De niet bijbelse doctrine over de opname nu.

Gepubliceerd op 14 oktober 2023 om 17:26

 

Over de wederkomst van Chrsitus:

Mattheus 24:36:37.

Maar die dag en uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de Hemel niet, maar alleen aan Mijn vader.

Laat u niet misleiden. 2 Thessalonicenzen 2:4.

 

Overdenking vooraf.

En meteen na de grote verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krahten van de hemel zullen heftig bewogen worden. Mattheus 24:29. en verder...

Verderop lezen we dat de de tijd na de grote verdrukking de Zoon des mensen zal verschijnen. Mattheus 24:30. Mensen die dan tot op dat moment niet gekozen hebben voor de Heere Jezus zullen zich beklagen, en spijt hebben van hun keuze. De gestorvenen zijn ons dan al voorgegaan, opgestaan en opgegaan naar Hem.

 

Beste mensen , laat u niet misleiden door een verhaal waar geen Bijbelse grond voor is te vinden en waardoor u uw geloof zou kunnen verliezen vanwege de teleurstelling over het uitblijven van een opname of wegneming die ieder moment zou kunnen plaatsvinden.

Gebaseerd op films en het weglaten van vele Bijbelteksten, die aantonen dat er pas op het einde en tijden de vervolging en andere gebeurtenissen mensen worden Gered. De waarheid over de komende tijd is vele malen enrnstiger dan wordt aangenomen. Als God niet zou ingrijpen in de laaste dagen, die overigens zijn begonnen dan zou er geen vlees, lees mensen overblijven. U leest er iets over in dit artikel en andere die u op mijn website vind. Onze hoop is in chrsitus, nu en voor altijd. Onder welke omstandigheid u ook leeft en wat er verder ook staat te gebeuren. Zoek een schuilplaats bij de Heere Jezus nu. En laat u niet misleiden. Deze theorie komt voor een groot deel uit amerka en dat is de grote verspreider van duivelse en misleidende leer welke wordt beschreven in de bijbel in openbaringen 17 en 18. Het is de hoer, de overspelige op geestelijk gebied die ieder koninkrijk, land, dronken heeft gemaakt van haar leer. Dronken is bedwelmd zijn.....Als u de Heere Jezus uit de Bijbel liefheeft en Zijn geboden ondehoud bent u gered. Ga vandaag nog naar de Heere Jezus en maak dit in orde . De Heere Jezus roept op tot bekering en waakzaam te zijn . Dit betreft uw eigen levenswandel in heiligheid. Het betekent niet dat u op Hem hoeft te wachten de gehele dag maar in relatie met Hem leeft. Openbaringen 3:2. We kunnen de dans niet ontspringen, de moelijkheden en wat er voor ons ligt. maar wel door geloof sterker worden en vertrouwen door het geloof  het is ons schild Psalm 91 Gods trouw is ons een schild. Mensen theorieen of andere zaken kunnen dat nooit vervangen.

De kerk van Jezus christus zal door moelijke tijden gaan zoals is beschreven in de Bijbel zoals Openbaringen 6:9. En openbaring 14:12-13.

 

 

De opname nu, de opname voor de grote verdrukking is een op menselijke aannames gerichte doctrine.

 

Leest u ook het artikel over de tweede exodus, Gods voorziening en hoop in de laaste dagen. geprofeteerd dooor Jeremia.

Gods liefde is groot en zijn genade ook.

 

 

 

de opname nu een niet Bijbelse doctrine die  is ontwikkeld door een Jezuïeten priester Manuel De Lacunzia, een man die Bijbelse profetie naar eigen inzicht interpreteerde. Deze interpretaties zijn later, (ongeveer 100 jaar) opgepakt door Amerikaanse Evangelisten en onder invloed van John Nelson Darby verder uitgewerkt. Deze heeft de opname nu doctrine in Europa verder verspreid. Een doctrine die bedacht is in Engeland door mensen die de Bijbel opdeelden in tijdvakken, de zogenaamde bedelingsleer waarin God anders met de mensheid zou omgaan in de verschillende tijdvakken. 

Deze leer vind je niet terug in de Bijbel, God is immers niet verandert, De aarde is van de Heere n al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Want Hij heeft haar gegerondvest op de zeeen en haar vastgezet op de rivieren. Psalm 24:1.

God gaat heden ten dage nog net zo om met mensen als in de tijd van Genesis. Dezelfde zonden worden ons aangerekend en dezelfde beproevingen zijn er voor de gelovigen. Ook na de komst van de Heere Jezus en nadat u vergeving heeft gekregen van uw zonden, ook het pad van de heiliging is niet anders dan in het Oude Testament met dien verstande dat deze generatie de Heilige Geest als Helper en Tooster heeft gekregen. Een enorm kado om ons op het smalle pad te houden, de Heilige Geest overtuigd ons en de wereld van de zonden, een helper zodat we niet verloren gaan. De aarde is van de Heere n al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Want Hij heeft haar gegerondvest op de zeeen en haar vastgezet op de rivieren. Psalm 24:1.

Het aanhangen of leunen op menselijke leer is echter een gevaar voor uw relatie met de Heere Jezus en uw innerlijke geloofsopbouw. Het kan ertoe leiden dat de Heere Jezus straks tegen u zegt, Ik ken u niet. Dit kan het gevolg zijn van het volgen van mensen in plaats van Hem.  Matheus 7:21-23.

