De Genade van de Heere Jesus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 2 Korinthe 13:13

Welkom op de download pagina. 

 

 

Ezechiël 34. Ezechiël 3- 16-27.

Mijn taak is om de gegeven Schriftplaatsen en boeken, geleid door de Heilige Geest, te bestuderen en uit te schrijven.

Ze zijn, bedoelt als Bijbelstudie, om te waarschuwen, om geloof op te bouwen en om uw eeuwige leven zeker te stellen in

Jezus Christus.  

 

2 Korinthe 4: 4-5-6.

Want wij prediken niet ons zelf, maar Christus Jezus als Heere, en onszelf als uw dienstknechten om Jezus wil. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.

 

 

Ik raad u aan om alles zelf te toetsen aan de Bijbel en vooral de profetieën te lezen. toelichting op profetieën

Bouw uw geloof op in Hem en weet hoe u daar kracht vandaan krijgt, en nergens anders. Hij is de gezegende hoop voor wie Hem zoeken en hun leven bouwen op de rots die Hij is.

Het is van belang om te beseffen dat de profetieën uit het oude en Nieuwe Testament ook een vooruitblik

zijn voor onze tijd, de eindtijd, de tijd waarin alles wat voor velen vanzelfsprekend is volledig verandert

wordt, zoals het in de Bijbel wordt beschreven. De agenda van God, die tegelijkertijd bestaat met de agenda van de

heerser van deze wereld.  Alleen Gods agenda is voor ons van belang want die voorziet in redding van de ziel

waarvoor de Heere Jezus voor naar de aarde kwam. Door de eeuwen heen heeft de mensheid steeds weer

de waarschuwingen genegeerd die God aan de mensen heeft gezonden, tegenwoordig is dit niet anders, ook nu klinken de

waarschuwingen  u te verzoenen met de grondlegger van deze wereld ,weer om terug te keren naar Hem. Voordat Hij terug komt zal er nog veel gebeuren aan het einde van de eeuwen.

Hoe en waarom leest u in de Bijbel, en op deze site.

Er wordt niet veel gesproken over Gods oordelen aan het einde van onze tijd, dat neemt niet weg dat ze al begonnen zijn en in hevigheid zullen

toenemen. Het aantal gebeurtenissen waaruit blijkt dat de wereld steeds verder onder het gezag van satan komt is enorm. 

De Heere Jezus roept ons op om weg te gaan uit BabLyon, de moraal van de wereld, zodat de plagen ons niet treffen. 

De hoop van elke gelovige is gelegen in de het Koningschap van de allerhoogste en ontvangen eeuwig leven.

Romeinen 8:17,1 Petrus 2:9-10., Openbaring 3:12. Daniel 7:27.

 

 

Ik wens u alle zegen en eeuwig leven.

 

 

Aankondiging van het oordeel over Babylon. begin april 2023.

 

 

God gaat de wereld oordelen. Deze oordelen zijn een gevolg van afval van de waarheid en naar de antichist, het niet gehoorzamen zijn aan zijn geboden en het voortdurende zondigen.

Het is lang geleden al voorzegd in het Nieuwe en Oude Testament. De oplettende Bijbel lezer kan dit zelf hierin terug vinden. Ondanks dat dit is geprofeteerd moet het toch verteld worden zodat iedereen die het wil nog terug kan keren naar de Heere Jezus.

De verwoestingen die over de aarde komen zijn van enorme proporties zodat de mensheid weet dat het God is en dat er geen twijfel over bestaatdat wie Hij is. HEt is God die alle touwtje in handen heft en neit de mens. 

Vandaar dat er voor gewaarschuwd wordt, dat noem ik een zegen van God omdat Hij niet wil dat u verloren gaat.

Lukas 12 :49 Ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen (oordeel) ; En wat wil ik nog meer nu het al onstoken is. Er zal ook tegende stroom of tijdgeest in, nog oproepen gedaan aan de mensheid om zich om te keren rechtstreeks uit de hemel omdat God u lief heeft. Openbaring 14:7.

