• De zegels uit openbaringen 6 worden een voor een verbroken, de eerste twee zijn verbroken.
Welkom » Wedergeboorte

De eenvoudige boodschap van het Evangelie.

 

U moet wedergeboren zijn om het Koninkrijk  van God binnen te kunnen gaan. Dat is de boodschap van het Evangelie. Deze boodschap is de kern van het hele verlossingsplan. Het verlossingsplan voor onze ziel zodat die in eeuwigheid verder kunt leven met de Heere Jezus. U komt zoals u bent bij de Heere Jezus, maar wordt, verandert zoals u werkelijk bent en meer gelijk aan Jezus, deze verandering is de wedergeboorte. En u begrijpt natuurlijk wel dat een verandering ten goede is! Met een heerlijke toekomst in het vooruitzicht, de hoop op zaligheid is de Hoop waaruit we kracht kunnen putten in moeilijke tijden.

Dit alles op deze aarde is toch maar tijdelijk, niet echt van belang als je het bekijkt vanuit het eeuwige perspectief. Een tijdelijke verblijfplaats die we straks mogen verruilen voor een permanente woning  voorbereid door de Heere Jezus.

,Johannes 14, In het Huis van mijn vader zijn vele woningen, als dat niet zo was dan zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.

De boodschap over de wedergeboorte vinden we in:

Johannes 3:3-4

"Voorwaar, voorwaar ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien".

De boodschap om u te bekeren staat minstens 55 keer vermeld in de Bijbel. Als je je bekeert, wordt je ook gedoopt in de Heilige Geest. U kunt zich op ieder moment bekeren gewoon nu terwijl u dit leest of op een ander ogenblik.

De Bijbeltekst in Handelingen  2:38-2; 39 spreekt ook over bekeren en het ontvangen van de Heilige Geest, en ook over het zalig worden van uw kinderen, op ander plaatsen spreekt Paulus over het  huishouden. De genade van God is groot want er staat ook bij "en zoveel als het God behaagt". Het kan daarom nooit kwaad om te bidden voor uw dierbaren die al ontslapen zijn en die zich nog niet hebben bekeert, zodat God deze mensen het geloof kan geven. Door de voorbede kunnen we God vragen om hen te vergeven en te redden voor de eeuwigheid.

Als kinderen zijn

Mattheus 8:6

Alleen als we ons zelf niet verloochenen en als kinderen gaan geloven dan kunnen we het Koninkrijk van God niet binnen gaan. Jezus maakt duidelijk dat geloven eenvoudig is net als het Evangelie eenvoudig te begrijpen is. Jezus houdt van kinderen en waarschuwt om ze niet te laten struikelen.

 

Mattheus 18: 3 "Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen,

zult u het Koninkrijk der Hemelen beslist niet binnen gaan.

Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der Hemelen.

 

Bekeren is deel hebben aan Gods heerlijkheid. De hoop op zaligheid

Kolossenzen 1:26-27-28.  Handelingen 2:38-39.

Verlossing en vergeving is mogelijk door de komst van de Heere Jezus en zijn genade. Deze genade en verlossing ontvangen we na onze bekering. Daarom vragen wij om vergeving van onze zonden. Het is iets tussen de zondaar en de Heere Jezus.

We zijn allemaal zondaar tot we vergeven zijn en daarna kan het proces van wedergeboorte beginnen en wordt u overwinnaar. Onderdeel daarvan is overgave en jezelf verloochenen. God alle touwtjes in handen geven, het is mogelijk. Met toewijding, geduld en vertrouwen.

Het kan met de  hulp Heilige Geest, je staat er niet alleen voor als je open bent, je gaat een relatie aan.

We kunnen het ook omdat we met Christus levend gemaakt zijn, uit genade bent u zalig geworden. Efeze 2:4

Maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde waarmee Hij ons liefgehad heeft,  ook toen wij dood waren  door de overtredingen (leven voor je bekering, als zondaar) met Christus levend gemaakt, "uit genade bent u zalig geworden, en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de Hemelse gewesten gezet in Christus Jezus.

 

God houdt al van ons voordat wij ons bekeren. En als we ons bekeren worden we, geestelijk, gezien, overgezet in de Hemels gewesten. Je bent een Hemel bewoner geworden.  En nu kan ook het proces van de wedergeboorte beginnen.

 

Geen andere naam

Handelingen 4:12

Er is ons geen andere naam gegeven waardoor dit mogelijk zou zijn.

