hem leven zij allen. Dit is logisch omdat wie in Christus is niet meer sterft. Alleen mensen zonder vergeving kunnen nog sterven.

De dood die niet bestaat voor iemand die niet tot bekering is gekomen.

Want wij ontslapen en zijn in afwachting van de dag dat Jezus terugkomt voor de opname van de ontslapenden. Openbaringen 9:7

Een groot wonder, we zullen opstaan in een geestelijk lichaam en hem tegemoet gaan, iedereen die ooit in Christus is gestorven, zelfs de profeten zullen we ontmoeten. Ik spreek hier niet over levenden (nog op aarde) die volgen later. Dit kunt u ook lezen in de artikelen over de opname.

Wij zullen als Engelen zijn als we eenmaal in de Hemel zijn aangekomen. Niet getrouwd of met uw aardse huwelijks partner, maar gelijk aan engelen.

Lukas 20 “Maar zij die het waard geacht zijn die toekomstige wereld te verkrijgen, en de opstanding uit de doden, zullen niet trouwen en ook niet ten huwelijk gevraagd worden.” Want zij kunnen niet meer sterven omdat zij gelijk zijn aan engelen. En zij zijn kinderen van God, omdat zij kinderen van de opstanding zijn.

Efeze 1:7 Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, In zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil.

 

Het is de Heere Jezus zelf die ons roept en daarmee wordt iedereen bedoelt, iedereen is geroepen, kan kiezen of Hij of zij eeuwig wil leven. Dat is zijn wil of wens voor u.

 

Geen huwelijk in de Hemel.

Met bovenstaande wordt duidelijk dat een huwelijk zoals dat hier op aarde bestaat tussen man en vrouw in de toekomstige wereld niet zal bestaan.

 

Kinderen van de opstanding.

De kinderen van de opstanding komen ook terug met Jezus om hier op aarde duizend jaar te regeren met Hem. Zoals Henoch heeft geprofeteerd en beschreven in Judas 1:14. Zie de Heere is gekomen met zijn tienduizenden heiligen. Om over allen het oordeel te vellen tegen de mensen die Jezus afwijzen en naar hun eigen begeerten wandelen. We zullen zelfs over Engelen oordelen. 1 Korinthe 6: 2—3.

 

Het Hemels Jerusalem zal dan ook op aarde neerdalen.

En Hij voerde mij weg in de Geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het Heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de Hemel, bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God en haar uitstraling was als zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen Jaspis.

Openbaringen 21 : 9.

 

In het nieuwe Jerusalem is geen tempel, een gebouw van steen door mensenhanden gemaakt.

Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam. Openbaringen 21:22.

 

Terwijl wij nog op aarde nog zijn is ons lichaam onze tempel omdat de Heilige Geest in ons woont. We zijn, verenigt met de Heer. 1 Korinthe 6:17 een geworden met Hem. Niet wandelend naar onze eigen begeerten, maar naar zijn woord en geboden.

 

Want door Hem hebben wij beiden door een Geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen (gelovigen) en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is. Een Heilige tempel in de Heer. Tot een woning van God in de Geest.

Efeze 2: 18:20

 

We zijn al Hemelburgers geworden voordat we daar werkelijk aankomen. Tijdens dit leven zijn we al dicht bij God. In Hem leven wij. Handelingen 17:28

Dit is goed om te beseffen tijden de storm die over de wereld komt. We kunnen ons zelf nu al oefenen in het een zijn met Hem om kracht te krijgen en rust. Onze toekomst is vele malen mooier dan het gebeuren hier op aarde. Dat is toch maar tijdelijk. Dat gaat allemaal voorbij. Onze woning bij de Heer in de Geest niet.

 

In het huis van mijn vader zijn vele woningen.

Johannes 14: 2-3

 

Veel zegen en waarheid.

En wandel in de liefde zoals Christus ons ook lief heeft.

 

 

 

 

U kunt de tekst ookhieronder ook downloden.

 

 

 

 

 

Het Wonder Van Bekering
PDF – 160,2 KB 78 downloads