 

 

 

Exodus 20 De Tien Geboden
Word – 13,2 KB 3 downloads

Nu de tien geboden zijn verworpen en vervangen door andere geboden op de berg Sinai weten we dat we aan het einde van de eeuwen aan zijn gekomen. Een duidelijker signaal is niet denkbaar. 

De Opkomende anti Christelijke Wereld Orde
Word – 644,8 KB 3 downloads

De afval van het geloof, het Evangelie, gaat steeds sneller. Het is een gebeurtenis die is geprofeteerd en gaat vooraf aan de komst van de antichrist. In openbaringen 13 staat dat de gehele wereld deze in verwondering achterna gaat. 

 

 

April 2023 | Lukas 12 :49 Ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen (oordeel) ; En wat wil ik nog meer nu het al onstoken is.

De Aankondiging Van Het Oordeel Over Babylon
PDF – 3,6 MB 0 downloads

De oordelen zijn aangekondigd. 

Bent u er klaar voor om de Heere Jezus te ontmoeten als Hij vandaag voor de deur staat en Hij zijn hand naar u uitsteekt? Niets is te groot of te veel voor Hem. Hij zegt "zie Ik sta aan de deur en klop." Openbaring 3:20.

De regenboog is een Heilig symbool van het verbond wat God gemaakt heeft met Noah, na de vloed. Tegenwoordig wordt het gebruikt om mensen te misleiden en te verleiden tot zonde en om zonde te verheerlijken. waardoor ze verloren gaan. Genesis 9:10-17 . Een heilig symbool  wat rondom om de troon van God  is, openbaring 4::3. 

Een belofte dat de aarde niet weer met water vernietigd zou worden, niet om te gebruiken voor de vleselijke zaken en ook niet in de naam van JezusChrsitus.

 

De komende financiële resseie en de aanloop naar het van het merkteken. "U zult niets bezitten maar gelukkig zijn" volgen het WEF.

 

PDF – 171,1 KB 23 downloads
Het Dal van de dorre beenderen Ezechiel 37.
PDF – 481,5 KB 8 downloads

Hoor het woord van de Heere Jezus en wordt wakker...Ezechiel 37. Deze profetie is een oproep aan iedereen die slapend is of afgevallen van het geloof, de gemeente van Christus en over de gehele wereld verspreid woont.

De gemeente van Chrsitus is een geestelijke gemeente, geen organisatie of denominatie. In de eindtijd wordt ze vervolgt, zoals is geprofeteerd in openbaringen 12. Openbaring 17:14-15. 

 

 

We hebben de kracht en wijsheid van Christus nodig om te groeien naar een stevige fundering van het geloof, verankert in ons innerlijk door een dagelijkse omgang met de Heere Jezus en zijn woord om zijn wil te ontdekken voor u, die dag. De Heilige Geest, is hierbij onmisbaar, een innerlijke helper en nog meer. In de eindtijd zal de Heilige Geest ons sterken.  In de eeuwigheid zal hij altijd bij ons zijn, begin dan ook nu al  aan een relatie, we kunnen er altijd van op aan. Het kost tijd, om deze relatie op te bouwen ook met de Heilige Geest.  Het is een relatie van vertrouwen, liefde en overgave. Het is geen relatie om lichtzinnig mee om te gaan de Heilge Geest is de geest van God een enorm geschenk voor mensen in deze eeuw. 

De heilge geest zal alijd de heere Jezus eren en verwijzen naar de Bijbel. Lees het artikel over de Heilge Geest .

Heilige Geest Mei 2023
PDF – 8,6 MB 7 downloads

Want God die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is de Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God.

2. Korinthe 4:7.        De Heilge Geest een schat in ons, Hij leeft in ons.

 

En drie zijn er getuigen op aarde: De Geest, het water en het bloed. En deze drie zijn tot een. 1 Johannes 5:8.

 

 

De Late Regen
PDF – 513,2 KB 2 downloads

De late regen voor de laaste dagen.

De late regen is een opleving of terugkeer naar de eerste kerk in de eindtijd. Gebaseerd op de geboden van God en de gehele schrift. vlak voor de wederkomst en tijdens veel rumour in de wereld.

