• Door eigen werken kunnen wij de Hemel niet beĆ«rven, het is een geschenk..
  • 55 Bijbel teksten over bekeren. "Ik zal u niet als wezen achter laten, ik kom weer naar u toe"John:14:18.
Hartelijk welkom » Geestelijke beinvloeding » Geestelijke weerbaarheid

Bevrijding maakt  deel uit van mijn bediening.

 

Bevrijding is mogelijk voor iedereen voor niet-gelovigen en ook voor gelovigen. Dit is mogelijk omdat de Heilige Geest geen onderscheid maakt.

In het Bijbelboek Handelingen wordt uiteengezet wat de Heilige Geest voor ons kan doen op het gebied van genezing en bevrijding van geestelijke invloeden of zoals het daar staat onreine geesten. Tal van voorbeelden hoe mensen bevrijd worden van onreine geesten en daardoor van hun geestelijke of lichamelijke klachten af zijn.

 Wij leven in een geestelijke wereld en zonder het te beseffen geven wij zelf soms de duisternis permissie om in ons leven aanwezig te zijn. Deze  gebondenheid, zonden, en andere oorzaken verbreek ik in de naam van  Jezus. Lukas 10

De Heilige Geest bevrijdt en geeft inzicht

De Heilige Geest bevrijdt en geeft inzicht.

Hij hersteld lichamelijke ongemakken als gevolg van de aanwezigheid van onreine geesten. Het kan ook gaan om geestelijke problemen die in onze gedachten wereld zijn geslopen als gevolg van geestelijke beïnvloeding. De invloed van onreine geesten of beter demonen moet niet overschat worden maar het moet ook niet onderschat worden. Doordat het niet erg bekent meer is kan de duisternis die voor de meeste mensen niet zichtbaar is  of niet bestaat gewoon doorgaan. Ongeloof maakt het nog lastiger om te veranderen.

Zo is alles op gebied van verslaving bijna altijd het gevolg van een demonische invloed en daarom is het moeilijk om te stoppen met de verslaving. Je wordt namelijk van buitenaf daarin gestimuleerd. Alleen door het werk van de Heilige Geest kan hier een einde aan komen in de naam van Jezus Christus.

De kracht en autoriteit van Jezus Heilige Geest is voor geen enkele demon te weerstaan en deze moet daarom vertrekken uit iemands leven!

De Bijbel

In de Bijbel lezen we verschillende teksten die ons kunnen helpen om geestelijk weerbaar te blijven of om je weerbaarheid te vergroten, het woord van God is het meeste effectieve wapen tegen geestelijke strijd en overwinning op de vijand.

Zoals God invloed op ons leven kan uit oefenen zo kunnen demonen dat ook. God zal ten goede en uit liefde ons helpen en bijstaan beschermen de demonen zijn uit op onze val, door ons aan te zetten tot zonde bijvoorbeeld, onze ondergang en verwijdering van God. Deze twee werelden zijn met elkaar in oorlog al vanaf het prille begin van de schepping tot op de dag van vandaag. Er staat ook niet voor niets geschreven 1 Petrus 5: 8. "Want wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar iemand die hij zou kunnen verslinden".

 

Onze gedachten - u bent niet uw gedachten.

Dat is het gebied waarop de 'vijand',  satan ons weet  te vinden en met leugens bestookt over wie we zijn, onze relatie met God in twijfel trekt en vult u maar in. Hij veroorzaakt onrust en strijd.

Dit kan echter tot allerlei problemen lijden want gedachten kunnen met je op de loop gaan of je dingen laat doen die je niet wilt doen, zondigen bijvoorbeeld. Het dus belangrijk om te weten dat God ons een aantal geestelijke wapens heeft gegeven om ons te beschermen en de strijd, zelf, actief aan te gaan. En ook te beseffen wij niet onze gedachten zijn. De hele dag worden we bestookt met van alles en nog wat op televisie, krant. en andere bronnen.

