Welkom op de download pagina 

van onze gezegende hoop

 

 

2 Korinthe 4: 4-5-6.

Want wij prediken niet ons zelf, maar Christus Jezus als Heere, en onszelf als uw dienstknechten om Jezus wil. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.

Het is Gods woord wat u hier op deze pagina vind, het zijn merendeel artikelen geinspireerd door de Heilge Geest. De agenda van God wordt op deze website duidelijk, naarmate de tijd vordert is me dat zelf gaan opvallen, Gods woord is waarheid en zijn leiding ook. Zijn agenda is anders dan de agenda van de wereld, die is in slaapt net als in de tijd van Noach. Keer om en denk aan de eeuwigheid die voor u is klaar gezet, zo mooi dat geen mens zich dat kan voorstellen.  Lees zelf uw bijbel laat u inspireren door de Heilge Geest en vraag om wijsheid en opheldering. God zal u inzicht en opheldering geven. 

Er is natuurlijk strijd gaande en vervolging maar bedenk dat deze strijd niet naar de mens is maar tegen het woord van God. 

Ik raad u aan om alles zelf te toetsen aan de Bijbel en vooral de profetieën te lezen. toelichting op profetieën

Bouw uw geloof op in Hem en weet hoe u daar kracht vandaan krijgt, en nergens anders. Hij is de gezegende hoop voor wie Hem zoeken en hun leven bouwen op de rots die Hij is de levende rots ! 1 Petrus  2:4.

 

Deze website, mijn bediening en alle artikelen zijn gemaakt voor de Glorie van God die alle gebeurtenissen op aarde regiseert in Zijn hand heeft en houdt.

De profetieen die mij zijn gegeven en die ik op schrift heb gezet zijn profetieen van God, het Zijn niet mijn artikelen, ze zijn Heilig en dienen ook zo behandeld te worden.

Ze zijn daarom alleen voor eigen gebruik en niet voorvoor publicatie anders dan doorsturen aan anderen die dit mogelijk zouden moeten weten.     

 

Stuur de artikele door! Help mee om het woord en de waarschuwingen te verspreiden want de tijd is koert voordat de antichrist geopenbaard zal worden en we het merkteken krijgen aangeboden. Openbaringen 13. en openbaring 16:2. 

 

Onze redding is alleen mogelijk door de Heere Jezus.

Alleen door Hem komen we door de vader zoals staat geschreven.

Als u Hem nog niet heeft aangenomen als redder en Heer.

Doe het dan nu terwijl Hij nog te vinden is. En maak Hem uw 

schuilplaats. Psalm 91.

Wanneer Gij Mij liefhebt zult Gij Mijn geboden bewaren.
Johannes 14-15.  Lukas 18:18. 1 Joh. 5:5.

 


 

Lukas 12 :49 Ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen (oordeel) ; En wat wil ik nog meer nu het al onstoken is.

 

Er zal ook tegende stroom of tijdgeest in, nog oproepen gedaan aan de mensheid om zich om te keren rechtstreeks uit de hemel omdat God u lief heeft. Openbaring 14:7., de twee getuigen openbaringen 11, de late regen.  en de twweede exodus. God is liefde, en rechtvaardig en een jaloerse God. Exodus 20 Daarom roept Hij u op om u om te keren en af te keren van zonde.

 

 

 

The second exodus is an end-time provision from the Lord Jesus. For protection and provision in the time of turbulence as in the days of the first exodus.  A prophecy that can be found in Jeremiah 30, among others.  A banner will appear in Heaven. The sign of the Lord Jesus. Matthew 24:30-31. A whistle will blow all over the world.

Hallelujah!

The Second Exodus
PDF – 393,8 KB 35 downloads
De Tweede Exodus
PDF – 404,7 KB 31 downloads

De tweede exodus is een eindtijd voorziening van de Heere Jezus . Voor bescherming en voorziening in de tijd van turbulentie zoals in de dagen van de eerste exodus.  Een profetie die is te vinden in onder andere Jeremia 30.  Er zal een banier verschijnen aan de Hemel. Het teken van de Heere Jezus. Matheus 24:30-31.Een fluitsignaal  zal over de  hele wereld klinken. 