 In Handelingen 4:12. staat het beschreven toen Petrus en Johannes voor het gerecht gedaagd waren, het Sanhedrin, vanwege de verkondiging van het Evangelie. De verkonding van de Waarheid was een bedreiging voor de gevestigde religieuze leiders. Hij maakte ze onder ander duidelijk dat er geen zaligheid, dus eeuwig leven zou zijn dan door de Heere Jezus.

En de zaligheid is in geen andere, want er is onder de Hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.

Het is niet per se een makkelijke weg, geloof is  soms een strijd. Een strijd die geleverd moet worden om in het licht te blijven. We hebben te maken met geestelijke werelden die om onze ziel strijden en we strijden zo nu en dan om niet te zondigen bijvoorbeeld. Niemand heeft ooit gezegd dat we geen moeilijkheden zouden ondervinden als Christen, dit hoort erbij je groeit er dichter door naar God.

*Lukas 13:24

"Strijd om binnen te gaan via de nauwe poort, want velen proberen binnen te gaan en zullen het niet kunnen".

*Kolossenzen 2: 4-23.

*Mattheus 7:13:23.

 

De Heilige Geest.

De Heilige Geest, de Geest van God die in u woont na uw bekering zal u beschermen en onderwijzen in heel de Waarheid, het woord van God.

Op de pagina de Heilige Geest leest u er over en op de download pagina is de tekst te downloaden.

Johannes 16:13:14

"Maar wanneer die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij  u verkondigen."

1 Johannes 2:27. "En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst, maar zoals deze zalving u onderwijst over alle dingen.   

 

Jezus zend ons de Heilige Geest.

Johannes 15: Maar wanneer de Trooster is gekomen, "Die ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid," Zal die over mij getuigen.

 

Zonde.

We hebben vergeving nodig van onze zonden om het koninkrijk binnen te kunnen gaan, deze vergeving is nodig voor goede mensen en andere mensen we zijn allemaal zondaars tot we vergeven zijn. Ook de goede mens heeft vergeving nodig van zijn zonden, een beetje liegen is ook zonde. God vergeeft, Hij heeft dit ingesteld en bepaalt dat dit alleen mogelijk is door zijn Zoon die de zonden van de wereld op zich heeft genomen individuele zonden worden weggewassen door bekering. Het is geen generaal pardon voor iedereen want dan zou deze strijd op aarde tussen goed en kwaad niet nodig zijn en zouden we allemaal al lang in het paradijs leven.

Zonde Verhard ons op een gegeven moment, het verwijdert je van de liefde van God en zijn boodschap van bekering  tot leven. De Bijbel kun je niet meer begrijpen vanwege de deken van de zonde.

Hij noemt in openbaringen 2:7  "iemand die overwint" Dat overwinnen betreft de zonde en de overgave aan Hem en daarmee is het ook een overwinning op jezelf. Wie oren heeft laat Hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs staat.

roest

Zonde is net als roest aan een mooi beeld of tuinset in de tuin. Je ziet het wel en denk ach valt wel mee, dat verhelpen we later wel en je gaat verder met je leven, onder de oppervlakte gaat het verder tot een moment dat er niks meer aan te doen is en dan moet je het weggooien.

Of je hebt geluk en er komt een oplettende vriend of schilder langs die je wijst  op de roest, dan kun je nog maatregelen nemen. En gaat je mooie beeld of tuinset niet verloren. Dat is wat Jezus ook doet Hij maakt ons wakker en helpt bij het conserveren van onze ziel. Meer over de zonde, de oorzaak en de gevolgen leest u op de pagina de prijs van zonde.

 

Zet zelf de stap

We mogen zelf de keuze maken, Hij staat aan de deur. Openbaringen 3 Ik sta aan de deur en ik klop. Heeft u de klop op de deur gehoord?  open dan de deur voor de Heere Jezus.

 

Een nieuw hart

We hebben niet alleen vergeving nodig maar ook een andere gezindheid een die meer gericht is op Hemelse waarden dan de  waarden hier op aarde. Een nieuw hart helpt daarbij, het is onderdeel, net als de Heilige Geest ontvangen, deel van je bekering iets wat we erbij krijgen.

Ezechiël 36: 26 Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.

Romeinen 12:2

En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede en welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. We kunnen niet de wereld dienen en Christus. Dat gaat niet.