Het is een zegen van God , een handreiking deze kerk zal vervolgt worden want zij onstaat temidden van het opkomende beest systeem.

 

Het Gebod Van De Liefde. Gegeven om onze relatie via de Heere Jezus te onderhouden met de Vader.
Word – 12,1 KB 128 downloads
Johannes 14.
PDF – 69,4 KB 174 downloads

Johannes 14 is het Evangelie uitgelegd door de Heere Jezus. De plaats die hij bereidt voor u ,Zijn wederkomt, en de Heilige Geest. Wie stuurt de Heilge Geest? En in wiens naam? u leest het in Johannes14.

Drie Dagen Duisternis En De Plagen
Word – 35,3 KB 4 downloads

Exodus 12:13. 

In deze tijd is het zegel van de Heilge Geest onze bescherming. Zodat de plagen aan u voorbij gaan.

Bijbelse profetieeen een zegen Van God
Word – 907,5 KB 32 downloads
Verzoening, het begin van uw relatie met de Heere Jezus.
PDF – 66,9 KB 77 downloads
Het Wonder van bekering. Deel een.
PDF – 160,2 KB 77 downloads
Het wonder van bekering deel twee Het bloed van Christus.
PDF – 149,6 KB 45 downloads

Het bloed van Chrsitus is actief in het leven van een bekeerling het wast de zonden weg en beschermd bij geestelijke strijd. het is tevens des enige manier om zonden uit te wissen, het is een geestelijke, spirituele gebeurtenis. 

De wederkomst is een artikel over de toekomst na ons ontslapen, het is een mooie toekomst waar we onze hoop op kunnen vestigen. Want onze Hoop is gelegen in Jezus Christus, onze vereniging met Hem. nu door de Heilge Geest en later met Hem tot in de eeuwigheid.

De Wederkomst, Het wonder van bekering deel drie
Word – 472,7 KB 39 downloads
De doop van uw hele huishouden, het wonder van bekering deel 4.
Word – 169,1 KB 41 downloads

De val van Amerika het grote Babylon is voorzegd in de Bijbel. Ook de kustlanden vallen onder het oordeel van Babylon. De kustlanden zijn bijvoorbeeld  de Europese landen. God gaat onze wereld op verschillende manieren oordelen. Hij spreekt onder ander tot ons in Over de val van Babylon. Mystery Babylon is Amerika en wordt genoemd in de Bijbel openbaring 17 en 18. Het betekent onder andere oorlog in Europa. 

God gebruikt volkeren landen en de natuur om oordeel te brengen. Zo was het en zo zal weer het zijn.

Jeremia 5:16 Zie ik ga over u een volk van ver brengen huis van Israel (de westerse wereld) , spreekt de Heere een taai volk is het, een volk van oude tijden af is het er, een volk waarvan u de taal niet kent en niet verstaat wat het spreekt. Lees ook het artikel: De toelichting op profetie.

De val van Babylon en de kustlanden
PDF – 92,0 KB 3 downloads
Het Geheimenis Openbaring 17
Word – 29,5 KB 17 downloads

                                                                                                                   Openbaring 17 en 18. Waarom Babylon Amerika en de kustlanden betreft.                                                                                                                 En over de eindtijd profetie met betrekking tot de rivier de Eufraat. openbaring 9. en 16.  Gods instrumenten om oordeel over de naties te brengen. Een toelichting.

De opname wat gaat er aan Vooraf
Word – 282,6 KB 4 downloads

In openbaring 5 tot 11 staat beschreven wat er vooraf gaat aan de opstanding van de mensen die ontslapen zijn, en de nog levenden in Christus, de opname. Zij allen worden verandert  1 korinthe 15:58 Er gaat nog veel aan vooraf zoals we kunnen lezen in de Bijbel en de profetieen. laat u niet aan het wankelen brengen 2 Thessalonizencen 2:4. 

Maar zal de zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden.lukas 18:8.

