Welkom op de download pagina

van onze gezegende hoop 

 

 

 

2 Korinthe 4: 4-5-6.

Want wij prediken niet ons zelf, maar Christus Jezus als Heere, en onszelf als uw dienstknechten om Jezus wil. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.

 

 

Ik raad u aan om alles zelf te toetsen aan de Bijbel en vooral de profetieën te lezen. toelichting op profetieën

Bouw uw geloof op in Hem en weet hoe u daar kracht vandaan krijgt, en nergens anders. Hij is de gezegende hoop voor wie Hem zoeken en hun leven bouwen op de rots die Hij is.

 te downloaden voor eigen gebruik. Ze zijn beschikbaar gemaakt voor de tijden dat het woord niet meer te vinden zal zijn. 

Deze website, mijn bediening en alle artikelen zijn gemaakt voor de Glorie van God die alle gebeurtenissen op aarde regisseert in Zijn hand heeft en houdt.

De profetieen die mij zijn gegeven en die ik op schrift heb gezet zijn profetieen van God, het Zijn niet mijn artikelen, ze zijn heilig en dienen ook zo behandeld te worden.

Ze zijn daarom alleen voor eigen gebruik. E nnit voor publicatie. anders dan doorsturen aan  anderen die dit mogelijk zouden. moeten weten.

        

contact

 

Ik wens u alle zegen en eeuwig leven.

 

 

 

Lukas 12 :49 Ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen (oordeel) ; En wat wil ik nog meer nu het al onstoken is.

 

Er zal ook tegende stroom of tijdgeest in, nog oproepen gedaan aan de mensheid om zich om te keren rechtstreeks uit de hemel omdat God u lief heeft. Openbaring 14:7., de twee getuigen openbaringen 11, de late regen. God is liefde, en rechtvaardig en een jaloerse God. Exodus 20 Daarom roept Hij u op om u om te keren en af te keren van zonde.

 

 

 

Exodus 20 De Tien Geboden
Word – 13,2 KB 63 downloads

Nu de tien geboden zijn verworpen en vervangen door andere geboden op de berg Sinai weten we dat we aan het einde van de eeuwen  zijn gekomen, een duidelijker signaal is niet denkbaar. 

Waarschijnlijk kunnen we dan ook binnenkort de zondags wet tegoemoet zien die er in voorziet alleen God op zondag te aanbidden.

Het is de aanloop naar de verering van het beeld uit openbaring  en het merktken van het beest. 13:14.

 

De opkomende antichristelijke wereld orde
Word – 645,5 KB 64 downloads

De afval van het geloof, zoals geprofeteerd is door de profeet Daniel is in volle gang. Het verlaten van de waarheid .is hier debet aan waardoor de hele wereld de antichrist zal navolgen openbaring 13:3.

De Aankondiging Van Het Oordeel Over Babylon
PDF – 3,6 MB 63 downloads

De regenboog is een Heilig symbool van het verbond wat God gemaakt heeft met Noah, na de vloed. Tegenwoordig wordt het ook gebruikt om mensen te misleiden en te verleiden tot zonde en om zonde te verheerlijken. Genesis 9:10-17 . Een heilig symbool  wat rondom om de troon van God is, openbaring 4::3.  God omringt zich niet met zonden dat moge duidelijk  zijn.

Een belofte, een verbond van God met de generaties na Noah dat de aarde niet weer met water vernietigd zou worden, niet om te gebruiken voor de vleselijke begeerten. 

Hef de banier omhoog
PDF – 80,9 KB 11 downloads

Een waarschuwing voor wat er komen gaat. Een tijd om te verzamelen en terug te keren, en een schuilplaats te zoeken bij de Heere Jezus. 3 oktober 2023. 

Ezechiel 38 En 39
Word – 79,1 KB 15 downloads

In het vuur van mijn verbolgenheid, heb ik gesproken Ezechiël 38:19

 

 

De komende financiële resseie en de aanloop naar het van het merkteken

 

PDF – 171,1 KB 80 downloads
Het Dal van de dorre beenderen Ezechiel 37.
PDF – 481,5 KB 66 downloads

 

Hoor het woord van de Heere Jezus en wordt wakker...Ezechiel 37. Deze profetie is een oproep aan iedereen die slapend is of afgevallen van het geloof, de gemeente van Christus. 

De gemeente van Chrsitus is een geestelijke gemeente, In de eindtijd wordt ze vervolgt, zoals is geprofeteerd in openbaringen 12. Openbaring 17:14-15. 

Heilige Geest Mei 2023
PDF – 8,6 MB 64 downloads

Want God die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is de Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God.