Halleluja!

Hef De Banier Omhoog
PDF – 80,9 KB 15 downloads

5 oktober 2023.

Hef de banier omhoog is een dringende waarschuwing om u te bekeren, en om te keren, voordat de oordelen losgelaten worden over de wereld. 

                                                          De Heilge Geest is de verzegeling voor de toekomst Bij de Heere Jezus, de verzegeling van de belofte. Efeze. 1:13

Het geschenk van de Heilge Geest wat iedere bekeerling ontvangt is een groot wonder wat plaats kon vinden door de kruizeging van de Heere Jezus. Hij is gegaan naar de vader zodat de helper, de trooster naar ons kon komen. Johannes 16:7. Jezus zegt over de Heilge Geest: "maar als ik heen ga, zal ik Hem naar u toe zenden. Hij heeft ons nooit verlaten of als wezen achtergelaten.

Heilge Geest update 19 april 0'24
Word – 145,0 KB 4 downloads
The Holy Spirit 4 2024 Docx
Word – 132,5 KB 4 downloads
Der Heilige Geist 4 024 Docx
Word – 157,7 KB 4 downloads
Gods Engelen
Word – 96,4 KB 6 downloads

Engelen spelen een belangrijke rol in de Bijel  want ze zijn helpers van de Heere Jezus op aarde. Het zijn dienende geesten voor wie de zaligheid zullen beerven. Ze zijn aanwezig in het hemelse Jerusalem  Hebreeen 12:22

De verwijdering van de 10 geboden
Word – 13,2 KB 93 downloads

Nu de tien geboden zijn verworpen en vervangen door andere geboden op de berg Sinai weten we dat we aan het einde van de eeuwen  zijn gekomen, een duidelijker signaal is niet denkbaar. 

Waarschijnlijk kunnen we dan ook binnenkort de zondags wet tegoemoet zien die er in voorziet alleen God en andere religies op zondag te aanbidden. HEt veel godendom van Babylon zoals in de dagen van weleer.

Het is de aanloop naar de verering van het beeld uit openbaring  en het merktken van het beest. Openbaringen 13:14.

 

gevallen engelen , openbaringen 12 en de alien misleiding.
Word – 1,2 MB 20 downloads
Gefallene Engel offenbarung 12. mei 2024.
Word – 1,2 MB 2 downloads
fallen Angles, Revelation 12. 5- 2024.
PDF – 1,8 MB 2 downloads
PDF – 171,1 KB 107 downloads

De komende financiele meltdown en de opmaat naar het teken van het beest.

"U zult niets bezitten maar gelukkig zijn.

Het dal van de dorre beenderen is een eindtijd profetie over het ontwaken van (slapende) gelovigen in de eindtijd. Het betreft mensen uit heel het huis van Israel. 

Efeze 5:14. Daarom zegt Hij; Ontwaakt, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.

De noodzaak om waker te worden uit de droom die wereld heet is meer dan ooit nodig vanwege de  toenemene afval of wegvallen van de waarheid.

Ezechiel 37 De Dorre Beenderen Docx
Word – 36,4 KB 1 download

God roept u!

 

Hoor het woord van de Heere Jezus en wordt wakker...Ezechiel 37. Deze profetie is een oproep aan iedereen die slapend is of afgevallen van het geloof, de gemeente van Christus. 

De gemeente van Chrsitus is een geestelijke gemeente, In de eindtijd wordt ze vervolgt, zoals is geprofeteerd in openbaringen 12. Openbaring 17:14-15. 

