Oorlog en het bulderen van de zee.

Lukas 21:25  benauwdheid onder de volkeren.

 

 

De val van Babylon en de kustlanden 

De gehele westerse wereld.

 

De komende oordelen over de wereld zijn ernorm in omvang, mensen zullen gaan beseffen dat het God zelf is die als dit eenmaal in intensiteid gaat toenemen.

grote droogtes Jeremia 14:1-6

 

God roept de de volkeren uit het noorden op voor de oorlog wegens ontrouw aan Hem. Jeremia 1:13. Jesaja 1. Jeremia 3:12 Ik zei; "ik zie een kokende pot en zijn open kant verschijnt vanuit het noorden." Dit zijn ondermeer Rusland en andere volkeren uit het noorden. 

Jeremia 1:14 "Vanuit het noorden zal het onheil losbreken over al de inwoners van het land, (lees  de westerse wereld o.a Europa) Want zie ik ga alle geslachten van de Koninkrijken uit het noorden roepen spreekt de Heere."

Enige tijd geleden heeft God de oordelen aangekondigd. Leest u ook de val van Babylon en nog belangrijker verzoen u met God.

Handelingen 17:30. God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van onwetendheid, nu overal aan de mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen, door een Man die hij daartoe heeft aangesteld.

Leest u ook het nieuwe artikel over de wederkomst voor meer informatie en gang van zaken over de opstanding.

 

Over profetie

 

En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is.

2 Petrus 19-20.

 

  Bijbelse Profetie is bestemd voor onze tijd en een zegen van God, een zegen zodat we gewaarschuwd zijn. 1 Thessolinicenzen 5:20 Veracht de profetieen niet. De profeten en alles wat ze hebben geprofeteerd is niet teniet gedaan bij de komst van de Heere Jezus. Mattheus 5:17. "Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de profeten af te schaffen; ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen".

Profetieen uit het boek openbaring, maar ook de profetieën uit het Oude Testament zoals in Jesaja en Jeremia en de Psalmen. Ze zijn bestemd voor het gehele huis van Israel, de westerse wereld, want God gaat de hele wereld schudden. Amos 9:9-10. God heeft duizenden jaren geleden al bepaald wat er in onze tijd gaat gebeuren en waarom dit zo zal zijn. 

Profetieën uit het Oude Testament gaan niet alleen over oude Israel, ook over het geestelijke, het huidige Israel, de gehele wereld, omdat geestelijk gezien de wereld het herstelde Babylon is uit de oudheid, God roept u wakker, Ezechiël 37:4 de profetie over de dorre beenderen

 Alles wat er ooit is geweest is er nog en zal er weer zijn.  Prediker 3:15

 

Profetieen zijn voor ons opgeschreven om van te leren, als een waarschuwend voorbeeld Romeinen 15.4.

 

Er is een grote overeenkomst tussen het boek openbaringen en het boek Daniel.

Daniel heeft veel van de nabije toekomst gezien in visioenen, deze kennis moest geheim blijven tot de tijd van het einde. Daniel 12:9-10-11.

 

De moderne mens geloofd niet meer in het Oude Testament, en al helemaal niet dat er nog vele oordelen over de aarde komen vanwege de vele zonden van vroeger af tot op heden ten dage,  Met als grootse zonde het negeren van Gods geboden.

 

Zonden tegen het lichaam.

Staks als de reset is begonnen en Ai nog meer zijn intrede doet zal de zonde tegen het lichaam toenemen. Het lichaam is heilig en zondigen tegen de tempel van God een zonde. De zonden tegen het lichaam zijn een vorm van het teken van het beest. Zondigen tegen het lichaam kunnen niet teruggedraaid worden, anders dan geestelijke zonden. In de komende tijd zal satan langer leven aanbieden met serums en andere zaken, een chip in je hoofd van E. Musk bijvoorbeeld. Het gebeurt in de aanloop naar het teken van het beest. Openbaring 13.

 

De oordelen over Babylon liggen vast en God roept op om naar Hem terug te keren Jeremia 3:5. 