Jezus en de weeen uit openbaringen, het openen van de 7 zegels. Deel 2 van de opname reeks
PDF – 87,9 KB 167 downloads
Deel 3 van de opname reeks de opname in openbaringen 11 en 19 en 20.
Word – 20,6 KB 159 downloads
De Twee Getuigen. verkondiging van het Evangelie ove de hele wereld .
PDF – 89,9 KB 24 downloads

Geestelijke weerbaarheid

Geestelijke weerbaarheid is vereist voor de geestelijke strijd.

God heeft ons verschillende geestelijke wapens gegeven om deze strijd te strijden en satan te blijven weren. In deze dagen waarin satan steeds meer ruimte krijgt en neemt in de wered en daarmee ook het demonische hebben we bescherming nodig. In eerste plaats komt deze beschermng van de Heere Jezus, door zijn bloed en Zijn Geest, de Heilge Geest, door Zijn kracht, het gebed, en kenis van het woord.

 

Geestelijke beïnvloeding, een aantal oorzaken en oplossingen. Alleen in de kracht van Jezus Christus is overwinning mogelijk over demonische krachten. We hoeven deze invloeden niet te toleren in ons leven. Het verreist een active houding tegenover de krachten en machten van de duisternis. 

Geestelijke Beinvloeding 3
Word – 151,1 KB 3 downloads
Gebed Voor bescherming en leiding.
Word – 21,5 KB 59 downloads

God roept u op in zijn woord om niet op u zelf of op anderen te vertrouwen, maar altijd Hem te vragen om raad, of hulp.

en geloof te hebben! Geloof zijn woord en vertrouw op Hem. In deze dagen waarin satan steeds meer ruimte krijgt en daarmee ook het demonische hebben we bescherming nodig. In eerste plaats komt de beschermng van de Heere Jezus zelf. 

Psalm 1. Welzalig de man.......

Vertrouw niet op uzelf
Word – 18,3 KB 43 downloads
Bemoediging en Bescherming In De Psalmen 23, 91 en 27.
Word – 131,4 KB 187 downloads
Psalm 91 .
PDF – 146,1 KB 15 downloads

Vergeving is geen eenzijdig gebeuren. Als u vergeven wilt worden van uw zonden dan verwacht God van u dat u ook anderen vergeeft. lees er meer over in het artikel. Het gebed des Heeren. Mattheus 6:15.

Het gebed des Heeren. update.
Word – 97,7 KB 7 downloads
Efeze 1 Lofzang Op Gods Welbehagen In Chrsitus
Word – 15,3 KB 4 downloads

Twee teksten uit Efeze ter bemoediging

Veel heb ik u nog te zeggen... Johannes 16: 12-15.

Dit vertelde Jezus vlak voor zijn kruisiging aan zijn discipelen, ze zouden het niet allemaal begrijpen wat er nog geopenbaard zou worden.

Het boek openbaringen was nog niet geschreven bijvoorbeeld.

Veel is daarna nog geopenbaard doordat Paulus het Evangelie van Jezus Chrsitus naar ons heeft gebracht. 28 : 28. De zaligheid is aan de heidenen gebracht,

door Hem hebben wij de kennis van het Evangelie mogen horen. En ook alle andere geheimenissen die God nog niet had geopenbaard. Overigens verkondigde Paulus niet een ander Evangelie, maar dat van de Heere Jezus, namelijk Het Koninkrijk der Hemelen er is geen ander Evangelie. 

 

 

 

 En er zijn vele andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik , de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Johannes 21:25.

BOEKEN VAN HENOCH nederlandse uitgave.
PDF – 69,1 KB 182 downloads

De gevallen engelen uit de tijd van Noah zullen weer terugkomen.

Hun aankondiging gebeurt oa door prachtige luchten die verschijnen over de hele wereld. zoals het noorderlicht wat op tal van ongebruikelijke plaatsen verschijnt.

Het boek Jasher is  alleen in het Engels te downloaden. Het wordt in de bijbel genoemd in Jozua 10:13. 

Book Of Jasher
PDF – 2,8 MB 94 downloads
The Complete Book Of Henoch Standard English Version Jay Winter
PDF – 2,8 MB 23 downloads