De zegeningen van de verlossing.

 

Terwijl we hier op aarde zijn kunnen we al deelhebben aan de zegeningen die de bekering met zich mee brengt. Dit is mogelijk door de Heilige Geest. We zijn onderweg om nieuwe mensen te worden, van binnenuit, bestemd voor de eeuwigheid. Prachtig verwoord door de Apostel Paulus.

Als u bemoedigd wilt worden in deze tijd dan zou u deze prachtige lofzang op de Heere Jezus Christus kunnen lezen of bidden. Ook de voorbede voor de verdieping van het geloof is aan ons gegeven ter bemoediging en verdieping.

Nu de duisternis steeds meer ruimte in neemt in de wereld kunt u uw licht in de wereld laten schijnen.

Mattheus 5: 14 U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn

 

Efeze 1

 

 Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn:

genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. 

 

Lofzang op Gods welbehagen in Christus.

 

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.

Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,

Tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de liefde.

In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade,

die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid,. toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte,

om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil,

opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn,wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden..In Hembent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,

Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.

 

 

Christus het hoofd van de gemeente

 

Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen,

Houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk,

Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem,

namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen,

en wat de alles overtreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht,

die Hij gewekt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten,

Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende.

En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente,

Die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.

 

 

Gebed voor meer innerlijke kracht.

Gebed voor de gemeente

Efeze 3: 14:21.

 

Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus,

naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt,

opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens,

opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent,

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is,

en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is,

Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid.

 

Efeze 2:

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u is, het is de gave van God. Niet uit werken opdat niemand zou roemen.

 

Amen.

 

De Zegeningen Van De Verlossing
Word – 127,8 KB 88 downloads