Als je de vrede van God een keer mag ervaren dan weet je dat je je gedachten niet bent want daar bij Hem is geen enkele gedachte alleen maar rust en vrede. Niet ingaan op al je gedachten is een goede oefening om tot rust in je hoofd te komen en te onderscheiden wat echt van jou is.

Komen de gedachten van een demon dan is het tijd om deze uit te drijven. Of weg te jagen in de naam van Jezus Christus.

Geestelijke wapens

Er zijn in de bijbel vele plaatsen te vinden waar zowel Jezus als Paulus ons vertellen over deze geestelijke wapens. Neem Bijvoorbeeld Jacobus 2:19 "U gelooft dat God een is: daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen". Dit is een krachtige zin een zin waaruit blijkt dat, als wij geloven, wij de macht hebben om ons te verweren tegen de duisternis en hiervoor niet afhankelijk te worden van mensen.

Wij worden dan ook opgeroepen om zelf de strijd aan te gaan. Maar wel de goede strijd want alleen de gevolgen wegnemen heeft niet zoveel effect op de lange duur en daar gaan we wel voor natuurlijk.

De goede strijd begint met het stoppen met zondigen, dit kan van alles zijn, alles wat tussen jou en God instaat en waardoor de vijand ruimte en permissie krijgt om zich met je leven te bemoeien.

Als er sprake is van demonische strijd ga dan zelf eerst naar de Heere Jezus voor kracht en hulp. Ben je bekeerd en heb je de Heilige Geest dan kun je deze vragen om je te laten zien waar je nog wat moet bijsturen of veranderen in je leven.

Hij laat het je zien, wordt niet ontmoedigd want niet alles al in een keer opgelost zijn.

Een heel praktische stap om te veranderen is te proberen niet direct je gedachten die soms uit het niets opkomen gewoon te negeren en je niet mee te laten slepen. Ga in plaats daarvan bijvoorbeeld in gebed.

Matheus 11:28" Kom naar mij toe, allen die vermoeit en belast zijn, en ik zal u rust geven".

In openbaringen 12:10 wordt satan de aanklager genoemd, hij klaagt de gelovigen steeds aan met allerlei gedachten. Hij heeft vrij spel, althans bijna, omdat het Hem gelukt is dat er niet meer in hem geloofd wordt. Dat is zijn grootste truc en wapen. Hij is er nu eenmaal en ook nog eens de heerser van deze wereld totdat Jezus terugkomt. Dit is nu eenmaal zo afgesproken door God en bepaald tot de tijd dat Hij straks samen met de valse profeet het veld moet ruimen Openbaringen 19:20.

 

Gevoelens

Onze gevoelens hoeven niet altijd van ons zelf te zijn. Het kunnen ook door satan zijn demonen ingegeven gevoelens zijn. Dit is vooral het geval in die situaties waarbij we van het een op het andere moment negatieve of zwaarmoedige gevoelens ons overvallen of gevoelens van twijfel. U kent dat vast wel en denkt dan waar komt dit ineens vandaan? Er is geen enkele aanleiding te vinden of aan te wijzen alles gaat prima en dan ineens .... Dit is een indicatie dat het niet van u zelf is maar van de duisternis. Dit herkennen en erkennen zal u helpen uw heilge grond weer in te nemen.

 

U hoeft deze gevoelens niet te accepteren! Ze komen namelijk niet van God. God overvalt ons natuurlijk niet met negatieve gedachten of gevoelens. De valkuil waar u niet in moet trappen is het onderzoeken van deze gevoelens, het gaan graven waardoor dit ineens opkomt. Veel beter is om ze eenvoudig in de naam van Jezus Christus weg te sturen, de invloeden te verbreken in zijn naam. Ze hebben geen betekenis ze zijn van geen waarde omdat ze niet van u zijn en worden opgedrongen door de vijand. Dus weg ermee, net zo snel als dat ze gekomen zijn!