 

Jeremia 51:13-14

Wat de Heere Zich immers voorgenomen heeft, zal Hij ook doen.

U die wooont aan grote wateren, die rijk is aan schatten uw einde is gekomen

Jeremia 51:13-14 de maat van uw winstbejag. Winstbejag op allerlei gebied ook spiruteel, het verlies van zielen door tovenarij en ander zaken.  Deze profetie is vooor Amerika en de kustlanden.

 

Profetie over Babylon

Het mooie is dat er ondanks alles wat er staat te gebeuren velen gereinigd zullen worden. Dat wil zeggen vergeving hebben gekregen voor hun zonden en een heilig levenspad heben gevolgd.

Daniel 12 -10-11. Velen zullen gereingd worden, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden.

 

Profetieen over de oordelen die komen gaan zijn gebeurtenissen die door God opgelegd worden.

Deze profetieen vinden we allemaal in de Bijbel.  En een deel hiervan op deze site.

 

 

                           Boodschap van hoop, het Evangelie

 

Er is een boodschap van hoop, Kolossenzen 1:5-6. gebracht naar de mensheid ca.2000 jaar geleden, een boodschap van vergeving en verzoening, van de hoop op eeuwig leven.

De verkondiging van het Koninkrijk der Hemelen. De kern van deze boodschap is vergeving van zonden, om niet dat betekent u hoeft en kunt er niets voor doen. U start hiermee een nieuw leven in Christus en eeuwig leven. we worden vergeven van alle zonden, ook van de erfzonde die ons geketend houdt aan satan, van oude tijden af door de zonden van Adam en Eva. Bekering verbreekt deze vloek. In Jezus naam.

Er is ons geen andere naam gegeven door wie wij zalig kunnen worden, gered voor de eeuwigheid. Handelingen 4:12. De Heere Jezus heeft alle zonden van de wereld op zich genomen zodat wij eeuwig leven kunnen. Een hemels geschenk.

Door ons om te keren naar de Heere Jezus wordt dit geschenk ook aan u gegeven. Het wonder van bekering.  Vanaf dat moment bent u geen wereldburger meer maar een hemelburger. En omdat Hij is opgestaan op de derde dag kan Hij voortleven in ons door de Heilige Geest. Zijn geest is omnipressent, overal om ons heen en is helper en trooster van iedere bekeerling.

Het geschenk van God aan ons. De God van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. 1 Petrus 5:10. Het is nu al mogelijk door Zijn Geest toegang te krijgen tot de hemelse werkelijkheid, namelijk door de Heilige Geest. 

Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil. Efeze 15 : 6. Wij leven in Hem omdat Hij leeft, en Hij leeft in ons.  Zegeningen van de verlossing      

 

God is niet veranderd

Jeremia 10:6.

Niemand Heere is u gelijk, groot bent u en groot is Uw Naam in sterkte.

Wie zou u niet vrezen koning van de heidevolken. Want dat komt u toe.

 

Het is fijn en eeuwige waarheid dat God niet is veranderd, God werkt aan Zijn verlossingsplan en heeft de mensheid hiervoor zes eeuwen gegeven. Het laaste deel van dit plan is begonnen met de komst van de Heere Jezus. Zijn lijden en en opstaan zijn daaraan vooraf gegaan. Hij komt terug, Zijn wederkomst is voor wie dit willen de brug naar een eeuwige, een betere toekomst, een hemels vaderland Hebreeeen 11:16. Hij komt terug op de berg Sinai met zijn heiligen, Zacharia 10. Deze zal in tweeen splitsen, wat een dag..en ondertussen heeft de mens de tien geboden op de berg Sinai, een heilge plaats, weggedaan Mozes heeft daar de tien geboden ontvangen van God ,de schepper van Hemel en aarde,  Exodus 20:1. Maar ach.. de Bijbel is immers oud nieuws.

Mensen die de rust en genade van Christus in willen gaan bekeren zich en leven een onberispelijk leven, door de inwerking van de Heilge Geest mogelijk gemaakt.