 

Geen goedkope genade
Word – 47,7 KB 138 downloads

 

Zonder bekering is er geen sprake van vergeving van zonden, de kroon des levens en het ontvangen van de Heilge Geest. Genade is het aanbod van God om zonder werken vergeving van je zonden te kunnen krijgen, alleen door Jezus Christus is dit mogelijk. Handelingen 4:12. Genade is niet bedoelt om een onheilige leefstijl te rechtvaardigen. Handelingen 2:38-39. 

Zet uw eeuwige leven en daarmee uw ziel niet op het spel voor aardse pleziertjes.

Zonde is gevaarlijk omdat het je afhoud van God en je redding. Dat is al duizenden jaren het geval en vandaag de dag niet anders want de God is niet verandert. 

Er is overwinning mogelijk over de zonde en als overwinaars te leven. En God kijkt u er nooit meer op aan Psalm103:3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest.

Waarom Is Zonde Gevaarlijk?
Word – 66,9 KB 36 downloads

 

 

De Late Regen
PDF – 513,2 KB 89 downloads

De late regen voor de laaste dagen.

De late regen is een opleving of terugkeer naar de eerste kerk in de eindtijd. Gebaseerd op de geboden van God en de gehele Schrift, voor de wederkomst en tijdens veel rumour in de wereld. Er is dus nog tijd om uw innerlijke geloof te verdiepen.Het is een zegen van God, een handreiking, deze gemeente zal, de bruid van Christus, zal vervolgt worden want zij onstaat temidden van het opkomende beest systeem. Zacheria 10.

Het Gebod Van De Liefde. Gegeven om onze relatie via de Heere Jezus te onderhouden met de Vader.
Word – 12,1 KB 225 downloads
Johannes 14.
PDF – 69,4 KB 278 downloads

Johannes 14 is het Evangelie uitgelegd door de Heere Jezus. De plaats die hij bereidt voor u ,Zijn wederkomt, en de Heilige Geest. Wie stuurt de Heilge Geest? En in wiens naam? u leest het in Johannes14.

Profetie een zegen van God
Word – 719,1 KB 64 downloads
Verzoening, het begin van uw relatie met de Heere Jezus.
PDF – 66,9 KB 163 downloads
Godsvrucht oefenen om eeuwig te kunnen leven.
PDF – 202,7 KB 83 downloads
Het Wonder van bekering. Deel een.
PDF – 160,2 KB 169 downloads
Het wonder van bekering deel twee Het bloed van Christus.
PDF – 149,6 KB 137 downloads

Het bloed van Chrsitus is actief in het leven van een bekeerling het wast de zonden weg en beschermd bij geestelijke strijd. het is tevens de enige manier om zonden uit te wissen, het is een geestelijke, spirituele gebeurtenis. Een geschenk van onschatbare en eeuwigheidswaarde.

Voorbede

Gebed voor hulp, bevrijding en genezing.

 Door te bidden voor iemand anders kunnen er wonderen gebeuren voorbede is erg belangrijk voor de mensen om ons heen. Gods Geest kan werken in de gebieden waar wij voor bidden, voor herstel, behoud of bevrijding. 

Bidden voor de gemeente van christus en mensen die nog niet de Heer hebben gevonden is heel belangrijk in deze tijd.

Voorbede is een gebod.

1 Timotheüs 2:1

Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan zal worden, smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen

Het wonder van voorbede
Word – 91,8 KB 104 downloads

De wederkomst is een artikel over de toekomst na ons ontslapen, het is een mooie toekomst waar we onze hoop op kunnen vestigen. Want onze Hoop is gelegen in Jezus Christus, onze vereniging met Hem. nu door de Heilge Geest, Jezus, leidsman ten leven en later met Hem tot in de eeuwigheid. 

De Wederkomst, Het wonder van bekering deel 3.
Word – 472,7 KB 123 downloads
De doop van uw hele huishouden, het wonder van bekering deel 4.
Word – 134,6 KB 23 downloads

PROFETIEEN

 

Prediker 1: 9 tot 10.

Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaats vind, dat zal er weer plaatsvinden.