Door het krijgen van een nieuw hart en de Geest van God in je binnenste wordt de oude mens teniet gedaan en de nieuwe mens geboren; Efeze: 4:32. God gaat met je aan de slag om je te vormen naar zijn wil en beeld.

 

Heilig leven

Het tegenovergestelde van een leven in zonde is een leven Heilig voor Jezus.

Dit Heilige leven bestaat onder meer uit het onderhouden van de geboden van God. Dit zijn de tien geboden en de geboden van de Heere Jezus en wat Hij ons leert in het Evangeliën.  De wet is of zijn de religieuze wetten waardoor er gewerkt moest worden voor je redding. Dat is niet meer nodig, al tweeduizend jaar geleden is dit door God verandert in een geschenk met de komst van de Heere Jezus.  De genade is voor vergeving en onze zonden en Heiliging is iets wat we uitwerken tijdens de wedergeboorte. We groeien hiermee in geloof en blijven lopen op het smalle pad. We worden getest en beproeft dat hoort er allemaal bij.

Titus 3:5- over het bad van de wedergeboorte.

...maakte Hij ons zalig, niet op grond van werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege zijn barmhartigheid, door het bad van wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker.

 

 

Christendom is geen religie maar een relatie met Jezus.

Lukas 17:21

Niet voor jezelf leven, maar voor Jezus is ook een bijkomstigheid van je bekering en de weg die je gaat  met Hem, niet ik maar Christus. Dicht bij Hem en gehoorzaam aan het  zijn woord. Veel gaat vanzelf immers, u krijgt een nieuw hart en Geest, de Geest die Jezus heeft opgewekt uit de dood leeft ook in u. 

Romeinen 8:11 En als de Geest van Hem, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft... Het koninkrijk  van God is binnen in u, en zo bouwt de Heere Jezus aan zijn kerk, de Bruid.

Openbaringen 19: laten we blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt.

We mogen de genade niet verwarren of als excuus gebruiken voor de zonde en een onheilige levenswandel, want  daarmee begeef je je buiten het bereik van God en zaligmaking. Openbaringen 19: 8. Onderstreept het smetteloos staan voor de Heere Jezus nog eens.

In Efeze 5:3-21 lezen we wat een onverstandige levenswandel voor gevolgen heeft.

 

Ik ken u niet, ga weg van mij......

Mattheus 7:21-23

Dat is een Bijbel tekst waarmee Jezus duidelijk maakt dat Hij een persoonlijke relatie met u wil en dat dit ook nodig is om het Koninkrijk binnen te  kunnen gaan. Het onderstreept de noodzaak tot bekering. Het is niet vanwege te weinig werk voor Hem, maar op eigen kracht en zonder Hem te kennen. Het geeft ook aan dat een religieus leven geen garantie is voor de toekomst, een relatie en naar zijn wil leven wel!

 

In Christus Zijn.

Als je de brieven van Paulus leest en het over Christus gaat dan merk je dat Hij altijd spreekt over in Christus Zijn. Je bent in Christus als je bekeerd bent en opgenomen in Zijn lichaam. U ziet dat bekeren vele aspecten omvat. Hij noemt dit niet voor niets. Je kunt ook geloven aan Christus. Dat is niet hetzelfde.

Jezus heeft zo door de Schrift, en vooral de 4 Evangeliën verteld over zijn geboden, Paulus noemt er ook een paar. Allemaal uit liefde voor ons, Het gebod van de liefde is er een van. Want als wij leven naar Zijn wil worden we vrienden met Jezus.

 

Het Gebod van de Liefde

Joh 15-9-16

 

Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad;

Blijf in Mijn liefde.

Als u mijn geboden in acht neemt zult u in mijn liefde blijven,

Zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb

En in Zijn liefde blijf.

Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u

Zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.

Dit is Mijn gebod: dat u elkaar lief hebt zoals Ik u lief gehad heb.

Niemand heeft een grotere liefde dan deze,

Namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.

U bent Mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied.

Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat

Zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik alles

Wat Ik van mijn Vader gehoord heb bekendgemaakt heb.

 

Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren en ik heb

U ertoe bestemt dat u zou heen gaan en vrucht zou dragen,

en dat uw vrucht zal blijven, opdat wat u maar van de Vader vraagt

in Mijn naam, Hij u dat geeft.

Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt.

 

 

 

Als u vragen heeft, of wilt reageren.