Welkom op de Bijbel pagina deel twee

van onze gezegende hoop

Verdwenen boeken uit de Bijbel.

De meeste boeken die niet zijn opgenomen in onze huidige bijbel worden wel genoemd in het O.T. en N.T.

Vele zijn bewaard gebleven en na enig zoek werk te vinden. We kunnen ze vinden in de Bijbel omdat ze daar genoemd worden!

Er zijn een aantal boeken bij die zeer waardevol zijn in deze tijd want ze gaan over de eindtijd.

 

Veel zegen en alle glorie aan God.

 


En zoals het gebeurde in de dagen van Noah, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen.

Lukas 17:26:30. Genesis 6 en7. Matheus 24:38-39.

De Bijbel is Gods woord een gids naar het eeuwige leven. Het is de waarheid van God en we mogen daar niets aan afdoen of aan toevoegen,  een lamp voor onze voeten in een donkere wereld. Het is geschreven om ons te helpen te begrijpen wie God is, zijn karakter en wat Hij van ons verlangt om het eeuwige leven binnen te mogen gaan. En wat Hij voor ons kan en wil doen als wij voor Hem kiezen.

In vroegere tijden, vlak voor de vloed werd de mensen een schuilplaats geboden in de ark om te ontkomen aan de oordelen van God. Noah profeteerde 120 jaar over de komst van de oordelen en niemand geloofde hem of wilde hem geloven. Het was een vreselijke tijd in Gods ogen. Uiteindelijk werden er 8 mensen toegelaten in de ark.  De vloed kwam en daarna werd de wereld weer opgebouwd en bevolkt. In onze tijd is het niet anders dan in die tijd er is sprake van veel zonde, genetische manipulatie ok toen werd de werdeld bewoont door gevallen engelen Ook nu waarschuwt God ons en heeft zijn ultieme redding aanbod aan ons gedaan, namelijk Heere Jezus Christus, onze ark en verzegeling voor de eeuwigheid die alleen door hem bereikt kan worden. Bent u al verzegeld voor de eeuwigheid? Het kan nog want er is nog steeds een opening en ruimte voor genade. Wordt niet als de vrouw van Lot die in tijden van grote oordelen nog achteromkeek naar haar oude leven en het eigenlijk niet los wilde laten. Als u uw wegen heeft rechtgemaakt met de Heere, wees dan waakzaam op uw levenswandel zodat u niet wegvalt van de waarheid en de verzegeling van de Heilige Geest.

66 boeken opgeschreven en velen weggelaten.

Velen denken dat de Bijbel bestaat uit 66 boeken. Dit is geen juste weergave van wat er in de Bijbel zelf staat geschreven over de boeken die niet (meer) zijn opgenomen boeken die we nu niet terugvinden in de Bijbel worden wel genoemd op verschillende plaatsen als zodanig. En als de Apostel Paulus die met een mandaat van God de vader en onze Heer en redder De Heere Jezus Christistus zelf deze boeken noemt in de Bijbel dan is er ook twijfel mogelijk of deze boeken wel of niet geinspireerd zijn door de Heilge Geest en of ze wel of niet in de Bijbel thuis horen en zo ook aan u toebehoren omdat de kennis van de Bijbel voor iedereen bestemd is zodat niemand verloren gaat. En dat is de wil van de Vader dat iedereen tot kennis komt en zijn eigen behoudenis uit kan werken. gelukkig zijn de boeken die genoemd worden niet verloren gegaan en hebben we nu een beter begrip van de wil van God en wat er op ons afkomt in deze tijd zodat we niet voor de grote misleiding overrompelt worden. Ik noem in dit verband de profetie in Openbaringen 12 bijvoorbeeld.