 

Hef De Banier Omhoog
PDF – 80,9 KB 38 downloads

Een waarschuwing ontvangen vlak voor de inval in Israel en een dringende oproep om 

een schuilplaats te zoeken, bij de Heere Jezus voor wat er komen gaat.

Meer over de schuilplaats is te lezen in het artikel de tweede exodus op deze site.

Ezechiel 38 En 39
Word – 79,4 KB 21 downloads

De Gog en Magog oorlog.

Oorlog in het middenoosten en daarbuiten.

 

God gebruikt volkeren, landen en de natuur om oordeel te brengen. Zo was het en zo zal weer het zijn.

 

Jeremia 5:16 Zie ik ga over u een volk van ver brengen huis van Israel (de westerse wereld) , spreekt de Heere een taai volk is het, een volk van oude tijden af is het er, een volk waarvan u de taal niet kent en niet verstaat wat het spreekt. Lees ook het artikel: De toelichting op profetie.

 

De val van Babylon en de kustlanden
PDF – 92,0 KB 85 downloads

De val van Amerika het grote Babylon is voorzegd in de Bijbel. Ook de kustlanden vallen onder het oordeel van Babylon. De kustlanden zijn bijvoorbeeld  de Europese landen. God gaat onze wereld op verschillende manieren oordelen. Hij spreekt onder ander tot ons in Over de val van Babylon. Mystery Babylon is Amerika en wordt genoemd in de Bijbel openbaring 17 en 18. Het betekent onder andere oorlog in Europa. Ook in openbaring 16 wordt gesproken over de val van de grote srtad, dit verwijst naar Amerika die zoals is geprofeteerd uiteen zal vallen in drie delen, de steden vande heidevolken sorten ook in. Dit zijn de steden in bijvoorbeeld europa..

Het Geheimenis Openbaring 17
Word – 29,5 KB 106 downloads

                                                                             Openbaring 17 en 18.

Waarom Babylon Amerika en de kustlanden betreft.                                                                                                                 En over de eindtijd profetie met betrekking tot de rivier de Eufraat. openbaring 9. en 16.  Gods instrumenten om oordeel over de naties te brengen. Een toelichting.

Drie dagen duisternis en De Plagen
Word – 35,3 KB 91 downloads

De regenboog is een Heilig symbool van het verbond wat God gemaakt heeft met Noah, na de vloed. Tegenwoordig wordt het ook gebruikt om mensen te misleiden en te verleiden tot zonde en om zonde te verheerlijken. Genesis 9:10-17 . Een heilig symbool  wat rondom om de troon van God is, openbaring 4::3.  God omringt zich niet met zonden dat moge duidelijk  zijn.

Een belofte, een verbond van God met de generaties na Noah dat de aarde niet weer met water vernietigd zou worden, niet om te gebruiken om de vleselijkke begeerten te rechtvaardigen. de zonde te verheerlijken.

De Opname Nu
Word – 36,3 KB 42 downloads

In openbaring 5 tot 11 staat beschreven wat er vooraf gaat aan de opstanding van de mensen die ontslapen zijn, en de nog levenden in christus, de opname.  Zij allen worden verandert  1 korinthe 15:58.  Er gaat nog veel aan vooraf zoals we kunnen lezen in de Bijbel, Laat u niet aan het wankelen brengen 2 Thessalonizencen 2:4. Hier worden we gewaarschuwd om ons niet te laten misleiden over de dag van Christus (wederkomst) alsof deze al aanstaande is. De Bijbel, Gods woord is er heel duidelijk over. De opname  nu of op elk moment theorie is een theorie die is gebaseerd op een visioen van een meisje en de leer van een Jezuiet en daarna overgenomen door anderen, en verspreid  over europese kerken.

De opname wat gaat er aan vooraf. mei 2024
Word – 452,2 KB 2 downloads
Jezus en de weeen uit openbaringen, het openen van de 7 zegels. Deel 2 van de opname reeks
PDF – 87,9 KB 262 downloads
Deel 3 van de opname reeks de opname in openbaringen 11 en 19 en 20.
Word – 20,6 KB 239 downloads

De bouw van de  derde tempel en meer profetien over de eindtijd.