2. Korinthe 4:7.  Er zijn drie zijn er getuigen op aarde: De Geest, het water en het bloed. En deze drie zijn tot een.

1 Johannes 5:8.

Geen goedkope genade
Word – 47,7 KB 59 downloads

 

Zonder bekering is er geen sprake van vergeving van zonden, de kroon des levens en het ontvangen van de Heilge Geest. Genade is het aanbod van God om zonder werken vergeving van je zonden te kunnen krijgen, alleen door Jezus Christus is dit mogelijk. Handelingen 4:12. Genade is niet bedoelt om een onheilige leefstijl te rechtvaardigen. Handelingen 2:38-39. 

 

De Heilge Geest is de verzegeling voor de tokomst Bij de Heere Jezus, de verzegeling van de belofte. Efeze. 1:13

Waarom Is Zonde Gevaarlijk
Word – 66,9 KB 8 downloads

 

 

De Late Regen
PDF – 513,2 KB 57 downloads

De late regen voor de laaste dagen.

De late regen is een opleving of terugkeer naar de eerste kerk in de eindtijd. Gebaseerd op de geboden van God en de gehele Schrift, voor de wederkomst en tijdens veel rumour in de wereld. Er is dus nog tijd om uw innerlijke geloof te verdiepen.Het is een zegen van God, een handreiking, deze gemeente zal, de bruid van Christus, zal vervolgt worden want zij onstaat temidden van het opkomende beest systeem. Zacheria 10.

Het Gebod Van De Liefde. Gegeven om onze relatie via de Heere Jezus te onderhouden met de Vader.
Word – 12,1 KB 180 downloads
Johannes 14.
PDF – 69,4 KB 234 downloads

Johannes 14 is het Evangelie uitgelegd door de Heere Jezus. De plaats die hij bereidt voor u ,Zijn wederkomt, en de Heilige Geest. Wie stuurt de Heilge Geest? En in wiens naam? u leest het in Johannes14.

Drie dagen duisternis en De Plagen
Word – 35,3 KB 58 downloads
Profetie een zegen van God
Word – 719,1 KB 36 downloads
Verzoening, het begin van uw relatie met de Heere Jezus.
PDF – 66,9 KB 129 downloads

Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. 2 Petrus 3:

Als deze dingen allemaal vergaan hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in Godsvrucht. 2 Petrus 3:11.

Godsvrucht oefenen om eeuwig te kunnen leven.
PDF – 202,7 KB 40 downloads
Het Wonder van bekering. Deel een.
PDF – 160,2 KB 133 downloads

Door ons te bekeren, om te keren, ontvangen we de Heilge Geest. Zonder de Heilge Geest wordt het bijna onmogelijk om in de opkomende antichristelijke wereld te leven. 

Het wonder van bekering deel twee Het bloed van Christus.
PDF – 149,6 KB 105 downloads

Het bloed van Chrsitus is actief in het leven van een bekeerling het wast de zonden weg en beschermd bij geestelijke strijd. het is tevens de enige manier om zonden uit te wissen, het is een geestelijke, spirituele gebeurtenis. Een geschenk van onschatbare waarde.

De wederkomst is een artikel over de toekomst na ons ontslapen, het is een mooie toekomst waar we onze hoop op kunnen vestigen. Want onze Hoop is gelegen in Jezus Christus, onze vereniging met Hem. nu door de Heilge Geest en later met Hem tot in de eeuwigheid.

De Wederkomst, Het wonder van bekering deel drie
Word – 472,7 KB 91 downloads
De doop van uw hele huishouden, het wonder van bekering deel 4.
Word – 169,1 KB 96 downloads
Het wonder van voorbede
Word – 91,8 KB 45 downloads

PROFETIEEN

 

God gebruikt volkeren, landen en de natuur om oordeel te brengen. Zo was het en zo zal weer het zijn.

 

Jeremia 5:16 Zie ik ga over u een volk van ver brengen huis van Israel (de westerse wereld) , spreekt de Heere een taai volk is het, een volk van oude tijden af is het er, een volk waarvan u de taal niet kent en niet verstaat wat het spreekt. Lees ook het artikel: De toelichting op profetie.

 

De val van Babylon en de kustlanden
PDF – 92,0 KB 55 downloads

De val van Amerika het grote Babylon is voorzegd in de Bijbel. Ook de kustlanden vallen onder het oordeel van Babylon. De kustlanden zijn bijvoorbeeld  de Europese landen. God gaat onze wereld op verschillende manieren oordelen. Hij spreekt onder ander tot ons in Over de val van Babylon. Mystery Babylon is Amerika en wordt genoemd in de Bijbel openbaring 17 en 18. Het betekent onder andere oorlog in Europa. 

Het Geheimenis Openbaring 17
Word – 29,5 KB 68 downloads

                                                                             Openbaring 17 en 18.