Zijn woord is het brood wat we dagelijks nodig hebben om te kunnen leven, "En geef ons ons dagelijks brood", waarvoor we bidden in het gebed het onze Vader.

 Zijn woord is ook het water wat uit ons stroomt als we tot Hem gaan, stromen van levend water, 

 

Hij was er al voor de grond-legging van de wereld en kende u al, u Hem nog niet, te druk of geen interesse misschien. Al die tijd bleef Hij staan aan de deur, kloppent, geduldig wachtend. Openbaring 3:20. Hij verandert niet, wij veranderen wel, door de inwerking van Zijn Geest. Maar u moet de deur opendoen, Hij dringt zich niet op. Misschien heeft u wel eens iets gemerkt, hulp gehad zonder te weten hoe dit kon. Ik wel. Hij was er altijd bij.

 De Heilge Geest, in Zijn naam gezonden door de vader bij onze bekering. Zodat we niet de Geest van de wereld ontvangen maar die van de eeuwige. Zijn Woord is levend omdat de Geest leeft, het is de geest van God.

Zijn woord is alles wat er overblijft na dit aardse bestaan en wat we meeneen naar de eeuwigheid. dat heeft Hij op verschillende plaatsen in de Bijbel duidelijk gemaakt. Jesaja 47:12 "Ik ben dezelfde, ik ben de eerste, en ook de laatste".

"Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord Gods bestaat in den eeuwigheid". Jesaja 40:8.

Zijn geboden, Zijn agenda, Zijn wil en Zijn plan voor ons, namelijk onze hereniging met Hem. verzoening met God door Jezus Christus. om eeuwig te leven met Hem. 

Het woord is de hemelse waarheid. Het is een wapen in de geestelijke strijd en het fundament, waarop, onze hoop is gevestigd, de Heere Jezus spreekt in Zijn woord tot ons. Want de hele Bijbel gaat over de Heere Jezus, in wie God alles geschapen heeft, Hij kende ons al voor de grondlegging van de wereld Efeze 1:4. Alle profeten hebben over Zijn komst geprofeteerd.

   "Ik ben de Alfa en Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, Die is en die was en Die komt, de Almachtige." Openbaring 1:8-10.

Het woord was vlees geworden, een van de eerste dingen die Johannes ons leerde was dat het woord (God) mens was geworden, God liep zelf op aarde rond om het goede nieuws te verkondigen. Daarom gaat de hele Bijbel over de Heere Jezus, het is zijn woord. Johannes 1:14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Het licht in de weredl is alleen van Hem afkomstig, Hij is het licht. Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend.

 

De Heere Jezus was al tijdens de Exodus bij het Israëlische volk, 1. Korinthe 9:4. U leest er meer over in de toelichting op profetie.

 

God is niet verandert , de tijd wel, een tijd zonder Bijbelse kennis. Precies zoals is geprofeteerd. Koren op de molen van de heerser van deze eeuw. De waarheid kunt u zelf vinden door uw Bijbel te lezen.

 

De dag van Zijn wederkomst 

De Heere komt terug, Zijn wederkomst zal Zijn op de Olijfberg met al zijn heiligen, een enorm indrukwekkende dag.

Niet voor wie hem verwachten. Zacharia 14:4:5. Veel gaat er nog aan vooraf.

 

Oefenen in Godsvrucht is de weg naar eeuwig leven, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomstige leven heeft.

 

 

Het woord wordt bewaakt door God zelf.

 

"Wat ziet gij Jeremia? En ik zeide ik zie een amandelroede en de Heere zeide tot mij: Gij hebt wel gezien: want ik zal waken over Mijn woord, om dat te doen" Jeremia 1:11-12.

Er kan nog zo veel water bij Gods woord gedaan worden, of geprobeert om het vanuit een menselijk oogpunt te veranderen of aan te passen aan de tijdof cultuur, het zal nooit verdwijnen, God zelf waakt er over dat dit nooit gebeurt. Dit gegeven geeft zekerheid in onrustige tijden.