Daniel profeteerde over de tempel en ook de Heere Jezus heeft er over gesproken. Het is een eindtijd gebeurtenis, onderdeel van de afval van de waarheid. Het is de plaats waar de antichrist zal plaatsnemen en uitroepen dat Hij God is. 

De aankondigingen van Gods oordelen.
PDF – 3,6 MB 97 downloads
De opkomende antichristelijke wereld orde
Word – 645,5 KB 94 downloads

De regenboog is een Heilig symbool van het verbond wat God gemaakt heeft met Noah, na de vloed. Tegenwoordig wordt het ook gebruikt om mensen te misleiden en te verleiden tot zonde en om zonde te verheerlijken. Genesis 9:10-17 . Een heilig symbool  wat rondom om de troon van God is, openbaring 4::3.  God omringt zich niet met zonden dat moge duidelijk  zijn.

Een belofte, een verbond van God met de generaties na Noah dat de aarde niet weer met water vernietigd zou worden, niet om te gebruiken om de vleselijkke begeerten te rechtvaardigen en de zonde te verheerlijken. 


Geestelijke weerbaarheid

Hij zei "wees niet bevreesd, want zij die bij ons zijn zijn meer dan die bij hen zijn." 2 Koningen 6:15.

 

Geestelijke weerbaarheid door geestelijke strijd.

God heeft ons verschillende geestelijke wapens gegeven om deze strijd te strijden en satan te blijven weren. In deze dagen waarin satan steeds meer ruimte krijgt en neemt in de wereld en daarmee ook het demonische hebben we bescherming nodig. In eerste plaats komt deze beschermng van de Heere Jezus, door zijn bloed en Zijn Geest, de Heilge Geest, door Zijn kracht, het gebed, en kennis van het woord. 

Een belangrijk onderdeel van deze wapenuitrusting is het woord van God en dan met name Psalm 91. Een ander wapen is het vernieuwen van uw gedachten. Dit is een proces van het oude denken naar het leven in de geest en naar het woord van God. Door ons dagelijks te bepalen bij deze zaken zal de bescherming toenemen omdat we geloven geloven in de beloftes en het woord van God inhet algemeen. En daarmee houden we ook de pijlen van de vijand op afstand. Deze pijlen komen in de vorm van gedachten, vaak leugens van de vijand.

En we strijden niet alleen, want dat zouden we niet kunnen volbrengen, De Heere Jezus is met ons en aan Hem is de overwinning.

 

 

Geestelijke beïnvloeding, een aantal oorzaken en oplossingen. Alleen in de kracht van Jezus Christus is overwinning mogelijk over demonische krachten. We hoeven deze invloeden niet te toleren in ons leven. Het verreist een active houding tegenover de krachten en machten van de duisternis. Deze invloed is aan het toenemen en de kennis over geestelijke strijd neemt af. Het is onderdeel van mijn bediening om mensen te helpen bij hun geestelijke strijd. 

 

Het grootse deel van deze hulp bestaat uit het toerusten van mensen met kennis van het woord.

Vrijheid is er voor iedereen in christus, ook vrijheid van gebondenheid want waar vrijheid heerst is geen gebondenheid of onrust.

Galaten 5:1 -

Christus , heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houdt dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Geen gebondenhied aan zonde of geestelijke gebondenheid op welk gebied dan ook. 1 korinthe 6:12. Romeinen 6:22.

God roept u op in zijn woord om niet op u zelf of op anderen te vertrouwen, maar altijd Hem te vragen om raad, of hulp Hij is in ons en naast ons.

en geloof te hebben! Geloof zijn woord en vertrouw op Hem. In deze dagen waarin satan steeds meer ruimte krijgt en daarmee ook het demonische hebben we bescherming nodig en geloof, een sterke basis in Hem en met Hem. In eerste plaats komt de beschermng van de Heere Jezus zelf. Er zijn verschillende manieren om uw geloof te ankeren in de rots, geloof, gehoorzaamheid, vasten, Bijbel lezen. En het zwaard, het zwaart is het woord van God.