Door de Apostel Paulus wordt gesproken over de boeken  Ze zijn van groot belang voor ons om bijvoorbeeld de eintijd beter te kunnen begrijpen. Het bekenste boek waar Hij over spreekt  is het boek van Henoch. Dit boek is een belangrijk boek om dat hier in staat beschreven wat er in de tijd voor de vloed gebeurde en de reden van de vloed. Het geeft een beeld van die tijd een tijd die we terug kunnen verwachten . Dit is geprofeteerd door de Heere Jezus zelf over de Zijn wederkomst en de omstandigheden die dan zouden heersen op aarde. Tekeken waaraan we kunnen zien dat de tijd nadert. Het zal zijn als in de tijd van Noah of zo als in de tijd van Lot. In beide tijdperken was de zonde van de mensen ernorm groot. Zo is het vandaag de dag niet anders. De bijbel leert hoe en waarom we onze zonden kunnen stoppen en er vergeving voor kunnen krijgen waar en waarmee we voor het eeuwige leven hebben gekozen.

De niet opgenomen boeken.

U vindt hier onder twee voorbeelden van Bijbelboeken die wel genoemd worden door de Apostel Paulus maar niet zijn opgenomen in de Bijbel zelf. Dat deze boeken niet zijn opgenomen door samenstellers van de Bijbel zegt niets over de geldigheid of autoriteit over deze boeken. Gelukkig zijn ze bewaard gebleven en kunnen we hierdoor zelf onderzoeken hoe de tijd voor de vloed er uit zag en wat we weer terug kunnen verwachten.

Jasher

Het boek Jasher is  alleen in het Engels te downloaden. Het wordt in de bijbel genoemd in Jozua 10:13. En in 2 Samuel 1:18. Het wordt ook wel het boek van de Oprechte genoemd.  Het boek Jasjer is zelfs gelezen en gebruikt door Columbus bij zijn voorbereidingen, voordat Hij naar America vertrok. Want in dit boek, Jasjesr, wordt melding gemaakt over de verdreven of verloren stammen van Israël. En zo komt de waarheid steeds meer aan het licht en begrijpen we steeds meer van Gods heilsplan en de profetieën over het ware Israël , het hele huis van Israël in deze tijd, in bijvoorbeeld de boeken Jeremia en Jesaja. Vele Bijbelteksten worden zo duidelijker en zijn daarmee een wake up call.

Bij de verschijning van de Heere Jezus op de wolken zoals Hij is weggegaan. Mattheus 24:30 En dan zal aan de Hemel een teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen alle de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de Hemel komt met groete kracht en  heerlijkheid.

Ook in het Bijbelboek1 Petrus wordt melding gemaakt van de diaspora of de vestrooiing. 1 Petrus 1:1:2. God weet waar de afstammelingen wonen en stuurt de apostelen op weg om ze het evangelie te verkondigen. En niet alleen aan de stammen maar aan iedereen. Want God wi ldat iedereen zalig wordt.

En wederom Egypte willen verlaten.  In Jesaja 55  doet de Heer een oproep aan iedereen die het horen wil. Jesaja 55:6. Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is.

  Hebreeën 11:5. Door het geloof werd Henoch weggenomen.

 Het boek van Henoch beschrijft het de tijd van Noah, de tijd die weer terugkomt, de gevallen engelen en hun ontstaan en de val van de mensheid tot op de dag van vandaag. Het verteld over de tijd voor de vloed, en de tijd van Adam en Eva

 Ook wordt de ware kalender er in vermeld een kalender die afwijk van de Babylonische kalender die heden ten dage wordt gebruikt.. Dit boek wordt ook genoemd door Paulus in het Nieuwe Testament. Schriftplaatsen 2 Timotheüs 3:8., Hebreeën 11:5, Genesis 5:18-24, Lukas 3:37.

 

The book of Gigants, het boek der reuzen.

Er is een boek in omloop, The book of Gigants waarin ook uitgelegd wordt wat de tijd van Noah inhield. De Nephilim, de reuzen bijvoorbeeld. Al deze  wezens komen weer terug in onze tijd als eindtijd oordelen. 