Waarom Babylon Amerika en de kustlanden betreft.                                                                                                                 En over de eindtijd profetie met betrekking tot de rivier de Eufraat. openbaring 9. en 16.  Gods instrumenten om oordeel over de naties te brengen. Een toelichting.

De oorsprong van de opname nu of op elk moment doctrine is gebaseerd op menselijke ideeën. Het is een misleidende leer. Een ernstige waarschuwing.

In dit artikel leest u meer over de huidige tijd, waar we staan op dit moment en de oorsprong van de opname leer.

 

De Opname Nu
Word – 36,3 KB 11 downloads

In openbaring 5 tot 11 staat beschreven wat er vooraf gaat aan de opstanding van de mensen die ontslapen zijn, en de nog levenden in christus, de opname. Zij allen worden verandert  1 korinthe 15:58 Er gaat nog veel aan vooraf zoals we kunnen lezen in de Bijbel, Laat u niet aan het wankelen brengen 2 Thessalonizencen 2:4. Hier worden we gewaarschuwd om ons niet te laten misleiden over de dag van Christus (wederkomst) alsof deze al aanstaande is.

De opname theorie is een theorie die is gebaseerd op een visioen van een meisje en de leer van een Jezuiet en daarna overgenomen door anderen, en verspreid  over europese kerken.

Een belangrijk aspect namelijk de weeen die genoemd worden in Mattheus en in openbaringen, daar staat namelijk wat er vooraf gaat aan de opstanding van de doden, ontslapenen , het mysterie waar Paulus over spreekt.  iedereen mag geloven wat hij of zij wil, natuurlijk maar deze leer samen met de leer van eens vergeven altijd vergeven zal meni geen weg van de Heer Jezus drijven vanwege de laksheid die dreigt te onstaan in de levenswandel met de Heere Jezus en dat is een doolopende weg. Het. is de leer van een andere Jezus die ingaat tegen de bijbelse waarheid dat we ons beoefen in Godsvrucht om smetteloos tegenover de Heere Jezus te kunnen of mogen staan. 2 korinthe 11:3.

 

de Heere Jezus is mijn redder en Hij zal als ik in Hem blijf mij opeen dag ergens verwelkomen. Ondertussen loopt Hij met mij mee en ik met hem. 

De komende onthulling van de gevallen engelen zal een schok brengen over de hele wereld.

Ga er niet in mee. Het is niet menselijk.

                                                                              

Deel 3 van de opname reeks de opname in openbaringen 11 en 19 en 20.
Word – 20,6 KB 214 downloads
Jezus en de weeen uit openbaringen, het openen van de 7 zegels. Deel 2 van de opname reeks
PDF – 87,9 KB 228 downloads
De Twee Getuigen. verkondiging van het Evangelie ove de hele wereld .
PDF – 89,9 KB 77 downloads

Geestelijke weerbaarheid

 

Geestelijke weerbaarheid is vereist voor de geestelijke strijd.

God heeft ons verschillende geestelijke wapens gegeven om deze strijd te strijden en satan te blijven weren. In deze dagen waarin satan steeds meer ruimte krijgt en neemt in de wereld en daarmee ook het demonische hebben we bescherming nodig. In eerste plaats komt deze beschermng van de Heere Jezus, door zijn bloed en Zijn Geest, de Heilge Geest, door Zijn kracht, het gebed, en kennis van het woord. 

Een belangrijk onderdeel van deze wapenuitrusting is het woord van God en dan met name Psalm 91. Een ander wapen is het vernieuwen van uw gedachten. Dit is een proces van het oude denken naar het leven in de geest en naar het woord van God. Door ons dagelijks te bepalen bij deze zaken zal de bescherming toenemen omdat we geloven geloven in de beloftes en het woord van god inhet algemeen. En daarmee houden we ook de pijlen van de vijand op afstand.

 

Geestelijke beïnvloeding, een aantal oorzaken en oplossingen. Alleen in de kracht van Jezus Christus is overwinning mogelijk over demonische krachten. We hoeven deze invloeden niet te toleren in ons leven. Het verreist een active houding tegenover de krachten en machten van de duisternis. Deze invloed is aan het toenemen en de kennis over geestelijke strijd neemt af. Het is onderdeel van mijn bediening om mensen te helpen bij hun geestelijke strijd. 

 

Het grootse deel van deze hulp bestaat uit het toerusten van mensen met kennis van het woord.

Vrijheid is er voor iedereen in christus, ook vrijheid van gebondenheid want waar vrijheid heerst is geen gebondenheid of onrust.

Galaten 5:1 -

Christus , heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houdt dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Geen gebondenhied aan zonde of geestelijke gebondenheid op welk gebied dan ook. 1 korinthe 6:12. Romeinen 6:22.