Als het iets is wat wel aandacht behoeft dan wordt dit wel duidelijk en dan is het tijd om misschien hulp te zoeken.

Ga in gebed, zoek geestelijke steun bij onze Heer en vraag hem u te verlossen van deze gevoelens. We geven op die manier satan geen bestaansrecht of grond om op te staan. Zeg bijvoorbeeld Bijbelteksten op of ga de Bijbel lezen. Bekwaam u in het woord van God.

2 Korinthe 10: 5 "Want wij breken valse redeneringen en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus".

Wij laten ons niet weghouden of afbrengen van God, de Vader door gevoelens en gedachten. Wij zijn dit namelijk niet en God weet dit ook gelukkig. Onze positie in Christus hangt niet af van gevoelen en gedachten, hij heeft ons door Jezus aangenomen hoe we zijn en is een werk in ons begonnen wat Hij afmaakt. Vertrouw daar maar op als het eens tegenzit op uw weg met Jezus. Filippenzen 1:6  Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal op de dag van Christus.

De oorzaken van problemen in je leven kunnen heel divers zijn. De Heilige Geest geeft altijd de oorzaak aan. Zodat u weet wat te doen. En gaat met u een weg van herstel in want er is nu ook ruimte voor God gekomen omdat er geen beslag meer gelegd wordt op u door oude geestelijke invloeden, een vloek of profetie die over u is uitgesproken.

Als u meer wilt weten over het werk van de Heilige Geest dan verwijs ik naar mijn pagina er over door hier te klikken en het boek Handelingen te lezen. Psalm 103 is een loflied op Gods genade en herinnert ons weer even aan de Genade van God en onze positie ten opzichte van Hem.

Het onderscheiden van geestelijke zaken is iets wat u zelf kunt leren en is onderdeel van mijn hulp aan u.

Wij zijn Gods kinderen

In Romeinen 8: 31-35 zegt Paulus echter iets wezenlijks en opbouwends namelijk, Wie in Christus is is meer dan overwinnaar "Als God voor ons is wie, zal tegen ons zijn? Dus wat er ook gezegd word of ingefluisterd u bent door God gerechtvaardigd en niemand kan dat ooit nog teniet doen! Leest u Romeinen 8 in zijn geheel, het is een belangrijk deel van uw geestelijk fundament.

Als wij in Christus zijn dan zijn we Verzegeld met het zegel van de Heilige Geest. Efeze 1: 14 "Die het onderpand is van onze erfenis tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid". Wij zijn dus verzegeld door de Heilige Geest en kunnen niet meer uit de macht of invloed van God weggenomen worden. Dit is belangrijk nieuws om te herinneren als u in een geestelijke strijd verwikkeld bent geraakt over uw positie in Christus.

Situaties

 Zo er zijn allerlei situaties te bedenken waarbij het van belang is om je te kunnen verweren, verweren door niet op eigen kracht te handelen, maar om te vertrouwen op Gods geestelijke wapens omdat je bijvoorbeeld goed geworteld bent in het woord van God. Je kent zijn beloftes zijn hulp en alom tegenwoordigheid, hij is altijd overal om je heen hij weet waar je voor staat en wat je door maakt. Je weet wat je moet doen om Hem in te schakelen. Als Christen heb je de mogelijkheid en ook de gelegenheid om alles wat je dwars zit of tegen zit bij de Heere Jezus te brengen. Daar zou ik dan ook in eerste instantie naar toe gaan.

Oude ketenen

Jezus is herrezen op de derde dag tot leven van iedereen die hem aanneemt, Hij heeft de ketenen verbroken van de dood. Wij zullen eeuwig leven. Hij is dus ook prima in staat om oude ketenen uit het verleden te verbreken zodat u ook bevrijd bent.