The book of Jubilees

In dit boek is veel te lezen over de feestdagen van de Heer. Deze feestdagen worden ook in de Hemel gevierd, Voor mij persoonlijk fijn om te weten zodat ik mijn relatie met God de vader kan verdiepen. We hoeven deze feestdagen niet letterlijk te vieren maar in de geest. Het werkelijke vieren van feesten komt als we eenmaal zijn aangekomen bij de Heere Jezus. "Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, naar het lichaam van Christus." 2 Colossenzen 2:16-23 geeft uitleg over de feesten en hoe een christen hiermee om dient te gaan.

De Heere Jezus heeft veel meer gedaan dan dat er in onze Bjbel is opgeschreven, te veel om op te schrijven zelfs. U leest het in Johannes, Paulus maakt er melding van.

 En er zijn vele andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik,de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Johannes 21:25.

In wens u veel zegen en bid tot de Heilige Geest voor meer duidelijkheid en openbaring van de schrift.

Amen

Book Of Jubilees Pdf
PDF – 3,5 MB 7 downloads
Book Of Jasher
PDF – 2,8 MB 178 downloads
BOEKEN VAN HENOCH nederlandse uitgave.
PDF – 69,1 KB 24 downloads
The Complete Book Of Henoch Standard English Version Jay Winter
PDF – 2,8 MB 99 downloads
Ezechiel 37 De Dorre Beenderen Docx
Word – 36,4 KB 0 downloads
Diaspora van de Tien stammen Van Israel en hun afstammelingen
Word – 219,0 KB 5 downloads

Over de diaspora van de 10 stammen van Israel is heel veel te vinden en te schrijven. Ik ben er bij bepaald door de Heer en zo op zoek gegaan naar informatie en schriftplaatsen . Als we dit begrijpen dan begrijpen we ook de Bijbel en de profetieen beter. We leven op aarde maar als we overgezet zijn in het wonderbarlijke licht van Christus, zie het wonder van bekering dan is niet onze geest maar de geest van Christus inwonend geworden en leven we geestelijk gezien in het geestelijke israel. Er staat immers geschreven, ondermeer in openbaringen 3:12-13 dat het hemelse Jerusalem zal neerdalen op aarde vanuit de Hemel .Ook de afkomst en  binnenkort de openbaring van de 144000 wordt zo beter begrepen.(Openbaringen 7). Dit zijn mensen uit alle stammen die verspreid leven, over de gehele wereld, het spirituele Israel. Dit zijn de mensen die God roept en verzamelt uit de vier windstreken een profetie die zich aan het ontvouwen is.  Ondermeer te lezen in Ezechiel 37.9.  Matheus 24, Openbaringen 7:9.  

Als we God niet in een religieus of werelds kader plaatsen,  geen wereldse benadering aanhouden voor geestelijke zaken begrijpen we God beter. Zijn woord en zijn plan met wie Hem lief heeft. De Heilge Geest, die ons is gegeven, zal het u duidelijk maken. Gods woord is geen platte tekst, maar geest en is niet  aan verandering onderhevig door de tijd of door seizoenen. Het is de mens die verandert en weggevallen is en leeft in een gevallen wereld. Het meest duidelijke voorbeeld  in de Bijbel dit duidelijk wordt gemaakt en wat God van ons wil en verlang.is de oproep om je te af te scheiden van deze wereld. En geen deel te hebben aan de zonden van deze wereld. Zodat we niet met deze wereld veroordeeld worden. 1 Korinthe 11-32.

Laten we ons verheugen op de eeuwighied terwijl we nog op aarde zijn  en zoek dagelijks gemeenschap met de Heer. Ik zie u dan daar...Want wat er ook gebeurt niemand kan u weghouden van de liefde van Christus

Romeinen 8:35.

Wie zal ons scheiden van de liefde van Chrisus? Verdrukking, of benauwdheid, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?