God roept u op in zijn woord om niet op u zelf of op anderen te vertrouwen, maar altijd Hem te vragen om raad, of hulp Hij is in ons en naast ons.

en geloof te hebben! Geloof zijn woord en vertrouw op Hem. In deze dagen waarin satan steeds meer ruimte krijgt en daarmee ook het demonische hebben we bescherming nodig en geloof, een sterke basis in Hem en met Hem. In eerste plaats komt de beschermng van de Heere Jezus zelf. Er zijn verschillende manieren om uw geloof te ankeren in de rots, geloof, gehoorzaamheid, vasten, Bijbel lezen. En het zwaard, het zwaart is het woord van God.

                                                                            Psalm 1. Welzalig de man.......

Vertrouw niet op uzelf
Word – 18,3 KB 97 downloads
Geestelijke Beinvloeding
Word – 151,1 KB 58 downloads

Deel 1 Bevrijdende gebeden. 

Ieder deel komt met een gebed en tekst over oorzaken.

Gebed Tegen Hekserij En Uitgesproken Vloeken Over Uw Leven
PDF – 153,8 KB 45 downloads

Als we in christus zijn heeft de vijand geen legale reden om bij u te zijn mits wij zelf geen deur open zetten. Als u zondigd staat de deur open en deze moet dan eerst gesloten worden.  lees meer hierover in het artikel.

Gebed Voor bescherming en leiding.
Word – 21,5 KB 111 downloads
Bemoediging en Bescherming In De Psalmen 23, 91 en 27.
Word – 131,4 KB 248 downloads
Psalm 91 .
PDF – 146,1 KB 74 downloads
Over Vegeving
Word – 98,2 KB 43 downloads

Vergeving is niet eenzijdig, het moet van teee kanten komen, Als u vergeven wilt worden van uw zonden dan verwacht God van u dat u ook anderen vergeeft. lees er meer over in het artikel. Het gebed des Heeren. Mattheus 6:15.

De zegeningen van de verlossing. Bekering maakt de Heilge Geest beschikbaar, de verzegeling voor de toekomst. en de zegeningen die daar bij horen. Het wort prachtig verwoord door Paulus en het zijn teksten die je persoonlijke geloof verdiepen. 

Laat het niet alleen bij deze teksten en lees eens het hele boek Efeze. 

 

De Zegeningen Van De Verlossing
Word – 127,8 KB 42 downloads

 

Veel heb ik u nog te zeggen... Johannes 16: 12-15

Dit vertelde Jezus vlak voor zijn kruisiging aan zijn discipelen, ze zouden het niet allemaal begrijpen wat er nog geopenbaard zou worden.

Het boek openbaringen was nog niet geschreven bijvoorbeeld. 

Veel is daarna nog geopenbaard doordat Paulus het Evangelie van Jezus Chrsitus naar ons heeft gebracht. 28 : 28. De zaligheid is aan de heidenen gebracht,

door Hem hebben wij de kennis van het Evangelie mogen horen. En ook alle andere geheimenissen die God nog niet had geopenbaard. Overigens verkondigde Paulus niet een ander Evangelie, maar dat van de Heere Jezus, namelijk Het Koninkrijk der Hemelen.

 

 En er zijn vele andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik ,

de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Johannes 21:25.

 

 

De komende wereldwijde misleiding.

Momenteel leven we in de tijd van de afval van het geloof, de waarheid, en het wegvallen naar de antichrist.

Keer u daarvan af en ga terug naar de waarheid. Doe uw zonden weg, vergeef en vraag vergeving leef Heilig.

 

 

                                                                                                            Hebreeen 11:5. Door het geloof werd Henoch weggenomen.

BOEKEN VAN HENOCH nederlandse uitgave.
PDF – 69,1 KB 233 downloads

De gevallen engelen en de nefelim keren terug als in de tijd van Noah.

Zoals is voorzegt door de Heere Jezus zelf, voordat Hij terugkeerd.

De Komst Van De Gevallen Engelen
PDF – 3,2 MB 28 downloads

Het boek Jasher is  alleen in het Engels te downloaden. Het wordt in de bijbel genoemd in Jozua 10:13. En in 2 Samuel 1:18. Het wordt ook wel het boek van de Oprechte genoemd.

Samen met het boek van Henoch beschrijft het de tijd van Noah, de tijd die weer terug komt, de gevallen engelen en hun ontstaan. En de val van de mensheid tot op de dag van vandaag. Het verteld over de tijd voor de vloed, en de tijd van Adam en Eva. Dit boek word ook genoemd door Paulus in het Nieuwe Testament. 2 Timotheus 3:8.

Book Of Jasher
PDF – 2,8 MB 144 downloads
The Complete Book Of Henoch Standard English Version Jay Winter
PDF – 2,8 MB 67 downloads