De tien geboden

Exodus 20

 

 

Onlangs zijn de tien geboden op de berg Sinai in een ceremonie weggedaan en vervangen voor de tien geboden voor het klimaat.

Deze ceremonie werd gehouden door de paus en andere religieuze leiders. Het is weer een stap dichter bij de eindtijd religie en de komst van de man van zonde.  De toenadering van de gereformeerde kerk naar Rome is ook een teken dat de grote afval van het geloof in volle gang is. Het is een ernstige waarschuwing en om te beslissen  wie u gaat volgen. HEt buigen voor andere geboden dan die in de Bijbel staan is het neerbuigen voor andere goden, namelijk die van Baal.

Gelukkig is het niet mogelijk om de tien geboden te schrappen door mensen  om dat het beter uitkomt. Het zijn door God ingestelde geboden , gebeitelt in steen voor de eeuwigheid. Jozua 22:5-6.

Exodus 24:12. De Heere zei tegen Mozes; klim naar boven, naar mij toe, de berg op, en blijf daar. Dan zal ik de stenen tafelen geven, de wet en de geboden, die ik opgesteld heb om hun te onderwijzen. De tien geboden zijn ook nu in het leven van een gelovige om aan te houden. Jozua 22:5-6.

Deze ceremonie en andere gebeutenissen brengen de oordelen van God weer een stap dichterbij en het is nu misschien ook beter te begrijpen waaom dit gaat gebeuren. "Ga weg uit Babylon openbaring 18:4."

 

Exodus 20.

Toen sprak God al deze woorden 

Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.

                       U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel,

of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is.

 1. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten,

 2. maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.

 3. U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.

 4. Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.

 5. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen,

 6. maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is.

 7. Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.

 8. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.

 9. U zult niet doodslaan.

 10. U zult niet echtbreken.

 11. U zult niet stelen.

 12. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.

 13. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.

 14. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan.

 15. Zij zeiden tegen Mozes: Spreekt ú met ons, dan zullen wij luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij.

 16. Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen en opdat de vreze voor Hem u voor ogen staat, opdat u niet zondigt.

 17. Het volk bleef op een afstand staan, maar Mozes naderde tot de donkere wolk, waar God was.

 18. Toen zei de HEERE tegen Mozes: Zo moet u tegen de Israëlieten zeggen: U hebt zelf gezien dat Ik met u vanuit de hemel gesproken heb.

 19. U mag naast Mij geen goden van zilver maken, en goden van goud mag u ook niet voor uzelf maken.