Zo kan het dus voorkomen dat iemand in 2021 nog de lasten ondervind van wat zijn of haar voorouders hebben gedaan op het gebied van, hekserij of magie, helderziendheid etc. De vloek die hiervan het gevolg is gaat dus over op andere generaties. Wanneer weet u of dit het geval is? Dat is niet zo maar even vast te stellen, vaak gaat het over dezelfde problemen of eventueel kwalen die in de familie "heersen". Het is divers en ook niet voor iedereen het geval die met problemen kampt. De Heilige Geest help in dit geval zoals hiervoor beschreven.

In Het Bijbelboek Deuteronomium 28 staat veel geschreven over de gevolgen van het omgaan of aanbidden van andere goden. Onder een vloek leven komt vandaag de dag nog steeds voor en kan dus generaties geleden al zijn ontstaan.

In mijn eigen leven was hier ook sprake van, in de familie was vier generaties terug iemand helderziend en daar is God op tegen als je je er tenminste mee inlaat. Dit heeft ongetwijfeld veel veroorzaakt in de generaties daarna. Ik ben daar verder niet in geïnteresseerd, maar op een gegeven moment maakte de Heilige Geest me er wel opmerkzaam op en is de keten verbroken. Dus als er sprake is in uw familie van paranormale activiteit of hekserij in vorige generaties dan is de kans groot dat er in de vierde generatie nog steeds moeilijkheden zijn die daar mee  verband houden.

Jezus wil dat u vrij bent en u, uw lasten afwerpt. Het moet ook wel want deze last kan niet mee naar de Hemel. Gebondenheid aan de duisternis gaat niet samen met de opname in de Hemel.

Bid eventueel voor duidelijkheid en komt u er niet uit neem dan gewoon contact op.

Autoriteit van Jezus en van de bekeerde in christus.

In ons tijdperk kan iemand verlost worden van de duisternis door de naam en autoriteit van de Heere Jezus.

Alle krachten en machten van de duisternis zijn onderworpen aan de Heere Jezus, dit is ook een onderdeel van de gebeurtenissen bij of door zijn kruisiging. Dit houdt dus ook in dat iedere gelovige in Christus in zijn naam en autoriteit de duisternis weg kan jagen. Er is geen enkele  andere naam waar ze naar luisteren of voor wijken. Ga nooit in gesprek of discussie het geeft ze bestaansrecht en dat hebben ze niet in ons leen, laat het over aan de Heilige Geest.

Bevrijding

Bevrijding is een hele positieve aangelegenheid omdat mensen bevrijd worden van invloeden van buitenaf waar ze vroeger geen invloed op dachten te hebben en het lost veel onverklaarbare zaken in een mensen leven op. En dan bedoel ik patronen die zich blijven herhalen, op onverwachte momenten veranderen van stemming, depressies, verslavingen, vermoeidheid, dromen of  beelden, maar ook angsten. En een hele belangrijke is vergeving zelfs Christenen hebben soms moeite om mensen te vergeven, ook hier kan een geest achter zitten. Het is belangrijk om te weten en te vergeven want God kan u ook niet vergeven als u dit niet doet. Leest u Matheus 6: 14:15. Vergeven is een werkwoord en zonder voorwaarden!

Geen andere Goden

Een oorzaak die ik ook uitdrukkelijk wil noemen met betrekking tot bovenstaande  is het neerbuigen voor andere goden. Dit is iets wat onze God beslist niet wil. Je mag geen afbeeldingen en beelden aanbidden. Exodus 20: 3 "U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben." In Exodus 4 staat er meer over het is onderdeel van de 10 geboden die ook voor ons nog van toepassing zijn. Bij het beoefenen van deze praktijken zal God dit namelijk vergelden aan de generaties die na de persoon komen die zich ermee bezig heeft gehouden, aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van Hen die mij haten. Exodus 20: 5.

 

Na de bevrijding

Het is belangrijk dat de persoon die bevrijding ervaart deze "leegte" de ruimte in denken en geest, opvult met kennis over God, zich bekeerd en ook afstand neem van de oorzaak, om het zo maar eens te zeggen. Een biddend leven hoort daar ook bij anders komen de demonen weer terug. Kennis is in dit geval macht. In de meeste gevallen gaat dit heel goed als uw wapen uitrusting op orde is.