Angst is niet een emotie die van God komt maar van de vijand , deze gebruikt angst om u gebonden te houden.

Als we onze aandacht  niet richten op ons zelf  maar richten op de Heere Jezus dan neemt de angst af en is er bevrijding mogelijk.

Angst En Andere Ondermijnende Gedachten
Word – 110,3 KB 24 downloads

Angst komt niet van God.....

Eerste Hulp Bij Geestelijke Strijd
Word – 30,1 KB 25 downloads

                                                                            Psalm 1. Welzalig de man.......

Vertrouw niet op uzelf
Word – 18,3 KB 129 downloads
Geestelijke Beinvloeding
Word – 151,1 KB 92 downloads
Gebed Tegen Hekserij En Uitgesproken Vloeken Over Uw Leven
PDF – 153,8 KB 74 downloads

Als we in christus zijn heeft de vijand geen legale reden om bij u te zijn mits wij zelf geen deur open zetten. Als u zondigd staat de deur open en deze moet dan eerst gesloten worden.  lees meer hierover in het artikel.

Gebed Voor bescherming en leiding.
Word – 21,5 KB 150 downloads
Psalm 91 .
PDF – 146,1 KB 104 downloads
Bemoediging en Bescherming In De Psalmen 23, 91 en 27.
Word – 131,4 KB 294 downloads
Over Vegeving
Word – 98,2 KB 77 downloads

Vergeving is niet eenzijdig, het moet van tweee kanten komen, Als u vergeven wilt worden van uw zonden dan verwacht  de Heere Jezus van u dat u ook anderen vergeeft. lees er meer over in het artikel. Het gebed des Heeren. Mattheus 6:15.

Markus 11:25 En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de Hemele is, uw overtredingen vergeeft.

De zegeningen van de verlossing. Bekering maakt de Heilge Geest beschikbaar, de verzegeling voor de toekomst. en de zegeningen die daar bij horen. Het wordt prachtig verwoord door Paulus en het zijn teksten die je persoonlijke geloof verdiepen. 

Laat het niet alleen bij deze teksten en lees eens het hele boek Efeze. 

De Zegeningen Van De Verlossing
Word – 127,8 KB 77 downloads

 

Veel heb ik u nog te zeggen... Johannes 16: 12-15

Dit vertelde Jezus vlak voor zijn kruisiging aan zijn discipelen, ze zouden het niet allemaal begrijpen wat er nog geopenbaard zou worden.

Het boek openbaringen was nog niet geschreven bijvoorbeeld. 

Veel is daarna nog geopenbaard doordat Paulus het Evangelie van Jezus Chrsitus naar ons heeft gebracht. 28 : 28. De zaligheid is aan de heidenen gebracht,

door Hem hebben wij de kennis van het Evangelie mogen horen. En ook alle andere geheimenissen die God nog niet had geopenbaard. Overigens verkondigde Paulus niet een ander Evangelie, maar dat van de Heere Jezus, namelijk Het Koninkrijk der Hemelen.

 

 En er zijn vele andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik ,

de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Johannes 21:25.

 

 

De komende wereldwijde misleiding.

 

                             In de Bijbel wordt gesproken over de wereldwijde misleiding die God zal zenden vanwege de afval van de waarheid.

2 Thessalonicenzen 2:11.

2 Timotheus 4:4.

Momenteel leven we in de tijd van de afval van het geloof, de waarheid, en het wegvallen naar de antichrist. 

 

Het boek van Henoch

                                                                 Hebreeen 11:5. Door het geloof werd Henoch weggenomen.

Lees hier meer over het eindtijdboek van Henoch en waarom God de wereld aan het oordelen is.

BOEKEN VAN HENOCH nederlandse uitgave.
PDF – 69,1 KB 282 downloads