 De waarheid over Israël op het einde van de eeuwen is ook heel anders dan de letterlijke interpretatie die sommigen hieraan geven. Namelijk een aards hersteld Israël in plaats van een Hemels Israël waarover Paulus ook spreekt. Uit de bijbel weten we dat er maar een klein deel van over blijft. U leest dit on der andere in Jeremia.  

 Voor God is er geen verschil tussen u en iemand die in Israël woont, dat is er nooit geweest. Galaten 3:28.en Het geheimenis waarover wordt gesprokenin Efeze 2: Dit feit dat Joden en Grieken voor God een en hetzelfde zijn door het evangelie. Een geheimenis wat door God aan Paulus is geopenbaard tijdens zijn bediening op aarde "en dat in andere tijden  bekent gemaakt is aan de mensen kinderen, zo als het nu geopenbaard is aan Zijn heilge apostelen en profeten door de Geest" Efeze 2:5.

Er zijn redenen, die in de Bijbel genoemd worden, waarom er geen geloof in de Heere Jezus is in Israël, als verlosser en Koning. Daarom is Paulus naar de Heidenen gezonden om dit zelfde Evangelie te verkondigen namelijk van Koninrlijk der Hemelen. En ook toen was er sprake van geestelijke strijd, Paulus had er veel mee te maken en werd ook tegengewerkt door satan. Heden tendaage is dit niet anders.

Ook hier gaat het fout met het verkondigen van het Evangelie door de bedeling leer. Deze maakt van de Bijbel een onheilig buffet met geen enkele zorg voor uw ziel. Een andre Jezus wordt gepredikt, een door mensen verzonnen Jezus. Eenzelfde Jezus die net als de slang Eva verleide nu mensen verleid tot zonde, want we zijn immers eens en vooral bevrijd van onze zonden en kunnen, volgens deze leer, leven zoals we willen. Alsof de Hel niet meer zou bestaan terwijl alle inspanningen van God erop gericht  zijn om u daarvoor te behoeden. Daar gaat de gehele Bijbel over. Het grote verlossings plan.

Het artikel wat u kunt lezen over de opname op deze site geeft aan waarom Bijbels gezien deze opname nu of elk moment theorie niet Bijbels is. Het artikel over de opname is tot stand gekomen door te bidden om duidelijkheid die heb ik gekregen in de vorm van een gegeven woord, namelijk de weeën en een droom die heel duidelijk gemaakt dat ik het artikel en de opgedane kennis over de weeën, welke vermeld worden in Openbaring 5 Tot 11 openbaar moest maken. Het is door de Heilige Geest, aangereikt het zijn geen eigen verzinsel of interpretaties en alle eer en glorie gaan naar de Heere Jezus hiervoor. Ik vermijd te veel uitleg omdat het beter is om zelf je Bijbel te lezen en het woord te laten spreken, het is immers de Geest van God. God zelf spreekt tot ons door zijn woord.

De ernst van de misleiding wordt duidelijk als je leest wat er nog allemaal op ons afkomt. Het is een wake up call om uw leven aan de Heere Jezus te geven. 

U kunt zelf verder onderzoek doen naar de bovengenoemde feiten en in  openbaringen 5 tot 11, mij aangereikt door de Heilge Geest. en uw eigen conclusies daaruit trekken. Het artikel helpt u eventueel op weg. God wil niet dat wij verloren gaan, Zijn Geest stuurt ons altijd naar de waarheid.

Mocht u tot de conclusie komen dat u deze theorie heeft aangehangen en tot het inzicht bent gekomen dat deze niet volgens het woord van God is dan rest er maar een ding en dat is vergeving vragen aan de Heere Jezus en uw geloof op te bouwen op Hem. Zodat er een eeuwig en hemels fundament is waarop u bouwt en waarop u vertrouwen kunt in de tijden die voor ons liggen. Namelijk de antichrist zien verschijnen en zijn merkteken, alhoewel deze op verschillende andere manieren al is en wordt toegediend. Een herhaling daarvan is ophanden. U leest in openbaringen negen over de verzegeling door de heilige geest, de plagen die voorbijgaan aan mensen verzegeld met de Heilge Geest.

 

 

 Informatie vindt u ook in het artikel over de opkomende antichristelijke wereldorde en de komst van de gevallen engelen. Ook het artikel over het beoefenen van Godsvrucht raad ik u aan om tot een heilige levenswandel te komen met de Heere Jezus.

 Ik wens u veel zegen.

Op de download pagina vind u alle artikelen ook andere delen over de opname.

 

 

De Opname Nu
Word – 36,3 KB 46 downloads
De Opname wat gaat er aan Vooraf
Word – 283,6 KB 62 downloads
Godsvrucht
PDF – 202,7 KB 61 downloads
De Opkomende Anti Christelijke Wereld Orde
Word – 645,5 KB 66 downloads
Drie Dagen Duisternis En De Plagen
Word – 35,3 KB 60 downloads
Waarom Is Zonde Gevaarlijk
Word – 66,6 KB 43 downloads
De Tweede Exodus 1
Word – 316,4 KB 29 downloads