Uw positie in christus

Verder is het heel belangrijk om te weten wat uw positie is in Christus, u bent door uw bekering overgezet van het rijk van satan naar het rijk van Christus hierdoor is het dus ook mogelijk om aanspraak te maken op uw erfenis. Onder ander de reiniging door het bloed van de Heere Jezus, wat aan het kruis op Golgotha voor u vergoten, hij deed dit voor U, alles is betaald en vergeven en voor God bent u perfect.

 

Geen angst voor demonen of duisternis

We geven de geesten geen eer door er bang voor te zijn of ons te laten intimideren, in Jezus machtige naam kunnen wij hun altijd verslaan. Jezus Heilige Geest geeft ons er de kracht voor.

 

De Heer is mijn licht

en mijn redding

wie zou ik vrezen. Psalm 27:1

 

Geen schaamte of falen mogelijk als u voor christus lijdt.

"Als iemand echter als Christen lijdt, laat Hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken 1 Petrus 4:16.

Het is de normaalste zaak om te lijden als Christen, geestelijke strijd te voeren op sommige momenten en logisch ook omdat u gekozen heeft of gaat kiezen voor het licht der wereld. Uit de wereld van satan weg  en opnieuw geboren wordt. Dit wordt geprobeerd te voorkomen. God gebruikt geestelijke strijd soms ook om u te zuiveren van uw oude natuur en weer op te bouwen zoals Hij u had bedacht.

Op dit moment in de geschiedenis zo vlak voor de Wederkomst komt het oordeel ook over de kerk, want daar is natuurlijk het eerst zuiverheid nodig om straks voor de Heere Jezus te kunnen staan 1 Petrus 4: 17  "Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. "Alles voor ons zelf, maar ook natuurlijk voor God want iets wat ongerechtigheid is zonde en kan niet bestaan bij God.

U faalt niet in de ogen van onze heer het is een eer en brengt u dichter bij Hem.

Muziek

Als er sprake is van geestelijke strijd in onze gedachtewereld, dan kunt u ook geestelijke liederen zingen of afspelen.

Satan houd er niet van dat God geëerd word en zal weggaan uit uw huis. Probeer het, maar eens. Het is een onderdeel van ons arsenaal aan geestelijke wapens.

De muziek van Johannes de Heer is er zeker geschikt voor.

Ook met muziek moet je tegenwoordig voorzichtig zijn. Het kan zomaar de deur open zetten juist voor

demonische krachten. De moderne muziek brengt je in een trance, een staat waarin je zelf niet veel meer te vertellen hebt over je gevoelens en je open kan komen te staan voor geestelijke invloeden. Wij geloven niet door gevoelens maar door het woord.

Soms kun je door de strijd niet meer helder denken of reageren, de heer prijzen door uw moeilijkheden heen doet de duivel van u weggaan en u komt dichter bij God. Zo zit er ook nog iets positiefs in.

 

Een gebed van Jesaja voor hulp van de allerhoogste: Jesaja 64:1

Och, dat u de hemel  zou openscheuren, dat u zou neerdalen, zoals vuur kreupelhout aansteekt,

en vuur het water laat opborrelen, om Uw naam aan uw tegenstanders bekend te maken!

 

 

Hulp inroepen als...

U kunt mijn hulp inroepen als u last heeft van de volgende zaken.

Ongerustheid

Ondermijnende gedachten

Depressie

verdriet

Stemmen horen

Religieuze overtuigingen die u bij Jezus  weghouden, en daarmee het eeuwige leven.

 

God wil niet dat u lijdt onder u zelf of duisternis, hij wil dat u vrij bent!

 

 

 

 

 

 

 

En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd: Het eeuwige leven Joh. 25 2:25