De Bijbel, Gods waarheid.

 

Het levende woord

 

De Bijbel is Gods woord "De waarheid". Het begin van alles, het is het enige boek met eeuwigheidswaarde, de kennis die hierin staat gaat nooit verloren,  geschreven voor de eeuwigheid en doorgegeven door de profeten van God.  Die geïnspireerd werden door de Heilige Geest.

In Het begin was het Woord en het Woord was bij God". En daarom gaat het woord nooit verloren.

 

Het eerste deel.

De Bijbel is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws, later vertaald naar het Grieks en van daaruit in andere talen.  er worden er steeds weer andere vertalingen gemaakt met een tekst die beter zou aansluiten bij de huidige tijd. Maar goed dat lukt niet want God heeft natuurlijk de regie over de boodschap en dit zo belangrijke boek voor ons. De boodschap van leven.

 

Bijbelstudie

Bij een goede Bijbelstudie kun je niet zonder meerdere vertalingen, en natuurlijk de Heilige Geest.

Bijbel vertalingen die dicht bij de bron zijn gebleven:

De Statenvertaling

De Herziene Staten-vertaling.

De Naardense Bijbel.

De King James versie

The amplified study Bible

 

De Bijbel aanpassen aan deze tijd is eigenlijk de wereld op zijn kop zetten, Malachai 3:6. Gods woord verandert niet.

De boodschap van het Evangelie veranderd nooit en de profetieën ook niet. De profetieën in het Oude en Nieuwe Testament zijn bijna allemaal vervuld. Er wordt ook gewaarschuwd om niet iets anders dan het Evangelie te verkondigen en daarvoor is de hele Bijbel geschikt en kan dus ook niet opgeknipt worden in stukjes want dan gaat een deel van de boodschap aan ons verloren en is er ruimte voor speculatie en verwarring. O een valse leer over behouden blijven.

Het opknippen kan niet omdat er profetieën worden aangehaald in het Nieuwe Testament uit het Oude Testament, door Paulus en Jezus. Jezus vervulde een profetie van Jesaja in de synagoge. Hij benoemde het letterlijk. Er zijn meer voorbeelden te vinden. Op een andere pagina leest u daar t.z.t. meer over.

Jezus zelf is gekomen om de profetieën te vervullen, een groot deel is vervuld en een deel gaat vervuld worden in de eindtijd.

Er wordt in de Bijbel beschreven hoe het is gegaan tot nu toe en het zal gaan in de nabije toekomsten en wat je kunt doen om dit Koninkrijk binnen te gaan. Zowel het Oude als het Nieuwe Testament gaan over het verlossingsplan namelijk het Heilige Evangelie wat God heeft laten opgeschreven, zodat wij de weg naar huis weer terug kunnen vinden, het Evangelie loopt als een rode draad door de Bijbel.

Een plan van zevenduizend jaar wordt in de Bijbel beschreven. Een periode van 6 duizend jaar, de periode van de mens en daarna het duidend jarig Koninkrijk wat op aarde gevestigd wordt door de Heere Jezus. De zesde eeuw is nu bijna voltooid.

Onze tijd

Het Oude Testament staat dan ook vol met profetieën die voor onze tijd bestemd zijn en in welke tijd wij op dit moment leven. Het is de laatste tijd zelfs zo dat de ene na de andere profetie vervuld wordt. Zo kun je een tijd bepaling maken waar we staan in relatie tot de wederkomst van de Heere Jezus, de opname van de gelovigen. En het begin van de dagen van grote verdrukking en zorgen. Deze zijn al begonnen en zullen in intensiteit toenemen. Kijkt u maar eens bij de profeet Amos 14 of Ezechiël 25, of het Bijbelboek Daniel. De oordelen van God zijn al begonnen, het begin der ween. Deze ween kunnen we vinden in openbaringen.

 

Zoals gezegd in het Oude Testament staan profetieën voor deze tijd, God is een God van orde en zal dus ook alles herhalen van wat er eerder is beschreven in Genesis met betrekking tot de verlossing uit deze wereld. De opname staat er in beschreven, maar ook wat er nog komen gaat. 30 procent van de Bijbel is profetie. Jezus heeft aangegeven hoe de dagen zullen zijn rondom zijn wederkomst, de opname, het zal zijn als in de tijd van Noah en lot.

 

Het tweede deel -  Eeuwig Leven.

Het tweede deel van de Bijbel wordt het "Nieuwe Testament genoemd" Geschreven in het Grieks en vandaaruit weer naar andere talen. Het nieuwe verbond wat God met de mensheid heeft gesloten door zijn zoon en het offer wat deze voor ons heeft gebracht  In het nieuwe verbond wordt de komst, het leven, de boodschap, de opstanding en de wederkomst beschreven.

Een nieuw verbond met de mens dus en dat voor iedereen persoonlijk. Het voorhangsel is verdwenen en wij kunnen nu, via Jezus, rechtstreeks met God een relatie opbouwen en bidden tot Hem zonder tussenkomst van een persoon, er zijn geen offers meer nodig, je hoeft geen aflaten te betalen,  een ritueel te houden,  Nee, het is juist andersom je krijgt het allemaal cadeau. De Bijbel legt ook uit dat na je bekering en vergeving van je zonden er een weg voor je licht van vrijheid, maar wel een smalle weg. U leest er alles over op deze site.

Bovendien staan in het Nieuwe Testament geheimenissen die God nog niet had geopenbaard op het moment van Jezus zijn wandel hier op aarde. Zoals over het lichaam van Christus of de Opname van alle mensen die in Christus zijn, of gestorven zijn als Christen.

 

De wederkomsten van de Heere Jezus staan allemaal vermeld in de Bijbel.

1. Geboorte en kruisiging, tweeduizend jaar genade en gelegenheid tot bekering. Het getal der heidenen is bijna vol en daarmee is de eindtijd aangebroken.

2.  Wederkomst in de wolken, opname en wegname gelovigen, einde genade tijd en de grote verdrukking begint. Waarmee bedoelt wordt de heerschappij van de antichrist. Ergens in die tijd komt ook de opname voor hen die nog in leven zijn.

3. Jezus weer terug op aarde, op de Olijfberg, na de regeerperiode van de antichrist,  oordeel over de mens die niet in het boek van de levenden staan, en duizend jaar vrede.

Profetie

 

Gods Woord.

Johannes 6: 63: De woorden die ik tot u spreek zijn Geest en Leven."

 

1 Korinthe 2:9  Hoop op een prachtige toekomst!

" Maar het is zoals beschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.

 

Het boek openbaringen

Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij".  Openbaringen 22:10 . Dit gaat over het Bijbelboek Openbaringen. Dit is wat Jezus vertelde aan Johannes toen Hij door een engel de openbaringen van Jezus Christus moest doorgeven aan Johannes zodat wij er kennis van kunnen nemen. En de openbaringen zijn zo belangrijk dan niet een profeet, maar de Heere Jezus zelf alles openbaarde aan zijn dienstknecht Johannes.

 

Wilt u zelf een Bijbel kopen dan kan dat bij de zakbijbel bond, u ondersteunt het werk van de zakbijbel bond er mee en er is een ruime keuze beschikbaar in vele talen.

www.zakbijbelbond.nl